Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-9.45
11:45-12:00
Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Tony Wallin, personalchef 
Arne Appel, budgetchef
Berit Jansson, sekreterare
Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens Ledningskontoret fredagen den 11 augusti 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 159-176
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-08-09

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-08-16 anslags nedtagande 2006-09-06 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 159

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 11 augusti 2006, kl 13.00.

_________


KS § 160 Dnr KS 06-120 760

Förslag till egenavgifter för vuxna i behov av stöd- och omvård-
nadsboende

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta en avgift för vuxna med behov av stöd och omvårdnadsboende på HVB och arbetskooperativ på 150 kronor, motsvarande 0,38 av prisbasbeloppet och i familjehem med behov av stöd och omvårdnadsboende en avgift på 112 kr per dygn motsvarande 0,284 av prisbasbeloppet i 2006 års nivå på 39.700 kronor, 

att avgiften justeras vid varje årsskifte utifrån aktuellt prisbasbelopp.


Bakgrund

För vård och behandling av vuxna missbrukare får kommunen ta ut en egenavgift på 80 kronor per dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen ta ut en skälig ersättning enligt 8 kap 1 § SoL. Den som uppbär pension har möjlighet att söka bostadstillägg för den del av egenavgiften som räknas som avgift för boendet.

Socialnämnden har vid sammanträde 2006-02-09, § 48 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta en avgift för vuxna med behov av stöd och omvårdnadsboende på HVB och arbetskooperativ på 150 kronor, motsvarande 0,38 av prisbasbeloppet och i familjehem med behov av stöd och omvårdnadsboende en avgift på 112 kr per dygn motsvarande 0,284 av prisbasbeloppet i 2006 års nivå på 39.700 kronor, att avgiften justeras vid varje årsskifte utifrån aktuellt prisbasbelopp.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-06-01 att man tillstyrker förslaget och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta en 

KS § 160 forts

avgift för vuxna med behov av stöd och omvårdnadsboende på HVB och arbetskooperativ på 150 kronor, motsvarande 0,38 av prisbasbeloppet och i familjehem med behov av stöd och omvårdnadsboende en avgift på 112 kr per dygn motsvarande 0,284 av prisbasbeloppet i 2006 års nivå på 39.700 kronor, att avgiften justeras vid varje årsskifte utifrån aktuellt prisbasbelopp.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 197 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-01.

_________KS § 161 Dnr KS 03-38 825

Begäran om tilläggsanslag av investeringsmedel för utbyggnad av kaj och brygga i Räfsnäs hamn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ett tilläggsanslag om 500 000 kr för investeringar inom EU-projektet Räfsnäs Replipunkt. Beviljas ytterligare landstingsbidrag skall anslaget minska i motsvarande mån, 

att finansieringen av tilläggsinvesteringen 500 000 kronor sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2003-03-13 ”att ställa sig positiv till att utbyggnad sker av hamnanläggningarna i Räfsnäs samt att medverka till finansieringen under förutsättning av att totalkostnaden stannar vid ca 2 milj kr.” Medel anslogs samtidigt för förberedande undersökningar.

I Räfsnäs hamn pågår nu förberedelser för att bygga ut befintlig hamn med ytterligare en kaj och brygga söder om nuvarande hamnanläggningar. Utbyggnaden planeras ske på kommunal mark inom ramen för ett EU-projekt med gemensam finansiering av EU, landstinget och kommunen. 

När anbud på utbyggnaden inkommit konstaterades att beviljade medel inte räcker till. För att kunna genomföra projektet behövs ytterligare 500 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-13 redogjort för den planerade utbyggnaden, finansiering m m. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ett tilläggsanslag om 500 000 kr för investeringar inom EU-projektet Räfsnäs Replipunkt. Beviljas ytterligare 

KS § 161 forts

landstingsbidrag skall anslaget minska i motsvarande mån, att finansieringen av tilläggsinvesteringen 500 000 kronor sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 199 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-13.

_________KS § 162 Dnr KS 06-446 455

Investeringar 2006-2007 Görla återvinningscentral i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 8,7 mkr för ombyggnad av Görla återvinningscentral,

att finansiering av investeringen sker med egna medel,

att finansiering av driftkostnaderna sker med renhållningsavgifter.


Bakgrund

I Görla har avfallsverksamhet bedrivits sedan 1980 då en omlastningsstation togs i drift. Sedan 1997 har fastigheten även använts som återvinningscentral.

Behov finns av en modern återvinningscentral i den sydöstra delen av kommunen dels för att upprätthålla servicen till kommuninvånarna dels för att minska mängden transporter.

Tekniska kontoret har tagit fram ett investeringsärende där en ombyggnation föreslås av den f d omlastningsstationen. Investeringen beräknas uppgå till 8,7 mkr. Finansieringen av kapitaltjänst och driftkostnader föreslås ske inom renhållningskollektivet dvs via renhållningstaxan.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 21 juni 2006, § 71. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-14 föreslagit – under förutsättningKs § 162 forts

att tekniska nämnden så beslutar – kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 8,7 mkr för ombyggnad av Görla återvinningscentral, att finansiering av investeringen sker med egna medel, att finansiering av driftkostnaderna sker med renhållningsavgifter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 198 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-14.

_________


KS § 163 Dnr KS 06-414 351

Beviljande av investeringsanslag för byggande av ny värmepumpcentral och ny ventilation vid Lindholmens avloppsreningsverk

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 5,2 mkr för att bygga en ny värmepumpcentral och ny ventilation vid Lindholmen, 

att finansiering av investeringen sker med egna medel,

att finansiering av driftkostnaderna sker genom energibesparingar och via VA-taxan.


Bakgrund

Tekniska nämnden har 2006-05-18, § 55 begärt ett investeringsanslag om 5,2 mkr för att bygga en ny värmepumpcentral och ny ventilation vid Lindholmen. Investeringen kommer enligt uppgjord kalkyl med 15 års avskrivningstid och 4,5 % ränta bli till stor del lönsam p g a energibesparingar. Resterande finansiering sker via VA-taxan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-29 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 5,2 mkr för att bygga en ny värmepumpcentral och ny ventilation vid Lindholmen, att finansiering av investeringen sker med egna medel, att finansiering av driftkostnaderna sker genom energibesparingar och via VA-taxan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-08-09, § 209 och föreslagit enligt

KS § 163 forts

ledningskontorets skrivelse 2006-06-29.

_________KS § 164 Dnr KS 06-453 042

Utökat investeringsanslag till kommunstyrelsen samt driftanslag för utveckling/exploatering

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att utöka kommunstyrelsens investeringsram till 10 mkr 2006 och 15 mkr 2007,

att anslag för varje enskilt projekt får uppgå till maximalt 3 mkr,

att finansiering sker med egna medel,

att bevilja kommunstyrelsen ett driftanslag om 3 mkr 2006 och 5 mkr 2007 för utveckling/exploatering,

att finansiering sker med eget kapital.

2. Kommunstyrelsen beslutar

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om driftanslag till specifika utvecklings/exploateringsprojekt.

Bakgrund

Nordostkommunerna har gemensamt tagit fram en vision för regionen fram till 2030 och resp fullmäktige har beslutat att följa visionen. Visionen innebär en befolkningsökningstakt som är betydligt högre än den som finns för närvarande.

Ökningen av befolkningen kommer att medföra också ökade skatteintäkter. I nuvarande skatteutjämningssystem kan en enskild kommun inte tillgodoräkna sig ett förbättrat skatteunderlag per person.KS § 164 forts

Förutsättningen för beräkningen är att befolkningsstrukturen är densamma som idag. Utöver de direkta skatteintäkterna tillkommer naturligtvis andra intäkter till företag och invånare.

Kommunstyrelsen har i budgeten för 2006 ett investeringsanslag på 5 mkr. Beloppet har reducerats i förhållande till tidigare år för att hålla nere investeringsvolymen. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-13 redogjort för kommande investerings- och driftsanslagsbehov och anför att när kommunen nu satsar på expansion bör anslagsnivån höjas. Hittills i år har beviljat anslag om 5 mkr ianspråktagits och ledningskontoret föreslår därför att ramen utökas till 10 mkr för innevarande år. Avsikten är att den utökade investeringsramen ska användas för projekt som är ett led i kommunens expansion. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka kommunstyrelsens investeringsram till 10 mkr 2006 och 15 mkr 2007, att anslag för varje enskilt projekt får uppgå till maximalt 3 mkr, att finansiering sker med egna medel, att bevilja kommunstyrelsen ett driftanslag om 3 mkr 2006 och 5 mkr 2007 för utveckling/exploatering, att finansiering sker med eget kapital. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om driftanslag till specifika utvecklings/exploateringsprojekt.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 203 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-13.

_________

KS § 165 Dnr KS 05-45 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Tälje 5:46 vid Granparken i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för del av fastigheten Tälje 5:46 vid Granparken i Norrtälje stad.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har lämnat i uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan i vilken prövas möjligheten till ny bebyggelse för äldreboende på del av fastigheten Tälje 5:46 vid Granparken. Planområdet utgörs av det sydvästra hörnet av Granparksskogen.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 29 november 2005- 13 januari 2006 samt utställt för granskning under tiden 14 mars – 4 april 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-06-21, § 320 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 204 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2006-06-21, § 320.

_________
KS § 166 Dnr KS 06-115 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheterna Tälje 3:1 och Tälje 3:207 vid Solbacka i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för del av fastigheterna Tälje 3:1 och Tälje 3:207 vid Solbacka i Norrtälje stad


Bakgrund

Kommunstyrelsen har lämnat i uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan i vilken prövas möjligheten till ny bebyggelse för äldreboende på den norra delen av fastigheten Tälje 3:1 i Solbacka vid nuvarande koloniområde intill Vätövägen. Fastigheten Tälje 3:207 ingår i planen på fastighetsägarens begäran för att möjliggöra nybyggnad av ett enbostadshus på den östra halvan av fastigheten.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 20 september - 4 november 2005 samt utställt för granskning under tiden 21 februari – 14 mars 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-06-21, § 319 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 204 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2006-06-21, § 319.


_________
KS § 167 Dnr KS 06-477 293

Utökning av särskilt boende för personer med diagnosen demens – TioHundranämnden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med TioHundranämndens begäran tillstyrka en utökning av särskilt boende för personer med diagnosen demens med 7 lägenheter vid Motormannen,

att eventuellt underskott i förhållande till budget beroende på utökningen ska redovisas i bokslutet för 2006,

att anslag för 2007 behandlas då den totala budgeten för TioHundranämnden fastställs.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

TioHundranämnden beslöt den 28 juni 2006 att begära tilläggsanslag på 1 064 tkr för 2006 och en ramökning i förhållande till budgetremissen på 3 256 tkr för år 2007 för att täcka kostnaderna för en utökning av särskilt boende för dementa med 7 lägenheter vid Motormannen.

Under år 2006 tillkommer 42 platser vid Motormannen och 36 av dessa ersätter 36 icke fullvärdiga platser vid Matrosen (Ros).

TioHundranämnden föreslår att de 6 platser som återstår samt en tilltänkt ålderdomshemsplats omvandlas till demensboende. Anledningen till förändringen är att TioHundranämnden har behov av fler demensplatser för att 

KS § 167 forts

kunna verkställa redan fattade biståndsbeslut. Utöver platser för demensboende har nämnden också behov av fler platser för ålderdomshemsboende, men har valt att prioritera demensboendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-29 på anförda skäl föreslagit komunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att i enlighet med TioHundranämndens begäran tillstyrka en utökning av särskilt boende för personer med diagnosen demens med 7 lägenheter vid Motormannen, att eventuellt underskott i förhållande till budget beroende på utökningen ska redovisas i bokslutet för 2006, att anslag för 2007 behandlas då den totala budgeten för TioHundranämnden fastställs.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-09, § 210 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-29. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att utöka särskilt boende för personer med diagnosen demens med 7 lägenheter på Motormannen, varav en avser omvandling från ålderdomshemsboende till demensboende, under förutsättning att TioHundranämnden beviljas ett anslag på 1 064 tkr för år 2006 samt en ramökning på 3 256 tkr för 2007, att för år 2006 bevilja anslag på 1 064 tkr för en utökning av antalet permanenta demensplatser, att för år 2007 bevilja en ramökning med 3 256 tkr för en utökning av antalet permanenta demensplatser, att uttala att kommunstyrelsen i och med detta fullföljer kommunfullmäktiges beslut.

forts


KS § 167 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

Expedieras:
TioHundranämnden
Redovisning/finans 

KS § 168 Dnr KS 06-304 536

Yttrande till SL, Norra regionen, gällande trafikförändringar 2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

SL, Norra regionen, har inbjudit kommunen att yttra sig över trafikförändringar för 2007.

SL önskar att kommunen rangordnar de fem viktigaste satsningarna. Inkomna synpunkter bearbetas i anslutning till arbetet med SL:s budget som fastställs i november. Regionstyrelserna beslutar i december om utbudsplan för buss- och lokaltågstrafik inom ramen för den fastställda budgeten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-17 yttrat sig över föreslagna trafikförändringar 2007. Yttrandet är utformat i samråd med barn- och skolförvaltningen. Ärendet har också behandlats i trafikgruppen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-16, § 194 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-17.

________
Expedieras:
Storstockholms lokaltrafikKS § 169 Dnr KS 05-709 261

Tillägg till arrendeavtal berörande del av fastigheten Görla 9:2, Contiga

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg till avtal om anläggningsarrende med Contiga AB.


Bakgrund

Kommunen utarrenderar industrimark i Görla industriområde till Contiga AB enligt ett avtal om anläggningsarrende tecknat 2005-12-12. 

Enligt avtalet förbinder sig bolaget att senast vid arrendetidens slut 2008-12-31 förvärva arrendeområdet för 186 kr/m2 plus index. Arrendatorn äger därtill en option avseende förvärv av ett område utgörande ca 2.700 m2 väster om och angränsande arrendeområdet.

Contiga önskar nu, med anledning av framtida tillbyggnad av kontor och fabrik, erhålla en option om förvärv av ytterligare ett område nordväst om och angränsande arrendeområdet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret upprättat förslag till tillägg till arrendeavtal och föreslår i skrivelse 2006-06-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till avtal om anläggningsarrende med Contiga AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22,§ 196 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-29.

_________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- expl. 

KS § 170 Dnr KS 06-298 174

Taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt till ärendet hörande bilaga 1, 

att godkänna föreslagen arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddkontroll enligt till ärendet hörande bilaga 2 samt

att uppdra till räddningstjänsten att göra en översyn av sotningsintervaller till den 1 april 2007.


Bakgrund

Skorstensfejarmästarna har hemställt om taxejustering med utgångspunkt från överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-05-03, § 109 gett kommunstyrelsen i uppdrag att framgent fastställa taxa för brandskyddskontroll samt sotning och rengöring i enlighet med den tidigare beslutade rutinen med indexjustering (Kf 2003-03-31, § 52).

Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens med skorstensfejarmästarförbundet om ett sotningsindex på 2,14 %.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2006-04-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt till ärendet hörande bilaga 1, att godkänna föreslagen arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt till ärendet hörande bilaga 2.
KS § 170 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2006-06-01, § 164 att återremittera ärendet till räddningstjänsten.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-22, § 206 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2006-04-07. Kjell Jansson yrkade tillägg av att-satsen att uppdra till räddningstjänsten att göra en översyn av sotningsintervaller till den 1 april 2007.

_________

Expedieras:
RäddningstjänstenKS § 171 Dnr KS 06-171 042

Ekonomisk månadsrapport för maj 2006 samt ombudgetering av medel för LIP-projekt

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna månadsrapport för maj 2006,

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom,

att uppdra till ledningskontoret i samråd med landstinget och tiohundraförvaltningen se över hur TioHundra AB skall kompenseras för sina momskostnader för de kommunala verksamheterna.

Kommunstyrelsens förslag:

2. Kommunfullmäktige beslutar

att ombudgetera 190 tkr till kommunstyrelsen för LIP-projekt och att detta skall finansieras med egna medel.


Bakgrund

Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram månadsrapport/månadsbokslut för maj. Detta i enlighet med de nya rutiner som gäller för uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Underlag har lämnats från förvaltningarna.

I tidigare ärende ang ombudgeteringar från 2005 till 2006 har en ombudgetering av 190 tkr för LIP-projekt inom kommunstyrelsens ansvarsområde ej blivit gjord. För att detta inte skall leda till en negativ budgetavvikelse bör detta göras och finansieras med egna medel.

KS § 171 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-08-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport för maj 2006, att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom, att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 190 tkr till kommunstyrelsen för LIP-projekt och att detta skall finansieras med egna medel, att uppdra till ledningskontoret i samråd med landstinget och tiohundraförvaltningen se över hur TioHundra AB skall kompenseras för sina momskostnader för de kommunala verksamheterna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-08, § 211 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-08-08.

________KS § 172 Dnr KS 06-478 001

Förstärkning av ekonomifunktionerna centralt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna en förstärkning av ekonomifunktionerna centralt med två årsarbetare innebärande en kostnad på ca 350 tkr 2006 och 1 100 tkr 2007,

att eventuellt underskott inom kommunstyrelsens verksamheter 2006 till följd av utökningen redovisas i bokslutet för 2006,

att tillägg till kommunstyrelsens ram 2007 till följd av förstärkningen sker i slutet av året då övriga korrigeringar av budgeten för 2007 behandlas av fullmäktige.


Bakgrund

I samband med bildandet av TioHundranämnden och TioHundra AB överfördes resurser från kommunen till nämnden och bolaget. Överföringen gällde såväl verksamhetskostnader som administrativa kostnader inom f.d. omsorgsförvaltningen som resurser inom kommunstyrelsens förvaltning. Från servicekontoret överfördes bl a en ekonomtjänst som nu finns inom TioHundra AB. Överföringen skedde därför att man antog att arbetsvolymen skulle minska inom servicekontoret när verksamhet överfördes från kommunen.

I efterhand kan nu konstateras att med den konstruktion som valts med en gemensam nämnd och ett bolag har inte volymen minskat.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-19 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna en förstärkning av ekonomifunktionerna centralt med två årsarbetare innebärande en kostnad på ca 350 tkr 2006 och 1 100 tkr 2007, att eventuellt underskott inom kommunstyrelsensKS § 172 forts

verksamheter 2006 till följd av utökningen redovisas i bokslutet för 2006, att tillägg till kommunstyrelsens ram 2007 till följd av förstärkningen sker i slutet av året då övriga korrigeringar av budgeten för 2007 behandlas av fullmäktige.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-09, § 212 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-19.

________

Expedieras:
Ekonomichefen
Redovisning/finans
Personalchefen
PA/lön
KS § 173 Dnr KS 06-461 102

Val av ledamot i arbetsmarknadsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse socialchef Isabel Andersson som efterträdare till Yvonne Nilzon som ledamot i arbetsmarknadsnämnden.


Bakgrund

Sedan arbetsmarknadsnämnden bildades i kommunen har kommunens tjänstemän representerats av utbildningschefen, personalchefen och socialchefen. Övriga ledamöter från kommunen är politiskt och fackligt tillsatta.

Tjänstemannaberedning

Då nuvarande socialchef avgår med pension föreslår ledningskontoret i skrivelse 2006-06-19 att socialchef Isabel Andersson utses som efterträdare till Yvonne Nilzon som ledamot i arbetsmarknadsnämnden.

_________
Expedieras:
Isabel Andersson
Arbetsmarknadsnämnden
Registret 

KS § 174

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2006-04-27 och 2006-05-04.

________KS § 175

Anmälan om delegationsbeslut 2006

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-4 lägges till handlingarna.

_________


KS § 176

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 06-359 024
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-06-01, § 179 gällande uppdrag till ledningskontoret att redovisa utbetalda arvoden 2005.

Dnr KS 06-450 011
Yttrande till Länsstyrelsen över dels förslag till ändring av länsplan för regional transportinfrastruktur dels bedömningar om dess miljöpåverkan

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:28 Ny lag om lägenhetsregister

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:29 Organisation av kommunalteknisk verksamhet

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:30 Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:32; Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:34 Justering i normalavtalet med STIM

Sveriges Kommuner och Landsting; Vad kostar hemsjukvården i kommunerna

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet; Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden

Statens offentliga utredningar; Styrning av markanvändning och miljö

Naturvårdsverket; Naturen som kraftkälla

Information från ”Våra Gårdar” ang sin verksamhet

KS § 176 forts

Dnr KS 04-702 269
Tjockö byalag ang önskemål om återförvärv av ön Torskär (Söderarms fyrplats) med närliggande öar i Söderarmsskärgården

Dnr KS 06-412 160
Försvarsmakten; Plan för stöd till samhället

Rånäs 4H; Debitering av lokalhyror mot ideella organisationer i Norrtälje kommun

Vägverkets skrivelse till Bra bil i Norrtälje AB ang dispens från skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel

Dnr KS 05-352 311
Vägverkets meddelande om vägundersökning; Planskild korsning vid Görla

Dnr KS 06-432 170
Årlig förvaltningsrapport för Räddningscentral Norr år 2005

Dnr KS 06-427 311
Vägutredning för väg 77 Alhamra-Rimbo-Rösa/Ledinge inom Norrtälje kommun

Dnr KS 06-399 002
Delegationsordning för räddningstjänsten

Dnr KS 06-300 420
Yttrande över preliminär miljökonsekvensbeskrivning över inrättande av Horsstensleden

Dnr KS 06-410 539
Norrtälje kommuns skrivelse till Vägverket ang färjetrafiken Furusund-Yxlan och Yxlan-Blidö.

Miljörådets protokoll 2006-05-17.

Kallelse till styrelsemöte NIHAB 2006-06-21KS § 176 forts

Styrelseprotokoll NIHAB 2006-05-10

Styrelseprotokoll Roslagsbostäder AB 2006-05-17

Styrelseprotokoll Järnvägsparken 2006-06-12

Dnr KS 06-384 042
Kommunrevisionens skrivelse ang granskning av tertialbokslut per 30 april 2006

Krisberedskapsmyndigheten; Samhällets krisberedskap Förmåga och genomförd verksamhet 2005

Dnr KS 06-465 800
Utbildnings- och kulturdepartementets betänkande Tänka framåt, men göra nu (SOU 2006:45)

Dnr KS 06-457 872
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd enligt 3 kap lagen (1988:950) om kulturminnen m m (KML) till ändring av byggnadsminnet Lv3, Tälje 4:90, Norrtälje kommun

Trafiksäkerhetsnämndens skrivelse till TioHundra AB ang trafikolyckor, ett av vårs största folkhälsoproblem

Statens Bostadskreditnämnd ang lediga lägenheter i de allmännyttiga bostadsföretagen, mars 2006

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2006:35 ang rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt sanktionsavgift

Sveriges Tandläkarförbund; Ge förskolor och skolor direktiv om sockret

Dnr KS 05-466 841
Beredningsgruppen för vägvisning till turistiskt intressanta mål i Stockholms läns skrivelse till Vägverket ant hantering och bedömning av ansökan vägvisning till turistmål


KS § 176 forts

Information ang val av två personer för Tjockös bofasta tillika representanter i Skärgårdsrådet

Skrivelse från Verdandi ang permanent samarbete med Kriminalvårdsverket

Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten ang berg- och grusproduktionen i Stockholms län 2005

_________