Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-9.25
11.00-12.10
Beslutande Enligt förteckningGunilla Edvinsson, ekonomichef
Rebecca Djerfsten, bitr. kommunjurist
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndagen den 16 oktober 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 195-211
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-10-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-10-17 anslags nedtagande 2006-11-07 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 195

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 16 oktober 2006, kl 13.00.

_________KS § 196 Dnr KS 06-593

Godkännande av delårsrapport 2 augusti 2006

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2006,

2. Kommunstyrelsen beslutar

att för egen del godkänna delårsbokslut för kommunstyrelsen, inklusive ledningskontoret, servicekontoret och räddningstjänsten.


Bakgrund

Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram delårsrapport 2 per augusti. Underlag har lämnats från förvaltningarna och från bolagen.

Resultatet januari – augusti uppgår till ca 93 mkr och ca 83 mkr enligt balanskravet. Prognosen uppvisar ett resultat på ca 77 mkr och ca 75 mkr enligt balanskravet.

Denna prognos är kraftigt förbättrad mot delårsrapport 1. Faktorerna bakom detta är främst att skatteintäkterna ökar på grund av taxeringen av inkomsterna 2005, som kommer att bli högre än beräknat och att ackumulerat eget kapital i handelsbolaget Järnvägsparken räknat med i prognosen med 60 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2006.

forts
KS § 196 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-05, § 251 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-03.

_________ 

KS § 197 Dnr KS06-76 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till full¬mäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsförteckning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-05, § 252 föreslagit att lägga redovisningen till handlingarna.

________
KS § 198 Dnr KS 06-480 311

Taxa för pontonbro i Norrtälje hamn

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 21 juni 2006, § 78 att föreslå kommunfull¬mäktige att anta taxa för nyttjande av pontonbro innebärande en avgift om 15.000 kr per nyttjandetillfälle samt att taxan justeras enligt konsument¬prisindex med år 2006 som basår.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-09-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för nyttjande av pontonbro innebärande en avgift om 15.000 kr per nyttjande¬tillfälle samt 
att taxan justeras i enlighet med förändringar i konsumentprisindex med år 2007 som basår samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-09-21, § 246 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-09-11.

_________
KS § 199 Dnr KS 06-541 252

Förvärv av fastigheten Härden 1 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje Härden 1 för en köpeskilling av 1.475.000 kronor.


Bakgrund

Kommunen har tidigare förvärvat ett antal villafastigheter utefter Hemvägen 5-15 i Norrtälje stad. Området är beläget mellan handels¬området Knutby Torg och nuvarande industriområdet kv Förrådet och Vaktmästaren. Förvärven har skett på frivillig väg när fastigheterna har varit till salu. Anledningen till kommunens förvärv av dessa fastigheter är att området ligger mellan planerad utveckling av handelsområdet Knutby Torg söderut och planerad förnyelse av kv Förrådet och Vaktmästaren till en trädgårdsstad med en blandning av bostäder och verksamheter. Fastigheten Härden 1 är den sista av privatägda villafastigheter utefter Hemvägen. Totalt har kommunen förvärvat 6 villafastigheter inklusive Härden 1.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-08-21 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje Härden 1 för en köpeskilling av 1.475.000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-09-21, § 244 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-08-21.
________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- exploateringsavd.
Redovisning/finans


KS § 200 Dnr KS 05-654 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2006-08-16 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 29 augusti-19 september 2006.

Syfte

Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att uppföra ca 40 enbostads¬hus och två flerbostadshus med ca åtta lägenheter vardera på fastigheten Gottröra 5:15. Enbostadshusen ligger norr om allmän väg 1063 och flerbostads¬husen söder därom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-09-21, § 241 föreslagit kommun¬styrelsen besluta att ej erinra mot planförslaget. Arbetsutskottet beslutade för egen del att uppdra till mark- och exploateringsenheten utarbeta exploateringsavtal och ett trepartsavtal med Vägverket, exploatören och Norrtälje kommun vad gäller väganslutningar.

________
Expedieras:
stadsarkitektkontoret 

KS § 201 Dnr KS 06-588 214

Detaljplanering av Färsna

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till lednings¬kontoret i samråd med stadsarkitektkontoret ta fram en översiktlig miljöbedömning för stadsdelen Färsna, 

att uppdra till stadsarkitektkontoret att påbörja detaljplanering av de i fördjupade översiktsplanen benämnda områdena Baldersbrå, Balders hage och Västerbrå och speciellt prioriterat området för anpassat boende, 

att uppdra till tekniska kontoret att förbereda utbyggnaden av gator och torg i enlighet med fördjupade översiktsplanen för Färsna samt 

att uppdra till tekniska kontoret att föreslå en effektiv va-försörj¬ning för stadsdelen Färsna.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget tilläggsyrkande.

Bakgrund

En fördjupad översiktsplan för Färsna antogs av kommunfullmäktige 1991-12-16. Planen utformades med en relativt hög detaljeringsgrad för att kunna ligga som program för ev markanvisning eller detaljplanering. Den första detalj¬planen är upprättad och processas i enlighet med PBL. Planen innehåller friliggande småhustomter och grupp¬bebyggelse. I den fördjupade översiktsplanen finns en etappindelning. Den pågående detaljplanen avser del av etapp III och IV.
KS § 201 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-09-13 redogjort för etappindelningen i översiktsplanen samt att nya regler om miljöbedömningar av planer och program har tillkommit sedan planen antogs år 1991.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till lednings¬kontoret i samråd med stadsarkitektkontoret ta fram en översiktlig miljö¬bedömning för stadsdelen Färsna, att uppdra till stadsarkitektkontoret att
påbörja detaljplanering av de i fördjupade översiktsplanen benämnda områdena Baldersbrå, Balders hage och Västerbrå och speciellt prioriterat området för anpassat boende, att uppdra till tekniska kontoret att förbereda utbyggnaden av gator och torg i enlighet med fördjupade översiktsplanen för Färsna samt att uppdra till tekniska kontoret att föreslå en effektiv va-försörj¬ning för stadsdelen Färsna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-13, § 201 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-09-13. Elisabeth Björk yrkade bifall till ledningskontorets förslag med tillägget att uppdra till Norrtälje Energi AB förbereda hela stadsdelen för fjärrvärme.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg – att uppdra till Norrtälje Energi AB tillse att hela stadsdelen skall fjärrvärmeförsörjas.

Kjell Jansson (m) – avslag på Olle Janssons tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Olle Janssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
________
Expedieras:
stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret, ledningskontoret
KS § 202 Dnr KS 06-567 214

Yttrande över begäran om planändring för del av Furusund 2:1 i Blidö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte erinra mot den föreslagna planändringen och

att avslå begäran om att kommunen ska delfinansiera kostnaden för planändring.


Bakgrund

Furusunds Samfällighetsförening har kommit med en begäran om ändring av detaljplanen för del av Furusund 2:1. Planändringen behövs för att reglera den pågående markanvändningen för service¬anläggningen vid Gästhamnen och Ålandsvikens inre del enligt en tidigare inlämnad principritning. För att genomföra detta krävs att planen ändras så att allmän platsmark, park omvandlas till kvartersmark för service.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde 2006-08-24, § 654 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-09-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att inte erinra mot den föreslagna planändringen och att avslå begäran om att kommunen ska delfinansiera kostnaden för planändring.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-09-21, § 242 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-09-15.
________
Expedieras:
stadsarkitektkontoret 

KS § 203 Dnr KS 06-490 100

Yttrande över betänkandet ”Jakten på makten“ (SOU 2006:46)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända reviderad skrivelse till 
Regeringskansliet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och säkerhetschefen.


Bakgrund

Regeringskansliet har 2006-06-22 översänt betänkande ”Jakten på makten” (SOU 2006:46) för yttrande. Yttrandet skall vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 15 oktober 2006.

Betänkandet syftar till att stärka demokratin och motverka och om möjligt eliminera hot- och risker för förtroendevalda i riksdag, landsting och kommuner.

Tjänstemannaberedning

Kommunens säkerhetschef har i skrivelse 2006-08-15 yttrat sig över betänkandet och föreslår kommunstyrelsen besluta att översända upprättad skrivelse till Regeringskansliet som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-13, § 249 föreslagit enligt kommunens säkerhetschefs skrivelse 2006-08-15.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Eva Pfister: I andra stycket orden ” sinnesförvirrade personer” utbyts mot ”psykiskt sjuka personer, samt att meningen ”De problem och risker som tas 

AU § 203 forts

upp i ”Jakten på makten” har endast i mindre omfattning aktualiserats i Norrtälje kommun ” stryks.

Kjell Jansson (m) – bifall till Eva Pfisters yrkande.

________
Expedieras:
Regeringskansliet 

KS § 204 Dnr KS 06-558 170

Framtida utveckling av RC-Norr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till räddningschefen att uppta diskussioner med Södra Roslagens brandförsvarsförbund med inriktning att skapa en styrform för RC-Norr där Norrtälje kommun får ett direkt inflytande såväl på den operativa verksamheten som på den strategiska planeringen.

Bakgrund

Norrtälje kommun tecknade 2001 ett avtal med Södra Roslagens Brand¬försvarsförbund om gemensam larm- och ledningscentral. RC-Norr var ett resultat av de beslut som samtliga kommuner i Stockholms län fattade i början av 1990-talet, vilket innebar att man delade in länet i tre ”räddningstjänst¬regioner” med varsin larm- och ledningscentral.

Norrtälje hade som krav vid tecknande av atalet att man skulle ha en styrelse med politisk representation och ha insikt och inflytande över verksamheten. Övriga kommuner hade inte detta krav utan såg mer ett strikt affärsmässigt förhållande. Det kan konstateras att inflytan¬det har varit mycket begränsat.

Nuvarande avtal löper ut i november 2007. Inför detta har Brand¬kåren Attunda aviserat att man avser säga upp avtalet och att man är öppen även för andra leverantörer.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2006-08-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till räddningschefen att uppta diskussioner med Södra Roslagens brandförsvarsförbund med inriktning att skapa en styrform för RC-Norr där Norrtälje kommun får ett direkt inflytande såväl på den operativa verksamheten som på den strategiska planeringen.

forts


KS § 204 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-05, § 250 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2006-08-26.

________

Expedieras:
räddningschefen


KS § 205 Dnr KS 06-627 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för resebyråtjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av resebyråtjänster,

att denna upphandling endast gäller Norrtälje kommun,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av resebyråtjänster.

Bakgrund

För närvarande har kommunen avtal med Linders resor. Nuvarande ramavtal gällande resebyråtjänster löper ut vid årsskiftet. Det nuvarande avtalet upphandlades i samverkan med Täby och Vallentuna kommuner inom ramen för samarbetet inom UNO. I denna upphandling kommer även Österåkers kommun att ansluta sig.

Förfrågningsunderlaget är framtaget av Norrtälje kommuns juridik- och upphandlingsenhet samt granskat och kompletterat av de övriga medverkande kommunerna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-02 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upp¬handling av resebyråtjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av resebyråtjänster.


fortsKS § 205 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 264 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-02 med Kjell Janssons tilläggsyrkande att denna upphandling endast gäller Norrtälje kommun.
________

Expedieras: 
Juridik-upphandlingsenheten 

KS § 206 Dnr KS 06-631 253

Avtal angående markbyte berörande fastigheterna Flygspanaren 9 och Tälje 4:60 samt försäljning av en industritomt av fastigheten Görla 9:2

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna bytesavtal med HLE Fastigheter AB angående markbyte mellan bolagets fastighet Flygspanaren 9 och kommunens fastighet Tälje 4:60,

att godkänna köpekontrakt med HLE Fastigheter AB angående försäljning av ett område av fastigheten Görla 9:2 till bolaget.


Bakgrund

Flygfyrens handelsområde har varit föremål för detaljplanering under längre tid. Varuhuset ICA Flygfyren har tidigare byggts ut enligt en detaljplan antagen av byggnadsnämnden 1998-06-17 och laga kraft 1998-07-17.

I samband med planer på etablering av en byggvaruhandel framtogs ett samrådsförslag till detaljplan för kv Flygfyren och delar av kv Flygspanaren samt fastigheten Tälje 4:60 m m, daterad 2002-05-10. Denna etablering är inte längre aktuell, men förslag har väckts om en ytterligare utbyggnad av varu¬huset ICA Flygfyren samt etablering av volymhandel av sällanköpsvaror berörande bl a det område av fastigheten Tälje 4:60 som tidigare omfattades av planerad bygghandel.

Syftet med nu aktuellt bytesavtal är att reglera mark i anslutning till fastigheten Flygspanaren 9 ägd av HLE Fastigheter AB där Gummicentralen i Norrtälje bedriver gummiverkstad. I samband med markbytet tecknas även ett köpe¬kontrakt som innebär att kommunen till HLE Fastigheter AB överlåter en industritomt i Görla. Tanken med denna överlåtelse är att HLE Fastigheter AB skall ha möjlighet att omlokalisera den tunga delen av gummiverkstaden omfattande lastbilsdäck till den nya tomten.
KS § 206 forts

Enligt upprättat förslag till köpekontrakt överlåter kommunen ett område om ca 6000m2 industrimark av fastigheten Görla 9:2 till HLE Fastigheter AB.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna bytesavtal med HLE Fastigheter AB angående markbyte mellan bolagets fastighet Flygspanaren 9 och kommunens fastighet Tälje 4:60, att godkänna köpekontrakt med HLE Fastigheter AB angående försäljning av ett område av fastigheten Görla 9:2 till bolaget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 265 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-03.

_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- exploateringsavd.KS § 207 Dnr KS 06-655 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2007

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att oförändrat fastställa den kommunala skattesatsen 20:42 kr/skattekrona för år 2007.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för åren 2006-2007 samt skattesats för år 2006. Budget 2007 är planerad att revideras under november månad.

Enligt kommunallagen (KL 8 kap 6 §) skall styrelsen föreslå skattesatsen före oktober månads utgång.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2006-10-11 kommun¬styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att oförändrat fastställa den kommunala skattesatsen 20:42 kr/skattekrona för år 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 266 föreslagit enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2006-10-11.

________
KS § 208 Dnr 06-465 800

Yttrande över betänkandet – tänka framåt men göra nu (SOU 2006:45)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Utbildnings- och kulturdepartementet har inbjudit bland andra Norrtälje kommun att inkomma med synpunkter på den statliga utredningen kring barnkultur.

Ärendet remitterades till kulturnämnden 2006-06-29 för yttrande. Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat att de inte haft möjlighet att sammanställa ett remissyttrande i föreskriven tid. Förvaltningens yttrande överlämnas därför till kommunstyrelsen utan att ha förlagts kultur- och fritidsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att överlämna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över betänkandet – tänka framåt men göra nu – som kommunens yttrande i ärendet, undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och kommundirek¬tören.

_________KS § 209

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2006-05-11, 2006-08-09, 2006-08-17, 2006-08-24, 2006-09-05.

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-08-28.
________


KS § 210

Anmälan om delegationsbeslut 2006

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-4 lägges till handlingarna.

________


KS § 211 053

Meddelanden 

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:52 ang Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:59 ang Ny lag för kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landstings skrift Glimtar från de första tio åren med EU:s strukturfonder

Statens offentliga utredningar: Boutredningen, delrapport om ungas situation på bostadsmarknaden

Krisberedskapsmyndigheten; Risk och sårbarhetsanalyser i kommuner och landsting

Vägverket: Undantag från Vägverkets föreskrifter (1991:3) om undantag enligt 106, 111 §§ och från lokala föreskrifter meddelade enligt 147 § 2 st 10 vägtrafikkungörelsen (1972:603) om fordons vikt

Information om Mälardalsrådet och det storregionala arbetet de närmaste fyra åren

Uttalande från Ungas synskadades medlemsmöte ang rätt till ledsagning enligt LSS

Dnr KS 06-582 311
Länsstyrelsens beslut ang miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för ny sträckning av väg 984 vid Ledinge, Norrtälje kommun

Dnr KS 06-577 011
Länsstyrelsens remiss; Regeringsuppdrag om planeringsunderlag för större vindkraftsanläggningar i Stockholms länKS § 211 forts

Dnr KS 06-578 311
Länsstyrelsens beslut; Miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för väg 1173, Bussvändplan vid Marums brygga

Integrationsverkets rapport ”Den aktive deltagaren”

Dnr KS 06-592 123
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson till Kronofogde¬myndigheten i Solna ang planerad flytt av kronofogdemyndigheten från Norrtälje

Dnr KS 06-561 002
Tekniska kontoret ang delegationsordning för vissa uppgifter avseende verksamhet inom tekniska nämndens och kommunstyrel¬sens ansvarsområde

Dnr KS 06-175 002
Information avs energileveranser Bergen Energi AS

Järnvägsparkens styrelseprotokoll från sammanträdet den 30 augusti 2006.

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelseprotokoll från sammanträdet den 29 augusti 2006

Kallelse till NIHAB:s styrelsemöte den 20 september 2006.

Dnr KS 06-553 534
Bredband till Bullerholmen

Dnr KS 06-628 026
Minskning av antalet långtidssjukskrivna

_________