Ks061130
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.10
18.00-18:50
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Christina Nilsson, kanslichef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson (s)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 4 december 2006, kl 13.00 
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 214-254
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-11-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-12-06 anslags nedtagande 2006-12-27 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................


Utdragsbestyrkande


KS § 214

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 4 december 2007, kl 13.00.

__________


KS § 215 Dnr KS 05-668 773

Handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att med beaktande av ledningskontorets förslag till ändringar av vissa mål, fastställa handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun, 

att uppdra till TioHundranämnden att i samarbete med berörda nämnder och TioHundra AB genomföra projektet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till TioHundranämnden att revidera planen i enlighet med fullmäktiges beslut, 

att uppdra till TioHundranämnden att samråda med barn- och skolnämnden och TioHundra AB vid bemanning av projektet.


Bakgrund

Styrgruppen för Norrtäljeprojektet beslöt i samband med bildandet av den med landstinget gemensamma nämnden att en lokal handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun skulle arbetas fram. Handlingsplanen utarbetades gemensamt med landstinget och var klar i slutet på oktober 2005.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-11-07 att sända ut planen på remiss till barn- skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämn¬den och socialnämnden. Den budget som ingår i planen är en förutsättning för genomförandet. Budgeten ingår för kommunens del numera i budgeten för TioHundranämnden 2006 och framåt.

KS § 215 forts

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-09-19 redovisat remissvaren samt lämnat förslag till ändringar av vissa mål . 

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull¬mäktige besluta att med beaktande av ledningskontorets förslag till ändringar av vissa mål fastställa handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun, att uppdra till TioHundranämnden att i samarbete med berörda nämnder och TioHundra AB genomföra projektet. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till TioHundranämnden att revidera planen i enlighet med fullmäktiges beslut, att uppdra till TioHundra¬nämnden att samråda med barn- och skolnämnden och TioHundra AB vid bemanning av projektet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 259 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-09-19.

________
KS § 216 Dnr KS 06-608 701

Fråga om utträde ur ECAD (European Cities Against Drugs)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt socialnämndens förslag 2006-09-21, § 362 begära utträde ur ECAD (European Cities Against Drugs) från och med 2007-01-01.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2000-09-25 att uppdra till socialnämnden att ansöka om medlemskap i ECAD samt att skriva under Stockholmsresolu¬tionen. Socialnämnden undertecknade Stockholmsresolutionen 2000-11-30 och blev i och med det medlem i ECAD. Årsavgiften för medlemskap i ECAD är för närvarande 4.000 euro.

Socialkontoret har i tjänsteskrivelse till socialnämnden konstaterat att nyttan av att vara med i organisa¬tionen är låg i förhållande till den höga årsavgiften och föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att Norrtälje kommun begär utträde ur ECAD (European Cities Against Drugs) från och med 2007-01-01.

Socialnämnden har vid sammanträde 2006-09-21, § 362 beslutat enligt social¬kontorets tjänsteskrivelse 2006-09-06.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 260 föreslagit enligt socialnämndens beslut 2006-09-21, § 362.

_________


KS § 217 Dnr KS 06-415 351

Förlängning av huvudmannaskap för våtkompostanläggningen i Karby

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att miljö- och hälsoskyddsnämnden skall vara huvudman för Karby våtkompostanläggning under prov- och inkörningsperioden till och med år 2007,

att kommunstyrelsen skall vara huvudman för Karby våtkompostanläggning från och med år 2008,

att avslå miljö- och hälsoskyddsnämndens och tekniska nämndens begäran om ramökning med 400 tkr för år 2007 då detta belopp redan ingår i nämndens beslutade ram,

att uppdra till ledningskontoret att i arbetet med budget för år 2008 minska miljö- och hälsoskyddsnämndens ram med 400 tkr.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är, enligt kommunfullmäktiges beslut 2004-12-20, § 270, huvudman för Karby våtkompostanläggning under en prov- och inkörningsperiod åren 2005 och 2006. Enligt samma beslut skall tekniska nämnden vara huvudman från och med år 2007.

I beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-06-19, § 42 och från tekniska nämnden 2006-05-18, § 57 hemställs att tidpunkterna skall ändras så att miljö- och hälsoskyddsnämnden blir huvudman till och med år 2007 och att tekniska nämnden tar över från år 2008.

I samma beslut hemställer nämnden om ett tilläggsanslag för år 2007 på 400 tkr.

forts


KS § 217 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-02 på anförda skäl föreslagit kom¬munstyrelsen föreså kommunfullmäktige besluta att miljö- och hälso¬skydds¬nämnden skall vara huvudman för Karby våtkompostanläggning under prov- och inkörningsperioden till och med år 2007, att tekniska nämnden skall vara huvudman för Karby våtkompostanläggning från och med år 2008, att avslå miljö- och hälsoskyddsnämndens och tekniska nämndens begäran om ramökning med 400 tkr för år 2007 då detta belopp redan ingår i nämndens beslutade ram, att uppdra till ledningskontoret att i arbetet med budget för år 2008 minska miljö- och hälsoskyddsnämndens ram med 400 tkr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-26, § 268 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-02.

________

KS § 218 Dnr KS 06-480 311

Taxa för pontonbro i Norrtälje hamn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för nyttjande av pontonbro innebärande en avgift om 15.000 kr per nyttjande¬tillfälle, 

att taxan justeras i enlighet med förändringar i konsumentprisindex med år 2007 som basår samt 

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2007.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 21 juni 2006, § 78 att föreslå kommunfull¬mäktige att anta taxa för nyttjande av pontonbro innebärande en avgift om 15.000 kr per nyttjandetillfälle samt att taxan justeras enligt konsument¬prisindex med år 2006 som basår.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-09-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för nyttjande av pontonbro innebärande en avgift om 15.000 kr per nyttjande¬tillfälle samt 
att taxan justeras i enlighet med förändringar i konsumentprisindex med år 2007 som basår samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2007.

forts

KS § 218 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-09-21, § 246 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-09-11.

Ärendet utgick från kommunstyrelsens sammanträde 2006-10-13, § 198.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-26, § 267 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-09-11. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att taxan skall vara 0 kronor.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 219 Dnr KS 06-402 259

Besvarande av motion om att bygga ett högt bostadshus i hamnen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-10-16 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-05-29, § 157. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uttalar sitt stöd för ett projekt med ett högt bostadshus i hamnen och att det finns med i en framtida exploatering av hamnområdet.

Motionären anger att staden saknar ett riktmärke, en fyr som båtfarare, turister och stadens befolkning kan vända blickarna mot. När silona inte längre behövs bör de rivas och ge plats för Norrtäljes nya silhuett med ev en restaurang högst upp och hotell i de översta våningsplanen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-16 bland annat anfört att hamn¬området är i focus för omvandling från industrihamn till ett område med bostäder, service och arbetsplatser. År 2003 hade kommunen ett dialogseminarium, charetten, där utvecklingen av hamnen diskuterades. Motionärens förslag stämmer i stort sett med den inriktning som kom fram i charetten. 

Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till sin tjänsteskrivelse 2006-10-16, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
forts

KS § 219 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-16, § 292 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-16.

_________
KS § 220 Dnr KS 05-624 214

Antagande av detaljplan för Liesta 1:38, 1:40-43, 2:28 och 6:1 samt del av Liesta 1:28 i Rimbo församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår.


Bakgrund

Planens syfte är att redovisa förutsättningarna för bebyggelse avsedd för ett kollektivt äldreboende. Nya boendeformer behöver utvecklas, som riktar sig till äldre människor på bostadsmarknaden.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 7 oktober – 18 november 2005 samt utställt för granskning under tiden 11 april – 9 maj 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-06-21, § 324 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Efter att planförslaget ändrats gällande tillfarten till planområdet och tidigare beslutade komplettering har byggnadsnämnden åter behandlat ärendet 2006-11-23, § 506 och beslutar att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna planförslaget och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2006-08-17, § 214.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-23, § 311.
__________
Expedieras:
Byggnadsnämnden


KS § 221 Dnr KS 06-747 024

Ersättningsbestämmelser, ERS, att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till ersättningsbestämmelser.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot lämnar följande protokollsanteckning: 
”En skillnad på 50 % mellan ordförande och vice ordförande i de nämnder med årsarvode är inte motiverat ur bland annat ansvars-, arbetsbelastnings- och demokratisynpunkt. Bland annat så skiljer det 100.000 kr mellan ordförande och vice ordförande i barn- och skolnämnden och den föreslagna bygg- och miljönämnden.


Bakgrund

Med anledning av ny politisk organisation har förtroendemannanämnden tagit fram ett förslag till nya ersättningsbestämmelser att gälla från och med den 1 januari 2007.

Förtroendemannanämnden har 2006-11-15, § 11 beslutat föreslå kommun¬fullmäktige att anta nya ersättningsbestämmelser att gälla från och med den 1 januari 2007.

forts


KS § 221 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-20, § föreslagit enligt förtroendemannanämndens förslag 2006-11-15, § 11.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att arvodena mellan ordförande och vice ordförande justeras så att skillnaden utgör 25 % för att uppnå rimlig balans.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

___________


KS § 222 Dnr KS 06-693 001

Förslag till ny nämndsorganisation och nya reglementen att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till ny nämndsorganisation att gälla från och med den 1 januari 2007,

att anta upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden med demokrati¬frågor samt avsnitt A gällande samtliga nämnder att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då nya reglementen har antagits.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster¬partiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Den tillträdande politiska majoriteten har upprättat förslag till ny nämnds¬organisation att gälla från och med den 1 januari 2007.

Föreligger miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2006-11-20, § 80, tekniska nämndens beslut 2006-11-29, § 120, trafiksäkerhetsnämndens beslut 2006-11-21, § 221 och byggnadsnämndens beslut 2006-11-23, § 509 i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Med anledning av detta har ledningskontoret upprättat förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, samt valnämnden med demo¬kratifrågor. Innan reglementen för kommunala nämnder kan fastställas skall de, enligt 5 kap 26 § kommunallagen (1991:900), beredas av de nämnder 
KS § 222 forts

vilkas verksamhet berörs av förändringarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-10-26, § 274, att remittera reglementena till de berörda nämnderna. Nämnderna uppmanades att särskilt se över om de föreslagna reglementena omfattade hela deras nuvarande verksamhet.

Ledningskontoret har omarbetat de föreslagna reglementena utifrån de remissvar som inkommit.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2006-11-28. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ny nämnds¬organisation att gälla från och med den 1 januari 2007, att anta upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden med demokrati¬frågor samt avsnitt A gällande samtliga nämnder att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då nya reglementen har antagits.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-20, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-20. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på att byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slås samman till en bygg- och miljönämnd, i övrigt ingen erinran mot förslaget.Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – i första
hand återremiss, i andra hand avslag på att byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slås samman till en bygg- och miljönämnd, i övrigt ingen erinran mot förslaget.

forts
KS § 222 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks (s) och Bertil Karlssons (v) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och Elisabeth Björks yrkande om avslag på att byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slås samman till en bygg- och miljönämnd och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag..

________KS § 223 Dnr KS 06-385 041

Budget och inriktning för Tiohundranämnden 2007

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva av kommunfullmäktige tidigare fastställda mål och i samband med budget fastställda uppdrag för TioHundranämnden,

att anta följande mål för TioHundranämnden:
• Genom hög kvalitet, god tillgänglighet samt bra bemötande skall befolkningen uppleva tillit till verksamheten som nämnden ansvarar för.
• Verksamheten som nämnden ansvarar för skall skapa en långsiktig hållbar och trygg struktur för hälso- och sjukvård samt omsorg Norrtälje kommun
• Samtliga boenden inom nämndens ansvarsområde skall vara så kallade fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition senast år 2010.
• Personer med biståndsbeslut om särskilt boende skall erbjudas plats inom tre månader
• Antalet fullvärdiga permanenta boendeplatser inom socialpsykiatrin och LSS ska motsvara bedömt behov.
• Brukarna inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS/LASS skall uppleva ökad valfrihet
• Anhöriga till brukare inom nämndens verksamheter ska erbjudas stöd.

att anta följande uppdrag:
• Arbetet med ersättningar och ombyggnader av särskilda boenden för att nå fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition fortgår enligt fastslagen plan 
• Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2007
• Auktorisation inom hemtjänsten införs under 2007
• Prioritera folkhälsoarbetet med fortsatt fokus på barn och ungdom under 2007
forts


KS § 223 forts

• Vid avtalsteckning tillse att Norrtälje sjukhus finns kvar som sjukhus och utvecklas i enlighet med fastställa mål.

• Ta fram förslag till vårdgaranti / värdighetsgaranti i enlighet med förslag på riksnivå

att fastställa Norrtälje kommuns bidrag för drift under 2007 till TioHundranämnden för hälso-, sjukvård och omsorg till 682 055 tkr.

att fastställa Norrtälje kommuns bidrag till Tiohundranämnden för investeringar till 100 tkr.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Ledningskontoret upprättade under våren ett förslag till budget och inriktning för 2007. Förslaget omfattar endast den kommunala delen av TioHundras verksamhet.

Kommunstyelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 18 maj 2006 att remittera förslaget till budget för 2007 till TioHundra - nämnden för hälso-, sjukvård och omsorg

Remissen innehöll följande förslag till mål 

• Genom hög kvalitet, god tillgänglighet samt bra bemötande skall befolkningen uppleva tillit till verksamheten som nämnden ansvarar för.
• Verksamheten som nämnden ansvarar för skall skapa en långsiktig hållbar och trygg struktur för hälso- och sjukvård samt omsorg Norrtälje kommun
• Samtliga boenden inom nämndens ansvarsområde skall vara så kallade fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition senast år 2010.
• Tillgång på platser i särskilt boende i äldreomsorg skall motsvara behovet senast år 2010
• Antalet fullvärdiga permanenta boendeplatser inom socialpsykiatrin och LSS skall motsvara efterfrågan.

KS § 223 forts

• Brukarna inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS/LASS skall uppleva ökad valfrihet 

• Anhöriga till brukare inom nämndens verksamheter skall uppleva att de får stöd

Remissen innehöll följande förslag till uppdrag:

• Arbetet med ersättningar och ombyggnader av särskilda boenden för att nå fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition fortgår enligt fastslagen plan
• Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2007
• Auktorisation inom hemtjänsten införs under 2007

Remissen innehöll följande förslag till bidrag:
Drift
Bidraget för 2007 till TioHundranämnden är uppräknat med 4 % från 665 507 mkr till 692 127 mkr

Investeringar 
Investeringsanslaget 2007 för TioHundranämnden föreslås uppgå till 100 tkr

TioHundra – nämnden för hälso-, sjukvård och omsorg har Vid sammanträde 2006 10 25, § 134 yttrat sig över budgetremiss 2007.

Nämnden påpekar i sitt remissyttrande bl a följande.

Uppfyllelse av mål och uppdrag:

För att klara de behov som finns inom nämndens ansvarsområden ställs
krav på att nämnden skapar ett reformutrymme.
I samband med avtalsarbetet inför 2007 krävs det att nämnden prövar
ersättningsnivåerna gentemot vårdproducenterna.
För att tillgodose samma möjlighet till särskilt boende och hemtjänst som 
i dag krävs ett utökat resursutrymme, med hänsyn till den årliga ökningen 
av antalet äldre inom kommunen.KS § 223 forts

TioHundranämndens förslag till mål:
Nämnden har i sitt remissyttrande kommenterat målen och har följande 
förslag till mål: 

Genom hög kvalitet, god tillgänglighet samt bra bemötande skall 
befolkningen uppleva tillit till verksamheten som nämnden ansvarar för.

Verksamheten som nämnden ansvarar för skall skapa en långsiktig 
hållbar och trygg struktur för hälso- och sjukvård samt omsorg Norrtälje 
kommun

Samtliga boenden inom nämndens ansvarsområde skall vara så kallade
fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition senast år 2010.

Personer med biståndsbeslut om särskilt boende skall erbjudas plats inom 
tre månader

Antalet fullvärdiga permanenta boendeplatser inom socialpsykiatrin och LSS ska motsvara bedömt behov.

Brukarna inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS/LASS skall 
uppleva ökad valfrihet

Anhöriga till brukare inom nämndens verksamheter ska erbjudas stöd.

TioHundranämndens förslag till uppdrag:

• Arbetet med ersättningar och ombyggnader av särskilda boenden för att nå fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition fortgår enligt fastslagen plan
• Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2007
• Auktorisation inom hemtjänsten införs under 2007

Tillkommande uppdrag till följd av den borgerliga överenskommelsen:

Prioritera folkhälsoarbetet med fortsatt fokus på barn och ungdom under 2007KS § 223 forts

Vid avtalsteckning tillse att Norrtälje sjukhus finns kvar som sjukhus och utvecklas i enlighet med fastställa mål.

Ta fram förslag till vårdgaranti/värdighetsgaranti i enlighet med förslag på riksnivå 


Ekonomi:

I budget för 2006 har TioHundranämnden haft anslaget för LSS-utjämningen.
Efter samråd mellanTioHundraförvaltningen och ledningskontoret föreslår TioHundranämnden att i budget 2007 LSS-utjämningen lyfts ur anslaget till TioHundranämnden och flyttas till ett centralt anslag i Norrtälje kommun eftersom de årliga variationerna ej är fullt påverkbara för TioHundranämnden. 

Detta innebär att bidraget på 692 127 mkr minskas med 10 072 mkr till 682 055 tkr.

Landstingsfullmäktige har ännu inte tagit ställning till landstingsdelen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-23, § 296. 

Beslutande sammanträde


Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att TioHundras budgetram justeras så att man kan arbeta utan besparingskrav samt att man klarar tillgodose behoven av särskilda boenden samt att man för övrigt kan uppnå målen för år 2007.

forts

KS § 223 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

___________ 
KS § 224 Dnr KS 06-766 041

Justering av budget och inriktning 2007 och plan 2008-2009

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta kommunstyrelsens tillkommande uppdrag 2007 –2009,

att bevilja kommunstyrelsen 220 537 tkr i driftbudget för år 2007, varav 1 615 tkr avseende revision,

att bevilja valnämnden 300 tkr i driftbudget för år 2007,

att bevilja förtroendemannanämnden 800 tkr i driftbudget för år 2007,

att bevilja bygg- och miljönämnden 14 603 tkr i driftbudget för år 2007,

att anta kultur- och fritidsnämndens tillkommande uppdrag 2007 –2009,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 73 021 tkr i driftbudget för år 2007 forts

att bevilja socialnämnden 97 810 tkr i driftbudget för år 2007

att anta barn- och skolnämndens tillkommande uppdrag 2007 –2009,

att bevilja barn- och skolnämnden 752 454 tkr i driftbudget för år 2007,

att anta utbildningsnämndens tillkommande uppdrag 2007 -2009
att bevilja utbildningsnämnden 264 069 tkr i driftbudget för år 2007.

Investeringsbudget för år 2007

att tekniska nämndens ram på 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3000 tkr per projekt flyttas till kommunstyrelsens investeringsram, forts

KS § 224 forts

att tekniska nämndens ram på 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) flyttas till kommunstyrelsens investeringsram,

att tekniska nämndens ram på 100 tkr i investeringsbudget för maskiner och inventarier flyttas till kommunstyrelsens investeringsram,

att miljö- och hälsoskyddsnämndens ram på 100 tkr för maskiner och inventarier stryks,

att byggnadsnämndens ram på 250 tkr för maskiner och inventarier stryks,

att bevilja bygg- och miljönämnden 350 tkr i anslag för maskiner och inventarier, 

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin, 

Övrigt

att fastställa resultatbudget 2007 inklusive flerårsplan för 2008 – 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,

att fastställa balansbudget 2007 inkl flerårsplan för 2008 – 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,

att fastställa finansieringsbudget för 2007 samt flerårsplan för 2008 -2009 i enlighet med bifogat förslag,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier Norrtälje Kommunhus AB till 6,25 % för tiden 2007-01-01 – 2007-12-31,

att förändrade kapitaltjänstkostnader avseende maskiner och inventarier inte skall leda till ramjusteringar såvida inte särskilt beslut finns i kommunfull¬mäktige, 

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur samt att ta fram ett samlat dokument för Budget och inriktning 2007 och plan 2008-2009, 

KS § 224 forts

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2005-10-31 beslut om budget och inriktning 2006-2008. Det antagna dokumentet innehåller mål och uppdrag, en tvåårs¬budget för 2006-2007 samt en plan för 2008. Budget för 2007 samt plan för 2008 behöver inför 2007 justeras av följande skäl:
• tekniska justeringar såsom internhyror
• nya prognoser för skatteintäkter m.m.
• regeringens proposition ändrat på vissa förutsättningar
• mindre omprioriteringar av den borgerliga majoriteten

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-11-17 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelse
att anta kommunstyrelsens tillkommande uppdrag 2007 -2009
att bevilja kommunstyrelsen 220 537 tkr i driftbudget för år 2007, varav 1 615 tkr avseende revision
Valnämnd
att bevilja valnämnden 150 tkr i driftbudget för år 2007
Förtroendemannanämnd
att bevilja förtroendemannanämnden 650 tkr i driftbudget för år 2007
Bygg- och miljönämnd 
att bevilja bygg- och miljönämnden 14 603 tkr i driftbudget för år 2007
Kultur- och fritidsnämnd
att anta kultur- och fritidsnämndens tillkommande uppdrag 2007 –2009 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 73 021 tkr i driftbudget för år 2007 
Socialnämnd
att bevilja socialnämnden 97 810 tkr i driftbudget för år 2007
Barn- och skolnämnd
att anta barn- och skolnämndens tillkommande uppdrag 2007 -2009

KS § 224 forts

att bevilja barn- och skolnämnden 752 454 tkr i driftbudget för år 2007
Utbildningsnämnd
att anta utbildningsnämndens tillkommande uppdrag 2007 -2009
att bevilja utbildningsnämnden 264 069 tkr i driftbudget för år 2007. 

Investeringsbudget för år 2007
att tekniska nämndens ram på 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3000 tkr per projekt flyttas till kommunstyrelsens investeringsram
att tekniska nämndens ram på 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) flyttas till kommunstyrelsens investeringsram
att tekniska nämndens ram på 100 tkr i investeringsbudget för maskiner och inventarier flyttas till kommunstyrelsens investeringsram
att miljö- och hälsoskyddsnämndens ram på 100 tkr för maskiner och inventarier stryks
att byggnadsnämndens ram på 250 tkr för maskiner och inventarier stryks

att bevilja bygg- och miljönämnden 350 tkr i anslag för maskiner och inventarier 
att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin 

Övrigt
att fastställa resultatbudget 2007 inklusive flerårsplan för 2008 – 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag
att fastställa balansbudget 2007 inkl flerårsplan för 2008 – 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag
att fastställa finansieringsbudget för 2007 samt flerårsplan för 2008 -2009 i enlighet med bifogat förslag
att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier Norrtälje Kommunhus AB till 6,25 % för tiden 2007-01-01 – 2007-12-31
att förändrade kapitaltjänstkostnader avseende maskiner och inventarier inte skall leda till ramjusteringar såvida inte särskilt beslut finns i kommunfullmäktige 
att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur samt att ta fram ett samlat dokument för Budget och inriktning 2007 och plan 2008-2009.


KS § 224 forts

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2006-11-28 med den ändringen att valnämnden föreslås beviljas 300 tkr i driftbudget för år 2007 samt att förtroendemannanämnden beviljas 800 tkr i driftbudget för år 2007, i övrigt enligt tjänsteskrivelse 2006-11-17.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 224 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-17. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) reserverade sig. 

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) - avslag på följande att-satser:
att anta kommunstyrelsens tillkommande uppdrag 2007 –2009,
att bevilja bygg- och miljönämnden 14 603 tkr i driftbudget för år 2007,
att anta kultur- och fritidsnämndens tillkommande uppdrag 2007 –2009,
att anta barn- och skolnämndens tillkommande uppdrag 2007-2009,
att anta utbildningsnämndens tillkommande uppdrag 2007-2009,
att miljö- och hälsoskyddsnämndens ram på 100 tkr för maskiner och inventarier stryks,
att byggnadsnämndens ram på 250 tkr för maskiner och inventarier stryks,
att bevilja bygg- och miljönämnden 350 tkr i anslag för maskiner och inventarier, 
att fastställa resultatbudget 2007 inklusive flerårsplan för 2008 – 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,
att fastställa balansbudget 2007 inkl flerårsplan för 2008 – 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,
att fastställa finansieringsbudget för 2007 samt flerårsplan för 2008 -2009 i enlighet med bifogat förslag,
att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier Norrtälje Kommunhus AB till 6,25 % för tiden 2007-01-01 – 2007-12-31,

I övrigt bifall till förslaget.
KS § 224 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
___________ 

KS § 225 Dnr KS 06-737 452 

Förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits, 

att uppdra till tekniska kontoret att upprätta förslag till insamlingssätt för hushållsavfall i kommande entreprenadupphandlingar.


Bakgrund

Tekniska kontoret har upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits. Vidare föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta förslag till insamlingssätt för hushållsavfall i kommande entreprenadupphandlingar.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2006-11-29, § 119 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2007 och tillsvidare samt att uppdra till tekniska kontoret att återkomma med förslag till insamlingssätt för hushållsavfall i kommande entreprenadupphandlingar. Vidare beslutade tekniska nämnden förtydliga för kommunfullmäktige att höjningen av taxan för hushållsavfall beror på skatten som infördes den 1 juli 2006 på hushållsavfall som förbränns.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 föreslagit kommun¬styrel¬sen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits, att uppdra till tekniska kontoret att upprätta förslag till insamlingssätt för hushållsavfall i kommande entreprenadupphandlingar.


KS § 225 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-23, § 298.

_________


KS § 226 Dnr KS 06-739 460 

Förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt 

att fastställa timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen till 405 kr för år 2007.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits. Vidare föreslår miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen fastställs till l 810 kr för år 2007.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2006-11-20, § 81 beslutat enligt av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen upprättat förslag till taxa för livsmedels- och fonderkontroll, men nämnden har beslutat att timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen fastställs till 405 kr för år 2007.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 på anförda skäl föreslagit kom¬mun¬styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt att fastställa timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen till 810 kr för år 2007.

KS § 226 forts

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2006-11-30.
Ledningskontoret vidhåller sin tidigare synpunkt att tillstyrka taxan och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt att fastställa timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen till 810 kr för år 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2006-11-23 § 299 återremitterat ärendet till lednings¬kontoret.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m) – att fastställa timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen till 405 kronor för år 2007.

Elisabeth Björk (s) – bifall till ledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Janssons (m) yrkande.

________KS § 227 Dnr KS 06-735 480 

Förslag till taxa för offentlig kontroll inom djurskyddsområdet att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll inom djurskyddsområdet att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt 

att fastställa timavgiften för djurskyddsverksamheten till 810 kr för år 2007.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll inom djurskyddsområdet att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits. Vidare föreslår miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att timavgiften för djurskyddsområdet fastställs till 810 kr för år 2007.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2006-11-20, § 82.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll inom djurskyddsområdet att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt att fastställa timavgiften för djurskyddsverksamheten till 810 kr för år 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-23, § 300.
_________KS § 228 Dnr KS 06- 736 346 

Förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits,

att uppdra till tekniska kontoret att upprätta förslag till förändrad taxa, med hänsyn till den expansion av kommunalt VA som planeras.

Bakgrund

Tekniska kontoret har upprättat förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits. Vidare föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta förslag till förändrad taxa med hänsyn till den expansion av kommande VA som planeras.

Tekniska¬ nämnden har vid sammanträde 2006-11-29, § 118 besluta föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska kontorets förslag till VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2007 och tillsvidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits, att uppdra till tekniska kontoret att upprätta förslag till förändrad taxa, med hänsyn till den expansion av kommunalt VA som planeras.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-23, § 301. ________KS § 229 Dnr KS 06-767 045

Fastställande av låneram för 2007

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att för 2007 fastställa en total låneram för kommunen på 2 200 mkr inkl koncernkredit.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2005-05-30 Finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen. I policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en total låneram inkl koncernkredit. Låneramen utgör det tak som kommunstyrelsen med delegater får använda för finansiering av befintliga och kommande behov under året.

Norrtälje Kommunhus AB har inhämtat förslag till låneram från dotterbolagen. Utifrån dotterbolagens förslag och moderbolagets eget behov anhåller Norrtälje Kommunhus AB att låneramen för 2007 fastställs till 1 475 mkr för Norrtälje Kommunhuskoncernen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-11-20 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för 2007 fastställa en total låneram för kommunen på 2 200 mkr inkl koncernkredit.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 302 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-20.

_________


KS § 230 KS 06-745 045

Förändringar av skuldebrev avseende NKAB, Norrtälje Kommunhus AB

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att de tre skuldebreven på sammanlagt 390 mkr som reglerar fordran på Norrtälje Kommunhus AB ändras till ett skuldebrev,

att räntesatsen på det sammanslagna lånet för 2007 fastställs vid justering av Budget 2007.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson att för Norrtälje kommun underteckna skuldebrevet.

Bakgrund

Då Norrtälje Kommunhus-koncernen bildades 2002 övertog Norrtälje Kommunhus AB aktierna i Roslagsbostäder, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB från Norrtälje kommun. För att kunna genomföra köpet upprättades tre skuldebrev om sammanlagt 390 mkr. Beloppen på skuldebreven var relaterade till värdet på aktierna för respektive bolag och räntan var relaterad till förväntat koncernbidrag från respektive dotterbolag. Den sammanlagda räntan 2003 till kommunen beräknades då till 
19 400 tkr, vilket motsvarar i genomsnitt 5%.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-11-15 att för att förenkla den administrativa hanteringen och som ett led i en tydligare ägar¬styrning de tre skuldebreven slås samman till ett skuldebrev på 390 mkr. Räntan föreslås regleras i samband med justeringen av budget 2007. forts

KS § 230 forts

Det nya skuldebrevet föreslås få samman villkor d.v.s ett lån fram till 2013 utan krav på amortering samt att räntesatsen på lånet ska fastställas av fullmäktige för respektive år.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 303 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-15.

__________KS § 231 Dnr KS 06-696 315 

Investering 2006 – Ersättningsparkeringar för kvarteret Banvallen i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att 2 560 tkr i investeringsanslag till tekniska kontoret avseende ersättningsparkeringar för Banvallen i Norrtälje beviljas, 

att finansiering sker med inkomsterna av exploa¬teringen av Banvallen, 

att justering sker av driftbudgeten i samband med att ärendet om Banvallen behandlas nästa gång.

Bakgrund

Parkeringsplatserna Banvallen och Järnvägsparken i Norrtälje kommer att bebyggas. Under byggtiden försvinner ca 160 parke¬ringsplatser. I kommun¬fullmäktiges beslut om exploatering av området fick kommunstyrel¬sen i uppdrag att besluta om anslag för ersättningsparkeringar. I kommunfull¬mäktiges beslut om exploate¬ring av området fick kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om anslag för ersättningsparkeringar.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2006-10-19, § 100 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anslå investeringsmedel för ersättnings¬par¬keringar för ”Banvallen” på fastigheterna Thor, Jupiter och i hamnen i Norrtälje till en kostnad av 2.560.000 kr, att finansieringen av investeringen ska ske med inkomsterna av exploateringen av Banvallen, att ingen kapital¬tjänst därmed påförs tekniska nämnden, att tekniska nämndens budgetram utökas med 120.000 kronor för utökade driftkostnader för de fasta anlägg¬ningarna, att tekniska kontoret får belasta anslaget med kostnader för aktuella arbeten . Vidare beslutar tekniska nämnden uttala att kommunstyre¬lsen bör beakta kostnaden för iordningställande av den provisoriska parke¬rings¬platsen i kv Jupiter i förhållande till den tid som den kommer att nyttjas innan planerad byggnation påbörjas.KS § 231 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 på anförda skäl före¬slagit kom¬munstyrelsen besluta att 2 560 tkr i investeringsanslag till tekniska kontoret avseende ersättningsparkeringar för Banvallen i Norrtälje beviljas, att finan¬siering sker med inkomsterna av exploa¬teringen av Banvallen, att justering sker av driftbudgeten i samband med att ärendet om Banvallen behandlas nästa gång.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 305 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-14.
________


Expedieras:
Tekniska nämnden
Redovisning/finans
KS § 232 Dnr KS 06-602 353

Investering 2007 – Midsjö, Rimbo

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 4,5 mkr i investeringsanslag för utredning och förprojektering av gång- och cykelvägar etc samt vatten och avlopp inom Midsjö, Rimbo, 

att finansiering i avvaktan på slutligt beslut om investeringsanslag och inkomster från exploateringen sker med egna medel, 

att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av va-taxan med syfte att minska behovet av skattefinansiering av vatten och avloppsledningar.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till tekniska kontoret och ledningskontoret att återkomma med ären-
det då finansieringen av va-investeringen och ändringar beträffande utbyggnad
av vägar är klarlagda, 

att godkänna förslag till avtal med Vägverket om gång- och cykelväg,

att finansieringen av avtalet 1 mkr sker med medel från kommunstyrelsens 
anslag för exploatering/utveckling.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2006-09-14 begära investeringsmedel för föreslagen ny- och ombyggnad av vägar, gångvägar, vägbelysning och VA för Midsjö i Rimbo, totalt 39 057 tkr och att finansiering av investeringen ska ske med KS § 232 forts

inkomsterna från exploateringen. Vidare beslöts att begära en ramjustering med 3 190 tkr i budget 2008 för utökade driftskostnader och kapitaltjänst.

Bakgrunden till investeringen är att efterfrågan på småhus är stor i Rimbo och för Midsjö som ligger intill väg 76 finns ett förslag till detaljplan. Planen föreslår en förtätning av området till 80 fastigheter från nuvarande 43. Föreslagna åtgärder innebär att kommunen bygger ut lokalgatorna med vidhängande anläggningar i området. Dessa överförs till en samfällighet med resp fastighetsägare som medlem.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-15 redovisat kostnader för gator, belysning, vatten och avlopp samt föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 4,5 mkr i investeringsanslag för utredning och förprojektering av gång- och cykelvägar etc samt vatten och avlopp inom Midsjö, Rimbo, att finansiering i avvaktan på slutligt beslut om investeringsanslag och inkomster från exploateringen sker med egna medel, att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av va-taxan med syfte att minska behovet av skattefinansiering av vatten och avloppsledningar. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till tekniska kontoret och ledningskontoret att återkomma med ärendet då finansieringen av va-investeringen och ändringar beträffande utbyggnad av vägar är klarlagda, att godkänna förslag till avtal med Vägverket om gång- och cykelväg, att finansieringen av avtalet 1 mkr sker med medel från kommunstyrelsens anslag för exploatering/utveckling.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 304 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-15.


________


KS § 233 Dnr KS 06-479 012

Begäran från TioHundranämnden om åtgärder för att ersätta icke fullvärdiga äldreboenden samt behov av att uppföra fler särskilda boenden för äldre fram till år 2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna uppläggningen av arbetet med utredningarna avseende framtida användning av Matrosen och ROS,

att avsätta 500 tkr till tekniska kontoret till utredning och framtagande av idéskisser för ROS framtida användning,

att finansiering av särskilt utredningsanslag för ROS sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsanslag för år 2007, 

att ge ledningskontoret i uppdrag att ta fram fler förslag till tomter för särskilda boenden för äldre,

att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna en fastighetsekonomisk och byggnadsteknisk bedömning avseende ombyggnad av Eneberg till fullvärdigt boende, samt

att ge TioHundranämnden i uppdrag att återkomma med analys över behov av andra typer av boende för äldre i enlighet med nämndens utvecklingsarbete för äldres behov av service, vård och omsorg och där hänsyn tas till befolknings¬utvecklingen och pågående och planerade arbeten med uppförande och ombyggnad av särskilda boenden för äldre.


Bakgrund

Till kommunstyrelsen har sedan juni månad 2006 inkommit flera skrivelser från TioHundranämnden i rubricerade ärenden. 
KS § 233 forts

TioHundranämnden har hemställt hos kommunstyrelsen om att: 

• Uppförande av äldrebostäder i Norrtälje tätort vid Granparken och Solbacka igångsätts snarast möjligt
• Utredning om möjligheterna att anpassa Matrosen till fullvärdigt boende genomförs snarast möjligt
• Utöver planerade nya äldrebostäder i Granparken, Solbacka och tillbyggnad av Birgittagården samt ombyggnad av Matrosen behövs ytterligare drygt 120 platser tillkomma som ersättning av befintliga icke fullvärdiga boenden.
• Ytterligare ca 140 platser i särskilda boenden för äldre behöver tillskapas med hänsyn till befolkningsutvecklingen, under förutsättning av att lika stor andel äldre ska erhålla särskilt boende som idag
• Möjligheten att bygga om Eneberg till fullvärdigt boende.

Inför planering av nya bostadsområden har dessutom TioHundranämnden, i remissvaren till kommunstyrelsen, anmält behov av ytterligare bostäder för äldre. De bostadsområden som avses är Färsna, Nordrona och Björnö/Östhamra

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-11-14 kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppläggningen av arbetet med utredningarna avseende framtida användning av Matrosen och ROS,
att avsätta 500 tkr till tekniska kontoret till utredning och framtagande av idéskisser för ROS framtida användning,
att finansiering av särskilt utredningsanslag för ROS sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsanslag för år 2007, 
att ge ledningskontoret i uppdrag att ta fram fler förslag till tomter för särskilda boenden för äldre,
att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna en fastighetsekonomisk och byggnadsteknisk bedömning avseende ombyggnad av Eneberg till fullvärdigt boende, samt
att ge TioHundranämnden i uppdrag att återkomma med analys över behov av andra typer av boende för äldre i enlighet med nämndens utvecklingsarbete för äldres behov av service, vård och omsorg och där hänsyn tas till befolknings


KS § 233 forts

utvecklingen och pågående och planerade arbeten med uppförande och ombyggnad av särskilda boenden för äldre. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 307 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-14.

___________ 


Expedieras:
TioHundranämnden
Tekniska kontoret
Ledningskontoret


KS § 234 Dnr KS 05-693 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för Gördelmakaren 2-5, 8 samt Tälje 2:187 Knutby Torg i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar - att i yttrande till byggnadsnämnden anföra 

att återvinningsstationen flyttas till lämplig infart till området,

att cykelvägens sträckning ses över,

att parkeringsytan vid Hemvägen skall utgå i förslaget samt

att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2006-09-08 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 19 september – 10 oktober 2006.

Syfte

Planens syfte är en ny detaljplan för hela Knutby Torg, dels för att planmässigt reglera den ändrade användningen av Gördelmakaren 2 från industriändamål till skolan och handelsändamål och dels för att pröva utbyggnadsmöjligheter för Coop på Gördelmakaren 5. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-10-12, § 256.

________
Expedieras:
Byggnadsnämnden
KS § 235 Dnr KS 06-347 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2 m fl i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2006-10-09 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 17 oktober – 7 november 2006.

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i en ny stads¬del vid Färsna gård med anor från 1700-talet och omgärdad av lämningar från brons- och järnåldern. Planförslaget omfattar ca 90 bostäder. Planens avsikt är att reglera tillkomsten av småhusbebyggelse som en första etapp i en större exploatering av området Färsna. Med detaljplanen regleras även byggrätter, utformnings¬frågor, gemensamhetsanläggningar och gatubyggnad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-16, § 277. Elisabeth Björk (s) yrkade -att hela planområdet ska fjärrvärmeförsörjas, innebärande att texten ”..med undantag från området Dalby där valmöjlighet till uppvärmningssystem ska finnas” tas bort under rubriken Värme.


forts


KS § 235 forts

Beslutande sammanträde:

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag. 

Elisabeth Björk (s) - att hela planområdet ska fjärrvärmeförsörjas, innebärande att texten ”..med undantag från området Dalby där valmöjlighet till uppvärmningssystem ska finnas” tas bort under rubriken Värme.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

Expedieras:
Byggnadsnämnden 

KS § 236 Dnr KS 05-481 212

Yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen för kusten och skärgården i Värmdö kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till Värmdö kommun ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Värmdö kommun håller på att ta fram en kustplan, en fördjupning av översiktsplanen för kusten och skärgården. Kustplanen omfattar kommunens hela vatten- och skärgårdsområde samt de strandområden på öar med fastlandsförbindelse som hyser verksamheter som är av betydelse för skärgården eller som utgör replipunkter, hamnar och platser för båtuppläggning.

Syftet med kustplanen är att den som helhet ska ligga till grund för en långsiktig hållbar utveckling i skärgården med balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska intressen.

Värmdö kommun har översänt rubricerade plan för synpunkter. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2006-11-03 uttalat att man inte har någon erinran mot planförslaget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-16, § 282 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-03.

_________
Expedieras
Värmdö kommun 
KS § 237 Dnr KS 06-720 212

Utvecklingsplan för Hallsta pappersbruk

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att arbetet med att öka planberedskapen för Hallsta Pappersbruks utveckling kan påbörjas. 

Bakgrund

Hallsta pappersbruk har inkommit med en förfrågan om att kommunen ökar planberedskapen öster om Edeboviken för att tillgodose utveckling av Hallsta pappersbruks verksamhet.

Förslaget innebär en koncentration av anläggningar för verksam¬heten på östra sidan av Edeboviken. I kommunens fördjupade översiktsplan finns beredskapen tillgodosedd på den västra sidan av viken. Brukets ledning anser det emellertid inte optimalt att utöka verksamheten på båda sidor viken utan anser att om man ska vara konkurrenskraftig måste det skapas en fabrik med en effektiv logostik.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2006-10-26 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna att arbetet med att öka planbered¬skapen för Hallsta Pappersbruks utveckling kan påbörjas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta för egen del att 500 000 kr initialt avsätts för 
utredningar/planeringsinsatser och som belastar kommunstyrelsens medel för utveckling/exploatering.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-16, § 283 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-26. Arbetsutskottet beslutade för egen del att 500 000 kr initialt avsätts för utredningar/planeringsinsatser och som belastar kommunstyrelsens medel för utveckling/exploatering.
_________
Expedieras: Ledningskontoret 


KS § 238 Dnr KS 06-623 167

HC Norrtälje – skyddad ledningsplats Oxen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till tekniska kontoret avveckla HC-Norrtälje.


Bakgrund

Räddningstjänsten har gjort en analys av behovet av skyddad lednings¬plats efter det att Statens Räddningsverk genomfört en besiktning av anläggningen.

Norrtälje kommun har sedan 1950-talet haft en skyddad lednings¬plats för ledning av det civila försvaret. Hotbilder och risker har förändrats och därmed även omfattningen av civila krigsorganisa¬tioner, ledningsfilosofier och behovet av ledningsplatser.

Kommunhuset Ankaret är förberett för att kommunledningen skall kunna utöva ledning vid en kris eller extraordinär händelse. För räddningstjänstens del finns RC-Norr varifrån man normalt leder räddningstjänsten och har förutsättningar att leda vid kris, extraordinära händelser och höjd beredskap.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2006-09-28 föreslagit kommun¬styrelsen besluta att uppdra till tekniska kontoret avveckla HC-Norrtälje.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 261 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2006-09-28

________
Expedieras:
Räddningstjänsten 

KS § 239 Dnr KS 06-659 106 

Undertecknande av deklaration om kampen mot människohandel

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att underteckna Europarådets deklaration om kampen mot människohandel.


Bakgrund

Europarådets kongress för lokala och regionala organ (CLRAE) antog i maj 2006 en deklaration som betonar den kommunala nivåns ansvar samt uppmanar kongressens medlemmar att ta kontakt med de medlemsländers regeringar som ännu inte signerat och att verka för ratificeringar i syftet att konventionen snarast skall kunna träda i kraft.

Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser har den 22 september 2006 beslutat att för sin del underteckna CLRAE:s deklaration i syfte att påskynda ikraftträdandet av Europakonventionen mot ”trafficking” av människor samt att uppmana svenska kommuner, landsting och regioner att underteckna deklarationen att arbeta för dess genomförande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-26, § 271 behandlat ärendet.

________

Expedieras:
CLRAE 

KS § 240 Dnr KS 06-622 173

Räddningsvärnet Räfsnäs, SSRS

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna till ärendet hörande förteckning över de personer som skall ingå i räddningsvärnet Räfsnäs SSRS samt

att delegera till räddningschefen att ta ut lämpliga personer till de räddningsvärn som finns i Norrtälje kommun.


Bakgrund

Räddningstjänsten har samverkansavtal med SSRS i Räfsnäs. Avtalet omfattar transport av personal samt brandsläckning och räddningsinsatser som är att hänföra till kommunal räddningstjänst. En del av personalen knutna till SSRS utbildas för att kunna tjänstgöra i räddningsvärnet. De personer som är upptagna i förteckningen är uttagna på frivillig basis.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2006-09-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att de som anges i förteckningen skall ingå i räddningsvärnet Räfsnäs SSRS samt att delegera till räddningschefen att ta ut lämpliga personer till de räddningsvärn som finns i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 262 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2006-09-26.

________

Expedieras:
Räddningstjänsten 

KS § 241 Dnr KS 06-626 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för skolskjutsar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upp¬handling av skolskjutsar, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta entreprenör av skolskjutsar.

Bakgrund

Förfrågningsunderlaget är framtaget av ledningskontorets juridik- och upphandlingsenhet i samråd med barn- och skolförvaltningen. Upphandlingen är uppdelad i tre områden där anbudsgivaren kan välja att lägga anbud på ett eller flera områden. Vad gäller miljö- och säkerhetskrav ligger fokus på ett förändringsarbete under avtalsperioden, vilket innebär att kommunen ställer krav på alkolås, bälten och miljöklass på fordon vid nyanskaffning under avtalsperioden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-02 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upp¬handling av skolskjutsar, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta entreprenör av skolskjutsar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 263 beslutat att ärendet skall utgå.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-26, § 269 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-02.
_________
Expedieras: Upphandlingsenheten

KS § 242 Dnr KS 06-164 042

Ekonomisk månadsrapport för september 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för september 2006 samt

att översända rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.


Bakgrund

Ledningskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport för september månad. Som grund för rapporten ligger bl a rapporter från förvaltningar och nämnder.

Prognosen för året uppgår till plus 87,3 mkr och plus 85,2 enligt balanskravet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-25 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna ekonomisk rapport för september samt att översända rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-16, § 285 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-25.

________

Expedieras:
Kf för kännedom


KS § 243 Dnr KS 06-481 255

Godkännande av avtal om upplåtelse av plats för S/S Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal med Stiftelsen S/S Norrtälje gällande upplåtelse av plats för S/S Norrtälje i befintligt läge vid Norrtälje hamn.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2006-06-21, § 79 att föreslå kommunstyrelsen godkänna ett av tekniska kontoret upprättat förslag till avtal med Stiftelsen SS Norrtelje gällande upplåtelse av plats för S/S Norrtelje i befintligt läge vid Norrtälje hamn.

Det upplåtna området omfattar 425 m2 vattenområde i hamnbassängen, 200 m2 landareal för landgång samt 160 m2 landareal för uteservering och flaggstänger.

Föreslagen upplåtelsetid är 10 år, räknat från 2006-01-01. Upplåtelsetiden förlängs med 5 år i sänder om uppsägning inte sker senast 1 år före löpande upplåtelsetids utgång.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-19 lämnat synpunkter på förslaget och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal med Stiftelsen S/S Norrtälje gällande upplåtelse av plats för S/S Norrtälje i befintligt läge vid Norrtälje hamn.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-16, § 287 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-19.
_________
Expedieras: Lars Härlin, mark-expl. 

KS § 244 Dnr KS 06-679 435

Ansökan om bidrag för utsättning av gösyngel

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte bevilja ansökan om bidrag med 20. 000 kr till Söderängs fiskeklubb.


Bakgrund

Söderängs fiskeklubb har överlämnat en ansökan till Norrtälje kommun om bidrag med 20.000 kr för inköp och utsättande av 4 000 gösyngel sydväst om Furusund.

Sedan 2002 har ett antal fiskevattenägare, fritidsboende och övriga intresserade bedrivit årligt utsättande av gösyngel. Syftet är att återskapa det livskraftiga bestånd av gös som tidigare har funnits i området.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-30 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen besluta att inte bevilja ansökan om bidrag med 20. 000 kr till Söderängs fiskeklubb.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-16, § 289 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-30.

_________

Expedieras:
Söderängs fiskeklubb
Ledningskontoret 

KS § 245 Dnr KS 06-395 805

Ansökan om bidrag för minkfångst

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja bidrag med 10 000 kr till Roslagens Sjöfågeljaktförening,

att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande,

att meddela att kommunen inte fortsättningsvis kommer att bevilja ytterligare bidrag för detta syfte.Bakgrund

Roslagens Sjöfågeljaktförening har överlämnat en ansökan till Norrtälje kommun om bidrag med 20 000 kr för inköp av 50 slagfällor för mink och för uppsättning av 100 knipholkar.

Roslagens Sjöfågeljaktförening bedriver sedan över 10 år tillbaka ett arbete med att decimera minkstammen i Norrtälje kommuns kust- och skärgårdsområde.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja ansökan om bidrag med 20 000 kr till Roslagens Sjöfågeljaktförening.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-16, § 290 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-30.
_________
Expedieras:
Roslagens Sjöfågeljaktförening, Ledningskontoret 

KS § 246 Dnr KS 06-299 190 

Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet Stockholmsregionen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ge ett bidrag på 30 000 kronor till Ung Företagsamhet för läsåret 2006/2007, 

att finansieringen sker genom nyttjande av den ersättning kommunen får genom den s k 100-klubben och från näringslivsenhetens anslag,

att uppdra till ledningskontoret återrapportera hur medlen används.


Bakgrund

Ung Företagsamhet ansöker om ett bidrag på 46 800 kr för aktiviteter i kommunen.

Norrtälje kommun har varit aktiva i att stimulera ungt företagande och gav förra året ett bidrag på 30 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-08 yttrat sig i ärendet och anser att denna verksamhet är värd att stödja. I samband med 2006 års företagskatalog/FöretagsFakta/ har kommunen och FöretagsFakta kommit överens om en ersättning till kommunen som ska nyttjas för lokal näringslivsutveckling. Den s. k. 100-klubben innebär att ett bidrag på 100 kronor avsätts av FöretagsFakta utifrån de intäkter de fått från företag som valt någon form av de olika profileringsförslagen i katalogen. Tvåhundrafyrtiosju sådana finns i katalogen vilket ger ett bidrag på 24 700 kronor till kommunen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ge ett bidrag på 30 000 kronor till Ung Företagsamhet för läsåret 2006/2007, att finansieringen sker genom nyttjande av den ersättning kommunen får genom den s k 100-klubben och från näringslivsenhetens anslag.

KS § 246 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-08 med Kjell Janssons (m) tilläggsyrkande att uppdra till ledningskontoret återrapportera hur medlen används.

__________

Expedieras:
Ung Företagsamhet
Ledningskontoret
Redovisning/finans 

KS § 247 Dnr KS 06-738 002 

Delegation vid försäljning av planlagd industrimark

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att under D20 i delegationsordningen för kommunstyrelsen införa försäljning av planlagd industrimark.


Bakgrund

Delegationen från kommunstyrelsen till kommundirektören avseende försäljning av planlagd industrimark har av misstag fallit bort från delegationsordningen.

Kommunfullmäktige har beslutat att till kommunstyrelsen delegera rätten att försälja planlagd industrimark. Kommunstyrelsen har delegerat denna rätt till kommundirektören.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 föreslagit kommun¬styrelsen besluta att under D20 i delegationsordningen för kommunstyrelsen införa försäljning av planlagd industrimark.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 309 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-14.

________
Expedieras:
Ledningskontoret 

KS § 248 Dnr Ks 06/787 002

Teckning av Norrtälje kommuns firma

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunstyre¬sens 1:e vice ordförande Kurt Pettersson (c) i förening med endera kommundirektör Mats Törnquist eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna Norrtälje kommuns firma.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-10, § 274 att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunal¬rådet Bengt Ericsson (c) i förening med endera kommundirektör Mats Törnquist eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna Norrtälje kommuns firma.

Då kommunfullmäktige vid sammanträde 2006-11-06 beslutade att välja Kurt Pettersson (c) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande föreslår lednings¬kontoret kommunstyrelsen besluta att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunstyre¬sens 1:e vice ordförande Kurt Pettersson (c) i förening med endera kommundirektör Mats Törnquist eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna Norrtälje kommuns firma.

_________

Expedieras:
Redovisning/finans
Ledningskontoret 

KS § 249 Dnr 06-765 023

Tillsvidareanställning av socialchef

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att tillsvidareanställa Isabel Andersson som socialchef från och med 2007-01-01 samt

att kommundirektören lönesätter och utformar anställningsvillkoren i ett reviderat chefsavtal.

Bakgrund

I avvaktan på resultatet av översyn av kommunens nämndsorganisation förordnade kommunstyrelsen Isabel Andersson som socialchef under tiden 15 juni – 31 december 2006.

Tjänstemannaberedning

Då översynsarbetet nu är genomfört föreslår ledningskontoret i skrivelse 2006-11-28 kommunstyrelsen besluta att tillsvidareanställa Isabel Andersson som socialchef från och med 2007-01-01 samt att kommundirektören lönesätter och utformar anställningsvillkoren i ett reviderat chefsavtal. Samråd har skett med de fackliga organisationerna den 15 november 2006.

________

Expedieras:
Isabel Andersson
Kommundirektören
Personalchefen
PA/lön 

KS § 250 Dnr KS 06-164 042

Månadsrapport för oktober 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna månadsrapport för oktober månad 2006 samt

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.


Bakgrund

Ledningskontoret har upprättat månadsrapport för oktober månad 2006.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-11-29 kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapporten för oktober månad.

________

Expedieras:
Kf för kännedom 

KS § 251 Dnr KS 06-776 023

Tillförordnande av barn- och skolchef

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.


Kommunstyrelsen beslutar:

att tillförordna biträdande Björn Sandblad som förvaltningschef från och med 2006-12-01 och längst till ny förvaltningschef tillsätts.


Bakgrund

I avvaktan på en öppen nyrekrytering av förvaltningschef till barn- och skolförvaltningen föreslår ledningskontoret i skrivelse 2006-11-30 att tillförordna biträdande Björn Sandblad som förvaltningschef från och med 2006-12-01 och längst till ny förvaltningschef tillsätts.

Förhandlingar har genomförts och avslutats i oenighet med de fackliga organisationerna den 29 och 30 november. Central förhandling kommer inte att begäras.

_________

Expedieras:
Björn Sandblad
Personalchefen
PA/lön 

KS § 252 

Sammanträdesdagar för år 2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för år 2007 enligt bilaga.


Bakgrund

Föreligger förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2007.


________KS § 253

Anmälan om delegationsbeslut 2006

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 lägges till handlingarna.

________


KS § 254 070

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2006:69, Budgetpropositionen för år 2007

Dnr KS 05-850 108
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ang överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl ”Banvallen” samt kv Församlingshemmet i Norrtälje

Dnr KS 06-724 100
Finansdepartementets remiss; Delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning (SOU 2006:84)

Dnr KS 06-586 107
Stadsledningskontorets juridiska avdelning ang Business Arena Stockholm AB i likvidation

Dnr KS 06-539 112
Länsstyrelsens beslut ang ansökan om förordnande som vigselförrättare enligt äktenskapsbalken (1987:230) och registreringsförrättare enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

Dnr KS 06-678 109
Pliktverket ang ny organisation från och med 1 november 2006-11-01

Vårljus ang VD-skifte

Sveriges pensionärsförbund ang val till nämnder och styrelser.

Dnr KS 06-619 003
Meddelande från personalchefen ang instruktion för central skyddskommitté

Folkets Hus, Hallstavik ang begäran om omprövning av beslut om 2006 års anslag till Folkets Hus Hallstavik

KS § 254 forts

Information avs energileveranser Bergen Energi AS

Protokoll från Rådsmöte i Mälardalsrådet 2006

NIHAB:s Kallelse till styrelsemöte 2006-11-01

Styrelseprotokoll från Norrtälje Kommunhus AB 2006-10-26

Ansvarskommittén; Framtidens arbetsmarknadsregioner

Naturvårdsverket; Hur genomförs konventionen om biologisk mångfald i Sverige

Sveriges kommuner och landsting; Aktuellt om skola och barnomsorg

Dnr KS 06-728 170
Räddningstjänstens meddelande ang taxa för tjänster och service som ej är att hänföra till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor

_________