Ks061106
Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.45-18.55

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 7 november 2006, kl 13.00 
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 212-213
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk (s)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-11-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-11-09 anslags nedtagande 2006-11-30 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 212

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 7 november 2006, kl 13.00.

__________


KS § 213 Dnr KS 06-047 102

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott fr o m 2006-11-06 t o m mandatperiodens slut år 2010

Kommunstyrelsen beslutar:

att entlediga nuvarande arbetsutskotts ledamöter och ersättare,

att fr o m 2006-11-06 t o m mandatperiodens slut år 2010 utse följande perso-ner till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott:


Ledamöter Ersättare

Kjell Jansson (m) Mats Hultin (m) 
Kurt Pettersson (c) Berit Jansson (c) 
Hans Andersson (fp) Christina Frisk (fp))
Elisabeth Björk (s) Hanna Stymne-Bratt (s)
Olle Jansson (s) Aleksandar Srndovic (s)att utse Åke Malmström (kd) till observatör i arbetsutskottet under nämnda mandatperiod med Alf Werlinder (kd) som ersättare.

__________

Exp.
De valda
Offset
Registret
Lönekont.