KS070115

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.10
18.00-18.20
Beslutande Enligt förteckning
Mats Törnquist, kommundirektör
Agneta Hildén-Möllenborg, servicechef § 9
Anneli Andersson, ekonomiass. § 9
Leif Klasson, IT-chef § 9
Tommie Eriksson, teknisk chef § 9
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Hanna Stymne-Bratt (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 16 januari 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-15
Berit Jansson 

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Hanna Stymne-Bratt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2007-01-15

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-01-17 anslags nedtagande 2007-02-07 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 1

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Hanna Stymne-Bratt (s) att jämte ordföranden justera dagens proto-koll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 16 januari 2007, kl 13.00.

__________KS § 2 Dnr KS 06-662 003

Förslag till reviderade reglementen för kommunala handi¬kapprådet och kommunala pensionärsrådet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättade förslag till reviderade reglementen för kommunala handi-kapprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) med följande änd-ringar:

att i reglemente för kommunala handikapprådet, § 4 andra stycket lydande; ”Kommunen utser fem ledamöter jämte ersättare, varvid kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och TioHundranämnden vardera utser en ledamot jämte ersättare. Barn- och skolnämnden utser en ledamot och utbildning-nämnden utser en ersättare. Tekniska nämnden utser en ledamot och bygg-nadsnämnden utser en ersättare” ändras enligt följande:
”Kommunen utser fem ledamöter jämte ersättare, varvid kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och TioHundranämnden vardera utser en ledamot jämte ersättare. Barn- och skolnämnden utser en ledamot och utbildnings-nämnden utser en ersättare. Bygg- och miljönämden utser en ledamot och en ersättare samt

att i reglemente för kommunala pensionärsrådet under § 4 byggnadsnämnden ändras till bygg- och miljönämnden.


Bakgrund

Kommunala handikapprådets (KHR) och kommunala pensionärsrådets (KPR) tidigare reglementen baserades på att råden var organ under omsorgsnämndens huvudmannaskap. Numera är råden organ under TioHundranämnden vilket har medfört att rådens reglementen har blivit inaktuella.
KS § 2 forts

En arbetsgrupp har på uppdrag av TioHundranämndens ordförande och vice ordförande, upprättat förslag till reviderade reglementen för KHR och KPR som överensstämmer med TioHundranämndens organisation.

KPR beslutade den 5 april 2006 och KHR beslutade den 18 maj 2006 att anta de upprättade förslagen till reviderade reglementen och överlämna dessa till TioHundranämnden för vidare beslut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-12-07 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättade förslag till reviderade reglementen för kommunala handikapprådet (KHR) och kom-munala pensionärsrådet (KPR).

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-10, § 1 beslutat enligt lednings-kontorets skrivelse 2006-12-07 med följande ändringar enligt yrkande från Kjell Jansson (m) och Elisabeth Björk (s) – att i reglemente för handikapprådet under § 4, sista stycket stryks tekniska nämnden utser en ledamot samt bygg-nadsnämnden utser en ersättare ändras till bygg- och miljönämnden utser en ledamot och en ersättare ,att i reglemente för kommunala pensionärsrådet änd-ras under § 4 byggnadsnämnden till bygg- och miljönämnden. 

_________KS § 3 Dnr KS 06-772 282

Uthyrning av fastigheterna Grisslehamn 1:23 och 1:33 till Grisslehamns Motor och Segelsällskap

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande hyresavtal för uthyrning av fastigheterna Grissle-hamn 1:23 och 1:33 med tilläggsavtal avseende skötsel av offentlig toalett.


Bakgrund

Diskussioner har pågått under en längre tid mellan tekniska kontoret och GMSS kring ett långvarigt hyresförhållande av rubricerade fastigheter där GMSS skulle förbinda sig att ta fullt ansvar för byggnader, markanläggningar samt verksamhet. Förslag till 20-årigt hyresavtal föreligger, där det klart fram-går att hyresgästen mot att ingen hyra betalas, ansvarar för och bekostar allt inre och yttre underhåll av mark och byggnader samt förbinder sig att återläm-na fastigheterna efter hyrestidens slut med lägst samma standard som vid till-trädet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-28 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna föreliggande hyresavtal för uthyrning av fastigheterna Grisslehamn 1:23 och 1:33 med tilläggsavtal avseende skötsel av offentlig toalett.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-12-14, § 317 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2006-11-28.
_________ 
Expedieras:
Lena Boman, ledningskontoret
Tekniska kontoret 

KS § 4 Dnr KS 06-476 026

Ny inriktning av friskvården

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet.


Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2006-08-24, § 233 uppdragit åt lednings-kontoret att lägga förslag till ny inriktning av friskvården. Bakgrunden är att personalen under en följd av år har framfört att möjligheten till aktiv friskvård inom arbetstiden inte fungerar. Friskvården bör därför förändras så att delta-gandet i motion och fysiska aktiviteter ökar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-12-06 redogjort för förslaget till
ny inriktning av friskvården samt på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att möjligheten till friskvård på arbetstid upphör för de anställda som alternativt väljer att få bidrag med upp till 1 000 kr/kalenderår för motion/-träning på fritid, att träningslokalerna som finns inom TioHundra AB:s verk-samheter överlämnas till bolaget samt att endast lokalerna på Rimbo brand¬-station och Estunavägen 12 behålls i kommunal drift, att Estunavägen 12 även kan nyttjas för anställda där behandlande läkare föreskriver motion på recept, att uppdra till servicekontoret att ta fram administrativa rutiner för redovisning av friskvårdsförmånen och kommunicera dessa med personalan¬svariga chefer, samt att nämnda bidrag finansieras med servicekontorets befintliga anslag för friskvårdsverksamhet samt till resterande del inom förvaltningarnas budgetra-mar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-12-14, § 318 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2006-12-06.


KS § 4 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kjell Janssons återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ären-det.

________


KS § 5 Dnr KS 04-432 251

Tillägg till köpekontrakt gällande fastigheten Tälje 4:88 etapp 6 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg nr 2 till köpekontrakt med Peab Bostad AB gällande för-säljning/exploatering av fastigheten Tälje 4:88 i Norrtälje stad.

Bakgrund

Kommunen och Peab Bostad AB träffade 2004-06-10 ett villkorligt köpekon-trakt avseende försäljning av fastigheten Tälje 4:88 till bolaget för en köpeskil-ling av 6.150.000 kronor. Bolagets förslag var att bebygga fastigheten med 69 lägenheter i flerbostadshus och 23 enbostadshus. Köpekontraktet var villkorat av att ändrad detaljplan avseende enbostadshusen skulle godkännas av kom-munfullmäktige senast 2004-12-31, medan gällande detaljplan medgav flerbo-stadshusen. Köpevillkoret kunde inte uppfyllas till den angivna tidpunkten, därför tecknades ett tilläggsavtal nr 1 innebärande att köpevillkoret togs bort och fastighetsaffären fullföljdes 2004-12-31. Etapp 1 är genomförd och kom att omfatta 22 enbostadshus. Därefter har bolaget aktualiserat ytterligare en de-taljplaneändring innebärande att flerbostadshusen utgår och ersätts med 31 en-bostadshus i etapp 2. Förslag till tilläggsavtal nr 2 har upprättats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-12-06 redogjort för innehållet i tilläggs-avtal nr 2 och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg nr 2 till köpekontrakt med Peab Bostad AB gällande försäljning/exploatering av fastig-heten Tälje 4:88 i Norrtälje stad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-12-14, § 321 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2006-12-06.
________
Expedieras: Lars Härlin, mark-expl.


KS § 6 Dnr KS 06-824 252

Förvärv av fastigheten Förrådet 1 (befintlig bilprovningsstation i Norrtäl-je) samt försäljning av fastigheten Görla 9:40 (tomt för ny bilprovnings-station)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna köpekontrakt med AB Svensk Bilprovning angående förvärv av fastigheten Norrtälje Förrådet 1 för en köpeskilling av 3 500 000 kronor, 

att godkänna köpekontrakt med AB Svensk Bilprovning angående försäljning av fastigheten Görla 9:40 för en köpeskilling av 2 946 000 kronor.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2006-04-24 att godkänna förslag till idé-program för kv Förrådet m fl som underlag för detaljplanering av området för bostäder enligt trädgårdsstadens principer, familjecenter m m samt att uppdra till byggnadsnämnden att påbörja detaljplan för området längs Industrigatan.

Nuvarande bilprovningsstation på fastigheten Förrådet 1, Hemvägen 1 är be-rörd av detaljplaneringen.

Förhandlingar har förts mellan kommunen och AB svensk Bilprovning angå-ende ett kommunalt förvärv av fastigheten Förrådet 1, varvid kommunen har erbjudit AB svensk Bilprovning att förvärva fastigheten Görla 9:40, utgörande en avstyckad tomt på Görla industriområde för uppförande av en ny bilprov-ningsstation i Norrtälje.

Förslag till köpekontrakt har upprättats angående kommunens förvärv av fas-tigheten Förrådet 1.

forts
KS § 6 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-12-19 på anförda skäl före¬slagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna köpekontrakt med AB Svensk Bilprovning angående förvärv av fastigheten Norrtälje Förrådet 1 för en köpeskilling av 3 500 000 kronor, att godkänna köpekontrakt med AB Svensk Bilprovning an-gående försäljning av fastigheten Görla 9:40 för en köpeskilling av 2 946 000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-10, § 2 föreslagit enligt led-nings¬kontorets skrivelse 2006-12-19.

________

Expedieras:
Lars Härlin, mark-expl. avd. KS § 7 Dnr KS 06-566 007

Yttrande över revisionsrapport angående granskning av kommunens el-upphandling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna ledningskontorets yttrande, daterat 2006-12-04 , till kommunens revisorer som svar på revisionsrapporten.


Bakgrund

Kommunens revisorer har låtit granska kommunens upphandling av el. Av granskningen framgår bl a att över- och undersäkringar under en leveransperiod kan leda till stora resultateffekter och enligt villkor i avtalet med Bergen Energi står kommunen för de ekonomiska konsekvenserna av förvaltningen.

Revisorerna har i skrivelse 2006-08-30 rekommenderat kommunen att se över ramverket kring uppdraget till Bergen Energi.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-12-04 yttrat sig över rapporten och anför bland annat att Norrtälje kommun har behov av ett ram¬verk kring uppdraget till Bergen Energi AB. Lednings-/service¬kontoret har för avsikt att innan årsskiftet arbeta fram ett förslag till ramverk för att skapa en förutsägbarhet i kommunens agerande.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att överlämna ledningskontorets yttrande, daterat 2006-12-04 , till kommunens revisorer som svar på revisionsrapporten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-10-01, § 4 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2006-12-04.
_________
Expedieras: Kommunens revisorer
KS § 8 Dnr KS 07-63 055

Förfrågningsunderlag avseende anbudstävling om förhyrning av äldrebo-ende i Granparken och Solbacka

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att förfrågningsunderlag upprättas i enlighet med intentionerna i föreliggande material samt


att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna förfrågningsun-derlaget samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om antagande av entreprenör.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2006-08-28 detaljplaner för upp-förande av äldreboende på fastigheterna Tälje 3:1 och Tälje 3:207 vid Solbacka samt på fastigheten Tälje 5:46 vid Granparken.

Kommunen har för avsikt att förhyra äldreboenden med blockförhyrnings-kontrakt som uppförs på angivna fastigheter. Ett förfrågningsunderlag upprät-tas därför för genomförande av anbudstävling.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-09 föreslagit kommunstyrelsens ar-betsutskott besluta att godkänna att förfrågningsunderlag upprättas i enlighet med intentionerna i föreliggande material.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-10, § 5 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-01-09.
__________
Expedieras:
Juridik- upphandlingsenheten
KS § 9 Dnr KS 06-793 041

Budget och verksamhetsplan 2007 för kommunstyrelsen och dess förvalt-ningar

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna verksamhetsplan 2007 för ledningskontoret,

att godkänna förslag till driftbudget 2007 för ledningskontoret,

att under verksamhetsplan för ledningskontoret Vision och värderingar sid 8 tilläggs ” Under mandatperioden 2007-2010 skall den borgerliga överens-kommelsen vara vägledande,”

att på sid 21 tilläggs under uppföljning och utvärdering Delårsrapport 1, i kolumnerna mottagare och tidpunkt: Kommunfullmäktige juni och under Del-årsrapport 2: Kommunfullmäktige oktober.

att uppdra till kommundirektören att, inom sitt ansvarsområde, under verksam-hetsåret, göra nödvändiga omdisponeringar i driftbudgeten,

att godkänna verksamhetsplan 2007 för servicekontoret,

att uppdra till servicechefen att ta fram förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av kommunens tryckeritjänster/kopieringstryck med sikte på att verksamheten läggs ut på entreprenad från och med 1 juli 2007,

att godkänna förslag till driftbudget 2007 för servicekontoret,

att godkänna förslag till investeringsbudget 2007 för lednings- och servicekon-tor,

att uppdra till servicechefen att, inom sitt ansvarsområde, under verksamhets-året göra nödvändiga omdisponeringar i driftbudgeten,

att godkänna verksamhetsplan 2007 för räddningstjänsten,

att godkänna förslag till driftbudget 2007 för räddningstjänsten,


KS § 9 forts

att godkänna förslag till investeringsbudget 2007 för räddningstjänsten,

att uppdra till räddningschefen att, inom sitt ansvarsområde, under verksam-hetsåret, göra nödvändiga omdisponeringar i driftbudgeten,

att godkänna förslag till driftbudget 2007 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhet,

att godkänna verksamhetsplan 2007 för tekniska kontoret,

att godkänna förslag till driftbudget 2007 för tekniska kontoret,

att godkänna förslag till investeringsbudget 2007 för tekniska kontoret,

att uppdra till tekniska kontoret att till kommunstyrelsen lämna ett förslag till hur arbetet med trafiksäkerhetsarbetet i fortsättningen skall organiseras inom Norrtälje kommun samt

att uppdra till tekniska kontoret att till kommunstyrelsen lämna ett förslag på hur arbetet med att identifiera och bygga om kommunala värmecentraler för uppvärmning med havre/flis/pellets i samverkan med externa intressenter skall bedrivas samt att målsätta detta arbete,Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftligt yttrande och avvikande synpunkter enl bil.
.
fortsKS § 9 forts

Bakgrund

Driftbudget

Kommunfullmäktige har beslutat tilldela kommunstyrelsen en budgetram för 2007 på 220 537 tkr. I föreliggande förslag är budgetramen fördelad på följan-de sätt:
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse 21 779 tkr
Ledningskontor 33 368 tkr
Servicekontor 47 656 tkr
Räddningstjänst 47 513 tkr
Tekniskt kontor 65 201 tkr
Utveckling/Exploatering 5 000 tkr

Investeringsbudget 

Inventarier till service- och ledningskontor 300 tkr
Inventarier till tekniska kontoret 100 tkr
IT-investeringar 15 000 tkr
Räddningstjänst 4 000 tkr
Kommunstyrelsens investeringsram 30 000 tkr

Verksamhetsanpassningar i fasta anläggningar 6 750 tkr


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-03 redovisat omfattningen av kostnaderna i budgetramen och föreslår kommunstyrelsen besluta bifalla led-ningskontorets förslag till beslut.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-10, § 7 beslutat enligt ledning-skontorets skrivelse 2007-01-03 med Kurt Petterssons (c) tilläggsyrkande -
att uppdra till tekniska kontoret att till kommunstyrelsen lämna ett förslag på hur arbetet med att identifiera och bygga om kommunala värmecentraler för uppvärmning med havre/flis/pellets i samverkan med externa intressenter skall 
KS § 9 forts

bedrivas samt att målsätta detta arbete. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde:

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att offset inte läggs ut på entreprenad, i övrigt enligt skriftligt yttrande.

Kjell Jansson (m) –bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet - att under verksamhetsplan för ledningskontoret Vision och värderingar sid 8 tilläggs ” Under mandatperioden 2007-2010 skall den borgerliga överens-kommelsen vara vägledande,” samt att på sid 21 tilläggs under uppföljning och utvärdering Delårsrapport 1, i kolumnerna mottagare och tidpunkt: Kommun-fullmäktige juni och under Delårsrapport 2: Kommunfullmäktige oktober.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Elisabeth Björk och Bertil Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkan-det.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på arbetsutskot-tets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kjell Janssons tilläggsyrkande.
__________

Expedieras:
Kf för kännedom
Ledningskontoret
Servicekontoret
Räddningskontoret
Tekniska kontoret 

KS § 10

Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta följande regler avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott:

1. personlig ersättare
2. ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll
3. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning
m kd, fp, c
c fp, kd, m
fp m, c, kd
kd m, fp, c
s v
v s

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-12-18, § 290 bland annat att anmoda nämnderna anta regler avseende ersättares tjänstgöring i ar-betsutskott.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2007-01-10, § 6. 

_________
KS § 11 Dnr KS 06-836 041

Investeringar i fasta anläggningar 2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska kontoret 4 650 tkr i investeringsanslag för åtgärder av teknisk karaktär på fasta anläggningar enligt följande

Busshållplatser 100 tkr
Handikappåtgärder 100 tkr
Trafiksäkerhetsåtgärder 100 tkr
Projektering/utredning, mark-/intrångsersättning 150 tkr
Anslutningar/serviser VA 2500 tkr
Verksamhetsförändringar VA 500 tkr
Verksamhetsförändringar gata/park 400 tkr
Verksamhetsförändringar Renhållning 300 tkr
Tekniska förändringar fastigheter 500 tkr

att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar.

Bakgrund

Sedan ett antal år tillbaka har tekniska nämnden och kommunstyrelsen haft särskilda investeringsanslag att använda för investeringsbehov upp till 3 mkr per objekt. Investeringar i lokaler har enligt gällande rutin delats upp i inve-steringar föranledda av tekniska behov som hanteras av tekniska nämnden och investeringar föranledda av verksamhetsförändringar som hanteras av kom-munstyrelsen. Tekniska nämnden har 2006 ett ramanslag för fasta anläggningar på 10 mkr.

Då tekniska nämnden avvecklades vid årsskiftet och tekniska kontoret över-fördes till kommunstyrelsen slogs anslagen ihop och uppgår för 2007 till totalt 30 mkr.

Tekniska kontoret har begärt att få ianspråkta 4 650 tkr för behov somKS § 11 forts

återkommer varje år eller mindre behov som uppkommer och behöver utföras under året och som inte är hänförligt till ett enskilt investeringsprojekt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta teknisk karaktär på fasta anläggningar enligt följande

Busshållplatser 100 tkr
Handikappåtgärder 100 tkr
Trafiksäkerhetsåtgärder 100 tkr
Projektering/utredning, mark-/intrångsersättning 150 tkr
Anslutningar/serviser VA 2500 tkr
Verksamhetsförändringar VA 500 tkr
Verksamhetsförändringar gata/park 400 tkr
Verksamhetsförändringar Renhållning 300 tkr
Tekniska förändringar fastigheter 500 tkr

att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-10, § 10 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-15.

_________

Expedieras:
Tekniska kontoret
Redovisning/finans 

KS § 12 Dnr KS 06-724 100

Yttrande över betänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen – SOU 2006:84

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Finansdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och eko-nomichefen.


Bakgrund

Kostnadsutjämningssystemet i dess nuvarande utformning infördes 2005. Regeringen beslöt i början av 2005 att tillkalla en särskild utredare för löpande uppföljning av utredningen. slutbetänkandet ska avlämnas 15 september 2007. Utredaren har lämnat ett delbetänkande som gått på remiss till kommuner och landsting. Svar ska lämnas senast 5 februari 2007.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom led-ningskontorets förslag till yttrande 2007-01-05 samt överlämna yttrandet till Finansdepartementet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-10, § 11 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-05.

_________

Expedieras:
Finansdepartementet 

KS § 13 Dnr KS 06-671 214

Delegation till arbetsutskottet att godkänna program för detaljplan för fastigheterna Flygspanaren m fl

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till arbetsutskott delegera att godkänna programmet som underlag för fortsatt detaljplanering.


Bakgrund

Programmet för detaljplan för fastigheterna Flygspanaren m fl har varit ute på samråd under tiden fram till den 1 december 2006.

Syftet med programmet är att klargöra förutsättningarna för att exploatera området för handel. I samband med att arbetet påbörjades slöt Norrtälje kom-mun 2006-06-13 ett föravtal med Fastica FF2 AB och Alecta genom Aber-deens Property Investors AB.

Avtalet innehåller förutsättningar för en markanvisning. Avtalet är emellertid villkorat att programmet godkänns senast 2007-01-31.

Tjänstemannaberedning

Efter samrådstiden för programmet har många synpunkter inkommit som föranleder en utförligare beredning. Samrådsredogörelsen har därför inte hun-nit färdigställas till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 ja-nuari 2007 för att beslutas av kommunstyrelsen den 15 januari 2007.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-01-09 kommunstyrelsen besluta 
att till kommunstyrelsens arbetsutskott delegera att godkänna programmet som underlag för fortsatt detaljplanering.

fortsKS § 13 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-10, § 12 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-09.
_________

Expedieras:
Au 

KS § 14

Anmälan om delegationsbeslut 2006

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-4 lägges till handlingarna.

_______


KS § 15

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:77 ang budget-förutsättningar för åren 2007-2009

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets regeringsbeslut ang överklagande i fråga om ny detaljplan avseende fast. Pelikan 8, i Norrtälje stad

Arbetsmiljöverkets information om avslutat ärende; Salmunge avfallsanlägg-ning

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande; Resultat av inspektion Lom-marskolan

KSL Kommunförbundet Stockholms län; Verksamhetsplan 2007

Sveriges Kommuner och Landsting; Aktuellt om äldreomsorgen

Näringslivsdepartementets protokoll ang uppdrag att utse förhandlingsman om Stockholms infrastruktur

Länsarbetsnämnden; Förlängd mandatperiod i arbetsmarknadsnämnderna

Pressmeddelande ang utdelning ur Olof Palmes Minnesfond

Dnr KS 06-799 106
Vallentuna kommuns val av ledamöter till Stockholm-Nordost samarbete

Dnr KS 06-791 430
Länsstyrelsens beslut ang regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län

Dnr KS 06-755 807
Sponsoravtal med Norrtälje kommun och Väddö IFKS § 15 forts

Miljörådets protokoll 2006-09-27 och 2006-11-22

Dnr KS 06-715 429
Vägverkets beslut ang dispens från skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Dnr KS 06-725 421
Länsstyrelsens beslut ang uppdrag avseende kompletterande åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för kvävedioxid resp partiklar (PM10)

Dnr KS 06-164 042
Kommunstyrelsens ekonomiska rapport för november 2006-12-28

Information avseende energileveranser; Bergen Energi AB

Styrelseprotokoll Norrtälje Kommunhus AB 2006-11-16 och 2006-11-23

Roslagsbostäder AB:s kallelse till extra bolagsstämma 2006-12-20

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2006-12-13.

NIHAB:s kallelse till extra bolagsstämma 2006-12-20

Norrtälje Energi AB/Norrtälje Energi Försäljnings Abs kallelse till extra års-möte 2006-12-20

________