KS 070319
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.10
18.00-18.45
Beslutande Enligt förteckningGunilla Edvinsson, ekonomichef
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson 8s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 20 mars 2007, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 63-104
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2007-03-19

Datum för 2007-03.21 Datum för 2003-04-11
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 63

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 20 mars 2007, kl 13.00.

________KS § 64 Dnr KS 07-249 042

Kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för år 2006

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen av verksamheten för 2006 för kommunstyrelsens förvaltningar.


Bakgrund

Föreligger förslag till årsbokslut 2006 för kommunstyrelsens förvaltningar. Redovisningar föreligger från lednings- och servicekontoret samt från rädd-ningstjänsten och tekniska kontoret.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-08 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen att godkänna redovisning av verksamhet för 2006 för kommun-styrelsens förvaltningar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 118 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-08. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson del-tog ej i beslutet.

_________

Expedieras:
Ledningskontoret
Servicekontoret
Räddningstjänsten
Tekniska kontoret 

KS § 65 Dnr KS 07-428 042

Årsredovisning 2006 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bokslut och årsredovisning för 2006,

att avsätta 2 524 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avlastnings- och återställningsarbeten och 1 924 tkr till driftfonden,

att avsätta 480 tkr till VA-fonden,

att bevilja kommunstyrelsen 2 000 tkr i tilläggsanslag för VA 2007,

att finansiering sker genom att ianspråkta 2 000 tkr ur VA-fonden.


2. Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till ledningskontoret att göra redaktionella ändringar.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter lämnar skriftlig protokollsanteckning enl. bila-ga.

Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut 
KS § 65 forts

och årsredovisning för 2006 i två delar. Som ett tillägg till årsredovisningen
finns ett särskild PM kring principiella ställningstaganden i bokslutet. Därut-
över bifogas en finansiell årsrapport kring internbankens verksamhet 2006 och ett appendix om uppföljning av fastställda mål från förvaltningarna. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-07 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för 2006, att avsätta 2 524 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Sal-munge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avlastnings- och återställ-ningsarbeten och 1 924 tkr till driftfonden, att avsätta 480 tkr till VA-fonden, att bevilja kommun¬styrelsen 2 000 tkr i tilläggsanslag för VA 2007, att finansi-ering sker genom att ianspråkta 2 000 tkr ur VA-fonden. Kommun¬styrelsen fö-reslås besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att göra redaktionella ändringar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 119 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-07. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson del-tog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på att 50 miljoner från Järnvägsparken räknas med i resultatet, i övrigt enligt arbetsut-skottets förslag.

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 66 Dnr KS 04-705 026

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att utrusta för-skolor/grundskolor med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till barn- och skolkontoret genomföra försök med varningsöra i tre grundskoleklasser, inventera förekomst av varningsöra i förskoleverk¬samheten samt utvärdera deras funktion efter ett år, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) lämnade in motionen vid kommunfullmäktiges samman-träde 2004-11-29, § 241. I motionen föreslås att kommunen utrustar för-skolor/grundskolor med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal.

Barn- och skolförvaltningen har i yttrande 2005-01-07 anfört att ”varnings-öron” kostar i inköp c:a 5000 kr st. Att utrusta samtliga 96 förskoleavde¬lningar i kommunen skulle kosta 480 000 kr. Kostnaden för anskaffning av ”varnings-öron” till samtliga skolsalar i grundsko¬lan är betydligt högre. 

Sammanfattningsvis konstaterar barn- och skolförvaltningen att ”varning¬öron” redan finns på ett flertal ställen. Bedömningen är att de ger god effekt. Önsk-värt är att alla förskoleavdelningars lekrum utrustades med ”varning¬söron”. 


KS § 66 forts 

Inom grundskolan bör ett försök startas på några skolor och utvärderas efter ett år.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-02-14, § 29 beslutat att fö-reslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att nämnden saknar medel.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-02 föreslagit kommunfull¬mäktige besluta att med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2005-02-14, § 29 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2005-05-19, § 168 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade 2005-08-04, § 206 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade 2006-02-16, § 536 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde

Arbetsutskottet beslutade 2006-03-02, 78 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-09, § 53 att ärendet skulle utgå från da-gens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade 2007-02-21, § 72 enligt Kjell Janssons yrkande att uppdra till barn- och skolkontoret genomföra försök med varningsöra i grund-skolan och att försöket skall utvärderas efter ett år samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

forts

KS § 66 forts

Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till mo-tionen.

Kurt Pettersson (c) – att första att-satsen skall lyda: att uppdra till barn- och skolkontoret genomföra försök med varningsöra i tre grundskoleklasser, inven-tera förekomst av varningsöra i förskoleverk¬samheten samt utvärdera deras funktion efter ett år, i övrigt enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och Kurt Pet-terssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kurt Petters-sons yrkande.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.

________
KS § 67 Dnr KS 06-464 311

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) och Maija Kohtanen (s) om trottoarer i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 128 anse mo-tionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-06-26, § 194. I motionen föreslås att tekniska nämnden anlägger en trottoar längs Kust-vägen i Hallstavik på delen mellan Uppsalavägen och köpcentrer Tem-po/Järnhandeln, en längs Tulkavägen på delen mellan Skolvägen och Gamla Tulkavägen samt en längs Envägen på delen mellan Furuvägen och Timmer-vägen.

Tekniska kontoret har i yttrande 2006-10-20 till tekniska nämnden anfört att förslaget är bra och att behovet av gångbanor på de angiv¬na sträckorna kan vara motiverat och föreslår därför att dessa sträckningar inarbetas i den för-teckning över önskade investeringar som finns inom tekniska kontorets gata/park-avdelning. Sträckorna utgör enligt kontorets bedömning idag inte högsta prioritet men kommer på nytt att värdera detta i kommande verk-samhetsplaner. En utredning och investeringsberedning krävs innan förslag till genomförande presenteras. Tekniska nämnden har vid sammanträde 2006-12-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besva-rad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-29 på anförda skäl föreslagitKS § 67 forts

kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 128 föreslå att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 73 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-01-29.

_________


KS § 68 Dnr KS 06-403 442

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om att kommunens arbetsplat-ser och skolor bör arbeta för att bli fria från parfym- och deodorantdofter

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till miljörådets yttrande 2006-09-27, § 27 anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-05-29, § 158. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunens arbets-platser och skolor bör arbeta för att bli fria från parfym- och deodorantdofter och att arbetsgivare och verksamhetsansvariga tar problemet på allvar och ser till att information och övrigt upplysningsarbete genomförs.

Motionen remitterades till miljörådet för yttrande. Miljörådet har vid samma¬n¬-träde 2006-09-27, § 27 hänvisat till handikapprogrammet, avsnitt 2.1.2 där frå-gan om att hänsyn skall tas till doftallergiker på samtliga arbetsplatser och i of-fentliga lokaler.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-24 på anförda skäl föreslagit kom-munfullmäktige besluta att med hänvisning till miljörådets yttrande 2006-09-27, § 27 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 74 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-01-24.
___________KS § 69 Dnr KS 06-332 456

Besvarande av motion från Holger Forsberg (s) om återvinnings¬containrar på Järnvägstorget i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 126 avslå mo-tionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Holger Forsberg inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges samman¬träde 2006-04-24, § 117. I motionen föreslås att ny plats anordnas vid Ekdalsvägen för återvinningscontainrarna som idag är placerade på Järnvägstorget i Rimbo.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2006-10-20 beslutat fö-reslå att motionen avslås. Den av motionären föreslagna marken har inte den bärighet som erfordras för en återvinnings¬station. För ett tiotal år sedan have-rerade marken på denna plats efter belastning av jordmassor och kan vara in-stabil om tunga fordon eller annan last belastar ytan. Tekniska kontoret avser däremot att meddela huvudmännen för återvinningsstationen att klagomål framkommit och att kommunen önskar stationen så snygg och välstädad som man kan förvänta sig. Tekniska nämnden beslutade 2006-12-21, § 126 att före-slå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-29 på anförda skäl före¬slagit kom-munfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 126 avslå motionen.

KS § 69 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 75 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-01-29.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) – att motionen bifalles.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

_________KS § 70 Dnr KS 06-331

Besvarande av motion från Holger Forsberg (s) om parkerings¬situationen i Rimbo centrala delar

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 127 anse mo-tionen vara besvarad.


Bakgrund

Holger Forsberg inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-04-24, § 116. I motionen föreslås att tekniska kontoret skall ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att anordna en pendlarparkering mellan en förutvarande affär vid Asplund och vägen till Adamsberg söder om Rimbo.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2006-11-20 anfört att i gällande detaljplan är föreslagen yta redovisad som grönområde. För att an-ordna en permanent pendlarparkering krävs en ändring av detaljplanen.

För att öka antalet parkeringsmöjligheter i nära anslutning till centrum avser tekniska kontoret att bättre ordna den parkering som sker på hörntomten invid korsningen Stockholmsvägen- Uppsala¬vägen- Roslagsvägen. Denna parkering nyttjas idag oordnat och flera bilar till försäljning ställs upp på platsen. Genom att ordna parkeringen med mobila element kan antalet platser öka och därmed även möjligheten till pendlarparkering.

Tekniska kontoret avser även fortsättningsvis följa utvecklingen av parke-ringsbehov och beläggning och vid behov återkomma med förslag till ytterliga-re åtgärder. Tekniska nämnden beslutade 2006-12-21, § 127 föreslå kommun-fullmäktige att motionen skall anses vara besvarad.


KS § 70 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-05 på anförda skäl föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 127 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 76 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-05.

_________
KS § 71 Dnr KS 05-510 214

Besvarande av motion från Roland Larsson (s), Lenneke Sundblom (s) och Anders Fransson (s) ang ny detaljplan för centrala Älmsta

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till att detaljplanearbetet avseende Älmsta centrum är på-börjat i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2006-01-26, § 12 , anse motio-nen vara besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006- 08-29. I motionen föreslogs att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt byggnadsnämn-den att på kommunens bekostnad ta fram en ny detaljplan för Älmsta centrala delar.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 12 bl a beslutat att hemställa hos byggnadsnämnden att snarast igångsätta arbetet med ny detalj-plan för Älmsta centrum. Förvaltningschef Mats Viktorsson har i skrivelse 2006-12-08 anfört att detaljplanearbetet avseende Älmsta centrum är påbörjat i enlighet med hemställan från kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till att detaljplanearbetet avseende Älmsta centrum är påbörjat i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2006-01-26, § 12 , anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 77 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-01-24.
________KS § 72 Dnr KS 05-140 514

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang parkeringsplatser i Hallstaviks centrum

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 130 avslå mo-tionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades av Allan Edehamn (s) vid kommunfullmäk¬tiges sam¬man-träde 2005-02-21, § 30. I motionen föreslås att man grusar av området mellan norra och södra Odenvägen för att i avvaktan på byggnation använ¬das som parkering, främst pendlarparkering.

Tekniska kontoret har i yttrande 2005-04-12 till tekniska nämn¬den anfört att detaljplanen för området vid Odenvägen redovisar bostads¬bebyggelse och är inte avsedd för parkeringsändamål. Kommunen äger fastigheterna Hallsta 1:50 och 1:51. Att iordningställa området till en ordnad parkering av grus för 80 bi-lar kostar 560 000 kr. Då kostnaden inte ryms inom ramen för gatu-parkbudgeten föreslår tekniska kontoret att motionen avslås.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2005-05-19, § 48 föreslagit kom¬mun¬-fullmäktige besluta att avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-08-29, § 182 att återre-mittera ärendet till tekniska nämnden för förslag till enklare och mindre kost-nadskrävande upprustningsåtgärder med syfte att iordningställa en 

KS § 72 forts

pendlarparkering i området mellan Norra och Södra Odenvägen i avvaktan på att området skall bebyggas.

Tekniska kontoret har överlämnat till tekniska nämnden 2006-11-17 att ta ställning till om nämnden skall föreslå kommunfullmäktige att anslå 
150 000 kr i investeringsanslag för att genomföra enklare och mindre kostnads-krävande upprustningsåtgärder med syfte att iordningställa en pendlarpar-kering mellan Norra och Södra Odenvägen i Hallstavik i avvaktan på att områ-det skall bebyggas, att anslå 43 250 kr i ökat drift¬anslag i tekniska nämndens budgetram för år 2007 samt att finansiering sker med egna medel. Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden att avslå motionen.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2006-12-21, § 130 beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-29 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 130 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 78 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-01-29. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen.

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
________

KS § 73 Dnr KS 03-413 311

Besvarande av motion från Maija Kohtanen (s) asfaltering och belysning på vägsträcka i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 129 avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-28, § 105. I motionen föreslås att en vägsträcka mellan bostadsområden Smörblom-man/Ringblomman och Orion¬parken/motions¬spåret asfalteras och att belysning installeras.

Tekniska nämnden behandlade vid sitt sammanträde 2004-12-16, § 131 ären-det och föreslog kommunfullmäktige besluta, med hänvi¬sning till tekniska kontorets yttrande 2004-11-04, att motionen avslås.

Kommunstyrelsen har 2005-02-03, § 8 beslutat återremittera ärendet till ar-betsutskottet. Vid diskussion med arbetsutskottet uttalades önskemål om att ärendet skickas till tekniska kontoret med begäran att kontoret upptar förhand-lingar med delägarna i samfällighets¬föreningen om ett delat ansvar att genom-föra de åtgärder som motionen begär.

Tekniska kontoret har åter granskat ärendet och anför i skrivelse 2006-11-17 att Norrtälje kommun inte har något ansvar eller rådighet över den beskrivna sträckan. Enligt uppgift finns inte heller någon samfällighet som förvaltar sträckan vilket tidigare meddelats kontoret. Den aktuella fastig¬heten Hallsta 4:1 ägs av Holmens Bruk AB. Holmens Bruk AB har meddelat att man inte är beredd att ansvara för asfaltering och belysning av sträckan. Tekniska kontoret föreslår därför att motionen avslås. Tekniska nämnden beslutade 2006-12-21, § 129 att avslå motionen.

KS § 73 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-29 föreslagit kommunfullmäktige besluta att i enlighet med tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 129 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 79 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-01-29.
__________

KS § 74 Dnr KS 06-701 314

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) om att kommunen måste ta över väghållaransvaret i Älmsta

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2007-02 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-10-30, § 250 lämnade Roland Larsson (s) in en motion rörande väghållaransvaret i Älmsta.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i tidigare tjänsteskrivelser, daterade 2004-01-21 och 2005-06-13 utrett frågan om kommunen skall ta över väghållaransvaret i Älm-sta. Ledningskontoret konstaterade då att kommunen inte borde ta över väghållaransvaret.

Ledningskontoret anför nu i skrivelse 2007-02-12 att inga omständigheter har framkommit som motiverar att ledningskontoret ändrar ståndpunkt. Därför fö-reslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 87 föreslagit enligt


KS § 74 forts

ledningskontorets skrivelse 2007-02-12. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till mo-tionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________KS § 75 Dnr KS 07-358 353

Nybyggnad av vatten- och avloppsledning, Syninge Stationsby

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen investeringsanslag om 1 140 tkr för genomförande av nybyggnad av va-ledning i Syninge Stationsby,

att finansiering av va-ledningen sker med anslutningsavgifter och bruknings-avgifter.


Bakgrund

Projektet avser nybyggnad av va-ledningar från Syninge Stationsby till Finsta, ungefär 580 m, för att försörja 13 nybyggda villor samt några befintliga fastig-heter med vatten samt ta hand om deras avlopp. Avloppet måste delvis pumpas och därför måste också en avloppspumpstation anläggas.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-16 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att anslå investeringsmedel för genomförande av nybyggnad av va-ledning i Syninge Stationsby till en kostnad av 1 140 kkr, att finansiering av va-ledningen delvis skall ske med inkomsterna av anläggningsavgifter samt att finansiering av va-investeringens driftunderskott skall ske med allmänna medel och tekniska kontorets budgetram därmed ökas med 104 kkr för år 2007.

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-28 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommun¬styrelsen investeringsanslag om 1 140 tkr för genomförande av nybyggnad av va-ledning i Syninge Stationsby, att finansiering av va-ledningen sker med anslut-ningsavgifter och brukningsavgifter.

forts

KS § 75 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 75 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-28.

________


KS § 76 Dnr KS 07-365 042

Ombudgetering av investeringsanslag 2006-2007 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 11 575 tkr enligt nedanstående uppställning samt

att finansiering görs med eget kapital.

Bakgrund

Under 2006 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut har en del inte varit färdigställda eller levererade. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2007 års investeringsbudget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-16 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade invester-ingsanslag med 11 575 tkr enligt nedanstående uppställning samt 
att finansiering görs med eget kapital;

Ombudgeteringar

Kommunstyrelsen: 9 959 tkr
Ledningskontor
Räfsnäs replipunkt 359 tkr

Servicekontor
Kontaktcenter 150 tkr
Central IT-utveckling 3 920 tkr
Förvaltningsspecifik utrustning 1 330 tkr

KS § 76 forts

Räddningstjänst
Alarm & kommunikationsutrustning 650 tkr
Räddningstjänstutrustning 740 tkr
Brandfordon 2 810 tkr

Barn och skolnämnd 404 tkr 
Utrustning till förskolan Skogen 240 tkr
Sena leverantörsfakturor 164 tkr

Utbildningsnämnd 302 tkr 
Kostnader för fordon har under 2006
felaktigt förts på driftbudgeten. Rättelse har
gjorts på driftbudgeten i bokslut 06. Mot-
svarande rättelse för driftbudgeten har inte 
kunnat göras i bokslutet. 302 tkr

Fritidsnämnd 910 tkr
Pågående men inte avslutade anlägg- 751 tkr
ningsinvesteringar
Senarelagda anläggningsinvesteringar 151 tkr
Ungdomens hus, senarelagda leveran- 8 tkr
törsfakturor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 96 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-16.

________KS § 77 Dnr KS 07-366 042

Ombudgetering av driftbudgetanslag 2006-2007

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 
1 119 tkr,

att finansieringen sker med eget kapital.


Bakgrund

Ombudgetering behöver göras för anslag för Roslagspilen som inte förbrukats under 2006, 701 tkr samt ej avslutade lokala naturvårdsprojekt med 418 tkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-16 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 1 119 tkr, att finansieringen sker med eget kapi-tal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 97 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-16.

________KS § 78 Dnr KS 04-594 080

Ny organisation för måltidsverksamheten i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att från och med 1 januari 2008 bilda en gemensam organisation för all mål-tidsverksamhet i Norrtälje kommun,

att tillsätta ny tjänst som chef för den sammanlagda måltidsorganisationen från och med den 1 juni 2007,

att under år 2007, innan organisationsändringen genomförs, tillföra kommun-styrelsen 350 tkr för finansiering av den nya chefsbefattningen,

att finansiering av tilläggsanslaget sker med eget kapital,

att samtliga kostnader för den gemensamma måltidsorganisationen fr o m år 2008 blir finansierad genom intäkter från antalet försålda portioner. 


2. Kommunstyrelsen beslutar

att den sammanslagna måltidsorganisationens förvaltningstillhörighet avgörs i anslutning till översynen av kommunens hela organisation,

att ge uppdrag till chefen för den nya måltidsorganisationen att utarbeta detalj-utformning och tidplan för genomförande av organisationen samt verksam-hetsplan och budget för år 2008. 

Bakgrund

Under år 2005 och 2006 har ledningskontoret i samverkan med berörda för-valtningar bedrivit utredningsarbete för att utarbeta förslag om effektivare kostproduktion i Norrtälje tätort.


KS § 78

I anslutning till detta utredningsuppdrag begärde kommundirektören även en redovisning över hur måltidsverksamheten i sin helhet skulle kunna organiseras.

Utredningsarbetet resulterade i ett tjänsteutlåtande 2006-05-05 med förslag till beslut. Arbetsutskottet beslutade i maj 2006 att remittera ledningskontorets tjänsteutlåtande till berörda nämnder. 

Förslaget till beslut bestod dels av uppbyggnad av nytt storkök vid Campus Roslagen för 3000-3500 portioner per dag dels av förslag till gemensam kost-organisation för de kommunala verksamheterna inkl TioHundra AB. Förslaget innebar att ROS kunde friställas till annan verksamhet och att investeringar för att bibehålla nuvarande tillagningskök inom barn- och skolförvaltningen ej be-hövde genomföras. Rodens kök med en kapacitet om 2000-2500 portioner skulle bibehållas. Remissvaren ställde sig i stort sett positiva till förslagen till beslut enligt det utsända tjänsteutlåtandet. Viss tveksamhet framfördes dock kring uppbyggnad av nytt storkök.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-23 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2008 bilda en gemensam organisation för all måltidsverksamhet i Norrtälje kommun, att tillsätta ny tjänst som chef för den sammanlagda måltidsorganisa-tionen från och med den 1 juni 2007, att under år 2007, innan organisations-ändringen genomförs, tillföra kommunstyrelsen 350 tkr för finansiering av den nya chefsbefattningen, att finansiering av tilläggsanslaget sker med eget kapi-tal, att samtliga kostnader för den gemensamma måltidsorganisationen fr o m år 2008 blir finansierad genom intäkter från antalet försålda portioner. Kom-munstyrelsen föreslås för egen del besluta att den sammanslagna måltidsorga-nisationens förvaltningstillhörighet avgörs i anslutning till översynen av 
kommunens hela organisation, att ge uppdrag till chefen för den nya måltids-organisationen att utarbeta detaljutformning och tidplan för genomförande av organisationen samt verksamhetsplan och budget för år 2008.

fortsKS § 78 forts

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 104 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-23. Socialdemokraterna lämnar skriftlig pro-tokollsanteckning.

_________


KS § 79 Dnr KS 07-177 311

Ansökan om investeringsmedel för nybyggnad av stickvägar i Görla

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 1 552 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av stickvägar inom Görla industri¬område, 

att finansieringen av stickvägarna skall ske med inkomsterna från industri-marks¬försäljning, 

att finansieringen av vatten och avlopp 633 tkr skall ske med anslutnings-avgifter


Bakgrund

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till nybyggnad av 3 st stickvägar till fastigheter inom Görla industriområde. Stickvägarna är avsedda för att skapa tillgänglighet till industrimark.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-02-05 att man tillstyrker investeringen som ska ingå i avtalet med exploatör, men föreslår att utökad ram till följd av ökade driftkostnader tillförs fullt ut först 2008. Orsaken är att investeringen beräknas färdigställas först till sommaren 2007.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige be-sluta att bevilja kommunstyrelsen 1 552 tkr i investeringsanslag för genomfö-rande av föreslagen nybyggnad av stickvägar inom Görla industri¬område, att finansieringen av stickvägarna skall ske med inkomsterna från industri¬marks-försäljning, att finansieringen av vatten och avlopp 633 tkr skall ske med an-slutnings¬avgifter.


KS § 79 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-02-02, § 52 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-02-13, § 68 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 108 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-05.

_________KS § 80 Dnr KS 07-357 311

Nybyggnad av lokalgata, vändplan i Solbacka

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen investeringsanslag om 4 851 tkr för genomförande av lokalgata, vändplan och VA-ledningar, 

att finansiering av lokalgatan skall ske med inkomsterna från försäljning av tomt för äldreboende, 

att finansiering av VA-investeringen skall ske med skattemedel i avvaktan på framtida inkomster från anslutningsavgifter för VA, 

att kommunstyrelsens budgetram för 2008 justeras avseende utökade drifts-kostnader.


Bakgrund

Projektet avser nybyggnad enligt gällande detaljplan av lokalgata, vändplan inklusive gatubelysning och VA-ledningar. Behovet avser tillgänglighet till tomtmark för bland annat särskilt äldreboende.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-06 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel för genom¬förande av föreslagen nybyggnad av lokalgata, vändplan och VA-ledningar till en kostnad av 4 851 kkr och att finansiering av lokalgatan skall ske med inkoms-terna från exploateringen, att finansiering av VA-investeringens underskott skall ske med allmänna medel, att tekniska kontorets budgetram utökas 2007 med 243 kkr för utökade drift¬kostnader för de fasta anläggningarna samt att tekniska kontoret får belasta anslaget med kostnader för aktuella arbeten.


KS § 80 forts

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-08 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen investe¬ringsanslag om 4 851 tkr för genomförande av lokalgata, vändplan och VA-ledningar, att finansiering av lokalgatan skall ske med inkomsterna från försäljning av tomt för äldreboende, att finansiering av VA-investeringen skall ske med skattemedel i avvaktan på framtida inkomster från anslutningsavgifter för VA, att kommunstyrelsens budgetram för 2008 utökas med 53 tkr avseende utökade driftkostnader för lokalgatan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 120 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-08 med Kjell Janssons och Elisabeth Björks yrkande att sista att-satsen skall ha följande lydelse: att kommun¬styrelsens budgetram för 2008 justeras avseende utökade driftkostnader.

_________
KS § 81 Dnr KS 07-375 107

Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv till Norrtälje Kommunhus AB och Norr-tälje Kommunhuskoncernen med följande ändring i texten till Ägardirektiven för Norrtälje Kommunhus AB; under rubriken Särskilda direktiv för koncernen stryks meningen ”VD för Kommunhus AB skall väljas in i dotterbolagens sty-relser som ordinarie ledamot vid ordinarie årsstämma 2007 . ” .

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Vid bildandet av NKAB-koncernen 2002 togs fram nya direktiv till NKAB och dess dotterbolag. Direktiven har därefter endast justerats i mindre omfattning.

Initiativ har nu tagits från NKAB:s styrelse att göra en ordentlig översyn av direktiven med betydligt tydligare inriktning på såväl avkastning som verk-samhet.

En förändring i förhållande till tidigare är att direktivet föreslås gälla NKAB, moderbolaget, som i sin tur kommer att fastställa direktiv till respektive dotter-bolag. I de vidare direktiven till dotterbolagen kommer bl a avkast¬ningskravet på NKAB-koncernen att fördelas på respektive bolag av moderbolaget.

Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB har vid sammanträde 2007-02-22, § 14 beslutat att efter de förtydliganden som diskuterats under mötet anta förslag till 

KS § 81 forts

ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB, att överlämna ägardirektiven till kommunfullmäktige för godkännande och därefter till bolagsstämman för
antagande. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) anmäler avvikande mening och lämnar skriftligt yttrande i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-28 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv till Norr-tälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 109 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-28. Socialdemokraterna lämnar skriftligt ytt-rande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – att i Ägardirektiven under rubriken Särskilda direktiv för koncernen stryks meningen VD för Kommunhus AB skall väljas in i dotterbo-lagens styrelser som ordinarie ledamot vid ordinarie årsstämma 2007, i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på ar-betsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.

Därefter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag med Kjell Janssons tilläggsyrkande och Elisabeth Björks och Bertil Karlssons avslagsyr-kande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
_______


KS § 82 Dnr KS 04-557

Antagande av bryggplan för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till bryggplan för Norrtälje kommun,


2. Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till ledningskontoret årligen redovisa förslag till prioriteringslista för bryggorna.


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog år 2000 ett skärgårdspolitiskt program ”Skärgården – Hållbar framtid”. I programmet framhölls betydelsen av bryggor i skärgården som en del av infrastrukturen. I programmet förutsätts också att en uppdatering skall ske av kommunens bryggplan från år 1985.

Föreliggande bryggplan är en inventering och prioritering av samtliga större bryggor i kommunen (ca 100 st) – bryggor där kollektivtrafik skulle kunna an-löpa.

Förslaget har varit ute på samråd och samrådsredogörelsen har behandlats av arbetsutskottet den 7 februari 2007, varvid uppdrogs till ledningskontoret att göra ändringar i bryggplanen.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret reviderat förslag till bryggplan. KS § 82 forts

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-06 på anförda skäl föreslagit kom-munfullmäktige besluta att anta förslag till bryggplan för Norrtälje 
kommun, samt att uppdra till ledningskontoret årligen redovisa förslag till pri-oriteringslista för bryggorna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 110 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-06.

________
KS § 83 Dnr KS 07-211

Riktlinjer för avknoppning av kommunal verksamhet

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreslagna riktlinjer för hur arbetsrättsliga frågor ska hanteras vid av-knoppning av kommunal verksamhet.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

I samband med den nya politiska majoritetens programförklaring har uppdra-gits åt ledningskontorets arbetsgivareenhet att utforma riktlinjer för hur de ar-betsrättsliga frågorna ska hanteras vid avknoppning av kommunal verksamhet. Utgångspunkten är att avknoppning ska ske på ett för kommunen kostnadsne-utralt sätt.

Med avknoppning avses att fast anställd personal övertar driften av den verk-samhet de tidigare varit anställda inom. Den vanligaste organisations¬formen vid avknoppning är personalkooperativ i form av ekonomisk förening.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-21 redogjort för möjligheterna till ekonomiskt stöd vid avknoppning samt anställningsfrågor och föreslår kom-munstyrelsen besluta att anta föreslagna riktlinjer för hur arbetsrättsliga frågor ska hanteras vid avknoppning av kommunal verksamhet.


forts

KS § 83 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 80 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-21. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson – i första hand åter-remiss för diskussioner med de fackliga parterna. I andra hand avslag.

Elisabeth Björk yrkar – med instämmande av Bertil Karlsson – att om ärendet skall avgöras idag skall det beslutas av kommunfullmäktige.

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag och därmed avslag på Elisa-beth Björks återremissyrkande och att ärendet skall behandlas av kommun-fullmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet skall avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och Elisa-beth Björks avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ar-betsutskottets förslag.

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks yrkande att ärendet skall beslutas av kommunfullmäktige och finner att ärendet skall beslutas av kommunstyrelsen.fortsKS § 83 forts

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Ja –röst – beslut i kommunstyrelsen
Nej- röst – beslut i kommunfullmäktige

Med 8-jaröster och 5 nejröster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras av kommunstyrelsen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.


_________
Expedieras:
Personalchefen


KS § 84 Dnr KS 07-132 511

Ansökan om förlängning av hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 1146 i Upplunda

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka att gällande hastighetsbegräns¬ning 50 km/tim på väg 1146 vid Upplunda förlängs västerut (ca 300 meter) till en punkt ca 700 meter sydväst om kors¬ningen med väg 1148.Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunstyrelsens yttrande över skrivelse från Narvens Samfällighetsförening genom ordförande Thomas Englund med begäran om flyttning av gällande hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 1146, delen vid Upplunda. Sökanden önskar att gällande hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim (gäller från ca 400 meter sydväst om korsningen med väg 1148) flyttas ca 500 meter västerut till backkrönet på andra sidan Lundaån.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-01-22 föreslagit kommunstyr¬elsen be-sluta att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka att gällande hastighetsbegräns¬ning 50 km/tim på väg 1146 vid Upplunda förlängs västerut (ca 300 meter) till en punkt ca 700 meter sydväst om kors¬ningen med väg 1148.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 81 föreslagit enligt teknis-ka kontorets skrivelse 2007-01-22.

_________
Expedieras:
Tekniska kontoret för handläggning 

KS § 85 Dnr KS 07-215 291

Begäran om investeringsanslag till inkoppling av fjärrvärme till f d lärar-bostaden och paviljongen vid Kvisthamraskolan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att disponera 825 tkr ur kommunstyrelsens särskilda anslag för tekniska konto-rets anläggningstillgångar år 2007 till inkoppling av fjärrvärme till kvarvarande byggnader vid Kvisthamraskolan,

att justeringar i internhyran genomförs fr o m 2008 års budget.

Bakgrund

Kvisthamraskolans f d lärarbostad har tidigare erhållit värme från en egen ol-jepanna och förskolepaviljongen från en elpanna. Pannanläggningarna är i båda byggnaderna i behov av byte och tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2007-02-05 att anläggningen skrotas och ersätts genom anslutning av byggnaderna till kommunens fjärrvärmenät via internkulvert från den befintliga värmecentralen i huvudbyggnaden..

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-05 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att bevilja ett investerings¬anslag om 825 000 kr för inkoppling av ny fjärrvärmeanslutning till kvarvarande byggnader på Kvisthamraskolan, att in-vesteringen får belasta kommunstyrelsens särskilda anslag för tekniska konto-rets anläggningsinvesteringar, att meddela barn- och skolkontoret samt led-ningskontoret förändringarna i internhyreskostnaden

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-13 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att disponera 825 tkr ur kommunstyrelsens särskilda an-slag för tekniska kontorets anläggningstillgångar år 2007 till inkoppling av fjärrvärme till kvarvarande byggnader vid Kvisthamraskolan, att justeringar i internhyran genomförs fr o m 2008 års budget.

forts

KS § 85 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 88 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-13.

________

Expedieras:
Tekniska kontoret
Arne Appel, ledningskontoret


KS § 86 Dnr KS 07-160 007

Yttrande över revisorernas rapport ang granskning av rutiner för elek-troniska fakturor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända servicekontorets yttrande 2007-02-16 till kommunens revisorer.


Bakgrund

Komrev inom ÖhrlingPricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat rutiner för elektroniska fakturor.

Kommunens revisorer har översänt rapporten för synpunkter senast den 28 mars 2007.

Tjänstemannaberedning

Redovisningschefen har i skrivelse 2007-02-16 yttrat sig över rapporten .

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 89 föreslagit enligt servi-cekontorets skrivelse 2007-02-16.

_________

Expedieras:
Kommunens revisorer 

KS § 87 Dnr KS 06-792 003

Rapport angående utförd internkontroll inom kommunstyrelsen 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt

att godkänna tekniska kontorets redovisning av den interna kontrollen 2006 avseende tekniska nämnden och trafiksäkerhetsnämnden.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa den av ledningskontoret föreslagna internkontrollplanen avseende år 2006.

Internkontrollen för år 2006 har genomförts i enlighet med antagen plan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-07 lämnat rapport angående utförd internkontroll och föreslår kommunstyrelsen besluta att med godkännande läg-ga rapporten till handlingarna.

På uppdrag av tekniska nämnden och trafiksäkerhetsnämnden har en intern-kontrollplan för 2006 upprättats avseende tekniska kontorets verksamheter. Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-22 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna tekniska kontorets redovisning av den interna kontrollen 2006 avseende tekniska nämnden och trafiksäkerhetsnämnden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 90 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-07.
________ 
Expedieras:
Anneli Andersson, servicekontoret


KS § 88 Dnr KS 07-078 290

Nybyggnad av förskola, två avdelningar Harg 31:1, Vätö

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att disponera ytterligare 1.100 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2007 till nybyggnad av förskola vid Vätö skola,

att hänsyn tas till förändrad lokalkostnad i barn- och skolnämndens budget 
fr o m år 2008.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare beviljat dåvarande tekniska nämnden 7,9 mkr för nybyggnad av en förskola i anslutning till Vätö skola. Tekniska kontoret har inhämtat anbud på uppförandet av förskolan, varvid det visat sig att den ti-digare investeringskalkylen var för lågt beräknad. Entreprenör har antagits un-der förutsättning att ett tilläggsanslag på 1,1 mkr beviljas. Genomförandet är därmed möjligt att påbörjas för att vara färdigställt till vårterminen 2008.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-21 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att ett utökat investeringsanslag på 1.1 mkr får disponeras ur kom-munstyrelsens investeringsram för 2007 för nybyggnad av två avdelningars förskola i anslutning till Vätö skola, att den totala investeringen på 9.0 mkr ut-förs av tekniska kontoret och belastar barn- och skolnämnden, att meddela barn- och skolkontoret samt ledningskontoret förändringarna i internhyres-kostnaden.

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-27 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att disponera ytterligare 1.100 tkr ur kommun¬styrelsens investeringsram för år 2007 till nybyggnad av förskola vid Vätö skola, att hän-syn tas till förändrad lokalkostnad i barn- och skolnämndens budget fr o m år 2008.


KS § 88 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 92 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-27.

________
Expedieras:
Tekniska kontoret
Arne Appel, ledningskontoret 

KS § 89 Dnr KS 07-347 293

Avtal om ersättning för tillkommande utrustning vid förhyrning av Ängs-gården, kv Motormannen 1 i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande förslag till avtal om tilläggshyra för Ängsgården i kv Motormannen för perioden 2007-2021 avseende av verksamheten begärda tillkommande utrustningar,

att utse tekniska chefen att jämte kommunstyrelsens ordförande teckna hyres-avtal,

att TioHundranämnden belastas med den utökade lokalkostnaden.


Bakgrund

Norrtälje kommun har på uppdrag av den tidigare omsorgsförvaltningen genom tekniska kontoret förhyrt lokaler i fastigheten Motormannen 1, Norrtälje, som äldreboendet Ängsgården. Lokalerna har byggts om och iordningställts enligt överenskommelse men i byggnationens slutskede har hyresgästen önskat att utrusta lokalerna med ytterligare för verksamheten erforderlig utrustning.

För att finansiera denna tillkommande utrustning och anpassning, har överens-kommits att hyresvärden utför investeringarna i lokalerna enligt hyresgästens önskemål och därefter debiterar hyresgästen motsvarande kostnad jämte ersätt-ning för ränta utslaget över hela den avtalade hyresperioden som löper till och med 2021-06-30.

Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-16 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna föreliggande förslag till avtal om tilläggshyra för en tid av 15 år att ersätta ägaren av fastigheten Motormannen 1 för av Norrtälje KS § 89 forts

kommun begärda tillkommande utrustningar, att utse tekniske chefen att jämte kommunstyrelsens ordförande teckna hyresavtal, att kostnaderna belastar Tio-Hundranämnden för hälso, sjukvård och omsorg, att meddela ledningskon¬toret och TioHundraförvaltningen förändringarna i internhyreskostnaden.

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-27 på anförda skäl föreslagit att god-känna föreliggande förslag till avtal om tilläggshyra för Ängsgården i kv Mo-tormannen för perioden 2007-2021 avseende av verksamheten begärda till-kommande utrustningar, att utse tekniska chefen att jämte kommun¬styrelsens ordförande teckna hyresavtal, att TioHundranämnden belastas med den utöka-de lokalkostnaden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 94 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-27.

________

Expedieras:
Tekniska kontoret
TioHundranämnden
Arne Appel, ledningskontoret


KS § 90 Dnr KS 06-418 251

Tillägg till föravtal (intentionsavtal) gällande Flygfyrens handelsområde i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg nr 1 till föravtal (intentionsavtal) med FASTICA FF 2 AB, försäkringsbolaget Alecta gällande utbyggnad av Flygfyrens handelsområde.


Bakgrund

Kommunen och FASTICA FF 2 AB, försäkringsbolaget Alecta träffade 2006-05-29 och 2006-06-13 ett villkorligt föravtal (intentionsavtal) gällande genom-förande av en utbyggnad av Flyfyrens handelsområde.

Enligt föravtalet äger Alecta rätt att på egen bekostnad upprätta ett program för detaljplan avseende projektet. I projektet ingår kommunägd mark som enligt föravtalet avses markanvisas till Alecta, vilket skall regleras i ett blivande preliminärt markanvisningsavtal.

Föravtalet var villkorat av att program för detaljplan var upprättat och godkänt av byggnadsnämnden senast 2007-01-31. Från och med 2007-01-01 har kom-munstyrelsen övertagit byggnadsnämndens uppgifter som planläggande myn-dighet. Kommunstyrelsen delegerade 2007-01-15 till arbetsutskottet att fatta beslut om godkännande av programmet. Programmet godkändes av arbetsut-skottet 2007-01-25. 

I föravtalet finns ytterligare två villkor, nämligen att preliminärt markanvis-ningsavtal skall vara upprättat och godkänt av kommunstyrelsen senast 2007-03-31 samt att kommunfullmäktige godkänner genomförandet av projektet gäl-lande de ekonomiska konsekvenserna för kommunen senast 2007-05-31.

fortsKS § 90 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-21 anfört att villkorstiden gällande upprättande och godkännande av ett preliminärt markanvisningsavtal bör för-längas till 2007-05-31 och att villkorstiden för kommunfullmäktiges godkän-nande bör förlängas till 2007-06-30.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg nr 1 till föravtal (intentionsavtal) med FASTICA FF 2 AB, försäkringsbolaget Alecta gällande utbyggnad av Flygfyrens handelsområde.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 99 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-21.

_________

Expedieras:
Lars Härlin för handläggning 

KS § 91 Dnr KS 07-274 253

Försäljning av fastigheten Älmsta 1:37

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna köpekontrakt med Mack Arvids Elmsta Centrum AB angående försäljning av fastigheten Älmsta 1:37 för en köpeskilling av 760.000 kr.

Bakgrund

Fastigheten Älmsta 1:37 är planlagd delvis för bostadsändamål delvis som tra-fikområde ingående i befintlig bussterminal i Älmsta centrum. Befintlig bygg-nad på fastigheten är ett bostadshus och har senast nyttjats av Frälsningsarmén som kårlokal, men är numera tomställd. Fastigheten ingår i ett föreslaget om-råde för utvidning av Älmsta centrumområde.

Mac Arvids Centrum AB, ägare av centrumområdet söder om bussterminalen önskar förvärva fastigheten Älmsta 1:37 för framtida utvidgning av centrum-området.

Fastighetens adress är Skogsvägen 2 i Älmsta. Arealen är för närvarande 1088 m2. Fastigheten är bebyggd med en 1 ½-plansvilla, ca 90 m2 i bottenvåning och ca 38 m2 i övervåning. Fastigheten är värderad, på uppdrag av kommunen, till 1 025 000 kr + - 50 000 kr. Fastigheten har på uppdrag av köparen värderats till 500 000 kr + - 50 000 kr. Skillnaderna i värderingarna förklaras framförallt i olika syn på fastighetens läge nära centrum.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-20 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna köpekontrakt med Mack Arvids Elmsta Centrum AB angå-ende försäljning av fastigheten Älmsta 1:37 för en köpeskilling av 760.000 kr.forts

KS § 91 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 100 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-20. 

________


Expedieras:
Lars Härlin för handläggning

KS § 92 Dnr KS 07-322 261

Arrendeavtal berörande del av fastigheten Görla 9:2

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om anläggningsarrende med 3G Infrastructure Service AB.


Bakgrund

3G Infrastructure Service AB har ansökt om markupplåtelse för en mobil-telemast (36 meter hög) inom den sydvästra kvadranten av ”görlakorset” ca 43 meter ifrån E18 och Björnövägen efter en ombyggnad av görlakorset. Masten ingår i utbyggnaden för 3G mobiltelefoni med Görla industriområde och Öst-hamra med omgivningar som täckningsområde.

Samråd vad gäller placeringen av masten har skett med Vägverket. Roslagens Helikopterflyg och Roslagens Flygklubb har informerats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-22 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna avtal om anläggningsarrende med 3G Infrastructure Service AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 101 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-22.
_________

Expedieras:
Lars Härlin för handläggning 

KS § 93 Dnr KS 07-360 261

Nyttjanderätt berörande del av fastigheten Svartnö 1:66

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upplåtelse med nyttjanderätt av ett område av fastigheten Svartnö 1:66 omfattande brygga och mark mot vattnet till nyttjanderättshavarens fastighet.


Bakgrund

Ägaren av fastigheterna Svartnö 1:65 och 1:70 har via advokat framfört öns-kemål om att få förvärva alternativt erhålla en långsiktig nyttjanderätts-upplåtelse avseende ett markområde av fastigheten Svartnö 1:66.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-22 bedömt att en försäljning inte är aktuell och troligtvis inte heller möjlig. Ett förslag till avtal om en långsiktig nyttjanderättsupplåtelse har upprättats. Ledningskontoret föreslår kommun-styrelsen besluta att godkänna upplåtelse med nyttjanderätt av ett område av fastigheten Svartnö 1:66 omfattande brygga och mark mot vattnet till nytt-jande¬rättshavarens fastighet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 102 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-22.
________

Expedieras:
Lars Härlin för handläggning 

KS § 94 Dnr KS 06-843 214

Ansökan om markanvisning och detaljplaneändring gällande ett område av fastigheten Tälje 4:60, kvarteret Siktet i Norrtälje stad avseende upp-förande av ungdomsbostäder

Beslut

Kurt Pettersson (c), Alexandar Srndovic (s), Christina Frisk (fp), Birgitta La-gerlund (m) och Alf Werlinder (kd) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Tommy Lundqvist (c), Kerstin Bergström (s) och Kjell Johansson (m) tjänstgör.

Kommunstyrelsen beslutar:

att preliminärt markanvisa ett område av fastigheten Tälje 4:60, kvarteret Siktet i Norrtälje stad till Roslagens Sparbank för uppförande av ungdoms¬bostäder, tidsbegränsad till 2007-09-30,

att Roslagens Sparbank medgives att på egen bekostnad upprätta ett program för detaljplan avseende de planerade ungdomsbostäderna,

att uppdra till stadsarkitektkontoret att teckna ett plankostnadsavtal med Roslagens Sparbank avseende den fortsatta detaljplaneringen.


Bakgrund

Roslagens Sparbank har ansökt om markanvisning med en för ändamålet an-passad köpeskilling och detaljplaneändring avseende ett område av fastigheten Tälje 4:60, kvarteret Siktet i Norrtälje stad. Det aktuella området är beläget vid Gustav Adolfs väg – Carl Bondes väg-Spartagatan-Skyttegatan. 

Bakgrunden till ansökan är att Roslagens Sparbanks styrelse i sin verksam-hetsplanering har fastställt att banken på olika sätt genom sin verksamhet skall bidra till och medverka till att skapa tillväxt i Norrtälje kommun. Banken anser att bostäder för ungdomar är en viktig faktor för att uppnå tillväxt.


KS § 94 forts

Det utvalda området har en areal av ca 1.200 m2. Bebyggelsen planeras omfat-ta ca 24 lägenheter. Varje lägenhet får en lägenhetsyta av ca 36 m2.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-23 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att preliminärt markanvisa ett område av fastigheten Tälje 4:60, kvarteret Siktet i Norrtälje stad till Roslagens Sparbank för uppförande av ungdoms¬bostäder, tidsbegränsad till 2007-09-30, att Roslagens Sparbank medgives att på egen bekostnad upprätta ett program för detaljplan avseende de planerade ungdomsbostäderna, att uppdra till stadsarkitektkontoret att teck-na ett plankostnadsavtal med Roslagens Sparbank avseende den fortsatta de-taljplaneringen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 103 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-23. Socialdemokraterna lämnar skriftlig pro-tokollsanteckning. 

________

Expedieras:
Lars Härlin 
Stadsarkitektkontoret 

KS § 95 Dnr KS 07-439 210

Utställningsbeslut gällande del av fastigheten Väringsö 1:1 och 2:1 i Länna församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte erfordras samt 

att godkänna det med nedanstående kommentarer reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23, 

att hos länsstyrelsen hemställa om upphävande av strandskyddet för byggrätts-området N2 avsett för ett uthus, sjöbod innehållande bastu och omklädnings-rum.


Bakgrund

Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att uppföra en stug¬grupp för korttidsuthyrning med tillhörande servicebyggnad och sjöbod på del av fastig-heten Väringsö 1:1. Planområdet är beläget på ön Väringsö i Norrtälje kom-muns södra skärgård vid Vettershaga¬fjärden ca 18 kilometer söder om Norrtäl-je stad.

Efter programskedet, som avsåg ett läge söder om gårdscentrum, ändrades förslaget till det nu aktuella läget norr om gårdscentrum med hänsyn till de synpunkter som kom in under programsamrådet.

Tjänstemannaberedning

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse 2007-01-15 föreslagit kommunstyrelsen godkänna samrådsredogörelsen och efter revidering av planförslaget besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att nå-gon särskild miljöbedömning inte erfordras samt att godkänna det med KS § 95 forts

nedan stående kommentarer reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23, att hos länsstyrelsen hemställa om upphävande av strandskyddet för byggrättsområdet N2 avsett för ett uthus, sjöbod innehållande bastu och om-klädningsrum.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 111 föreslagit enligt stads-arkitektkontorets skrivelse 2007-01-15.

________

Expedieras:
Stadsarkitektkontoret för handläggning 

KS § 96 Dnr KS 07-444 214

Godkännande och antagande av detaljplan för Frötuna-Väsby 1:8 i Frö-tuna församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna och anta detaljplan för Frötuna-Väsby 1:8 i Frötuna församling samt

att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts.


Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av ytterligare ett enbostadshus ge-nom delning av fastigheten Frötuna-Väsby 1:8.

Förslaget innebär att fastigheten Frötuna-Väsby 1:8 delas i två fastigheter och att dessa erhåller byggrätt på 120 kvm för huvudbyggnad och 60 kvm för ut-hus.

Tjänstemannaberedning

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse 2007-01-30 föreslagit kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna de-taljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta detsamma.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 116 föreslagit enligt stads-arkitektkontorets skrivelse 2007-01-30.
_________

Expedieras:
Stadsarkitektkontoret för handläggning 

KS § 97 Dnr KS 07-62 214

Godkännande och antagande av detaljplan för Plinten 4 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna och anta detaljplan för Plinten 4 i Norrtälje stad samt

att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts.


Bakgrund

Planförslaget har upprättats av stadsarkitektkontoret på uppdrag av lednings-kontoret. I planen prövas att ändra användningen från bostadsbebyggelse till kontor för fastigheten Plinten 4 i Norrtälje stad.

Planförslaget har varit utsänt för samråd enligt PBL 5:28, enkelt planför-farande, under tiden 10-27 januari 2007.

Tjänstemannaberedning

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse 2007-02-15 föreslagit kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna de-taljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta detsamma.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 117 föreslagit enligt stads-arkitektkontorets skrivelse 2007-02-15.

_________

Expedieras:
Stadsarkitektkontoret för handläggning 

KS § 98 Dnr KS 07-262 261

Nyttjanderätt berörande del av fastigheten Tälje 3:252

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upplåtelse med nyttjanderätt av ett område av fastigheten Tälje 3:252 för parkeringsplats till förmån för Norrtälje Köpmannaförening.


Bakgrund

Med anledning av bland annat exploateringen med fler bostadshus inom ett område öster om biblioteket mellan Billborgsgatan och Bangårdsgatan i kvar-teret Midgård (Banvallen) och med anledning av de parkeringsplatser som därmed försvinner under byggtiden har Norrtälje Köpmannaförening önskat en temporär lösning av parkeringsfrågan avseende personalparkering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har upprättat förslag till avtal med Norrtälje Köpmanna-förening innebärande att kommunen upplåter ett område av fastigheten Tälje 3:252 om ca 1170m2 till Norrtälje Köpmannaförening för ändamålet parke-ringsplats. Området kan rymma ca 47 st p-platser.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-03-06 kommunstyrelsen besluta
att godkänna upplåtelse med nyttjanderätt av ett område av fastigheten Tälje 3:252 för parkeringsplats till förmån för Norrtälje Köpmannaförening.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 121 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-06.
_________

Expedieras:
Lars Härlin för handläggning 

KS § 99 Dnr KS 06-845 011

Yttrande till Jordbruksdepartementet gällande betänkandet (SOU 2006:101) Se landsbygden, myter sanningar och framtidsstrategier (SOU 2006:104) En strategi för landsbygdsforskning (SOU 2006:105) Verklighe-ten som kraftkälla (SOU 2006:106) Fakta, omvärld, inspiration – förslag till långsiktig strategi för landsbygdsutveckling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad skri-velse till Jordbruksdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordfö-rande och planeringschefen.

Bakgrund

Jordbruksdepartementet har remitterat betänkandet till Norrtälje kommun för yttrande. Remissvaret skall vara departementet tillhanda senast den 30 mars 2007.

Slutbetänkandet SOU:2006:101 utgör Landsbygdskommitténs förslag till lång-siktig strategi för landsbygdsutveckling.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-01-17 att man anser föreslagen strategi ambitiös och väl genomarbetad och även väl förankrad beträffande reella förhållanden som råder på landsbygden. Ledningskontoret föreslår kommun-styrelsen besluta att godkänna bifogad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Föreligger reviderad skrivelse till Jordbruksdepartementet daterad 2007-02-09.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 122 föreslagit att uppdra till ledningskontoret revidera skrivelsen i enlighet med diskussion på dagens sammanträde, i övrigt enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-17.


KS § 99 forts

Beslutande sammanträde 

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Kjell Jansson (m) m fl – att på skri-velsens 4:e sida i meningen ”Vi menar att det är nödvändigt att belysa hästnär-ingens utveckling och använda denna sektors hävkraft för att utveckla lands-bygdsföretagandet, speciellt för kvinnor” stryks speciellt för kvinnor.

_______

Expedieras:
Jordbruksdepartementet


KS § 100 Dnr KS 07-422 456

Upphandling av förbränningstjänster och transporter för kvittblivning av hushålls- och verksamhetsavfall

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera fastställande av förfrågningsunderlag till kommunstyrelsens ar-betsutskott samt

att delegera antagande av anbud till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrund

Tekniska kontorets avtal för förbränningstjänster och transporter av hushålls- och verksamhetsavfall med Vattenfall Värme AB och LBC Danderydskedjan AB löper ut 2007-12-31. Nuvarande avtal omfattar tjänster för totalt ca 18 000 ton avfall till en kostnad av ca 10 mkr per år. Upphandlingen avser förbrän-ningstjänster och transporter var för sig.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret arbetar nu fram förslag till förfrågningsunderlag och avser att bjuda in till anbudstävlan under mars månad.

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-03-09 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att delegera fastställande av förfrågningsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskott samt att delegera antagande av anbud till tek-niska chefen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 123 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2007-03-09.
________
Expedieras:
Tekniska kontoret
Juridik- och upphandlingsenheten

KS § 101

Kompletteringsval till miljörådet, mandatperioden 2007-2010 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Inger Lund-Jansson (mp) till ledamot i miljörådet för mandatperioden 2007-2010. 


Bakgrund

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-02-19, § 53 beslutat välja nedan-stående 7 ledamöter i miljörådet, mandatperioden 2007-2010.

Kurt Pettersson (c)
Olle Wahlgren (m)
Lenneke Sundblom (s)
Olle Jansson (s)
Irende Drotz (fp)
Leif Nielsen, (kd)
Bertil Karlsson (v).

Då arbetsordningen för miljörådet medger högst 8 ledamöter och miljöpartiet saknat representation föreslås att 1 ledamot från miljöpartiet väljes.

_________

Expedieras:
Inger Lund Jansson
Reg
PA-lön 

KS § 102 

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden 2006-09-25, 2006-10-30, 2006-12-04 och 2006-12-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-21, 2006-10-05, 2006-10-12, 2006-10-26, 2006-11-16, 2006-11-20, 2006-11-23, 2006-12-14
_______


KS § 103 Dnr KS 07-612 002

Anmälan om delegationsbeslut 2007

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 lägges till handlingarna.

_______


KS § 104 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2007:15 ang budgetförutsättningar för åren 2008-2010

Kommunförbundet Stockholms län; Skrivelse ang avloppsvattenrening i Stockholms län år 2030 – en studie av vilka hinder och möjligheter som finns för avloppsinfrastrukturen

Dnr KS 07-307 870
Fortifikationsverket m fl ang inriktningen på bevarande och förvaltning av moderna befästningar m m

Domstolsverket;Förändringar av tingsrätterna i Stockholms län

Dnr KS 07-302 430
Miljödepartementets delbetänkande Ett svenskt havsmiljöinstitut, SOU 2006:112

Dnr KS 07-268 055

Förlängning av avtalet med ÖPWC/Komrev med ett år t o m 2008-05-01.

Bergen Energi AS information om energileveranser

Östra Ledninge 4:1 – avskrivning av ärende

Dnr KS 05-835 214
Miljödepartementets beslut ang överklagande i fråga om detaljplan för fast. Riddaren 1, Tälje 3:1 i Norrtälje stad

Kerstin Bergström (s) informerar från Pensionärsrådets sammanträde att pen-sionärsföreningarna önskar söka anslag hos kommunstyrelsen
i stället för hos kultur- och fritidsnämnden.
________