Ks 070219
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16:30
18.00-18.55
Beslutande Enligt förteckningGunilla Edvinsson, ekonomichef
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 20 februari, 2007, kl 11.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 16-62
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2007-02-19

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-02.-23 anslags nedtagande 2007-03-16 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 16

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen äger rum på ledningskontoret tisdagen den 20 februari 2007, kl 11.00.


_________


KS § 17

Information

Ekonomichef Gunilla Edvinsson informerar om det preliminära bokslutet för år 2006.

__________ 
KS § 18 Dnr KS 07-149 003

Förslag till revideringar av nämndernas reglementen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i nämndernas reglementen under avsnitt A infoga följande meningar: 14 § 1 st. ”För de fall nämnder har två utskott får nämnden utse andra än nämndens ordförande och vice ordförande som ordförande respektive vice ordförande i ett av nämndens utskott.” 20 § 1 st. ”Nämndernas förvaltningar benämns kontor”


Bakgrund

Inom bygg- och miljönämnden finns två utskott, bygg- och miljöutskottet och hälsoutskottet. För att underlätta arbetet inom nämnden föreslås att nämnder med två utskott får utse andra än nämndens ordförande och vice ordförande som ordförande respekive ordförande i ett av utskotten.

Under arbetet med kommunens nya intranät har behovet av en enhet¬lig begreppsanvändning inom kommunens organisation aktualiserats. En enhetlig begreppsanvändning är av vikt för kommunmedborgarnas förståelse för den kommunala organisationen, därför föreslås att nämndernas förvaltningar benämns.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-01-22 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att i nämndernas reglementen under avsnitt A infoga följande meningar: 14 § 1 st. ”För de fall nämnder har två utskott får nämnden utse andra än nämndens ordförande och vice ordförande som ordförande respektive vice ordförande i ett av nämndens utskott.” 20 § 1 st. ”Nämndernas förvaltningar benämns kontor”

forts

KS § 18 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 44 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-22.

_________


KS § 19 Dnr KS 06-257 003

Antagande av lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter (hamnordning) för Norrtälje hamn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrtälje hamn, beslutade av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 261, 

att anta upprättat förslag till lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrtälje hamn 

att lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna skall gälla från och med den första april 2007.


Bakgrund

Den 1 juli 2004 trädde en ny lag (2004:487) om sjöfartsskydd och en ny förordning (2004:283) om sjöfartsskydd i kraft. Ändringar har dessutom gjorts i sekretesslagen (1980:100), ordningslagen (1993:1617), lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning samt i förordningen (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket..

Gällande hamnordning är från 1995 och behöver anpassas till ovannämnda lagar. Tekniska kontoret har reviderat hamnordningen för Norrtälje hamn. Kontoret föreslog i tjänsteskrivelse 2006-01-19 att tekniska nämnden skulle föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta det upprättade förslaget till lokala ordnings- och säkerhets¬föreskrifter för Norrtälje hamn. Tekniska nämnden beslutade 2006-03-16 i enlighet med kontorets förslag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-18 föreslagit kommun¬styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva lokala ordnings- och 

KS § 19 forts

säkerhetsföreskrifter för Norrtälje hamn, beslutade av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 261, att anta upprättat förslag till lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrtälje hamn att gälla från och med den första april 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 45 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-18.

________


KS § 20 Dnr KS 07-175 311

Ansökan om investeringsmedel för nybyggnad av gator, park och dagvattenledningar – del av Banvallen i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 9 671 tkr i investeringsanslag till tekniska kontoret avseende nybyggnad av gator, park och dagvattenledningar vid Banvallen i Norrtälje,

att finansiering av va-investeringen 551 tkr sker med avgifter,

att 5 000 tkr av väg- och parkinvesteringen finansieras med inkomsterna från exploateringen av Banvallen,

att resterande belopp finansieras med egna medel,

att tidigare beslut under 2006 om investering i ersättningsparkeringar ändras till att finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar,

att kommunstyrelsen tillförs 537 tkr i budgetram 2008 för ökade kapitaltjänstkostnader,

att kommunstyrelsen tillförs ytterligare 537 tkr i budgetram 2009 för ökade kapitaltjänstkostnader.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om anslag på 2 560 tkr för ersättningsparkeringar vid byggnation av banvallen i Norrtälje.

Den stora delen av investeringen som gäller väginvestering m m behandlas i detta ärende. Bakgrunden till investeringen är exploatering och förändrad detaljplan vid banvallen.Investeringen består av gator, park m m på 9 120 tkr samt dagvattenledningar på 551 tkr. C:a 5 mkr av väg- och parkinvesteringen 
KS § 20 forts

är hänförlig till exploateringen medan resterande del utgör en allmän förbättring av gator i Norrtälje stad, vilket därför föreslås skattefinansieras. 

VA-investeringar föreslås finansieras med avgifter inom va-kollektivet.

Tidigare beslut om ersättningsparkeringar 2006 skulle enligt beslutet finansieras med exploateringsintäkter. Denna del bör i stället finansieras med skattemedel då parkeringar byggs utanför själva exploateringsområdet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-06 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommun-styrelsen 9 671 tkr i investeringsanslag till tekniska kontoret avseende ny-byggnad av gator, park och dagvattenledningar vid Banvallen i Norrtälje, att finansiering av va-investeringen 551 tkr sker med avgifter, att 5 000 tkr av väg- och parkinvesteringen finansieras med inkomsterna från exploateringen av Banvallen, att resterande belopp finansieras med egna medel, att tidigare beslut under 2006 om investering i ersättningsparkeringar ändras till att finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar, att kommunstyr¬elsen tillförs 537 tkr i budgetram 2008 för ökade kapitaltjänstkostnader, att kommun-styrelsen tillförs ytterligare 537 tkr i budgetram 2009 för ökade kapitaltjänst-kostnader.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 51 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-06.

_________


KS § 21 Dnr KS 07-220 106

Nytt handelsbolagsavtal avseende Järnvägsparken

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna nytt handelsbolagsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagsbostäder.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson att underteckna avtalet.


Bakgrund

Försäljning har skett av samtliga fastigheter i Järnvägsparken HB med dotterbolag. Enligt beslut i fullmäktige ska bolagen avvecklas efter försäljning. Denna process pågår och kommer snart att vara avslutad.

Norrtälje kommun äger 99 % av bolaget och Roslagsbostäder AB 1 %. I nuvarande handelsbolagsavtal finns inte reglerat vad som händer då bolaget upplöses. Av den anledningen har ett nytt handelsbolagsavtal tagits fram som reglerar detta och Roslagsbostäder har för sin del undertecknat avtalet. Enligt avtalet kommer behållningen i bolaget att fördelas efter ägarandel.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-31 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna nytt handelsbolagsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagsbostäder. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson att underteckna avtalet.

forts

KS § 21 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 59 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-31.

______


KS § 22 Dnr KS 07-177 311

Ansökan om investeringsmedel för nybyggnad av stickvägar i Görla

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet skall utgå från dagens sammanträde.


Bakgrund

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till nybyggnad av 3 st stickvägar till fastigheter inom Görla industriområde. Stickvägarna är avsedda för att skapa tillgänglighet till industrimark.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-02-05 att man tillstyrker investeringen som ska ingå i avtalet med exploatör, men föreslår att utökad ram till följd av ökade driftkostnader tillförs fullt ut först 2008. Orsaken är att investeringen beräknas färdigställas först till sommaren 2007.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen 1 552 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av stickvägar inom Görla industriområde, att finansieringen av stickvägarna skall ske med inkomsterna från industri¬marks¬försäljning, att finansieringen av vatten och avlopp 633 tkr skall ske med anslutnings¬avgifter.

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2007-02-07, § 52.
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-02-13, § 68 att ärendet skall utgå.
_________
KS § 23 Dnr KS 07-176 311

Ansökan om investeringsmedel för nybyggnad av industrigata, gång- och cykelväg i Görla

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 3 681 tkr i investeringsanslag för genomförande av industrigata, gång- och cykelväg och va-ledningar vid Görla industri¬område,

att finansiering av va-investeringen 949 tkr sker med avgifter,

att resten av investeringen finansieras med intäkter från försäljning av industrimark,

att kommunstyrelsens budgetram 2008 utökas med 345 tkr till följd av investeringen, varav 267 tkr avser kapitaltjänst.


Bakgrund

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till nybyggnad av industrigata inom Görla industriområde. Orsaken till investeringen är efterfrågan på industrimark inom kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-02-05 att man tillstyrker investe¬ringen, men föreslår att utökad ram till följd av ökade driftkostnader tillförs först 2008. Orsaken är att investeringen beräknas färdigställas först i oktober 2007. Investeringen i vatten- och avlopp föreslås finansieras inom va-kollek¬tivet d v s med avgifter. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen 3 681 tkr i investe-ringsanslag för genomförande av industrigata, gc-väg och va-ledningar vid Görla industriområde, att finansiering av va-investeringen 949 tkr sker med 

KS § 23 forts

avgifter, att resten av investeringen finansieras med intäkter från försäljning av industrimark, att kommunstyrelsens budgetram 2008 utökas med 345 tkr till följd av investeringen, varav 267 tkr avser kapitaltjänst.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 53 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-05.

_________KS § 24 Dnr KS 07-151 293

Begäran om tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av befintlig gruppbostad i Södra Nånö, Södra Nånö 1:31 och 1:32, Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att disponera ytterligare 2.000 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2007 till om- och tillbyggnad av gruppbostad i Södra Nånö,

att Tiohundranämnden fr o m år 2008 belastas med den utökade drift- och kapitaltjänstkostnaden för objektet samt

att därmed avslå arbetsutskottets förslag 2007-02-07, § 54.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-27, § 71 att bevilja dåvarande tekniska nämnden 5,3 mkr för genomförande av om- och tillbyggnad av gruppbostad i Södra Nånö. Tekniska kontoret har i skrivelse till kommunstyrelsen inkommit med begäran om utökat investeringsanslag om 2,6 mkr då den tidigare investeringskalkylen var för lågt beräknad. Kostnadsfördyrningen beror fram-för allt på den allmänna konjunktur- och kostnadsutvecklingen, men samman-hänger också med att den tidigare kalkylen var schablonmässigt beräknad, att evakueringskostnader för de boende under byggtiden tillkommit samt att ombyggnadsbehovets omfattning har undervärderats.

Tiohundranämnden kommer vid sitt sammanträde 2007-02-15 att ta ställning till om behovet av de tillkommande platserna vid S Nånö kvarstår trots den höjda kostnadsnivån. I förvaltningens skrivelse till nämnden framförs att det är ytterst angeläget att få byggnationen genomförd snarast möjligt då det råder akut brist på gruppboende för den aktuella personkretsen.

Lokalstyrgruppen har vid sammanträde 2007-01-30 ställt sig bakom tekniska kontorets begäran om ytterligare investeringsanslag.

forts

KS § 24 forts

TioHundranämnden har vid sammanträde 2007-02-15 föreslagit enligt tjänsteutlåtande 2007-01-25 att i yttrande till kommunstyrelsen vidhålla sitt tidigare beslut från 2006-03-08, § 30 att tillstyrka om- och tillbyggnad av rubricerade fastighet i enlighet med tekniska kontorets förslag samt, under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag, att hemställa om ökat anslag för tillkommande höjd internhyra med 554 tkr/år från och med år 2008 och att driftbidrag för ytterligare 2 vårdplatser á 365 vårddygn erhålles i budgetram för år 2008.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-31 föreslagit kommunstyrelsen 
besluta, under förutsättning av TioHundranämndens beslut 2007-02-15, att disponera ytterligare 2.600 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2007 till om- och tillbyggnad av gruppbostad i Södra Nånö, att TioHundr-nämnden fr o m år 2008 belastas med den utökade drift- och kapitaltjäns-kostnaden för objektet.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2007-02-19 med förslag att kommunstyrelsen beslutar att disponera ytterligare 2.000 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2007 till om- och tillbyggnad av gruppbostad i Södra Nånö, att Tiohundranämnden fr o m år 2008 belastas med den utökade drift- och kapitaltjänstkostnaden för objektet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 54 föreslagit - under förutsättning av TioHundranämndens beslut 2007-02-15, att disponera ytterligare 2.600 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2007 till om- och tillbyggnad av gruppbostad i Södra Nånö, att TioHundranämnden fr o m år 2008 belastas med den utökade drift- och kapitaltjänstkostnaden för objektet.

_________

KS § 25 Dnr KS 07-55 511

Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på väg 1170 genom Rangarnö by, Väddö 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till Länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på väg 1170 vid Rangarnö samt

att i yttrande till Vägverket påtala behovet av att en ny väg anläggs förbi Rangarnö.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över ansökan från Annika Sikander, som ansöker om hastighetsbegränsning till 30 km/tim genom Rangarnö by för att höja trafiksäkerheten för gående, cyklister och ryttare. Sökanden vill även påtala vikten av att en ny väg anläggs förbi Rangarnö.

Vägverket är väghållare för väg 1170. Hastigheten på aktuell vägsträcka är begränsad till 50 km/tim. Vägen har låg standard och fler fastigheter ligger intill vägkanten. Vägräcke finns uppsatt förbi fastigheterna.

Trafiksäkerhetsnämnden har i tidigare yttrande till Länsstyrelsen avstyrkt ansökan samt till Vägverket påtalat vikten av att en ny väg anläggs förbi Rangarnö. Länsstyrelsen avslog denna ansökan 30 oktober 1988.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2006-12-20 på anförda skäl föreslagit kom-mun¬styrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på väg 1170 vid Rangarnö samt att i yttrande till Vägverket påtala behovet av att en ny väg anläggs förbi Rangarnö.

forts


KS § 25 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-25, § 28 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2006-12-20.

_________

Expedieras:
Tekniska kontoret för handläggning 

KS § 26 Dnr KS 07-56 511

Ansökan om hastighetsbegränsning 50 km/tim på väg 283 mellan Älmsta och Grisslehamn samt 30 km/tim på del av väg 283 vid Granhills barnkoloni

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till Länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning 30 km/tim på väg 283 förbi Granhills barnkoloni,

att tillstyrka en hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim, delen förbi barnkolonin, en sträcka på ca 150 meter söder respektive norr om in- och utfartsvägen till barnkolonin, gällande under sommarmånaderna 15/6-15/8 när barnkoloniverksamheten bedrivs samt

att i övrigt avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim på väg 283 mellan Älmsta och Grisslehamn.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över ansökan från Bo Lundell. I syfte att förbättra trafiksäkerheten hemställer sökanden att hastighetsbe-gränsningen på hela sträckan justeras till 50 km/tim, hastighetsbegränsningen förbi Granhills barnkoloni justeras till 30 km/tim, vägavsnittet förses med några permanenta övervakningskameror.

Vägverket är väghållare för väg 283. Vägen bedöms ha mindre god standard med avseende på mötessikt och vägbredd. Körbanan är ca 6 meter bred.

Den aktuella vägsträckan är ca 17 km lång och sikten bedöms som mindre god. Bebyggelsen är gles och utspridd längs större delen av vägsträckan.

forts


KS § 26 forts

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2006-12-19 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning 30 km/tim på väg 283 förbi Granhills barnkoloni tillstyrka en hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim, delen förbi barn-kolonin, en sträcka på ca 150 meter söder respektive norr om in- och utfarts-vägen till barnkolonin, gällande under sommarmånaderna 15/6-15/8 när barnkoloniverksamheten bedrivs samt i övrigt avstyrka ansökan om hastig-hetsbegränsning till högst 50 km/tim på väg 283 mellan Älmsta och Grisslehamn.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-25, § 29 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2006-12-19.

_________

Expedieras:
Tekniska kontoret för handläggning


KS § 27 Dnr KS 07-57 511

Konsekvensutredning angående förslag till beslut om hastighets¬begräns-ning till högst 70 km/tim på väg 76 vid sjön Närdingen upp till Ununge-korset

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till Länsstyrelsen avstyrka hastighetsbegränsning till högst 70 km/tim på väg 76, delen vid Närdingen, samt

att avstyrka sökandens ansökan om 50 km/tim.

Bakgrund

Länsstyrelsen överväger efter ansökan från Ann Valeij att meddela en lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till högst 70 km/tim på väg 76 enligt följande beslutsförslag: ”På väg 76 får fordon i västlig färdriktning inte föras med högre hastighet än 70 km/tim mellan 350 meter öster om väg 280 och samma väg.”

Vägverket är väghållare för väg 76. Hastigheten på aktuell vägsträcka är 90 km. Vägen har relativt god standard. Den aktuella vägsträckan är ca 700 m lång.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2006-12-20 föreslagit kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka hastighetsbegränsning till högst 70 km/tim på väg 76, delen vid Närdingen, enligt beslutsförslag samt avstyrka sökandens ansökan om 50 km/tim.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-25, § 30 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2006-12-20.

forts


KS § 27 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – avstyrka hastighetsbegränsning till högst 70 km/tim på väg 76, delen vid Närdingen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kjell Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kjell Janssons yrkande.
_________
Expedieras:
Tekniska kontoret för handläggning


KS § 28 Dnr KS 07-58 511

Lokal trafikföreskrift om parkeringsplats för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd på Köpmannagatans vändplan i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att på en markerad plats vid Köpmannagatans vändplan vid Uppsalavägen får endast sådant fordon som används för befordran av handikappad med särskilt parkeringstillstånd parkeras,

att fordon som inte får parkeras får inte heller stannas annat än för på- och avstigning,

att föreskriften träder i kraft den 20 april 2007, 

att tidigare beslut från den 21 september 2004 med dnr TSN 04-286 511 samtidigt upphör att gälla.

Beslutet fattas med stöd av trafikförordningen (1998:1276) 10 kap. 1 § andra stycket punkt 13 och 3 § första stycket punkt 1 C.

Bakgrund

Köpmannagatans vändzon vid Uppsalavägen har byggts om. Ytan har minskats och en del av kantstenen, som gränsar mot torgytan har snedställts för att underlätta in- och utfarts för behöriga fordon. Detta medför att en parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd har tagits bort från vändzonen. Innehavarna av parkeringstillstånd drabbas inte av denna åtgärd eftersom de får parkera på torgytan, som enligt lokal trafikföreskrift är gågata.

Tjänstemannaberedning 

Tekniska kontoret har i skrivelse 2006-12-20 på anförda skäl föreslagit 
kommunstyrelsen besluta att på en markerad plats vid Köpmannagatans vändplan vid Uppsalavägen får endast sådant fordon som används för be-fordran av handikappad med särskilt parkeringstillstånd parkeras, att fordon KS § 28 forts

som inte får parkeras får inte heller stannas annat än för på- och avstigning, att föreskriften träder i kraft när så kommunstyrelsen så beslutar samt att tidigare beslut från den 21 september 2004 med dnr TSN 04-286 511 samtidigt upphör att gälla.

Polismyndighetens yttrande

Polismyndigheten tillstyrker 2006-12-28 tekniska kontorets förslag till lokal trafikföreskrift daterad den 20 december 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-25, § 31 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2006-12-20.

__________

Expedieras:
Tekniska kontoret för handläggning KS § 29 Dnr 07-146 511

Lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering på Roslagsgatan i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att på markerade platser på Roslagsgatan mellan Djupgärdsgatan och Narvagatan i Norrtälje får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd,

att tidsbegränsningen gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00,

att parkeringsskiva skall användas på ovanstående platser,

att föreskriften träder i kraft den 20 april 2007,

att ovanstående föreskrifter upphör att gälla 2009-12-31. 

Beslutet är fattat med stöd av Trafikförordningen (1988:1276) 10 kap 1 § andra stycket punkt 13 samt 3 § första stycket punkt 1 c.

Vidare beslutade kommunstyrelsen:

att uppdra till tekniska kontoret att ta fram förslag på cykelväg längs Roslagsgatan.
.
Bakgrund

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till kantstens-parkering på Roslagsgatan i Norrtälje. Behov av centrumnära parkeringar finns under tiden som byggnation av kvarteret Banvallen genomförs. När byggna-tionen är färdig kommer det att finnas parkeringsplatser där, dels som kantstensparkering, dels i parkeringsgarage.

Frågan har tidigare behandlats av trafiksäkerhetsnämnden den 21 november 2006, § 193, som avslog framställan med hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Polismyndigheten hade avstyrkt framställan med samma motivering.


KS § 29 forts

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har 2007-01-17 överlämnat till kommunstyrelsen att ta ställning till införande av parkering på Roslagsgatan med stöd av Trafik-förordningen (1998:1276) 10 kap 1 § andra stycket punkt 13 samt 3 § första stycket punkt 1 c. Detta innebär att på markerade platser på Roslagsgatan mellan Djupgärdsgatan och Narvagatan i Norrtälje får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd, att tidsbegränsningen gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00, att parkeringsskiva skall användas på ovanstående platser, att föreskriften träder i kraft när kommun-styrelsen så beslutar, samt att ovanstående föreskrifter upphör att gälla 2009-12-31.

Polismyndighetens yttrande

Polismyndigheten avstyrker förslaget om parkering på Roslagsgatan enligt förslaget daterat 2007-01-17. ”Roslagsgatan är huvudled och har därför ganska hög trafikbelastning inte minst med tung trafik. Hänsyn måste tas till de oskyddade trafikanterna, framförallt för cyklisterna då cykelbanor saknas. För att uppnå en högre säkerhet måste förbättring ske genom fysiska åtgärder.”

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-25, § 36 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-01-17.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Kurt Pettersson (c) med instämmande av Elisabeth Björk (s) m fl – att uppdra till tekniska kontoret att ta fram förslag på cykelväg längs Roslagsgatan.

forts


KS § 29 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kurt Petterssons (c) m fl tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
_________

Expedieras:
Tekniska kontoret för handläggning 
KS § 30 Dnr KS 07-130 511

Ansökan om lokala föreskrifter innebärande inrättande av en parkeringsplats för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd på Kvarngränd i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå ansökan om inrättande av en parkeringsplats för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd på Kvarngränd i Norrtälje.

Beslutet fattas med stöd av trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 1 § andra stycket punkt 13 och 3 § första stycket punkt 1 c.

Motivering

Kvarngränd är en smal gårdsgata i Norrtälje stadskärna som trafikeras av leveransfordon. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det olämpligt att anlägga en parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt tillstånd på denna gata.Tre parkeringsplatser för rörelsehindrade finns dessutom på en gata i dess närhet.Kommunen får inte reservera parkeringsplatser för enskilda personer på allmän mark eller gata. Om kommunen skulle anordna en parkeringsplatsför rörelsehindrade på Kvarngränd har alla innehavare av parkeringstillstånd rätt att nyttja den.Sökanden innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Han har enligt trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 8 § punkt 4 möjlighet att parkera upp till tre timmar på angränsande gator, som ur trafiksäkerhetssynpunkt är lämpligare.


Bakgrund

En person, boende på Kvarngränd och innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad, har i skrivelse 2006-09-01 ansökt om att kommunen inrättar en parkeringsplats för rörelsehindrade på Kvarngränd.KS § 30 forts

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-01-04 föreslagit kommunstyrelsen
att avslå ansökan om inrättande av en parkeringsplats för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd på Kvarngränd i Norrtälje. Sökanden har enl FvL § 17 beretts möjlighet att ytta sig över tekniska kontorets förslag till beslut men avstått.


Polismyndighetens yttrande

Polismyndigheten har 2007-01-15 avstyrkt ansökan om att en plats för rörelsehindrad med särskilt tillstånd inrättas på Kvarngränd.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 60 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-01-04.

________

Expedieras:
Tekniska kontoret för handläggning KS § 31 Dnr KS 07-093 511

Upphävande av lokala trafikföreskrifter om parkering på Järnvägsparkens parkeringsplats i Norrtälje

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att lokala trafikföreskriften om tidsbegränsad parkering till högst 2 timmar på Järnvägsparkens parkeringsplats från den 21 mars 2002 med dnr TN 02-127 511 upphävs,

att lokala trafikföreskriften om reserverad parkeringsplats för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd från den 6 september 2005 med dnr TSN 05-348 511 upphävs samt

att föreskriften träder i kraft den 22 februari 2007.

Beslutet fattas med stöd av trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 1 § andra stycket punkt 13 och 3 § första stycket punkt 1 c.


Bakgrund

Parkeringsplatsen Järnvägsparken är från och med den 1 februari 2007 i privat ägo och kommer att bebyggas enligt gällande detaljplan. Markarbetena har redan påbörjats och parkeringsplatsen är tillfälligt upphävd via ett beslut som meddelas på delegation av tekniska kontoret.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-01-02 föreslagit kommunstyrelsen besluta att lokala trafikföreskriften om tidsbegränsad parkering till högst 2 timmar på Järnvägsparkens parkeringsplats från den 21 mars 2002 med dnr TN 02-127 511 upphävs, att lokala trafikföreskriften om reserverad parkeringsplats för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd från den 6 september 2005 med dnr TSN 05-348 511 upphävs samt
KS § 31 forts

att föreskriften så träder i kraft när kommunstyrelsen så beslutar.

Polismyndighetens yttrande

Polismyndigheten har 2007-01-15 tillstyrkt tekniska kontorets förslag att upphäva gällande lokala trafikföreskrifter på Järnvägsparkens parkeringsplatser.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 61 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-01-02.

_________

Expedieras:
Tekniska kontoret för handläggning

KS § 32 Dnr KS 07-47 110

Yttrande över sammanläggning av Roslagsbro och Vätö församlingar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte erinra mot förslaget att sammanlägga Roslagsbro och Vätö församlingar.


Bakgrund

Uppsala Stift har till kommunen remitterat en anhållan om sammanläggning av Roslagsbro och Vätö församlingar till en församling fr o m 2010-01-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-01-12 att församlingsindelningen inte används i kommunens verksamhet eller planering. Det är en administrativ gräns som av tradition används som områdesgräns. Emellertid är statistik och annat underlag för distriktsindelningar numera redovisade med fastighet som lägsta byggsten. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att inte erinra mot förslaget att sammanlägga Roslagsbro och Vätö församlingar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-25, § 32 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-12.

________

Expedieras:
Svenska kyrkan, Uppsala stift

KS § 33 Dnr KS 06-822 110

Yttrande över sammanläggning av Rö, Skederid och Husby-Sjuhundra församlingar i Rimbo pastorat

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte erinra mot förslaget att sammanlägga Rö, Skederids och Husby-Sjuhundra församlingar till en församling.


Bakgrund

Uppsala Stift har till kommunen remitterat en anhållan om sammanläggning av Rö, Skederids och Husby-Sjuhundra församlingar i Rimbo pastorat till en församling fr o m 2008-01-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-01-12 att församlingsindelningen inte används i kommunens verksamhet eller planering. Det är en administrativ gräns som av tradition används som områdesgräns. Emellertid är statistik och annat underlag för distriktsindelningar numera redovisade med fastighet som lägsta byggsten. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att inte erinra mot förslaget att sammanlägga Rö, Skederids och Husby-Sjuhundra församlingar till en församling.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-25, § 33 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-12.
_________

Expedieras:
Svenska kyrkan, Uppsala stift

KS § 34 Dnr KS 07-97 253

Försäljning av fastigheten Hallsta 2:181, Verdandi i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna köpekontrakt med Holmens Bruk AB angående försäljning av fastigheten Norrtälje Hallsta 2:181 för en köpeskilling av 475 000 kronor samt

att avslå Verdandi Hallstaviks ansökan om förvärv av fastigheten.


Bakgrund

Fastigheten Hallsta 2:181 blir berörd av en planerad utvidgning av industriområdet för Hallsta Pappersbruk enligt ”Strategisk utvecklingsplan för Hallsta Pappersbruk” daterad september 2006.

Verdandi Hallstavik som hyr lokalerna på fastigheten ansökte 2006-06-15 om att få förvärva fastigheten för en köpeskilling av 165 000 kronor. Ledningskontoret har besvarat ansökan 2006-07-13.

Verdandi Hallstavik använder byggnaden som fritidslokaler enligt ett hyreskontrakt med tekniska kontoret. Hyresavtalet gäller 2006-06-01-2009-02-28 med förlängning 3 år i taget. Fastigheten har värderats till 475 000 kr +- 
25 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Förslag till köpekontrakt har upprättats. Kommunen friskriver sig från påföljder avseende fel eller brister i fastigheten. Hyresavtalet med Verdandi Hallstavik fortsätter att gälla med Holmens Bruk AB som ny hyresvärd.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-01-16 kommunstyrelsen besluta

KS § 34 forts

att godkänna köpekontrakt med Holmens Bruk AB angående försäljning av fastigheten Norrtälje Hallsta 2:181 för en köpeskilling av 475 000 kronor samt
att avslå Verdandi Hallstaviks ansökan om förvärv av fastigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2007-01-25, § 35 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-16.

________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- och exploateringsavd. för handläggning
Redovisning/finans 
KS § 35 Dnr KS 07-143 251

Förfrågan gällande marksanering av del av kv Förrådet, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättade handlingar för förfrågan gällande schakt och transport av förorenade jordmassor från kv Förrådet till Salmunge avfallsanläggning i Norrtälje respektive LÖT avfallsanläggning i Vallentuna inklusive återstäl¬lande av marken efter avslutad schakt,

att uppdra till ledningskontoret teckna avtal/beställningsskrivelse med SITA Sverige AB angående mottagande av förorenade jordmassor vid LÖT utifrån lämnad offert,

att uppdra till ledningskontoret upphandla konsulttjänst av SITA Sverige AB angående miljökontroll och slutrapport av saneringen utifrån lämnad offert,

att ge ledningskontorets enhet för juridik och upphandling i uppdrag att uppta förhandlingar med ansvarig verksamhetsutövare/tidigare fastighetsägare angående kostnaderna för saneringen med stöd av utförd ansvarsutredning,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om antagande av entreprenör och övrigt gällande saneringens genomförande, samt

att kostnaderna för saneringen skall täckas av framtida inkomster från bostads-exploateringen.


Bakgrund

Detaljplanearbete pågår angående exploatering av kv Förrådet med bostäder. Delar av marken är förorenade av metaller (CU, PB, Zn och Hg) i utfylld gjuterisand som härrör från tidigare gjuteri- och smidesverksamhet inom området samt kolväten (alifater, aromater, PAH). Området har undersökts
KS § 35 forts

vid miljötekniska undersökningar. För att kunna genomföra bostadsexploa-teringen måste marken saneras. Parallellt med marksaneringen bör förhand-lingar ske med ansvarig verksamhetsutövare/tidigare fastighetsägare gällande kostnadsansvaret för markföroreningarna utifrån en Golder Associates genom-förd ansvarsutredning. En marksanering bör utföras innan en markanvisning av marken sker för bostadsbebyggelse.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade handlingar för förfrågan gällande schakt och transport av förorenade jordmassor från kv Förrådet till Salmunge avfalls-anläggning i Norrtälje respektive LÖT avfallsanläggning i Vallentuna in¬klusive återstäl¬lande av marken efter avslutad schakt, att uppdra till ledning¬kontoret teckna avtal/beställningsskrivelse med SITA Sverige AB angående mottagande av förorenade jordmassor vid LÖT utifrån lämnad offert, 
att uppdra till ledningskontoret upphandla konsulttjänst av SITA Sverige AB angående miljökontroll och slutrapport av saneringen utifrån lämnad offert, 
att ge ledningskontorets enhet för juridik och upphandling i uppdrag att uppta förhandlingar med ansvarig verksamhetsutövare/tidigare fastighetsägare angående kostnaderna för saneringen med stöd av utförd ansvarsutredning,
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om antagande av entreprenör och övrigt gällande saneringens genomförande, samt att kostna-derna för saneringen skall täckas av framtida inkomster från bostads¬exploa-teringen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-25, § 37 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-22.

_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- och exploateringsavd. 
Juridik- upphandlingsenheten
Redovisning/finans 
KS § 36 Dnr KS 07-181 251

Tilläggsavtal till exploateringsavtal gällande Syninge Stationsby

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg nr 1 till exploateringsavtal gällande Syninge Stationsby,

att beslutet gäller under förutsättning av fattat investeringsbeslut avseende utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till exploateringsområdet.


Bakgrund

Kommunen och Syninge Utvecklings AB tecknade 1995 ett exploateringsavtal i anslutning till ett förslag till detaljplan för Syninge Stationsby Husby 8:1, 1:35 m fl i Husby Sjuhundra församling. Avtalet reglerar genomförandet av detaljplanen, bl a försörjning av exploateringsområdet med kommunalt vatten och spillvatten.

Kommunens åtagande i exploateringsavtalet var villkorat av att bolaget skulle inlämna servisanmälan till kommunen, varefter kommunen skulle dra fram kommunala ledningar till exploateringsområdet inom 12 månader från servisanmälans inlämnande samt att servisanmälan skulle inlämnas till kommunen inom sådan tid att anslutning av exploateringsområdet kunde ske inom detaljplanens genomförandetid. Servisanmälan skulle ha inlämnats senast 2005-09-19 men inkom först 2006-04-07.

Parterna har enats om att förnya exploateringsavtalet i den del som avser försörjning av exploateringsområdet med kommunalt vatten och spillvatten samt att omreglera servitutsområdet avseende huvudvattenledningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg nr 1 till exploateringsavtalKS § 36 forts

gällande Syninge Stationsby, att beslutet gäller under förutsättning av fattat investeringsbeslut avseende utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till exploateringsområdet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 55 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-26.

________ 

Expedieras:
Lars Härlin, mark- och exploateringsavd. för handläggning 
KS § 37 Dnr KS 07-210 055

Markanvisningstävling gällande bostäder i Färsna, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlag gällande markanvisning för bostäder i Färsna, Norrtälje stad,

att delegera till kommunstyrelsens plan- och samrådsarbetsutskott att utse vinnande anbud.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare inlämnar skriftlig protokollsanteckning (bilaga)


Bakgrund

Kommunen har tidigare framtagit en fördjupad översiktsplan för Färsna, antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16. Översiktsplanens syfte är att skapa en ny stadsdel i norra delen av Norrtälje stad, innehållande fullt utbyggd ca 1200 bostäder. Området är i utvecklingsplanen för Norrtälje stad, antagen av kommunfullmäktige 2004-03-29, redovisat som ett utvecklingsområde med koppling till staden.

Förslag till förfrågningsunderlag för genomförande av en markanvisningstävling har upprättats i samarbete mellan mark- och exploatering och upphandlingsenheten på ledningskontoret.


forts

KS § 37 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-31 redogjort för etappindelning m m i den planerade byggnationen och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förfrågningsunderlag gällande markanvisning för bostäder i Färsna, 
Norrtälje stad, att delegera till kommunstyrelsens plan- och samrådsarbets-utskott att utse vinnande anbud.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 56 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-31. Elisabeth Björk yrkade bifall med följande tilläggsyrkande; ”Miljöfaktorer skall vara med i viktningen”.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande; Miljöfaktorer skall vara med i viktningen.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Elisabeth Björks tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Elisabeth Björks (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma
_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- och exploateringsavd. för handläggning
Juridik- upphandlingsenheten 
KS § 38 Dnr KS 07-212 055

Markanvisningstävling gällande kontor vid Flygfältet, etapp 6, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlag gällande markanvisning för kontor vid Flygfältet etapp 6, Norrtälje stad,

att delegera till kommunstyrelsens plan- och samrådsarbetsutskott att utse vinnande anbud.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget tilläggsyrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare inlämnar skriftlig protokollsanteckning (bilaga)


Bakgrund

I gällande detaljplan för Flygfältet etapp VI, fastigheterna Tälje 4:88 och del av Görla 8:1 i Frötuna församling samt del av Tälje 4:46 i Norrtälje stad, antagen av byggnadsnämnden 2005-03-31 och laga kraft 2005-04-29 finns en outnyttjad byggrätt för kontor. Resterande delar i detaljplanen är planlagda för bostäder och är tidigare markanvisade till Peab AB.

Den föreslagna kontorsbebyggelsen är avsedd att fungera som buller¬av-skärmning mot väg 276 för bostäderna.

Förslag till förfrågningsunderlag för genomförande av en markanvis-ningstävling har upprättats i samarbete mellan mark- och exploatering och upphandlingsenheten på ledningskontoret.


KS § 38 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-31 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förfrågningsunderlag gällande markanvisning för kontor vid Flygfältet etapp 6, Norrtälje stad, att delegera till kommunstyrelsens plan- och samrådsarbetsutskott att utse vinnande anbud.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 57 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-31.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande; Miljöfaktorer skall vara med i viktningen och kontorshusen skall fjärrvärmeanslutas.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Elisabeth Björks tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Elisabeth Björks (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma
_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- och exploateringsavd. för handläggning
Juridik- upphandlingsenheten 

KS § 39 Dnr KS 07-191 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av
banktjänster 

Beslut

Ledamöterna Kurt Pettersson (c), Mats Hultin (m), Aleksandar Srndovic (s) samt ersättarna Birgitta Lagerlund (m), Alf Werlinder (kd) och Kerstin Bergström (s) anmäler jäv och lämnar lokalen. Tommy Lundqvist (c), Lotta Lindblad-Söderman (m) Margareta Lundgren (s) tjänstgör. 

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänns upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av banktjänster,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av 
banktjänster,

att delegera till juridik- och upphandlingsenheten att teckna avtal med antagen leverantör.


Bakgrund

För närvarande har kommunen avtal med Nordea AB gällande banktjänster. Nuvarande avtal löper ut 2007-10-31.

Avtalet omfattar samtliga banktjänster som kommunen utnyttjar, förutom upplåning som upphandlas i särskild ordning.

Förslag till förfrågningsunderlag har upprättats. Upphandlingen omfattar även bolagen i kommunkoncernen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-01-30 kommunstyrelsen besluta 
att godkänns upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av banktjänster,
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av bank-


AU § 39 forts

tjänster,att delegera till juridik- och upphandlingsenheten att teckna avtal med antagen leverantör.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 58 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-30. Kurt Pettersson anmälde jäv.

_________

Expedieras: 
Juridik- upphandlingsenheten 

KS § 40 Dnr KS 06-277 050

Förslag till ny upphandlings- och inköpspolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till upphandlings- och inköpspolicy.


Bakgrund

Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till upphandlings- och inköpspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2006-04-27, § 123 beslutat att utsända förslaget på remiss till samtliga nämnder för synpunkter. Vissa mindre justeringar är gjorda med utgångspunkt från remissvaren.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-30 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till upphandlings- och inköpspolicy.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 63 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-30.

________


KS § 41 Dnr KS 07-157 002

Antagande av reviderad delegationsordning för kommun¬styrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta upprättat förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyr-elsen med följande ändringar; under K1 – Träffa avtal om att hyra ut eller hyra lokal, skall vara 2 år till teknisk chef, 5 år till kommunstyrelsens arbetsutskott. 


Bakgrund

Den 1 januari 2007 trädde Norrtälje kommuns nya organisation i kraft. Omorganisationen medförde bland annat att trafik-, teknik- och planärenden övergick till kommunstyrelsen.

I anledning av denna omorganisation krävs en revidering av kom¬mun¬styrelsens delegationsordning. 

I delegationsordningen finns angivet även förvaltningschefs vidaredelegation. Detta är inte kommunstyrelsebeslut utan endast medtaget för kännedom.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i samråd med ledningskontoret upprättat ett förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen och föreslår i skrivelse 2007-02-01 kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyr¬elsen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 47 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-01.
________
Expedieras:
Ledningskontoret, servicekontoret, räddningstjänsten, tekniska kontoret KS § 42 Dnr KS 07-120 020

Arbetsordning att gälla vid rekrytering av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att vid beslut om urval skall samråd ske med nämnd samt

att fastställa en reviderad arbetsordning att gälla vid rekrytering av förvaltningschefer och biträdande förvalt¬nings¬chefer enligt ledningskontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen ansvarar enligt gällande delegationsordning för anställning av förvaltningschefer. Detta ska ske efter hörande av berörd nämnd.

Kommunstyrelsen beslutade 1999-06-10, § 163 om en generell modell för hur rekryteringsprocessen skulle gå till. Sedan beslutet fattades 1999 har samverkansavtalet skrivits om vid ett par tillfällen. Detta tillsammans med förändringar i kommunstyrelseorganisationen har inneburit ändrade förutsättningar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har föreslagit justeringar i arbetsordningen enligt i skrivelse 2007-01-18 redovisade förslag. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa en reviderad arbetsordning att gälla vid rekrytering av förvaltningschefer och biträdande förvalt¬nings¬chefer enligt ledningskontorets förslag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 46 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-18.
________ 
Expedieras:
Personalchefen för handläggning 
KS § 43 Dnr KS 06-773 007

Yttrande över revisionsrapporten uppföljning av kompetensutveckling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna ledningskontorets yttrande 2007-01-30 till kommunens revisorer som yttrande över rapporten.


Bakgrund

Komrev inom ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer granskat förutsättningarna för att följa upp kompetensutvecklingen inom kommunen och översänt rapporten för synpunkter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-30 yttrat sig över rapporten och anför bland annat att det saknas en mer ingående analys av vad som orsakar svårtillgängligheten av utbildningskostnader i kostnadsredovisningen vilket var det ursprungliga revisionsuppdraget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 62 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-30. 

_________

Expedieras:
Kommunrevisionen 
KS § 44 Dnr KS 06-476 026

Ny inriktning av friskvården

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att förmånen med en timme friskvård i veckan gäller alla fast anställda, 

att en friskvårdspeng införs som förmån till anställda som istället för att utnyttja friskvårdstimmen har verifierade kost¬nader för fysisk motion på fritid, 

att friskvårdspengen utbetalas med högst 1 000 kr/år och anställd,

att tekniska kontoret uppdras att teckna avtal om de kommunala träningslokaler som används i TioHundra AB:s verksamheter samt

att ledningskontoret uppdras att utforma anvisningar för policyns tillämpning.


Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2006-08-24, § 233 uppdragit åt lednings-kontoret att lägga förslag till ny inriktning av friskvården. Bakgrunden är att personalen under en följd av år har framfört att möjligheten till aktiv friskvård inom arbetstiden inte fungerar. Friskvården bör därför förändras så att deltagandet i motion och fysiska aktiviteter ökar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-12-06 redogjort för förslaget till
ny inriktning av friskvården samt på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att möjligheten till friskvård på arbetstid upphör för de anställda som alternativt väljer att få bidrag med upp till 1 000 kr/kalenderår för motion/-träning på fritid, att träningslokalerna som finns inom TioHundra AB:s verksamheter överlämnas till bolaget samt att endast lokalerna på Rimbo brand¬-station och Estunavägen 12 behålls i kommunal drift, att Estunavägen 12 KS § 44 forts

även kan nyttjas för anställda där behandlande läkare föreskriver motion på recept, att uppdra till servicekontoret att ta fram administrativa rutiner för 
redovisning av friskvårdsförmånen och kommunicera dessa med personalan-svariga chefer, samt att nämnda bidrag finansieras med servicekontorets befintliga anslag för friskvårdsverksamhet samt till resterande del inom förvaltningarnas budgetramar.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2007-02-06 . Kommun-styrelsen föreslås besluta att förmånen med en timme friskvård i veckan gäller alla fast anställda, att en friskvårdspeng införs som förmån till anställda som istället för att utnyttja friskvårdstimmen har verifierade kost¬nader för fysisk motion på fritid, att friskvårdspengen utbetalas med högst 1 000 kr/år och anställd att tekniska kontoret uppdras att teckna avtal om de kommunala träningslokaler som används i TioHundra AB:s verksamheter samt att lednings-kontoret uppdras att utforma anvisningar för policyns tillämpning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-12-14, § 318 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-12-06.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-01-15 att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 50 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-06.

_________

Expedieras:
Personalchefen för handläggning
KS § 45 Dnr KS 05-336 011

Yttrande till Regionplane- och trafiknämnden gällande remiss av del-
regional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgården (RUFS)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till 
Regionplane- och trafiknämnden undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Regionplane- och trafiknämnden har remitterat ärendet för samråd utan eget ställningstagande. Remissvaret skall vara Stockholms läns landsting tillhanda senast den 28 februari 2007.

Det är andra gången kommunen har planen på remiss. Under år 2005 yttrade sig kommunen negativt beträffande flera olika förslag och ställningstagande som då gjordes i planen. Föreslaget yttrande är avstämt mot det yttrande som kommunen gjorde år 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-16 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Föreligger reviderad skrivelse till Regionplane- och trafiknämnden daterad 2007-02-12.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-02-07, § 64 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

forts

KS § 45 forts

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-13, § 69 behandlat ärendet.


________

Expedieras:
Regionplane- och trafiknämnden 
KS § 46 Dnr KS 06-769 011

Förslag till yttrande över länsstyrelsens remiss angående förslag på områden av riksintresse för vindkraft

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Energimyndigheten att ta fram förslag på områden av riksintresse för vindkraft. Länsstyrelsen i Stockholms län har bett vissa kommuner om hjälp att hitta lämpliga områden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-02-12 att man sett positivt på uppdraget och försökt hitta tänkbara områden, såväl på land som, i skärgårdshavet. Vid bedömningen har kontoret dessutom vägt in så många kända motstridiga intressen som möjligt. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättad skrivelse som Norrtälje kommuns yttrande över rubricerade remiss.

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2007-02-07, § 65.

__________

KS § 47

Ombud i folkbokföringsmål

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att fr o m den 1 april 2007 utse socialchef Isabell Andersson till kommunens ombud i folkbokföringsmål.


Bakgrund

Socialchefen är kommunens ombud i folkbokföringsmål. Den upp¬giften åvilar Yvonne Nilzon genom ett delegationsbemyndigande av kommunstyrelsen. Jämlikt 38 § folkbokföringslagen kan en kommun överklaga skattemyndig-hetens beslut att folkbokföra någon i kommunen. Sådant beslut skall göras inom tre veckor från det beslutet meddelades. Det är därför nödvändigt att delegera uppgiften att överklaga till tjänsteman hos kommunen.

Tjänstemannaberedning

Då Yvonne Nilzon nu har gått i pension föreslår ledningskontoret kommun-styrelsen besluta att fr o m den 1 april 2007 förorda socialchef Isabel Andersson till kommunens ombud i folkbokföringsmål.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07 behandlat ärendet.

_______

Expedieras:
Isabel Andersson

KS § 48 Dnr KS 07-309 280

Förslag till avtal om förvaltning av Färsna gård

Beslut

Olle Jansson (s) anmäler jäv och lämnar lokalen. Margareta Lundgren (s) tjänstgör. Elisabeth Björk (s) justerar denna paragraf.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande avtal mellan stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond och Norrtälje kommun om förvaltningen av Färsna gård samt

att uppdra till kommundirektör Mats Törnquist att underteckna avtalet.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Ledningskontoret har under år 2006 utrett framtida användning av Färsna gård. En diskussion med stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond har resulterat i ett förslag till utveckling av gården till ett naturcentrum. Föreliggande avtal gör det möjligt att genomföra detta för Naturvårdsfonden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande avtal mellan stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond och Norrtälje kommun om förvaltningen av Färsna gård samt
att uppdra till ledningskontoret ( Mats Törnquist) att underteckna avtalet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-13, § 70 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-13. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltog ej i beslutet.

KS § 48 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkande – att Färsna 4H klubben skall ingå i avtalet.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Kurt Pettersson (c) med instämmande av Kjell Jansson (m) m fl – att i avtalet om förvaltning av Färsna gård stryks meningen Stiftelsen skall för egen del nyttja de delar av förvaltningsområdet, inklusive mangårdsbyggnaden och andra byggnader.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på avslag eller bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Elisabeth Björks tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma. Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Kurt Petterssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
________
Expedieras:
Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond
Kommundirektör Mats Törnquist

KS § 49

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i kommunala handikapprådet, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i kommunala handikapprådet för mandatperioden 2007-2010 välja Berit Jansson (c) och som ersättare Kerstin Bergström.

_________Expedieras:
De valda
TioHundra
Registret
PA/Lön


KS § 50

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i kommunala pensionärsrådet, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2007-2010 välja Berit Jansson (c) och som ersättare Kerstin Bergström.

_________Expedieras:
De valda
TioHundra
Registret
PA/Lön

KS § 51

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Stockholms läns luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som ombud till Stockholms läns luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte för mandatperioden 2007-2010 välja Lennart Albinsson (c) och som ersättare Catharina Erdtman (s).

_________


Expedieras:
Sthlms läns luftvårdsförbund
De valda
Registret
PA/Lön


KS § 52

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som ombud till Svealands kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2007-2010 välja Kurt Pettersson (c) och som ersättare Lenneke Sundblom (s).

_________


Expedieras:
Svealands Kustvattenvårdsf.
De valda
Registret
PA/Lön 
KS § 53

Val av 7 ledamöter i miljörådet, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som ledamöter i miljörådet för mandatperioden 2007-2010 välja

Kurt Pettersson (c)
Olle Wahlgren (m)
Lenneke Sundblom (s)
Olle Jansson (s)
Irene Drotz (fp)
Leif Nilsson (kd)
Bertil Karlsson (v)

_________

Expedieras:
De valda
Miljörådet
PA/Lön 
Registret

KS § 54

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i Norrtälje Näringslivsråd, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som ledamöter i Norrtälje Näringslivsråd för mandatperioden 2007-2010 välja:

Kjell Jansson (m)
Kurt Pettersson (c)
Elisabeth Björk (s)

att till ersättare för samma period välja

Mats Hållén (fp)
Olle Jansson (s)

_________


Expedieras:
De valda
Norrtälje Näringslivsråd
PA/Lön
Registret


KS § 55

Val av 1 ledmot och 1 ersättare samt 1 revisor i Nordiska Detaljhandelshögskolan, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kurt Pettersson (c) som ledamot i Nordiska Detaljhandelshögskolan med kommundirektör Mats Törnquist som ersättare,

att utse Lena Stockman, redovisningschef, till revisor i Nordiska Detaljhandelshögskolan.

_________


Expedieras:
De valda
Nordiska Detaljhandelshögskolan
Registret
PA/Lön


KS § 56

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i RC-Norr, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kjell Jansson (m) till ledamot och Roland Larsson (s) som ersättare i RC-Norr för mandatperioden 2007-2010.

_________


Expedieras:
De valda
RC-Norr
Registret
PA/Lön


KS § 57

Val av 3 ledamöter i Kommunalt Skärgårdsråd, mandat¬perioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kjell Jansson (m), Elisabeth Björk (s) och Gunnar André (c) som ledamöter i Kommunalt Skärgårdsråd för mandatperioden 2007-2010.

________

Expedieras:
De valda
Kommunalt Skätgårdsråd
Registret
PA/Lön 
KS § 58

Val av 4 ledamöter till Projektgrupp för Väddöbygden, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Berit Jansson (c), Birgitta Lagerlund (m) , Åke Malmström (kd) och Roland Larsson (s) till ledamöter i projektgruppen för Väddöbygden, mandatperioden 2007-2010.

_________

Expedieras:
De valda
Projektgruppen
Registret
PA/Lön


KS § 59

Val av 5 ledamöter till projektgrupp för Rimbobygden, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Hans Andersson (fp), (sammankallande), Elisabeth Björk (s), Olle Jansson (s), Tommy Lundqvist (c), Ole Bonesmo (m) ledamöter i projektgruppen för Rimbobygden, mandatperioden 2007-2010.

_________

Expedieras:
De valda
Projektgruppen
Registret
PA/Lön
KS § 60

Val av 3 ledamöter till Lokalstyrgruppen, mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kjell Jansson (m), Tommy Lundqvist (c) och Elisabeth Björk (s) till ledamöter i Lokalstyrgruppen, mandatperioden 2007-2010.

_________


Expedieras:
De valda
Lokalstyrgruppen
Registret
PA/LönKS § 61 Dnr KS 06-11 002
Dnr KS 07-122 002

Anmälan om delegationsbeslut 2006 och 2007

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-4 lägges till handlingarna.

_______KS § 62

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2007:5; Nytt avgiftssystem för kommunernas livsmedelskontroll

Dnr KS 07-86 409
Länsstyrelsens skrivelse ang stängsel som hindrar allmänhetens tillträde på fastigheten Kundby 8:1 i Norrtälje kommun

Dnr KS 07-65 620
Skrivelse från verksamhetschef Inga-Lill Andersson och enhetschef Margaretha Kriisa ang barn med koncentrationssvårigheter och/eller neuropsykiatriska symtom

Dnr KS 07-82 007
Norrtälje kommuns revisorer och landstingets revisorer ang granskning av verksamhetskostnader, behovssituation och planering inom Norrtälje kommuns omsorgsverksamhet

Dnr KS 07-198 001
Information inför kommande ansökan ang musikskolans driftsform

Baltic Sea 2020; Inför totalförbud mot fosfater i tvättmedel

Dnr KS 06-758 112
Länsstyrelsens beslut ang förordnande som vigselförrättare enl 4 kap 3 § äktenskapsbalken (1987:230) och registreringsförrättare enl 1 kap 8 § lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Veolia vattens månadsrapport för december månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun

Regionplane- och trafiknämnden; En ny faktasammanställning om trafiken i Stockholms länKS § 62 forts


Dnr KS 07-137 370
Information om energileveranser 2007; Bergen Energi AS

Dnr KS 07-117 174
Räddningstjänsten; organisering av norra sotningsdistriktet

Trafikgruppens protokoll 2006-12-20

Förtroendemannanämndens protokoll 2006-12-06

Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB, protokoll 2007-01-25

Roslagsbostäders protokoll från sammanträden 2006-12-20, 2007-01-25

NIHAB:s kallelse till sammanträde 2007-02-07

NIHAB:s protokoll från sammanträden 2006-04-05, 2006-06-21, 2006-09-20, 2006-11-01, 2006-11-13.

Personalekonomisk redovisning 2006

Tack för uppvaktning från Ann S Pihlgren

_________