KS 060907

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.20
11.00-11.50
Beslutande Enligt förteckning


Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Arne Appel, budgetchef 
Tony Wallin, ekonomichef 
Rebecka Djerfsten, vik kommunjurist
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Elisabeh Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 11 september 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 177-194
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk (s)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-09-07

Datum för 2006-09-12 Datum för 2006-10-03
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 177

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 11 september 2006, kl 13.00.

_________


KS § 178 Dnr KS 06-345 252

Godkännande av försäljning av fastigheten Midgård 1 och Görla 9:6 i Norrtälje

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna Fastighetsbolaget Järnvägsparken Handelsbolags försäljning av fastigheten Midgård 1 för en köpeskilling av 84.750.000 kr och fastigheten Görla 9:6 för en köpeskilling av 10.350.000 kronor samt

att uppdra till tekniska kontoret att utreda och åtgärda påtalade brister enligt överlåtelsebesiktningen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster¬partiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Att några dagar före valet besluta att försälja Midgård 1 och Görla 9:6 för närmare 100 mkr när det inte finns politisk enighet anser vi vara oetiskt. Rimligt hade varit att avvakta valresultatet innan en så stor affär genomförs.”


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2006-05-29 ge direktiv till Järnvägsparken HB att sälja fastigheterna Midgård 1 och Görla 9:6 via fastighetsmäklare på den öppna marknaden under år 2006. Kommunfullmäktige beslutade tidigare 2006-04-24 att Järnvägsparken till kommunen överlåter exploateringsmark i kv Förrådet, vilket har genomförts 2006-09-01. Avsikten är att efter avslutade försäljningar av Järnvägsparken HB:s fastigheter avveckla handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag.KS § 178 forts

Fastigheten Midgård 1 är centralt belägen i Norrtälje stad och innehåller 32 st bostadslägenheter samt lokaler för stadsbiblioteket, kultur- och fritids¬förvalt¬ningen, ICA Kryddan, café Kanelbullen, offentlig toalett m m samt 57 parkeringsplatser i garage. Taxeringsvärdet är 40.584.000 kr.

Fastigheten Görla 9:6 är belägen i Görla industriområde. Fastigheten är bebyggd med en industribyggnad inrymmande kontor, verkstäder, kontor/lager m m. Taxeringsvärdet är 4.747.000 kr. 

Båda köpekontrakten är villkorade av att kommunstyrelsen godkänner respektive avtal senast 2006-09-07 genom beslut som vinner laga kraft. 

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-09-05 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna Fastighetsbolaget Järnvägsparken Handelsbolags försäljning av fastigheten Midgård 1 för en köpeskilling av 
84.750.000 kr och fastigheten Görla 9:6 för en köpeskilling av 10.350.000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-09-05 föreslagit enligt lednings¬kontorets skrivelse 2006-09-05. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – att ärendet utgår från dagens sammanträde.

Kjell Jansson (m) – att ärendet avgörs idag.

PropositionsordningKS § 178 forts

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska utgå eller avgöras idag och finner att ärendet skall avgöras idag.


Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – avslag på förslaget.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________

Expedieras 060912
Mark- o exploateringsenheten
Tekniska kontoretKS § 179 Dnr KS 06-523 295

Förnyat hyreskontrakt för bibliotekslokaler i fastigheten kv Midgård i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande omförhandlat hyreskontrakt för bibliotekets lokaler i kv Midgård, Norrtälje,

att föreliggande förslag till hyresnivå med 1 025 kr per kvadratmeter skall gälla samt

att uppdra till tekniska chefen att underteckna hyreskontraktet.


Bakgrund

Tekniska kontoret har fått i uppdrag, att med anledning av beslut om för¬säljningen av fastigheten Midgård, uppta förhandlingar med nuvarande ägare Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB, om de gällande hyreskontraktet för lokaler inom fastigheten som hyrs av Norrtälje kommun.

Förslag till nytt hyreskontrakt för bibliotekets lokaler skall tecknas på 10 år till en ny lägre hyra än tidigare avtal. Lokalarean skall nu även kontrolleras och justeras efter verkliga förhållanden då dessa förefaller ha minskat utan att kontraktet justerats. Omförhandlingen kommer att resultera i att föreliggande förslag ger en betydligt minskad lokalkostnad för verksamheten och översynen av arean bör betyda att ytterligare betydande besparingar uppnås.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-08-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att i princip godkänna föreliggande omförhandlat hyreskontrakt för bibliotekets lokaler i kv Midgård, Norrtälje, att föreliggande 
KS § 179 forts

förslag till hyresnivå med 1 025 kr per kvadratmeter skall gälla och hyresbeloppet därför justeras med hänsyn till verklig lokalarea. 

Föreligger omförhandlat hyreskontrakt med justerade lokalytor för kv Midgård 1 i Norrtälje.

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2006-08-24, § 227.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-09-05, § 236.

________
Expedieras 060912
Tekniska kontoret

KS § 180 Dnr KS 05-566 214

Antagande av detaljplan för Svartnö 3:4 och 3:15, Diamanten, i Länna församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för Svartnö 3:4 och 3:15, Diamanten, i Länna församling

Bakgrund

Syftet med en detaljplan för Svartnö 3:4 och 3:15 är att reglera förutsättningar för befintlig bebyggelse så att byggnaderna med tillhörande avstyckad mark kan fortleva som egna fastigheter och områdets karaktär kan bevaras.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 23 september – 4 november 2005 samt utställt för granskning under tiden 11 april – 16 maj 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-06-21, § 329 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detta till kommunfull¬mäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-08-17, § 215.

________KS § 181 Dnr KS 05-845

Redovisning av f.d. omsorgsnämndens internkontroll 2005

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga TioHundranämndens redovisning av omsorgs¬nämndens internkontroll 2005 till handlingarna. 


2. Kommun¬styrelsen beslutar :

att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med rapport om TioHundranämndens planer för uppföljning av internkontrollen i TioHundra AB.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 19 februari 2001, § 52, kommunens regle¬mente för internkontroll av ekonomi och verksamhet. Varje nämnd skall enligt reglementet löpande eller i samband med bok¬slutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporten skall samtidigt också ske till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen skall en gång årligen lämna kommunfullmäktige en samlad redovisning av den interna kontrollen i nämndorganisationen och kommunägda företag.

Kommungemensamt granskningsområde för 2005 har varit intern¬kontroll av rutiner för lönerapportering inom den egna förvaltningen.

Omsorgsförvaltningen har under 2005 genomfört den av f.d. omsorgsnämnden beslutade internkontrollplanen för 2005.KS § 181 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-06-27 på anförda skäl föreslagit kom¬munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga TioHundranämndens redovisning av omsorgs¬nämndens internkontroll 2005 till handlingarna. Kommun¬styrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med rapport om TioHundranämndens planer för uppföljning av internkontrollen i TioHundra AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-17, § 222 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-08-17.

________

Expedieras:
Ledningskontoret


KS § 182 Dnr KS 05-535 430

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang kommunalt bidrag till privatpersoner som väljer miljöbilar när de skall byta bil

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2006-06-20 avslå motionen.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot samt socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Eleonor Rosenqvist (v), Catarina Wahlgren (v), Daniel Willalobos (v) och Leif Glavstedt (v) inlämnar motionen vid kommun¬fullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 190. 

I motionen yrkar motionärerna ”att kommunen utreder möjligheten att ge bidrag till merkostnader för miljöbilar jämfört med motsvarande bensinbil. En annan möjlighet skulle kunna vara att ge bränslecheckar till dem som köper miljöbilar”.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-06-20, att en kommun får inte lämna understöd åt enskilda kommunmedlemmar utan stöd i författning. Att under¬stödja enskilda betraktas inte som en ”angelägenhet av allmänt intresse”. Undantag från förbudet att ge understöd åt enskilda finns i viss specialla¬stiftning, t ex socialtjänstlagen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår ledningskontoret kommun¬styrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

KS § 182 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-17, § 223 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-20.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Elisabeth Björk (s) – att ärendet återremitteras.

Kjell Jansson (m) – att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet avgörs idag.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot samt socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Elisabeth Björk (s) – att motionen skall bifallas.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

__________KS § 183 Dnr KS 04-602 001

Besvarande av motion från Torgny Åberg (c) angående kommu¬nal medlare

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt 

att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna om tillskapande av en kommunal medlare som kan ingå i kommunens kundtjänst.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-10-25, § 203. I motionen yrkar motionären att kommunen utreder förutsättningarna om tillskapande av en ”kommunal medlare”.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-08 anfört dels att man svårligen kan se vilken ställning och funktion som kommunen skall ha som medlare, dels överblicka de konsekvenser medlarens råd och rekommendationer kan resultera i föreslås att motionen avslås.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2006-06-20. Ledningskontoret anför i skrivelsen bl a att syftet med en medlare är att genom dialog mellan parter, t ex grannar, försöka medla i mindre tvister eller miss¬förstånd som har sin grund i miljö- eller byggåtgårder. Målsättningen är att genom ett gemensamt samtal försöka klara ut enklare problem och också avlasta kommunens hantering av vissa klagomål, överklaganden m m. 

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommun¬fullmäktige besluta att bevilja motionen samt att uppdra till byggnadsnämnden att utreda förutsättningarna om tillskapande av en kommunal medlare.

KS § 183 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2005-02-10, § 49 att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-17, § 224 föreslagit att bifalla motionen samt att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna om tillskapande av en kommunal medlare som kan ingå i kommunens kundtjänst.

_________ KS § 184 Dnr KS 06-468 805

Begäran om stöd till föreningen Färsna 4H

Beslut

Olle Jansson (s) anmäler jäv. Kjell Drotz (s) tjänstgör. 

Kommunstyrelsen beslutar:

att tillstyrka begäran om extra stöd omfattande 75 000 kr under år 2006,

att eventuellt underskott ska balanseras i bokslutet för år 2006.


Bakgrund

Föreningen Färsna 4H har lämnat in en begäran om stöd omfattande 75 000 kr för att fortsätta att bedriva caféverksamhet och djurhållning vid Färsna gård under hösten 2006.

Föreningen bedriver sedan år 2002 verksamhet vid Färsna gård. Färsta 4H äger djuren på gården och sköter djurtillsynen. Därutöver driver föreningen caféet, tar hand om dagliga besökare och arrangerar sommarläger för barn.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-08-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att tillstyrka begäran om extra stöd omfattande 75 000 kr under år 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-24, § 228 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-08-14.

_________
Expedieras:
Föreningen Färsna 4H
Redovisning/finans 

KS § 185 Dnr KS 05-812 433

Förslag till ekonomisk ersättning för inrättande av Kornamossens naturreservat

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att acceptera föreslagen intrångsersättning om 136 000 kr för att bilda naturreservat på 3,7 ha av den kommunägda fastigheten Fasterna-Mjölsta 4:5 samt 

att uppdra till mark- och exploateringsavdelningen att underteckna intrång¬avtalet med länsstyrelsen i Stockholms län.

Reservation

Berit Jansson (c) till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kornamossen är belägen i norra delen av Fasterna socken och består av glest bevuxna myr- och mossmarker samt omgivande skogar. Området ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden – Natura 2000.

Länsstyrelsen har översänt en remiss över bildande av Korna¬mossens natur¬reservat till Norrtälje kommun för yttrande. Norrtälje kommun är fastighetsägare till en mindre del (3,7 ha) av det föreslagna naturreservatet. Länsstyrelsen föreslår att naturreservatet skall omfatta 70 ha och att 3,7 ha av den kommunägda fastigheten Fasterna-Mjölsta 4:5 skall ingå i Kornamossens naturreservat.

Länsstyrelsen har bekostat en värdering av intrånget som reservats¬föreskrif¬terna medför på den kommunägda marken som föreslås ingå i naturreservatet. Intrånget värderas till totalt 136 000 kr.

KS § 185 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-08-10 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att acceptera föreslagen intrångsersättning om
136 000 kr för att bilda naturreservat på 3,7 ha av den kommunägda fastigheten Fasterna-Mjölsta 4:5 samt att uppdra till mark- och exploatering¬avdelningen att underteckna intrångsavtalet med länsstyrelsen i Stockholms län.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-24, § 229 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-08-10.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Berit Jansson (c) – avslag på förslaget med motiveringen. ”Jag anser att staten inte skall lägga skattepengar på att inrätta dylika naturreservat. Vidare anser jag att den som äger marken ser dess värde och bevarar det som skall bevaras. Dessa inköp av mark kan liknas vid modernt baggböleri.”

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________
Expedieras:
Lars Härlin, mark-exploateringsavd.
Magnus Bergström, kommunekolog 

KS § 186 dnr KS 06-532 022

Förordnande av kultur- och fritidschef

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att kommundirektören övertar samtliga delegerade chefsuppgifter från kom¬munstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för att upprätthålla samtliga ledningsfunktioner inom kultur- och fritidsförvaltningen från och med september 2006 till och med 31 december 2006.


Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningens chef slutar sin anställning i september 2006. Ledningsfunktionen måste upprätthållas i avvaktan på ett ställningstagande om nyrekrytering ska ske eller inte. En översyn av kommunens organisation pågår sedan början på året och leds av kommundirektören.

Kommunstyrelsen ansvarar för anställande av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer och har att fatta beslut även om förordnanden i varje enskilt fall.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-08-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att kommundirektören övertar samtliga delegerade chefsuppgifter från kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för att upprätthålla samtliga ledningsfunktioner inom kultur- och fritidsförvaltningen från och med september 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-24, § 230 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-08-10.
________
Expedieras:
Personalchefen, M Törnquist, kultur-fritidsförv. 

KS § 187 Dnr KS 05-817 007

Revisionsrapport ang granskning av anläggningstillgångar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som svar på revisorernas skrivelse översända servicekontorets yttrande i ärendet.


Bakgrund

Revisorerna har överlämnat en rapport ang granskning av anläggnings¬tillgångar för synpunkter. I rapportens sammanfattning redovisas bedömningar och förslag på åtgärder. Revisionsrapporten är daterad 2005-11-22.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret/Redovisning-Finans har i skrivelse 2006-08-02 lämnat kommentarer till sammanfattningen av rapporten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-24, § 232 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2006-08-02.

_________

Expedieras:
Kommunrevisionen
Kf för kännedom 

KS § 188 Dnr KS 06-512 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för drivmedel/stationstankning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av drivmedel, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av drivmedel


Bakgrund

För närvarande har kommunen avtal med OKQ8 gällande drivmedel. Nuvarande ramavtal gällande drivmedel har löpt ut under året.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-07-18 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av drivmedel, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av drivmedel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2006-08-17, § 225 att ärendet skulle utgå.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-08-24, § 234 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-07-18.

________

Expedieras:
UpphandlingsenhetenKS § 189 Dnr 06-520 805

Begäran om ekonomiskt stöd till MK Orion och Rospiggarna Speedway AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja MK Orion ett investeringsbidrag om 250 tkr för utförd investering i parkeringsplats på kommunens anläggning i Orionparken,

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsanslag,

att medge MK Orion befrielse från arrendeavgift för tiden 2006-07-01 till 2006-12-31 totalt 94 164 sek,

att finansiering sker inom kommunstyrelsens totala driftbudgetram,

att avslå Rospiggarna Speedways begäran om ett kommunalt bidrag på 
400 744 sek,

att uppdra till servicekontoret att återbetala inbetalt arrende avseende kvartal 3 till MK Orion,

att uppmana MK Orion att inom två månader inkomma med ett långsiktigt (3-5 år) underlag inne¬hållande Rospiggarna Speedway AB:s ekonomiska framtids¬utsikter, och att en väl genomarbetad prognos för intäkter och kostnader redo¬visas samt

att fortsatta överläggningar sker med företrädare för verksamhetens huvudstyrelse, dvs MK Orion och ej med Rospiggarna Speedway AB.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.
KS § 189 forts

Bakgrund

Motorklubben Orion som äger Rospiggarna Speedway AB har i två skrivelser begärt kommunalt ekonomiskt stöd. Den första skrivelsen innehåller en begäran om befrielse av arrendeavgift under andra halvåret 2006 totalt 94 164 sek. Den andra skrivelsen är en begäran om investeringsbidrag för nedlagda 
kostnader vid iordningsställande av parkeringsplats invid Orionparken som ägs av kommunen. Begärt investeringsbidrag uppgår till 298 962 sek.

Rospiggarna Speedway AB som ägs av MK Orion har begärt ett kommunalt bidrag på 400 744 tkr för att täcka förväntade förluster under 2006. 

Att bidraget begärs och måste hanteras skyndsamt beror på att likviditeten är dålig och att kassan är slut ca 15 september då förarersättningar ska betalas.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2006-09-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja MK Orion ett investeringsbidrag om 250 tkr för utförd investering i parkeringsplats på kommunens anläggning i Orionparken, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsanslag, att medge MK Orion befrielse från arrendeavgift för tiden 2006-07-01 till 2006-12-31 totalt 94 164 sek, att finansiering sker inom kommunstyrelsens totala driftbudgetram, att avslå Rospiggarna Speedways begäran om ett kommunalt bidrag på 400 744 sek, att uppdra till servicekontoret att återbetala inbetalt arrende avseende kvartal 3 till MK Orion.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-09-05, § 237 föreslagit enligt kommunstyrelsens ordf. skrivelse 2006-09-04. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) reserverade sig. Berit Jansson (c) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) – bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av 

KS § 189 forts

att-satserna att det inom två månader föreläggs ett långsiktigt (3-5 år) underlag för Norrtälje kommun innehållande Rospiggarna Speedway AB:s ekonomiska framtidsutsikter helt enkelt en väl genomarbetad prognos för intäkter och kostnader, att fortsatta överläggningar sker med företrädare för verksamhetens huvudstyrelse, dvs MK Orion och ej med Rospiggarna Speedway AB (bil)..

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag med Bengt Ericssons (c) tilläggsyrkande.

Elisabeth Björk (s) – att bevilja MK Orion ett investeringsbidrag enligt ansökan på 298.962 kr, i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg
av att-satsen att omedelbart uppta överläggningar med Rospiggarna Speedway AB i syfte att garantera fortsatt medverkan i elitserien år 2007.

Bertil Karlsson (v) – bifall till socialdemokraternas yrkande enligt första att-satsen, andra att-satsen skall lyda att omedelbart uppta överläggningar med Rospiggarna Speedway AB ang lagets fortsatta medverkan i elitserien år 2007.

Sammanträdet ajourneras i fem minuter.

Propositionsordning

Ordföranden ställer föst proposition på arbetsutskottets förslag och centerns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med centerns tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag med centerns tilläggsyrkande och socialdemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med centerns tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag med centerns tilläggsyrkande och vänsterpartiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med centerns tilläggsyrkande. 
_________
Expedieras: MK Orion, Rospiggarna Speedway, Redovisn/Finans, Lars Härlin


KS § 190 Dnr 06-164 042

Ekonomisk månadsrapport för juli 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna den ekonomiska rapporten samt

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.


Bakgrund

Föreligger av ledningskontoret framtagen månadsrapport för juli 2006 med nämndernas resultatprognos för året.

Tjänstemannaskrivelse

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-08-29 kommunstyrelsen besluta att godkänna den ekonomiska rapporten samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-09-05, § 239 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-08-29.

_________
KS § 191 Dnr KS 06-570 109

Väckt ärende enligt 4 kap 17 § kommunallagen

Bakgrund

Christina Frisk (fp) inlämnar med kommunstyrelsens godkännande ett väckt ärende gällande direktiv från kommunstyrelsen om ett kommunalt program mot otryggheten. Bil § 191.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning.

________ 

KS § 192

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2006-05-18, 2006-06-01, 2006-06-08 och 2006-06-22.

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-04-24, 2006-05-29 och 2006-06-26.

________


KS § 193 Dnr Ks 06/220 002

Anmälan om delegationsbeslut 2006

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 lägges till handlingarna.

________KS § 194

Meddelanden 

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:49 Kommunal personal 2005

Boverkets beslut ang bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler Lf 678 Roslagens Hopp av IOGT-NTO

Boverkets beslut ang bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler Brogårdens Byggnadsförening

Landshövdingen i Stockholms län ang Regionala miljömål för Stockholms län

Ansvarskommitténs skrift Sveriges regionala indelning – om tillväxtperspektivet får råda

Sveriges Kommuner och Landsting; Vad kostar verksamheten i din kommun

Länsstyrelsens rapport från inventering av förorenade områden i Stockholms län: textilindustrier och garverier

Jordbruksdepartementets folder Växande möjligheter - om integration i de gröna näringarna

Ansvarskommitténs skrift Statens nya geografi

Ansvarskommitténs skrift Medborgarna och den offentliga välfärdens organisering

LO, Materialnytt nr 25/06 ”Makteliten litar på sig själv

Dnr KS 06-264 108
Lennart Fellstenius skrivelse ang byggnadsnämndens beslutKS § 194 forts

Beställningsskrivelse till Gräskö Arkipelagservice ang brygga och kaj i Räfsnäs hamn

Dnr KS 06-174 055
Bergen Energi AB ang förvaltningsavtal och strategi för elinköp

Dnr KS 06-175 370
Bergen Energi AB; Information ang energileveranser

Dnr KS 06-490 100
Regeringskansliets remiss Jakten på makten (SOU 2006:46)

Kallelse till Roslagsbostäders extra sammanträde den 14 augusti 2006.

Roslagsbostäders styrelseprotokoll från sammanträdet 2006-06-14

NIHAB:s styrelseprotokoll från sammanträdet 2006-03-29

Trafikgruppens protokoll från sammanträdet 2006-02-08 och 2006-05-29.

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelseprotokoll från sammanträdet 2006-06-22.

Dnr KS 06-385 041
Ledningskontorets skrivelse till TioHundraförvaltningen ang förtydligande av förutsättningar för budgetremiss till TioHundranämnden

Skrivelse till länsstyrelsen från I. Lundeborg och P. Santesson ang överklagande av beslut om bygglov gällande Hattudden, Björnö.

Dnr KS 06-548 002
Vidaredelegation från kommundirektör Mats Törnquist

________