KS 070423
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.10
18.00-18.15
Beslutande Enligt förteckningÖvriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Bertil Karlsson (v)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 24 april 2007, kl 15.00
plats och tid 


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 105-133 att med godkännande överlämna konsekvensbeskrivning 2007-04-19 till kommunfull-mäktige.
Berit Jansson 

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Bertil Karlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2007-04-23

Datum för 2007-05-02 Datum för 2007-05-23
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 105

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Bertil Karlsson (v) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 24 april 2007, kl 15.00.

__________KS § 106 Dnr KS 07-409 024

Ändring av årsarvodet för kommunrevisorernas vice ordförande m m

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att höja årsarvodet för kommunrevisorernas vice ordförande till 33.312 kr för år 2007 och att kommunrevisorernas arvoden i övrigt avvaktar nästa revidering av ersättningsbestämmelserna, ERS.Bakgrund

Kommunrevisorerna har till förtroendemannanämndens presidium framfört önskemål om höjning av revisorernas arvoden och ett särskiljande av vice ord-förande, som idag har samma årsarvode som ledamot.

Förtroendemannanämnden har vid sammanträde 2007-02-22, § 3 beslutat att föreslå kommunfullmäktige höja årsarvodet för kommunrevisorernas vice ord-förande till 33.312 kr för år 2007 och att kommunrevisorernas arvoden i övrigt avvaktar nästa revidering av ersättningsbestämmelserna, ERS.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 150 föreslagit enligt för-troendemannanämndens förslag 2007-02-22, § 3

________KS § 107 Dnr KS 06-420 816

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang filial i Hallstavik till Ungdomens Hus

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2007-01-18, § 19 anse motionen vara besvarad.


Reservation

Vänsterpartiets ledamot samt socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) inlämnade motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2006, § 160.

I motionen föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta initi-ativ till en bred dialog kring hur en filial till Ungdomens Hus skulle kunna komma till stånd i Hallstavik.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 2006-12-05 redogjort för bak-grunden till Ungdomens Hus i Norrtälje samt hur den nuvar¬ande verksamheten fungerar. Förvaltningens uppfattning är att såväl Ungdomens Hus som den kommunala fritidsgården Brännäsgården behöver vidareutvecklas och förädlas. Förvaltningen ställer sig positiv till motionens förslag, men att arbetet med att verka för bra ungdomsmiljöer och verksamheter inte skall begränsas till Halls-tavik utan också omfatta Rimbo och Älmsta.KS § 107 forts

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2007-01-18, § 19 åberopat förvaltningens utlåtande 2006-12-05.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-05 på anförda skäl före¬slagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2007-01-18, § 19 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 126 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-05.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) - med instämmande av Elisabeth Björk (s) – bifall till mo-tionen.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 108 Dnr KS 05-535 430

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang kommu¬nalt bidrag till privatpersoner som väljer miljöbilar när de skall byta bil

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2007-02-20 avslå motionen.


Reservation

Vänsterpartiets ledamot och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Eleonor Rosenqvist (v), Catarina Wahlgren (v), Daniel Villalobos och Leif Glavstedt (v) inlämnade motionen vid kommunfullmäkti-ges sammanträde den 29 augusti 2005, § 190.

I motionen föreslås ”att kommunen utreder möjligheten att ge bidrag till mer-kostnader för miljöbilar jämfört med motsvarande bensinbil. En annan möjlig-het skulle kunna vara att ge bränslecheckar till dem som köper miljöbilar”.

Ledningskontoret föreslog i skrivelse den 20 juni 2006 att motionen skulle avslås på grund av att en kommun inte får lämna understöd åt enskilda kom-munmedlemmar utan stöd i författning.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 september 2006 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motive¬ringen ”att ärendet inte hade handlagts på det sätt som varit önskat, utredning har inte skett.”

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 20 februari 2007 yttrat sig över motionen med hänvisning till 2 kap 1 § i kommunallagen där det står följande: ”För att 

KS § 108 forts

en fråga skall vara inom den kommunala kompe¬tensen skall den enligt kom-munallagen 2 kap 1 § vara av allmänt intresse”. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfull¬mäk¬tige att avslå motionen.


Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 127 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-20. Elisabeth Björk (s) och Aleksandar Sern-dovic (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) - med instämmande av Elisabeth Björk (s) – bifall till mo-tionen.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


________
KS § 109 Dnr KS 06-699 420

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) angående uppdrag till tek-niska kontoret att projektera ett reningsverk i Älmsta med inriktning mot en produktion av biogas

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska kontorets skrivelse 2007-02-27 avslå motionen.


Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006, § 248. I motionen föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att vid pro-jekteringen av ett nytt reningsverk i Älmsta pröva hur detta kan ske med in-riktning mot en produktion av biogas.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-27 yttrat sig över motionen och anför bland annat att man har för avsikt att renovera och uppdatera Älmsta re-ningsverk under år 2007. Det innebär inte att utöka kapaciteten utan endast att säkerställa en optimal rening och att utsläppsvärdena hålls med råge.

För att producera biogas i ett reningsverk behövs en rötkammare för slammet. Idag finns ingen sådan i Älmstaverket därför är verket för litet. Om expansio-nen fortsätter i snabb takt i Älmsta får man överväga en lösning som kan inne


KS § 109 forts

bära ett nytt verk och i samband med det en flytt av verket till annan plats som motionären föreslår. 

Tekniska kontoret föreslår att motionen avstyrks, men avser att återkomma om möjligheten att ta tillvara biogas i de större verken för alstrande av energi och uppvärmning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 151 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2007-02-27.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – att motionen skall anses vara besvarad.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


_________KS § 110 Dnr KS 07-448 006

Ändrade sammanträdesdagar för budget 2008-2010

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktiges budgetsammanträde skall äga rum den 1 oktober 2007.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 18 december 2006 antagit förslag till sammanträ-desdagar för 2007.

Budgetsammanträdet fastställdes till den 3 september 2007. Efter diskussioner med kommunledningen har framkommit önskemål om att budgetsammanträdet i stället skall vara den 1 oktober 2007.

Detta innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott sänder ut budget¬förslaget på remiss till nämnderna den 23 maj. Nämndernas svar skall vara ledningskontoret tillhanda den 15 augusti. Därefter behandlas budgeten i kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti, kommunstyrelsen den 17 september och beslut fattas av kommunfullmäktige den 1 oktober 2007.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-12 föreslagit kommunstyr¬elsen före-slå kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges budgetsammanträde skall äga rum den 1 oktober 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 128 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-12.
________KS § 111 Dnr KS 06-632 805

Upphävande av bidragsregler inom kultur- och fritidsnämndens ansvars-område

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva bidragsregler för samlingslokalhållande föreningar, antagna 2002-04-29, § 95.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 24 april 2006, § 105 beslutat att upphäva bidrags-regler för ideella föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antagna 1995-08-28, § 161 och uppdra till kultur- och fritidsnämnden inarbeta inriktning för föreningsbidrag i sin budget- och verksamhetsplan, samt att vid behov anta tillämpningsföreskrifter för bidragsverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden hade inte ansvar för bidragen till de samlingslokal-hållande föreningar 1995 och därför har dessa bidragsregler inte upphävts med detta beslut. Kommunfullmäktige har den 29 april 2002, § 95 antagit regler för samlingslokalhållande föreningar.

Kultur- och fritidsnämnden har den 21 september 2006, § 69 hemställt hos kommunfullmäktige att upphäva bidragsregler för de samlingslokalhållande föreningar som antogs 2002-04-29, § 95 och att anta upprättat förslag till revi-derade bidragsregler för ideella föreningar att gälla från och med år 2006.

Efter diskussion med kultur- och fritidsförvaltningen framgår att nämnden endast vill ha frågan om upphävande av bidragsreglerna prövade av fullmäktige och de i andra att-satsen föreslagna reviderade bidragsreglerna har nämnden själva antagit.

forts


KS § 111 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-19 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva bidragsregler för samlingslokalhållande föreningar, antagna 2002-04-29, § 95.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 132 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-19.

_________KS § 112 Dnr KS 07-536 001

Revidering av reglemente för TioHundranämnden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att §§ 5,9,11 och 15 i reglementet för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjuk-vårdsnämnd skall revideras samt

att reglementet för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsnämnd skall ha ny lydelse enligt till handlingarna hörande bilaga samt

att reglementet skall gälla från och med den 1 maj 2007.


Bakgrund

Efter samråd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har par-terna funnit att Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsnämnd skall dels ha en andre vice ordförande och dels medge att en (1) särskild företrädare för miljöpartiet (observatör) och en (1) ersättare för denne äger närvara vid sam-manträde samt delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-21 redogjort för föreslagna revide-ringar och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att §§ 5,9,11 och 15 i reglementet för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds-nämnd skall revideras samt att reglementet för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsnämnd skall ha följande lydelse, bilaga 1, samt att gälla från och med den 1 maj 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 134 föreslagit

KS § 112 forts

enligt ledningskontorets skrivelse 2007-03-28.

__________


KS § 113 Dnr KS 07-353 311

Investeringsanslag gällande om- och nybyggnad av hållplatser och vänd-slinga för stadsbusslinjer i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 1 037 tkr i investeringsanslag för genomförande av ett första steg av föreslagen om- och nybyggnad av hållplatser och vändslinga i Norrtälje, 

att finansiering sker med egna medel, 

att kommunstyrelsens budgetram 2008 utökas med 104 tkr på grund av utöka-de driftkostnader, 

att finansiering 2008 sker med eget kapital, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ansöka om statligt bidrag.


Bakgrund

Projektet avser nybyggnad av hållplatser och vändslinga för att klara SL:s om-läggning av lokalbusslingor till ekerlinjer i Norrtälje. Behovet är baserat på SL:s mål att förbättra servicen för resenärerna.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-04-03 redogjort för ärendet och anför bland annat att enligt Vägverkets information kan kommunen söka statligt bi-drag för åtgärder som berör trafiksäkerhet, miljö, cykelstråk, framkomlighet avseende buss, t ex busskörfält m m.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige be-sluta att bevilja kommunstyrelsen 1 037 tkr i investeringsanslag för 

KS § 113

genomförande av ett första steg av föreslagen om- och nybyggnad av hållplat-ser och vändslinga i Norrtälje, att finansiering sker med egna medel, att kom-munstyrelsens budgetram 2008 utökas med 104 tkr pga utökade driftkostnader, att finansiering 2008 sker med eget kapital, att uppdra till kommunstyrelsen att 
ansöka om statligt bidrag. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till tekniska kontoret att ansöka om statligt bidrag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 158 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2007-04-03.

_________KS § 114 Dnr KS 07-419 295

Ombyggnad av kontor inom kommunhuset Ankaret, etapp 5, Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anslå investeringsmedel med 7.390.000 kr för ombyggnad av kontor i kommunhuset Ankaret,

att finansiering sker med egna medel,

att den utökade driftkostnaden om 556 tkr finansieras inom ramen för 2008 års budget.

Bakgrund

Under år 2005 fick tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förfrågningsun-derlag för ombyggnad av de sista kvarvarande lokalerna i kommunhuset till kontorslokaler med standard motsvarande tidigare ombyggnad av barn- och skolkontorets lokaler. Dessa lades sedan åt sidan då lokaler tillfälligt kom att förhyras av TioHundra AB för ekonomiavdelningen. I slutet av 2006 besluta-des att TioHundras ekonomiavdelning skulle evakueras från lokalerna och i samband med detta fick tekniska kontoret i uppdrag att som huvudförslag i stället projektera ett förslag till kontorslandskap. Det tidigare förslaget med standard motsvarande tidigare ombyggnad rymmer 22 st arbetsplatser i cell-kontor, varav ett rum är ett större. Huvudförslaget med kontorslandskap rym-mer upp till 37 st arbetsplatser varav ett är ett cellkontor.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-04-10 redovisat investeringskostnaden för ombyggnad av lokalerna och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen fö-reslå kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel med 7.390.000 kr för ombyggnad av kontor i kommunhuset Ankaret,KS § 114 forts

att finansiering sker med egna medel, att den utökade driftkostnaden om 556 tkr finansieras inom ramen för 2008 års budget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 160 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2007-04-10.

_________
KS § 115 Dnr KS 06-783 510

Förslag till trafikstrategi för Norrtälje stad fram till 2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Ledningskontoret har enligt uppdrag arbetat fram ett förslag på trafikstrategi för Norrtälje stad.

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 20 december 2006 – 23 feb-ruari 2007. Förslaget har därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-10 föreslagit kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta förslaget på trafikstrategi för Norr-tälje stad fram till 2020 som ett komplement till Utvecklingsplan för Norrtälje 
stad, att uppdra till ledningskontoret och tekniska kontoret att dels arbeta in föreslagna åtgärder i kommunens långsiktiga investeringsbudget för fortlöpan-de politisk prövning och dels i respektive kontors verksamhetsplanering samt att uppdra till ledningskontoret i samråd med tekniska kontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret att arbeta fram en handläggningsordning för bullerfrågor i befintlig miljö.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 149 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-04-10.

_________KS § 116 Dnr KS 07-476 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av tryckeri-tjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av tryckeritjäns-ter,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta entreprenör.


Bakgrund

För närvarande bedriver kommunen egen tryckeriverksamhet. Kommunen har nu beslutat att tryckning skall ske av extern part.

Förfrågningsunderlaget är konstruerat på så sätt att en leverantör av tryckeri-tjänster skall antas. Det finns också möjlighet att lägga anbud på distribution av nämndshandlingar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-20 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av tryckeritjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta entreprenör.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 129 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-20.
_________

Expedieras:
Juridik- och upphandlingsenheten


KS § 117 Dnr KS 05-347 841

Arholma Norra Fort

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna en investering av mobilt reningsverk för hantering av avlopp från turistanläggningen Arholma Nord till en kostnad av 300 tkr,

att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvester-ingar samt

att uppdra till ledningskontoret att teckna avtal med Fortverket/Statens Fastig-hetsverk.


Bakgrund

Norra Arholma var tidigare ett militärt batteri från kalla krigets period. Försva-ret håller nu på att avmilitärisera området och då har frågan om framtida an-vändning aktualiserats.

Kommunen har tillsammans med Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk och Försvaret diskuterat hur man kan omvandla Arholma batteri till en civil användning. Tre föreningar från Arholma har uppvaktat kommunen och reger-ingen för att beslut ska tas om att det bergrum som används för den militära verksamheten kulturminnesförklaras som ett statligt byggnadsminne och görs om till museum.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-20 redogjort för nuläget i ärendet samt hur kommunen stöttat föreningarna och bland annat tagit fram en lösning för va-hantering och inlämnat ansökan till bygg- och miljönämnden.

fortsKS § 117 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna en invester-ing av mobilt reningsverk för hantering av avlopp från turistanläggningen Ar-holma Nord till en kostnad av 300 tkr, att finansiering sker med kommunsty-relsens anslag för anläggningsinvesteringar samt att uppdra till ledningskonto-ret att teckna avtal med Fortverket/Statens Fastighetsverk.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 130 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-20.

__________

Expedieras:
Ledningskontoret
Ekonomienheten A. Appel 

KS § 118 Dnr KS 07-537 001

Riktlinjer för tillhandahållande av datorer till förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ordförande och vice ordförande i nämnd skall erbjudas dator att användas för sitt förtroendemannauppdrag,

att respektive nämnd avropar dator från IT-enheten och att kostnaden debiteras respektive nämnd,

att uppmana val- och demokratinämnden i samråd med förtroendemanna-nämnden lägga förslag till hur IT skall användas fortsättningsvis av de förtro-endevalda.

Bakgrund

Kommunstyrelsens IT-enhet får önskemål från förtroendevalda om att få dato-rer för deras arbete som förtroendevalda. IT-enheten önskar riktlinjer för vad som skall gälla vid utlämnande av datorer till förtroendevalda.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-27 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att ordförande och vice ordförande i nämnd skall erbjudas dator att an-vändas för sitt förtroendemannauppdrag, att respektive nämnd avropar dator från IT-enheten och att kostnaden debiteras respektive nämnd, att uppmana val- och demokratinämnden i samråd med förtroendemannanämnden lägga förslag till hur IT skall användas fortsättningsvis av de förtroendevalda.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 135 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-27.
__________
Expedieras:
Samtl. nämnder, IT-enheten, Ekonomienh. A Appel

KS § 119 Dnr KS 07-417 511

Ansökan om hastighetsbegränsning 30 km/tim på väg 1032 i Södersvik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka ansökan om 30 km/tim på väg 1032 mellan en punkt ca 250 meter öster om väg 1030 (Lågarövägen) och väg 1030.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunstyrelsens yttrande över ansökan från Yvonne Skagerström om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på en sträcka av ca 300 meter utmed väg 1032. Den aktuella vägsträckan passerar förbi Rådmansö Waldorfdaghem och pastorsexpeditionen i Södersvik. Daghemmets personal och barn använder ofta den aktuella vägsträckan för att komma till ett närlig-gande skogsområde. Vidare framgår av ansökan att trafiken ökar markant un-der sommartid.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-03-19 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka ansökan om 30 km/tim på väg 1032 mellan en punkt ca 250 meter öster om väg 1030 (Lågarö-vägen) och väg 1030.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 153 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2007-03-19.

_________

Expedieras:
Tekniska kontoret 

KS § 120 Dnr KS 07-315 511

Ansökan om lokala trafikföreskrifter innebärande parkeringsförbud på Vinkelvägen 1 Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att på Vinkelvägen får fordon inte parkeras, 

att förbudet gäller mellan 1 november och 31 mars samt 

att föreskriften träder i kraft den 27 juni 2007.


Bakgrund

Marika Larsson framför i skrivelse 2007-02-06 en önskan om parkeringsförbud på Vinkelvägen. Sökande menar att hennes föräldrar som bor på Vinkelvägen 7 har problem med att få vägen plogad och sandad vintertid ända fram till sin grind då grannen parkerar sina bilar på gatan, vilket omöjliggör vinter-väghållningen. Sökanden skriver också om önskemål om parkeringsförbud på en yta mellan Vinkelvägen och Strömbackagatan.

Tjänstemannaberedning

Vinkelvägen är en kort återvändsgata som betjänar 5 fastigheter och fungerar i princip som fastighetsinfart.Tekniska kontoret anför i skrivelse 2007-03-15 att om boende på Vinkelvägen använder gatan som långtidsparkering försvåras snöröjningsarbetet och det är motiverat att införa parkeringsförbud under vin-tersäsongen.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar med stöd av trafikför-ordningen (1998:1276) 10 kap 1 § andra stycket punkt 12 och 3 § första styck-et punkt 1 c att på Vinkelvägen får fordon inte parkeras, att förbudet gäller mellan 1 november och 31 mars samt att föreskriften träder i kraft när så kommunstyrelsen så beslutar. KS § 120 forts

Polismyndighetens yttrande

Innan beslut meddelas av berörd nämnd ska polismyndigheten enligt trafikför-ordningen (198:1276) 10 kap 5 § yttra sig över presenterat förslag till lokala trafikföreskrifter.

Vid möte 2007-03-21 tillstyrkte polismyndigheten tekniska kontorets förslag om parkeringsförbud på Vinkelvägen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 154 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2007-03-15.


_________

Expedieras:
Tekniska kontoret 

KS § 121 Dnr KS 07-530 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om utökad hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 76 genom Svanberga

Beslut

Ärendet utgår.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över ansökan från Merit Mattsson och Erik Sandgren om sänkt hastighetsgräns på Rv 76 genom Svanberga samt att det byggs hastighetsdämpande åtgärder vid in/utfarten genom Svanberga. Vidare önskar sökande att man gör hastighetsmätningar vid in/utfarten genom Svanberga. Sökanden anser att hastigheten på aktuell vägsträcka är så hög att någonting måste göras.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-04-04 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka att gällande has-tighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 76 genom Svanberga förlängs söderut (ca 300 meter) till en punkt ca 200 meter söder om infarten till festplatsen (Vikingabyn), att hastighetsbegränsningen gäller årligen mellan 31 maj och 15 september.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 156 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2007-04-04.
_________
Expedieras:
Tekniska kontoret


KS § 122 Dnr KS 07-436 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om hastighetsbegränsning, på väg 76 vid Sebende

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till 50 km/tim på väg 76 delen vid Sebende.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över ansökan från Anders Söder-qvist om hastighetskameror eller sänkt hastighet på Rv 76 vid Sebende. Sö-kande anser att aktuell vägsträcka är så trafikfarlig att hans barn inte kan ut-nyttja skolskjutsen och att brevlådan fick flyttas.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-03-30 yttrat sig i ärendet och anför bland annat att på aktuell vägsträcka gäller bashastigheten 70 km/tim. Sikten bedöms som relativt god från båda håll. 

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länssty-relsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till 50 km/tim på väg 76 de-len vid Sebende.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 157 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2007-03-30.

_________
Expedieras:
Tekniska kontoret 

KS § 123 Dnr KS 07-321 251

Mark- och exploateringsavtal gällande fastigheten Riddaren 1 (Stadsho-tellet) i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna mark- och exploateringsavtal med AB Lilla Torgholmen.


Bakgrund

AB Lilla Torgholmen har initierat en detaljplaneändring för fastigheten Ridda-ren 1. Detta för att möjliggöra byggandet av dels 8 lägenheter i stadshotellets (hus A) tre översta plan, dels 7 st lägenheter i kontors- och butiksbyggnadens (hus B) två översta våningar, samt dels 12 st lägenheter fördelade över Odd Fellow huset (hus C) samtliga plan, inklusive påbyggnad i form av en indragen kungsvåning. Detaljplanen möjliggör därutöver två nya byggnader i parken, varav den ena byggrätten (hus D) är placerad vid Smala gränd och den andra (hus E) intill Kvarngårdens parkeringsplats). Båda byggrätterna avser bostads-bebyggelse i tre våningar och med största tillåtna byggnadsarea på 305 m2 resp. 165 m2. Hus D planeras inrymma 5 st lägenheter och hus E 3 st lägenhe-ter. Inalles 35 st lägenheter för hela projektet. Detaljplanen vann laga kraft 2007-02-15.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal och föreslår i skrivelse 2007-03-21 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med AB Lilla Torgholmen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 155 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-03-21.
__________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- expl.

KS § 124 Dnr KS 06-458 214

Godkännande och antagande av förslag till detaljplan för Häverö-Bergby 6:177 i Häverö församling 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt 

att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Bakgrund

Planförslaget, vars syfte är att utöka byggrätten för de 19 campingstugorna och ändring av ändamål, då campingstugorna som var avsedda för korttidsuthyr-ning numera upplåtits med bostadsrätt, har varit utsänt för samråd.

Tjänstemannaberedning

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse 2007-03-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna de-taljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 139 föreslagit enligt stads-arkitektkontorets skrivelse 2007-03-13.

Beslutande sammanträde

Utdelas reviderad samrådsredogörelse, daterad 2007-04-18.
_________ 

Expedieras:
Stadsarkitektkontoret 

KS § 125 Dnr KS 07-84 214

Godkännande och antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Klippan 11 samt del av Tälje 5:46 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt 

att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.


Bakgrund

Planförslaget har upprättats för att pröva lämpligheten med att sammanlägga fastigheten Klippan 11 med del av Tälje 5:46.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 12 januari – 2 februari 2007.

Tjänstemannaberedning

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse 2007-03-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna de-taljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 140 föreslagit enligt stads-arkitektkontorets skrivelse 2007-03-13.

__________

Expedieras:
Stadsarkitektkontoret 

KS § 126 Dnr KS 07-419 295

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av entre-prenaden för ombyggnad av kontor inom kommunhuset Ankaret, etapp 5, Norrtälje 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för entreprenaden samt 

att delegera antagande av anbud till arbetsutskottet.


Bakgrund

Under år 2005 fick tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förfrågningsun-derlag för ombyggnad av de sista kvarvarande lokalerna i kommunhuset till kontorslokaler med standard motsvarande tidigare ombyggnad av barn- och skolkontorets lokaler. Dessa lades sedan åt sidan då lokaler tillfälligt kom att förhyras av TioHundra AB för ekonomiavdelningen. I slutet av 2006 besluta-des att TioHundras ekonomiavdelning skulle evakueras från lokalerna och i samband med detta fick tekniska kontoret i uppdrag att som huvudförslag i stället projektera ett förslag till kontorslandskap. Det tidigare förslaget med standard motsvarande tidigare ombyggnad rymmer 22 st arbetsplatser i cell-kontor, varav ett rum är ett större.

Huvudförslaget med kontorslandskap rymmer upp till 37 st arbetsplatser varav ett är ett cellkontor.

Tjänstemannaberedning

Föreligger upprättat förslag till förfrågningsunderlag. Tekniska kontoret före-slår i skrivelse 2007-04-10 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för entreprenaden samt att delegera antagande av anbud till tekniske chefen.

forts


KS § 126 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 159 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2007-04-10.

________


Expedieras:
Tekniska kontoret
KS § 127 Dnr KS 07-614 003

Internkontrollplaner 2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna kommunstyrelsens lednings- och servicekontor, räddningsnämn-dens räddningstjänst samt tekniska kontorets förslag till internkontrollplan för år 2007.

Bakgrund

Enligt Norrtälje kommuns reglemente för internkontroll av ekonomi och verk-samheter, § 3, har nämnden ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Enligt reglerna skall nämnd varje år antaga en plan för uppföljning av den in-terna kontrollen.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2007-04-02 kommunstyrelsen besluta att godkänna tekniska kontorets förslag till internkontrollplan för 2007.

Lednings- servicekontoret föreslår i skrivelse 2007-04-13 kommunstyrelsen besluta att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsens lednings- och servicekontor 2007 samt i skrivelse 2007-04-18 att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsens/räddningsnämndens räddningstjänst för år 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 161 föreslagit enligt led-nings/servicekontorets skrivelse 2007-04-13 och tekniska kontorets skrivelse 2007-04-02.
_________
Expedieras:
Servicekontoret, tekniska kontoret


KS § 128 Dnr KS 07-450 042

Månadsrapport för februari 2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande månadsrapport samt att överlämna den till kommun-fullmäktige för kännedom,

att för egen del godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för,

att godkänna investeringsprojekt 2007 – projektplan från tekniska nämnden


Bakgrund

Kommunens resultat till och med februari uppgick till 32 370 tkr. Resultatet är periodiserat. Då motsvarande periodisering inte gjordes i februari 2006 kan re-sultatet inte jämföras med föregående år.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-10 redovisat nämndernas prognoser och kommentarer samt föreslår i skrivelse 2007-04-10 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande månadsrapport samt att överlämna den till kom-munfullmäktige, att för egen del godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för, att godkänna investeringsprojekt 2007 – projektplan från tekniska nämnden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 162 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-04-18.
__________

Expedieras:
Kf
KS § 129 Dnr KS 07-375 107

Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv till Norrtälje Kommunhus AB och Norr-tälje Kommunhuskoncernen med följande ändring i texten till Ägardirektiven för Norrtälje Kommunhus AB; under rubriken Särskilda direktiv för koncernen stryks meningen ”VD för Kommunhus AB skall väljas in i dotterbolagens sty-relser som ordinarie ledamot vid ordinarie årsstämma 2007 ”,

att med godkännande överlämna konsekvensbeskrivning 2007-04-19 till kom-munfullmäktige.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Vid bildandet av Norrtälje Kommunhus AB -koncernen 2002 togs fram nya direktiv till Norrtälje Kommunhus AB (NKAB) och dess dotterbolag. Direkti-ven har därefter endast justerats i mindre omfattning.

Initiativ har nu tagits från NKAB:s styrelse att göra en ordentlig översyn av direktiven med betydligt tydligare inriktning på såväl avkastning som verk-samhet.

En förändring i förhållande till tidigare är att direktivet föreslås gälla NKAB, moderbolaget, som i sin tur kommer att fastställa direktiv till respektive dotter-bolag. I de vidare direktiven till dotterbolagen kommer bl a avkast¬ningskravet på NKAB-koncernen att fördelas på respektive bolag av moderbolaget.KS § 129 forts

Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB har vid sammanträde 2007-02-22, § 14 beslutat att efter de förtydliganden som diskuterats under mötet anta förslag till 
ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB, att överlämna ägardirektiven till kommunfullmäktige för godkännande och därefter till bolagsstämman för
antagande. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) anmäler avvikande mening och lämnar skriftligt yttrande i ärendet. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-28 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv till Norr-tälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 109 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2007-02-28. Socialdemokraterna lämnar skriftligt ytt-rande. 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 81 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv till Norrtälje Kom-munhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen med följande ändring i tex-ten till Ägardirektiven för Norrtälje Kommunhus AB; under rubriken Särskilda direktiv för koncernen stryks meningen ”VD för Kommunhus AB skall väljas in i dotterbolagens styrelser som ordinarie ledamot vid ordinarie årsstämma 2007 . ”
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-04-02, § 46 beslutat att med minoritetsåterremiss återremittera ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering: ”Vi yrkar återremiss för att det saknas konsekvensbeskrivningar på hur ägardirektiven och avkastningskraven påverkar bolagen. Vi ser helst att en oberoende konsult genomför undersökningen.” Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning. 

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-04-18, att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2007-04-23.

KS § 129 forts

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-23, § 167 föreslagit enligt kom-munstyrelsens förslag 2007-03-19, § 81. 


Beslutande sammanträde

Till dagens sammanträde föreligger av Vd i Norrtälje Kommunhus AB, Sören Karlsson, upprättad konsekvensbeskrivning, som begärdes vid kommunfull-mäktiges återremissyrkande 2007-04-02, § 46.

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på ärendet.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda förslag och finner att kommun-styrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KS § 130 Dnr KS 07-652 295

Ombyggnad för MA-verksamheten inom kommunhuset Ankaret, kv Slak-teriet i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anslå investeringsmedel med 1.800.000 kr för ombyggnad för MA-verksamheten i kommunhuset Ankaret,

att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinve-steringar,

att uppdra åt ledningskontoret att genomföra erforderliga förändringar i budget 2008.

Bakgrund

Under 2006 fick tekniska kontoret i uppdrag att säga upp MA-förrådets lokaler på Campus Roslagen, med avsikt att verksamheten skulle kunna flytta in i andra lämpliga lokaler. Parallellt har servicekontoret med stöd av konsult ge-nomfört en utredning som behandlar konsekvenserna av en utveckling av MA-förrådets verksamhet mot ett logostikcentrum. När nu offsettryckeriets verk-samhet skall avvecklas i sina lokaler kan en anpassning av dessa lokaler ske för att inrymma ”nya” MA-service i kommunhusets källarplan.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-04-13 redovisat förslaget och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att anslå investeringsmedel med 1.800.000 kr för ombyggnad för MA-verksamheten i kommunhuset Ankaret,
att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinve-steringar, att uppdra åt ledningskontoret att genomföra erforderliga förändring-ar i budget 2008.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 164

KS § 130 forts

föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-04-13.

_________


Expedieras:
Tekniska kontoret
Ledningskontoret


KS § 131 Dnr KS 07-653 253

Markanvisningstävling gällande bostäder och parkeringsdäck, kv Båtsman i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna reviderat förfrågningsunderlag gällande markanvisningstävling för bostäder och parkeringsdäck, kvarteret Båtsman i Norrtälje stad samt

att delegera till arbetsutskottet att utse vinnande anbud.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har tagit fram ett program till detaljplan, daterat 2006-07-25 för ett område i centrala Norrtälje.

Syftet med programmet är att pröva möjligheten av ny bebyggelse öster om kvarteret Båtsman, vilket kommer att kräva ombyggnad av Tillfällegatans an-slutning till Bergsgatan och delvis ny sträckning av Strömgatan.

Enligt programmet föreslås två nya flerbostadshus i två plan med inredd vind byggas. Bostadshusen kan innehålla ca 12-15 lägenheter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har upprättat ett förslag till förfrågningsunderlag för genom-förande av en markanvisningstävling.

Förfrågningsunderlaget innehåller beskrivning och förutsättningar för genom-förande av de nya bostäderna, parkeringsdäcket, ombyggnad av gator, nyan-läggning av park samt upphandlingsföreskrifter och kriterier vid prövning av anbud.


KS § 131 forts

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-04-07 kommunstyrelsen besluta
att godkänna förfrågningsunderlag gällande markanvisningstävling för bostä-der och parkeringsdäck, kvarteret Båtsman i Norrtälje stad samt att delegera till kommunstyrelsens plan- och samrådsutskott att utse vinnande anbud.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 165 beslutat för egen 
del att utvärderingskriterierna skall revideras med att miljö skall ingå i gestalt-ning, funktion och kvalitet vad gäller parkeringsdäckets kvalitet. I övrigt enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-07.

_________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- expl.
Juridik- upphandlingsenheten 

KS § 132 

Anmälan om delegationsbeslut 2007

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 lägges till handlingarna.

Bil 1 Dnr KS 07-122 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter v 9-13

Bil 2 Dnr KS07-123 002
Förköpsrätt vid försäljning av hyresfastigheter v 9,11,13

Bil 3 Dnr KS 06-514 023
Anmälan om anställningar vid servicekontoret

Bil 4 Dnr KS 07-108 002
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Bil 5 Dnr KS 07-85 055
Anbud avseende översyn av transportorganisationen inom Norrtälje kommun

Bil 6 Dnr KS 07-555 002
Beslutsattestanter/ersättare 2007

Bil 7 Dnr KS 07-108 002
Transporttillstånd, tillfällig trafikföreskrift, dispens från lokaltrafikföreskrift

_______


KS § 133 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2007:18 ang Räddningskost-nadsnämnden

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2007:19 ang Belopps¬justeringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Statens offentliga utredningar; Boutredningens slutbetänkande

Dnr KS 07-55 511

Länsstyrelsens beslut ang ansökan om hastighetsbegränsning på väg 1170 ge-nom Rangarnö By i Norrtälje kommun

Regionplane- och trafikkontoret; Eftervalsundersökning 2006, attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Dnr KS 07-485 106
Försäkringskassans förändringsarbete

Dnr KS 07-331 355
Veolias månadsrapport för januari månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun

Dnr KS 07-331 355
Veolias månadsrapport för februari månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun


Handikappförbunden; Mänskliga rättigheter för människor med funktionsned-sättning

Dnr KS 07-588 108
Wania Törnqvist ang faktura för sophämtning 2007-04-10


KS § 133 forts

Dnr KS 06-822 110
Uppsala Stifts sammanträdesprotokoll ang sammanläggning av Rö, Skederids och Husby-Sjuhundra församlingar i Rimbo pastorat

Dnr KS 03-762 108
Regeringsrättens beslut i mål nr 4919-03 Laglighetsprövning enligt kommunal-lagen, fråga om prövningstillstånd.

TEC Travel Education Centre ang KY-myndighetens beviljande av kursansök-ningar för Internationell Resekonsult – TRAC och Projektledare Mötesdesign

KS 06-724 100
KSL; Yttrande över delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekono-miska utjämningen – med förslag om organisation samt löne- och byggkost-nadsutjämning (SOU 2006:84)

Hela Sverige ska leva; Yttranden Statens ansvar för betaltjänster och Lag om strukturfondspartnerskap

KS 07-392 739
TioHundranämndens rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

Skrivelse från asyl- och migrationsministern m f lang ensamkomna barns situa-tion

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelseprotokoll 2007-02-22

NIHAB:s kallelse till bolagsstämma den 26 mars och styrelsemöte den 28 mars

NIHAB:s sammanträdesprotokoll från extra bolagsstämma den 20 december 2006

Roslagsbostäders styrelseprotokoll från sammanträdet 12 mars 2007.

_________