KS 070528
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.05
18.00-18.40 
Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson (s)


Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 29 maj 2007, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 134-176
Berit Jansson 

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2007-05-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-06-01 anslags nedtagande 2007-06-22 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 134

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 29 maj 2007, kl 13.00.

__________


KS § 135 Dnr KS 07-705 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning april 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2007-05-02, § 168 och föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

__________KS § 136 Dnr KS 07-719 133

Avtal med integrationsverket om 75 introduktionsplatser per år fr o m 2007 samt 2 platser för ensamkomna barn 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag att ingå avtal med integrationsverket om 75 introduktionsplatser för flyktingar per år fr o m 2007 och tillsvidare,

att uppdra till socialnämnden att teckna avtal samt

att ställa sig bakom att socialnämnden vidtar åtgärder för att bereda plats för två ensamkomna barn.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning, bil.


Bakgrund

Förvaltningscheferna vid barn- och skolkontoret, utbildningskontoret, TioHundraförvaltningen, kultur- och fritidskontoret samt socialkontoret har i skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit att kommunen ska teckna nytt avtal med integrationsverket om introduktionsplatser för 75 flyktingar. Efter skrivelsens tillkomst har den politiska majoriteten också givit uttryck för en ambition att skapa plats för att ta emot två ensamkomna flyktingbarn.

forts

KS § 136 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-26 anfört att en samlad bedömning från förvaltningarna ger vid handen att kommunen har möjlighet att fr o m 2007 och tillsvidare ta emot 75 flyktingar per år. Formerna för att bereda plats för två ensamkomna flyktingbarn bör beslutas av socialnämnden.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag att ingå avtal med integrationsverket om 
75 introduktionsplatser för flyktingar per år fr o m 2007 och tillsvidare, att uppdra till socialnämnden att teckna avtal samt att ställa sig bakom att socialnämnden vidtar åtgärder för att bereda plats för två ensamkomna barn.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-28, § 174 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-26. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Hanna Stymne Bratt (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
– att vi skall ingå avtal med integrationsverket om 234 introduktionsplatser för flyktingar per år fr o m 2007 och tillsvidare
– att ställa sig bakom att socialnämnden vidtar åtgärder för att bereda plats för fem ensamkomna barn,
– att uppdra till socialnämnden att teckna avtal

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KS § 137 Dnr KS 05.449 214

Godkännande och antagande av detaljplan väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslaget till detaljplan för Västra vägen med tillhörande MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och överlämna detta inklusive särskild sammanställning över MKB:n till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

Kommunstyrelsens förslag:

2. Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning, bil.


Bakgrund

Väg 76 leder idag genom centrala Norrtälje. Den blandade genomfartstrafiken (13 % av trafiken) och lokaltrafiken mellan stadsdelarna norr och söder om Norrtäljeån innebär stora problem vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet och störningar. En ny genomfart erfordras i ett nytt läge väster om den centrala staden. Utöver genomfartsfunktionen kommer Västra vägen även fördela trafiken smidigare mellan stadens norra och södra delar.KS § 137 forts

Västra vägen skall enligt utvecklingsplanen för Norrtälje ”genomföras med en utformning som innebär en kombination av förbifart och huvudled i stadens trafiknät”. 

Ärendet har varit ute för samråd under perioden 2006-01-26 till 2006-03-10 samt utställt för granskning 2006-12-06-2007-01-23.

Tjänstemannaberedning

Stadsarkitektkontoret har med föreslaget undantag och övriga föreslagna revideringar och kompletteringar i utlåtande 2007-03-27 föreslagit kommunstyrelsens besluta att godkänna förslaget till detaljplan för Västra vägen med tillhörande MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och överlämna detta inklusive särskild sammanställning över MKB:n till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09 föreslagit enligt stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-03-27. Socialdemokraterna reserverar sig samt lämnar skriftlig protokollsanteckning.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – att kommunen genomför MKB där man prövar en rondell vid Esplanaden gentemot en planskild korsning där Esplanaden dras under Västra vägen, att Stegelbäcksgatan och Regementsgatan prövas i en MKB som alternativa infarter till Campus Roslagen. 

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

KS § 138 Dnr KS 07-434 291

Investeringsmedel för nybyggnad av förskola vid Närtuna skola, Närtuna Prästgård 1:7, Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att anslå investeringsmedel för nybyggnad av förskola vid Närtuna skola enligt tjänsteutlåtande 2007-04-26, till en beräknad kostnad av 8 105 tkr,

att finansieringen sker med egna medel,

att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader fr o m 2008 års budget.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att ge ledningskontoret i uppdrag att genomföra försäljning av den så kallade röda parvillan när den nya förskolan är uppförd.

Bakgrund

På begäran från barn- och skolförvaltningen har tekniska kontoret tagit fram ett förslag till ny förskola invid Närtuna skola. En ombyggnad av befintlig byggnad har utretts, men bedöms ej kunna tillgodose gällande funktionskrav till godtagbara kostnader utan föreslås istället att rivas. I det ursprungliga huvudalternativet föreslogs att modulbyggnaden vid Köpmanholms skola skulle demoteras och flyttas för återuppförande i Närtuna samt byggas till för att uppfylla erforderliga lokalbehov. Då ökade lokalbehov nu uppkommit för förskoleverksamheten i Köpmanholm, har barn- och skolnämnden i sitt beslut 2007-03-06, § 22 begärt att paviljongbyggnaden behålles och att alternativförslaget med helt ny förskolebyggnad uppförs i Närtuna. Lokalsamordningsgruppen och lokalstyrgruppen har behandlat ärendet och båda ställer sig bakom förslaget till nybyggnad av förskola.KS § 138 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-26 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel för nybyggnad av förskola vid Närtuna skola enligt tjänsteutlåtande 2007-04-26, till en beräknad kostnad av 8 255 tkr, att finansieringen sker med egna medel, att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader fr o m 2008 års budget. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att genomföra försäljning av den s k röda parvillan när den nya förskolan är uppförd.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 190 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-26 med Elisabeth Björks (s) och Kjell Janssons (m) yrkande att åtgärder i ersättningslokaler ej skall belasta investeringskostnaden utan den beräknade kostnaden skall därför uppgå till 8.105 kr.

_________
KS § 139 Dnr KS 07-528 001

Förslag till organisation av planeringsprocessen i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar

att anta av ledningskontoret 2007-03-21 upprättat förslag till organisation av planeringsprocessen i Norrtälje kommun med följande ändring – att sid 3 första stycket skall ha följande nya lydelse ”Enheten är placerad på ledningskontoret och benämns planering och utveckling och är underställd planeringschefen.”.


Bakgrund

Planeringsprocessen har under de gångna åren inte varit tillräckligt effektiv för att motsvara efterfrågan på planlagd mark för bostäder, verksamhetsområden och infrastruktur.

Den politiska majoriteten beslutade att som en åtgärd förändra den politiska organisationen. Även tjänstemannaorganisationen måste nu anpassas för att på ett effektivt sätt kunna verkställa de politiska besluten.

En arbetsgrupp med representanter från de förvaltningar som är berörda av processen har tillsammans gjort en analys av de påverkande faktorerna. Ett PM är framtagen som belyser olika alternativa sammansättningar av processens kompetenser. Gruppen har därefter enats om ett förslag som utgångspunkt för fortsatt diskussion om detaljorganisation.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-21 redogjort för planeringsprocessen samt föreslagen detaljorganisation och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna föreliggande förslag till 


KS § 139

detaljorganisation och sända förslaget på remiss till bygg- och miljönämnden att besvaras senast den 20 april 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-03-28, § 133 att godkänna föreliggande förslag till detaljorganisation med följande ändring av ledningskontorets tjänsteskrivelse 21 mars 2007, sid 3 första stycket skall ha följande nya lydelse: ”Enheten är placerad på ledningskontoret och benämns planering och utveckling och är underställd planeringschefen.” samt att sända förslaget på remiss till bygg- och miljönämnden att besvaras senast den 20 april 2007.

Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde 2007-04-19, § 136 beslutat att tillstyrka aktuellt förslag till organisation av planeringsprocessen i Norrtälje kommun.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 196 föreslagit att anta av ledningskontoret 2007-03-21 upprättat förslag till organisation av planeringsprocessen i Norrtälje kommun. 
_________
KS § 140 Dnr KS 07-782 042

Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning för 2006 inklusive koncernredovisning,

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet ansvarsfrihet för år 2006.

Bakgrund

I november 2005 bildades Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting som medlemmar. Kommunalförbundet har som uppgift att äga TioHundra AB. År 2006 var Kommunalförbundet och TioHundra AB:s första verksamhetsår. 

Direktionen i Kommunalförbundet har den 20 april 2007 godkänt årsredovisningen inkl koncernredovisning och överlämnat denna till fullmäktige i Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun att besluta i frågan om ansvarsfrihet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för 2006 inklusive koncernredovisning, att bevilja direktionen för Kommunalförbundet ansvarsfrihet för år 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 201 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-07.
__________


KS § 141 Dnr KS 06-720 212

Planprogrammet till Hallsta pappersbruk och den fördjupade översiktsplanen för Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta programmet för detaljplanering av Hallsta pappersbruks fabriksområde med tillhörande samrådsredogörelse med kommentarer som underlag för kommande detaljplanläggning,

att uttala att den fördjupade översiktsplanen för Hallstavik inte är aktuell vad gäller sträckningen av Tulkavägen.


Bakgrund

Norrtälje kommun och Hallsta pappersbruk har i samverkan tagit fram ett program för detaljplanering av Hallsta pappersbruks fabriksområde. Planprogrammet innebär konsekvenser för gällande fördjupad översiktsplan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-08 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta programmet för detaljplanering av Hallsta pappersbruks fabriksområde med tillhörande samrådsredogörelse med kommentarer som underlag för kommande detaljplanläggning, att uttala att den fördjupade översiktsplanen för Hallstavik inte är aktuell vad gäller sträckningen av Tulkavägen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 189 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-08.

_________KS § 142 Dnr KS 07-210

Anslag för tillkommande markförstärkningsarbeten i Färsna 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna reviderad exploateringskalkyl för Färsna per 2007-05-08,

att bevilja kommunstyrelsen 7 238 000 kr i investeringsanslag för tillkommande markförstärkningsarbeten i Färsna i Norrtälje,

att finansiering sker med egna medel,

att kommunstyrelsens budgetram utökas 2008 med 2 800 000 kr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna,

att finansiering 2008 sker med eget kapital. 


Bakgrund

I investeringsärendets programbeskrivning för Färsna 2005-12-20 har tekniska kontoret bland annat reserverat sig för kalkylens riktighet, prisavviselse på anbud i upphandlingen och mark- och grundförutsättningar, berg och leriga markförhållanden. Efter att tekniska kontoret genomfört geoteknisk undersökning har omfattningen av markförstärkning fastslagits. Kostnaden har beräknats till 7 238 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret/Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-12 redovisat ärendet med tekniska nämndens beslut 2006-02-09, § 7 och kommunfullmäktiges beslut 2006-03-27, § 72 gällande Färsnaprojektet.


forts


KS § 142 forts

Föreligger reviderad tjänsteskrivelse från tekniska kontoret/ledningskontoret daterad 2007-05-22 med förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad exploateringskalkyl för Färsna per 2007-05-08, att bevilja kommunstyrelsen 7 238 000 kr i investeringsanslag för tillkommande markförstärkningsarbeten i Färsna i Norrtälje, att finansiering sker med egna medel, att kommunstyrelsens budgetram utökas 2008 med 2 800 000 kr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna, att finansiering 2008 sker med eget kapital. Arbetsutskottet föreslås besluta för egen del att anta anbud nr 1 för genomförande av föreslagen nybyggnad av gata och VA-ledningar samt pumpstation i Färsna i Norrtälje, att anta anbud nr 3 för genomförande av föreslagen markförsäljning i Färsna i Norrtälje, att uppdra till tekniska kontoret att efter tilldelningsbeslut får beställa projektets utförande.


Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 205 föreslagit enligt tekniska kontoret/ledningskontorets skrivelse 2007-04-12.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-23, § 224 föreslagit - med upphävande av sitt tidigare beslut 2007-05-16, § 205 - enligt ledningskontorets/tekniska kontorets reviderade tjänsteskrivelse 2007-05-22. Arbetsutskottet beslutade för egen del att anta anbud nr 1 för genomförande av föreslagen nybyggnad av gata och VA-ledningar samt pumpstation i Färsna i Norrtälje, att anta anbud nr 3 för genomförande av föreslagen markförsäljning i Färsna i Norrtälje, att uppdra till tekniska kontoret att efter tilldelningsbeslut får beställa projektets utförande.

__________
KS § 143 Dnr KS 07-811 001

Revidering av TioHundranämndens karaktär och roll

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut – den gemensamma verksamheten tillsammans med landstinget skall övergå till en mer renodlad beställar/utförar-modell. Det innebär att personunionen mellan TioHundranämndens arbetsutskott och bolaget TioHundra AB:s styrelse upphör.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har tillsammans bildat en gemensam organisation för hälso- och sjukvård samt omsorg fr o m den 1 januari 2006. I detta beslut föreslogs att för att säkra sambanden mellan nämnd och bolag bilda en personunion mellan den gemensamma nämnden och bolagets styrelse. Personunionen kan ses som ett sätt att bekräfta nämndens formella ställning och politiska överhöghet. De politiska besluten skall beredas och fattas i nämnden, inte i bolaget. Bolaget är driftsform för verksamheten, inte en arena för politisk styrning, även om dess styrelse också är politiker i den gemensamma nämnden.

Landstingsfullmäktige har den 28 november 2006, § 264 antagit en ny politisk organisation för Stockholms läns landsting. I detta beslut ingår vad gäller TioHundranämnden att ”den gemensamma verksamheten tillsammans med Norrtälje kommun övergår till en mer renodlad beställar/utförar-modell. 


forts
KS § 143 forts

Det inne bär att personunionen mellan TioHundranämndens arbetsutskott och bolaget TioHundra AB:s styrelse upphör.”

I enlighet med den samverkan som bedrivs mellan landstinget och kommunen
bör kommunen bekräfta landstingets beslut. I och med att personunionen upphör äger TioHundranämndens ledamöter inte sitta i styrelsen för TioHundra AB.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-04-25 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut – den gemensamma verksamheten tillsammans med landstinget skall övergå till en mer renodlad beställar/utförar-modell. Det innebär att personunionen mellan TioHundranämndens arbetsutskott och bolaget TioHundra AB:s styrelse upphör.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 211 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-25. Socialdemokraterna reserverade sig samt lämnade skriftlig protokollsanteckning.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson - avslag på förslaget att upphäva personunion mellan TioHundranämndens arbetsutskott och TioHundra AB:s styrelse 

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
__________


KS § 144 Dnr KS 07-261 106

Beviljande av bidrag för projekt Norrtälje Framtid

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja 100 tkr till projektet samt

att bidraget skall belasta ledningskontorets, planering och näringsliv, konto för näringslivsutveckling.


Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Under tiden 2004-06-01-2005-06-31 har Norrtälje kommun bidragit med 200 tkr till projekt Norrtälje Framtid. Projektet har letts av Köpmannaföreningen med representanter både från handeln och från fastighetsägare.

Därefter har kommunens bidrag minskat ned till 100 tkr och ingått i ledningskontorets budget.

För projektet under 2006-2007 togs fram en beskrivning vad kommunen önskade för prioritering.

Projekt Norrtälje Framtid önskar att kommunen deltar i finansieringen av projektet ytterligare ett år med 100 tkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-23 redovisat vad kommunen önskade få för prioritering för projektet 2006-2007 samt lämnat synpunkter i ärendet. KS § 144 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 100 tkr till projektet samt att bidraget skall belasta ledningskontorets, planering och näringsliv, konto för näringslivsutveckling.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-02, § 170 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-23. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Elisabeth Björk (s) – avslag och att pengarna istället används till förskönande åtgärder i stadskärnan.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

Expedieras:
Norrtälje Framtid
Ekonomienheten
KS § 145 Dnr KS 07-302 430

Yttrande över miljödepartementets remiss ”Ett svenskt havsmiljöinstitut (SOU 2006:112)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte avge något yttrande över Havsmiljöutredningens delbetänkande (SOU 2006:12).


Bakgrund

Miljödepartementet har översänt Havsmiljöutredningens delbetänkande Ett svenskt havsmiljöinstitut, SOU 2006:112 till Norrtälje kommun för yttrande.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut i juli 2006 att tillkalla en utredare med uppdrag att utreda hur forskning och miljöövervakning bättre kan användas för att återskapa en god havsmiljö i Östersjön och i Västerhavet. Utredningens uppgift enligt regeringens direktiv är att föreslå åtgärder som långsiktigt säkerställer behovet av effektiv och samordnad insamling och analys av kunskap rörande vattenfrågor i avsikt att säkerställa bevarande och hållbart nyttjande av havet. utredningen redovisar i det här delbetänkandet de delar av uppdraget som behandlar verksamheten vid de nuvarande marina centrumen och förutsättningarna för att etablera ett vetenskapligt havsmiljöinstitut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-24 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att inte avge något yttrande över Havsmiljöutredningens delbetänkande (SOU 2006:12).

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-02, § 173 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-24.
_________
Expedieras: Miljödepartementet 
KS § 146 Dnr KS 07-541 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om sänkt hastighet från 70 km/tim till 50 km/tim på väg 1030, Lågarövägen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim på väg 1030.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över Lågarö Hattsundets Samfällighetsförening, Lågarö Byamän Samfällighetsförening, Lågarö Tomtägarförening och Catherine Carlbergs ansökan om hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim på väg 1030.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-04-12 yttrat sig i ärendet och anför att om situationen ska förbättras för samtliga trafikanter föreslås att hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim införs på hela väg 1030. I en tidigare remiss från länsstyrelsen tillstyrkte trafiksäkerhetsnämnden den 24 augusti 1988, § 99 hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim på vägen.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim på väg 1030.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-02, § 175 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-04-12.

_________
Expedieras: Tekniska kontoret 
KS § 147 Dnr KS 07-454 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om hastighetsbegränsning på väg 1106 vid Hensvik - Herräng

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning på väg 1106 vid Hensvik-Herräng.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över ansökan från Mary Åkerlund om hastighetsbegränsning på väg 1106 vid Hensvik-Herräng. sökande anser att aktuell vägsträcka har så dålig standard och att många incidenter med dikeskörning som följd har inträffat. Sökanden menar att man inte kör efter omständigheterna utan hänvisar till tillåten högsta hastighet som är 70 km/tim.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-04-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning på väg 1106 vid Hensvik-Herräng.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-02, § 176 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-04-11.

__________
Expedieras: 
Tekniska kontoret 
KS § 148 Dnr KS 07-530 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om utökad hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 76 genom Svanberga

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka att gällande hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 76 genom Svanberga förlängs söderut (ca 300 meter) till en punkt ca 200 meter söder om infarten till festplatsen (Vikingabyn), 

att hastighetsbegränsningen gäller årligen mellan 31 maj och 15 september.

Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över ansökan från Merit Mattsson och Erik Sandgren om sänkt hastighetsgräns på Rv 76 genom Svanberga samt att det byggs hastighetsdämpande åtgärder vid in/utfarten genom Svanberga. Vidare önskar sökande att man gör hastighetsmätningar vid in/utfarten genom Svanberga. Sökanden anser att hastigheten på aktuell vägsträcka är så hög att någonting måste göras.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-04-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka att gällande hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 76 genom Svanberga förlängs söderut (ca 300 meter) till en punkt ca 200 meter söder om infarten till festplatsen (Vikingabyn), att hastighetsbegränsningen gäller årligen mellan 31 maj och 15 september.

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2007-04-18, § 156.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-02, § 177 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-04-04.
_________
Expedieras: Tekniska kontoret

KS § 149 Dnr KS 07-649 214

Utställningsbeslut gällande detaljplan för södra delen av väg 76, Västra vägen samt anslutningen till denna väg 276, Kustvägen i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att förslag till detaljplan för södra delen av väg 76, Västra vägen samt anslutningen till denna väg 276, Kustvägen i Norrtälje stad ställs ut för granskning.Bakgrund

Syftet med denna detaljplan, som är en utbrytning av detaljplanen för hela sträckningen av Västra vägen, är att tillgodose formella krav på den ändring av Kustvägens anslutning till Västra vägen, som blev en följd av synpunkterna på samrådsförslaget. Ändringen redovisades i planförslaget som varit utställt under december 06-januari -07. Den utställningen skall nu betraktas som ett samråd för den här aktuella delen av detaljplanen för Västra vägen för vilken en ny utställning görs.

Tjänstemannaberedning

Föreligger upprättad utställningshandling 2, 2007-04-20.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 180 behandlat ärendet.

_________

Expedieras:
Stadsarkitektkontoret KS § 150 Dnr KS 07-461

Utställningsbeslut gällande förslag till detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 avseende de fyra ”italienska villorna” vid färjeläget i Furusund i Blidö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna redovisad bedömning av behovet av särskild miljöbedömning, 

att godkänna upprättad redogörelse över inkomna samrådsyttranden samt

att godkänna att planförslaget ställs ut för granskning med de ändringar som företagits med anledning av plansamrådet.

Bakgrund

Detaljplanen har upprättats med syftet att möjliggöra bevarandet av de fyra ”italienska villorna” vid färjeläget i Furusund.

Efter programsamråd under slutet av 2004 har följts av ett detaljplanesamråd under sommaren 2006. Därefter har samrådsredogörelse och ett marginellt förändrat utställningsförslag upprättats.

Tjänstemannaberedning

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse 2007-04-19 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att dels godkänna redovisad bedömning av behovet av särskild miljöbedömning, dels den av kontoret upprättade redogörelsen för de samrådsyttranden som, med anledning av plansamrådet, inkommit under tiden maj – juli 2006, dels även besluta om utställning av nu föreliggande utställningsförslag med de ändringar som företagits i anledning av plansamrådet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 182 föreslagit enligt stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-04-19.
_________
Expedieras: stadsarkitektkontoret
KS § 151 Dnr KS 07-554 214

Förfrågan om upprättande av detaljplan för fastigheten Baltora 2:5 i Rådmansö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bifalla framställningen om upprättande av detaljplan för fastigheten Baltora i Rådmansö församling.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Sökanden har inkommit med en ansökan om förhandsförfrågan gällande ändring av detaljplanen i syfte att dela fastigheten i tre nya samt att medge byggnationen med en större byggnadsyta än vad gällande detaljplan medger.

Sökanden anger skälet att fastigheten är så pass stor att den bör klara en större exploatering. Den befintliga byggnaden är ursprungligen en uthusbyggnad till den huvudbyggnad som styckats av från grannfastigheten. Om ansökan inte kan medges vill sökanden pröva lokaliseringsfrågan med gällande tillåten byggnadsyta.

Tjänstemannaberedning

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse 2007-04-24 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen att avslå framställningen om upprättande av detaljplan för fastigheten Baltora i Rådmansö församling.
forts


KS § 151 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 187 beslutat bifalla framställningen om upprättande av detaljplan för Baltora 2:5. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på framställan.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

__________

Expedieras:
Stadsarkitektkontoret

KS § 152 Dnr KS 07-352 291

Investeringsmedel för ombyggnad av lokaler i Edsbro skola till multilokal för praktiskt/estetiska ämnen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anslå investeringsmedel om 2 260 tkr för ombyggnad av lokaler i Edsbro skola till multilokal för praktiskt/estetiska ämnen,

att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar,

att ge ledningskontoret i uppdrag att genomföra erforderliga förändringar i 2008 års budget till följd av genomförd investering.


Bakgrund

Edsbro skola saknar möjlighet att bedriva undervisning i träslöjd i den egna skolan. Eleverna skjutsas därför till annan skola för dessa lektioner. Tidigare bedrevs undervisning i en paviljong på skoltomten. Denna paviljong har utdömts av hälsoskäl och har därför rivits.

Barn- och skolförvaltningen vände sig till tekniska kontoret i början av 2006 för att utarbeta förslag till lokallösning med målsättning att lokal för träslöjd skulle inrymmas i skolan och att lokalen skulle utformas så att den kunde nyttjas även för andra praktiskt/estetiska ämnen och inom fritidshemsverksamheten.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse och investeringsberedning 2007-02-16 lämnat förslag till utförande i enlighet med uppdraget. Både lokalsamordningsgruppen och lokalstyrgruppen stödjer förslaget till ombyggnad vid Edsbro skola.

fortsKS § 152 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-27 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att anslå investeringsmedel om 2 260 tkr för ombyggnad av lokaler i Edsbro skola till multilokal för praktiskt/estetiska ämnen, att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar, att ge ledningskontoret i uppdrag att genomföra erforderliga förändringar i 2008 års budget till följd av genomförd investering.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 191 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-27.

__________

Expedieras:
Ledningskontoret
Ekonomienheten 
KS § 153 Dnr 07-729 293

Investeringsmedel för ombyggnad av ROS (Roslagens sjukhus) bassäng, kv Enen 1, Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anslå investeringsmedel med 1 300 tkr för ombyggnad av ROS bassäng,

att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,

att Tiohundranämnden belastas med den utökade drift- och kapitaltjänstkostnaden för projektet.


Bakgrund

Under våren 2006-03-20 fick tekniska kontoret i uppdrag att utreda och finna en lösning på de problem som förekommit med reningen i bassängen på ROS, för att därigenom om möjligt kunna öka antalet badande. Ett förslag till åtgärder som medger en ökad kapacitet från nuvarande 8 personer i timmen till 15 personer i timmen till en kalkylerad kostnad om ca 1,3 mkr, redovisades senare under hösten 2006 för lokalsamordningsgruppen.

Då efterfrågan på platser för rehabilitering i bassängen är mycket stort har TioHundraförvaltningen begärt att tekniska kontoret planerar att genomföra åtgärderna. Lokalstyrgruppen har vid sammanträde 2007-04-24 ställt sig bakom förslag till investering för utökad kapacitet vid bassängen vid ROS.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-26 föreslagit kommunstyrelsen besluta

KS § 153 forts

att anslå investeringsmedel med 1 300 tkr för ombyggnad av ROS bassäng, att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att Tiohundranämnden belastas med den utökade drift- och kapitaltjänstkostnaden för projektet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 192 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-26.

__________

Expedieras:
Ekonomienheten
TioHundranämnden 
KS § 154 Dnr KS 05-136 299

Om- och tillbyggnad av Albert Engströmsgården i Grisslehamn, Augustberg 1:1 i Norrtälje kommun

Beslut

Ann S Pihlgren (m) anmäler jäv och lämnar lokalen. Lotta Lindblad-Söderman (m) tjänstgör.

Kommunstyrelsen beslutar 

att anslå investeringsmedel med 2 700 tkr för ombyggnad av Albert Engströmsgården i Grisslehamn,

att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,

att uppdra till ledningskontoret att genomföra erforderliga förändringar i budget 2008,

att tekniska kontoret skall vara huvudman för fastigheten.


Bakgrund

Albert Engströmssällskapet har i skrivelse 2004-06-17 till tekniska kontoret anhållit om en ombyggnad av delar av Albert Engströmsgården för att Sällskapet skulle kunna flytta över museets verksamhet dit. Under år 2005 pågick utredningsarbete avseende förutsättningar för projektet.

Kommunstyrelsen beslutade 2006-01-26, 22 att upprusta huvudbyggnaden vid Albert Engströmsgården invändigt inför 250-års jubileet sommaren 2006 samt att godkänna inriktningen för det fortsatta arbetet för att kunna genomföra flyttningen av museet.

Ett åtgärdsprogram har nu framtagits i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla investeringsärendet vid sitt sammanträde 2007-05-15. Både lokalsamordningsgruppen och 

KS § 154 forts

lokalstyrgruppen stödjer förslaget till investeringar vid Albert Engströmsgården samt förslaget att överföra objektet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-26 redovisat punkterna i åtgärdsprogrammet samt föreslår kommunstyrelsen besluta, under förutsättning av kultur- och fritidsnämndens beslut, att anslå investeringsmedel med 2 700 tkr för ombyggnad av Albert Engströmsgården i Grisslehamn, att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att uppdra till ledningskontoret att genomföra erforderliga förändringar i budget 2008.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 193 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-26 – under förutsättning av kultur- och fritidsnämndens beslut -.

Beslutande sammanträde

Vid dagens sammanträde föreligger kultur- och fritidsnämndens beslut 2007-05-15, § 59. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att investeringar enligt tekniska kontorets förslag genomförs vid Albert Engströmsgården i Grisslehamn, att fastigheten från 1 januari 2008 överförs från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden, att hos kommunstyrelsen begära en ramjustering fr o m budget 2008 för internhyran samt att uppdra till förvaltningen att utarbeta ett samarbetsavtal med Albert Engströmssällskapet.

Yrkanden:

Kjell Jansson – att tekniska kontoret skall vara huvudman för fastigheten, i övrigt bifall till kultur- och fritidsnämndens beslut.
__________

Expedieras:
Ekonomienheten
Tekniska kontoret 
KS § 155 Dnr KS 07-450 042

Månadsrapport för mars 2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande månadsrapport för mars 2007 samt att överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom samt

att för egen del godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.


Bakgrund

Kommunens resultat till och med mars månad uppgick till 30 538 tkr. Resultatet är periodiserat, vilket innebär att väsentliga kostnader och intäkter som är hänförliga till perioden är redovisade. Då motsvarande periodisering inte gjordes i mars 2006 kan resultatet inte jämföras med föregående år. Från och med delårsrapport 1 (januari-april) kommer jämförelse med föregående år att redovisas.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-27 redovisat nämndernas utfall samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande månadsrapport för mars 2007 samt att överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom samt att för egen del godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 194 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-27.

__________

Expedieras: Kf

KS § 156 Dnr KS 07-212 251

Försäljning av blivande tomt för kontor vid Flygfältet etapp 6, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av en blivande tomt för kontor av fastigheten Tälje 4:46 vid Flygfältet etapp 6, Norrtälje stad.

Bakgrund

I gällande detaljplan för Flygfältet etapp VI, fastigheterna Tälje 4:88 och del av Görla 8:1 i Frötuna församling, samt del av Tälje 4:46 i Norrtälje stad, antagen av byggnadsnämnden 2005-03-31 och laga kraft 2005-04-29 finns en outnyttjad byggrätt för kontor. Resterande delar i detaljplanen är planlagda för bostäder och är tidigare markanvisade till Peab AB.

Den föreslagna kontorsbebyggelsen är avsedd att fungera som bulleravskärmning mot väg 276 för bostäderna.

Förslaget till köpekontrakt innebär att kommunen säljer den blivande kontorstomten till Norrtälje Bostäder AB för en köpeskilling av 1.050.000 kronor enligt anbud, motsvarande ca 480 kr/m2 BTA. Därvid har förutsatts att den mindre justeringen av bebyggelseförslaget sker för anpassning till gällande byggrätt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-26 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en blivande tomt för kontor av fastigheten Tälje 4:46 vid Flygfältet etapp 6, Norrtälje stad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 19 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-26.
__________
Expedieras: Lars Härlin, mark-expl.chef

KS § 157 Dnr KS 06-709 253

Försäljning av fastigheten Mora 3:18, f d brandstationen i Bergshamra

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Mora 3:18, f d brandstationen i Bergshamra,

att påbörja en erforderlig planändring som erfordras för en ändrad användning av fastigheten.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-11-18, § 288 att ge ledningskontoret i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Mora 3:18, f d brandstationen i Bergshamra. Ledningskontoret har lämnat försäljningsuppdraget till Christer Magnusson AB. I ett första skede har infordrats skriftliga indikativa bud med uppgift om tänkt användning av befintliga lokaler. Totalt inkom 19 anbud. Av dessa har 6 anbud gått vidare för slutförhandling. I avvägningen av de 6 anbud som gått vidare för slutförhandling har pris och realistisk användning vägts in.

Tjänstemannaberedning

Förslag till köpekontrakt har tecknats med skorstensfejarmästare Bernhard Schritter AB. Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-04-27 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Mora 3:18, f d brandstationen i Bergshamra, att påbörja en erforderlig planändring som erfordras för en ändrad användning av fastigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 197 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-27.
__________
Expedieras: Lars Härlin, mark-expl.chef

KS § 158 Dnr KS 06-418 251

Tillägg nr 2 till föravtal (intentionsavtal) gällande Flygfyrens handelsområde i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg nr 2 till föravtal (intentionsavtal) med 
FyrfastAB, försäkringsbolaget Alecta gällande utbyggnad av Flygfyrens handelsområde.


Bakgrund

Kommunen och FASTICA FF 2 AB, namnändrat till Fyrfast AB, försäkringsbolaget Alecta träffade 2006-05-29 och 2006-06-13 ett föravtal (intentionsavtal) samt 2007-02-26 och 2007-03-30 ett tilläggsavtal nr 1 gällande genomförande av en utbyggnad av Flygfyrens handelsområde. Tilläggsavtalet reglerade vissa villkorstider i huvudavtalet.

Enligt föravtalet äger Alecta rätt att på egen bekostnad upprätta ett program för detaljplan avseende projektet. Detta program föreligger och godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-25 enligt delegation från kommunstyrelsen 2007-01-15. I projektet ingår kommunägd mark som enligt föravtalet avses markanvisas till Alecta, vilket skall regleras i ett blivande preliminärt markanvisningsavtal. Enligt arbetsutskottets beslut skulle vissa frågor i planprogrammet klarläggas i samrådsförslag till detaljplan. Godkänt samrådsförslag till detaljplan bör föreligga innan det preliminära markanvisningsavtalet tecknas.

I föravtalet inklusive tilläggsavtal nr 1 finns två villkor, nämligen att preliminärt markanvisningsavtal skall vara upprättat och godkänt av kommunstyrelsens senast 2007-05-31 samt att kommunfullmäktige godkänner genomförandet av projektet gällande de ekonomiska konsekvenserna för kommunen senast 2007-06-30.


forts


KS § 158 forts

Enligt överläggningar har parterna kommit fram till att villkorstiden gällande upprättande och godkännande av ett preliminärt markanvisningsavtal bör förlängas till 2007-08-30 och att villkorstiden för kommunfullmäktiges godkännande av de ekonomiska konsekvenserna bör förlängas till 2007-10-01. Avsikten är dock att avtalsförhandlingarna skall bedrivas så fort som möjligt, så snart förutsättningarna i projektet har klarlagts och godkänts av kommunstyrelsen i samrådsförslag till detaljplan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-30 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg nr 2 till föravtal (intentionsavtal) med FyrfastAB, försäkringsbolaget Alecta gällande utbyggnad av Flygfyrens handelsområde.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 198 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-30.

_________

Expedieras: Lars Härlin, mark-expl.chef

KS § 159 Dnr KS 07-410 253

Köpekontrakt och nyttjanderättsavtal berörande fastigheterna Skärsta 1:72 (Skärsta skola) och Skärsta 1:185)

Beslut

Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till köpekontrakt och nyttjanderättsavtal med Skärsta Friskola.


Bakgrund

Förhandlingar har förts med Skärsta friskola angående försäljning av fastigheten Skärsta 1:72 (Skärsta skola) efter ombildning genom fastighetsreglering. Sådana förhandlingar inleddes under hösten 2006 och har nu resulterat i ett förslag till köpekontrakt.

De med skolverksamheten funktionsmässigt tillhörande utfartsväg, parkering samt idrotts- och lekanläggningarna – såsom bollplan och hoppgrop m m – är emellertid belägna utanför den blivande skolfastighetens gränser, samt utgör allmän platsmark enligt gällande detaljplan. Lantmäteriet har meddelat att en försäljning av även dessa delar inte kan genomföras med mindre än att detaljplanen först ändras. Det upprättade köpekontraktet kompletteras därför med ett nyttjanderättsavtal.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har överlämnat förslag till köpekontrakt. Norrtälje kommun säljer fastigheten Skärsta 1.72 (Skärsta skola) inklusive ett område av fastigheten Skärsta 1:85 om tillsammans ca 8.000 m2 till ett blivande fastighetsbolag som kommer att hyra ut skolan till Skärsta friskola. Köpeskillingen är 1.000.000 kr. Utöver detta utges en ersättning för inventarier till bokförda värdet 70.000 kr.

forts

KS § 159 forts

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till köpekontrakt och nyttjanderättsavtal med Skärsta Friskola.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 202 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-08.

__________

Expedieras: Lars Härlin, mark-expl.chef

KS § 160 Dnr KS 06-638 291

Avtal om förhyrning av metodkök för uppdragsutbildningen på Campus Roslagen, Tälje 4:90, Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande förslag till hyresavtal på totalt 710 m2 till en total kostnad av 469 tkr per år, för en tid av 5 år, att gälla från och med 2007-09-01 till och med 2012-08-31 samt med möjlighet till 5 års förlängningar,

att utse tekniska chefen att jämte kommunstyrelsens ordförande teckna hyresavtal,

att lokalkostnaden för metodkök vid Campus Roslagen belastar utbildningsnämnden inom ramen för befintlig budget.

Bakgrund

Utbildningsnämnden fattade vid sammanträde 2006-09-26 beslut om att anmäla behov av nytt metodkök på Campus Roslagen till den nya KY-utbildningen som startade under höstterminen 2006. Tekniska kontoret har på uppdrag av utbildningsförvaltningen förhyrt delar av centralköket på nuvarande Campus Roslagen i avvaktan på ett beslut om en eventuell ombyggnad av detta till ett centralt leveranskök för de kommunala verksamheterna inom Norrtälje tätort.

Ett förslag till ombyggnad och upprustning av kökslokalerna i byggnad 12 på Campus Roslagen till lokaler för utbildningar inom restaurang- och matproduktion har därför upprättats av NIHAB i samråd med hyresgästen och tekniska kontoret.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-09 föreslagit kommunstyrelsen besluta 
fortsKS § 160 forts

att godkänna föreliggande förslag till hyresavtal på totalt 710 m2 till en total kostnad av 469 tkr per år, för en tid av 5 år, att gälla från och med 2007-09-01 till och med 2012-08-31 samt med möjlighet till 5 års förlängningar, att utse tekniska chefen att jämte kommunstyrelsens ordförande teckna hyresavtal, att lokalkostnaden för metodkök vid Campus Roslagen belastar utbildningsnämnden inom ramen för befintlig budget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 204 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-09.

__________

Expedieras:
Ekonomienheten
Tekniska kontoret
Utbildningsnämnden 
KS § 161 Dnr KS 07-791 511

Revidering av tidigare beslut om parkering på kommunalägd kvartersmark i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att kommunalägd kvartersmark, enligt till ärendet hörande förteckning, tillsvidare upplåts för allmän parkering,

att parkeringstiden ska regleras med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap,

att parkeringsövervakning ska ske med av kommunen förordnade parkeringsvakter enligt lag om kommunal parkeringsövervakning SFS (1987:24) samt

att felparkeringsavgift uttages enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.


Bakgrund

I Norrtälje har ett flertal provisoriska parkeringsplatser anordnats på obebyggd kommunalägd kvartersmark. Enligt gällande detaljplaner är marken i huvudsak ämnad för bebyggelse.

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering har meddelats med stöd av 10 kapitlet i Trafikförordningen (1998:1276) för dessa parkeringsplatser.

För att kunna övervaka att gällande föreskrifter efterlevs krävs att kommunen har ett beslut om att marken ska användas som allmän parkering samt att den ska övervakas med stöd av Lagen om parkeringsövervakning (SFS 1987:24).

Gällande beslut är från 1993. Med anledning av att kommunen sålt av mark och nya ytor tillkommit har tekniska kontoret reviderat förteckningen över den kommunalägda mark, som idag används som allmänna parkeringsplatser.KS § 161 forts

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-05-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att kommunalägd kvartersmark, enligt till ärendet hörande förteckning, tillsvidare upplåts för allmän parkering, att parkeringstiden ska regleras med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap, att parkeringsövervakning ska ske med av kommunen förordnade parkeringsvakter enligt lag om kommunal parkeringsövervakning SFS (1987:24) samt att felparkeringsavgift uttages enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 208 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-05-08.


_________

Expedieras:
Tekniska kontoret 
KS § 162 Dnr KS 07-529 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om utökad hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 76 genom Hammarby

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till Länsstyrelsen tillstyrka att gällande hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 76 genom Edebo förlängs norrut ca 550 meter,

att föreslå Vägverket att införa hastighetssäkrade övergångsställen i Hammarby och Edebo, samt med fysiska åtgärder säkra gång- och cykeltrafiken längs med väg 76 mellan Hammarby och Edebo.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över ansökan från Jesper Sjöblom om hastighetsbegränsning på väg 76 Hammarby. Sökande anser att gällande hastighetsgräns 50 km/tim vid Edebo förlängs ca 400 meter norrut förbi Hammarby.

Trafiksäkerhetsnämnden har den 6 september 2005 i yttrande till Länsstyrelsen tillstyrkt förlängning av hastighetsbegränsningen till 50 km/tim norrut på riksväg 76 i Edebo.

Vägverket är väghållare för väg 76. Bebyggelse finns på båda sidor om vägen, cirka 12 in- och utfarter ansluter vid vägen. sikten är begränsad från båda håll på grund av backkrön

Hammarby angränsar till byn Edebo där hastighetsbegränsningen 50 km/tim gäller men cirka 150 meter söder om Hammarby förändras hastighetsgränsen till 70 km/tim genom Hammarby. Vägrenen mellan Hammarby och Edebo är smal. gång- och cykelbana saknas.

fortsKS § 162 forts

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-05-09 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att i yttrande till Länsstyrelsen tillstyrka att gällande hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 76 genom Edebo förlängs norrut ca 550 meter, att föreslå Vägverket att införa hastighetssäkrade övergångsställen i Hammarby och Edebo, samt med fysiska åtgärder säkra gång- och cykeltrafiken längs med väg 76 mellan Hammarby och Edebo.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 209 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-05-09.


__________

Expedieras:
Tekniska kontoret 
KS § 163 Dnr KS 07-796 023

Tillsvidareanställning av skolchef

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att erbjuda Ulf Gustafsson tillsvidareanställning som barn/skolchef samt

att kommunstyrelsens ordförande uppdras att utforma löne- och anställningsvillkoren i ett reviderat chefsavtal.

Reservation

Bertil Karlsson (v) – till förmån för eget yrkande.


Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter lämnar skriftlig protokollsanteckning, bil.


Bakgrund

Ett anlitat rekryteringsföretag har presenterat tre sökande till arbetet som barn/skolchef. Den sammanvägda bedömningen är att Ulf Gustafsson har den största kompetensen.

MBL-förhandlingar är avslutade i oenighet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-25 föreslagit kommunstyrelsen besluta

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 200 behandlat ärendet.


KS § 163 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) – avslag.

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

Expedieras:
personalchefen KS § 164 Dnr KS 07-820 023

Anställande av kultur- och fritidschef

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att erbjuda Cecilia Möller tillsvidareanställning som kultur- och fritidschef, samt

att kommunstyrelsens ordförande uppdras att utforma löne- och anställningsvillkoren i ett reviderat chefsavtal.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter lämnar skriftlig protokollsanteckning, bil.

Bakgrund

Efter externannonsering har 41 intresseanmälningar av arbetet som kultur- och fritidschef behandlats. Fyra sökanden har kallats till intervju. Av de intervjuade har testning och referenstagning genomförts av ett externt rekryteringsföretag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att erbjuda Cecilia Möller tillsvidareanställning som kultur- och fritidschef, samt att kommunstyrelsens ordförande uppdras att utforma löne- och anställningsvillkoren i ett reviderat chefsavtal. MBL-förhandling är avslutad i enighet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 212 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-16.
________
Expedieras:
Personalchefen
KS § 165 Dnr KS 07-211 001

Ändring av riktlinjer för avknoppning av kommunal verksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar 

– med ändring av kommunstyrelsens beslut 2007-03-19, § 83, - 

att personal som övertar sin verksamhet utan restriktioner ska beviljas högst 12 månaders tjänstledighet, i stället för 6 månader, för att pröva annat arbete.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning, bil.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har nyligen antagit riktlinjer för hur de arbetsrättsliga frågorna ska hanteras vid avknoppning av kommunal verksamhet. Utgångspunkten är att avknoppning ska ske på ett för kommunen kostnadsneutralt sätt.

Inriktningen är att avknoppning ska stimuleras som fristående alternativ, dvs att anställd personal själva tar över driften av verksamhet. Hela verksamheten, dvs all personal omfattas.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-05-14 att det har visat sig att sex månaders tjänstledighet inte haft avsedd stimulerande effekt. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta om följande ändring av inriktningsbeslutet:
KS § 165 forts

att personal som övertar sin verksamhet utan restriktioner ska beviljas högst 12 månaders tjänstledighet för att pröva annat arbete.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 210 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-14. Socialdemokraterna reserverade sig och lämnade skriftlig protokollsanteckning.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - I första hand återremiss till medborgardialoger och samtal med de fackliga organisationerna har genomförtas. - I andra hand att avslå riktlinjer för avknoppning. 
Om återremissen eller vårt avslags¬yrkande inte vinner gehör att riktlinjer för avknoppning skall behandlas av kommunfullmäktige.

Kjell Jansson (m) – avslag på återremissyrkandet i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot.

Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Elisabeth Björks avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på Elisabeth Björks yrkande att ärendet skall beslutas i kommunfullmäktige och arbetsutskottets förslag att ärendet 

KS § 165 forts

skall beslutas av kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall beslutas i kommunstyrelsen.
________

Expedieras:
Personalchefen


Dnr Ks 07/897 001
KS § 166 Dnr KS 07-652 295

Omvandling av MA-förrådet utifrån förstudie av Norrtälje kommuns logistiska flöden samt investering 2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att upphäva tidigare beslut om investeringsanslag på 1.800.000 kr, ( kommunstyrelsens beslut § 130/07),

att anslå investeringsmedel om 700.000 kr för mindre anpassningsåtgärder för MA-verksamheten i kommunhuset Ankaret, innebärande att varutransporter övergångsvis får lösas via direktleveranser, projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, samt uppdra åt ledningskontoret att göra erforderliga ändringar i budget 2008,

att lagerhanteringen på kommunens MA-enhet avvecklas och ombildas successivt till omlastningsstation med samordnade varutransporter,

att uppdra åt lednings- och servicekontoren att upphandla tjänsten som omlastningscentral med samordnade varutransporter samt

att uppdra till servicekontoret att återkomma med redovisning över eventuell övertalig personal..


Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter lämnar skriftlig protokollsanteckning, bil.

forts
KS § 166 forts

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska ta ställning till framtida inriktning av kommunens MA-förråd (materialadministration) samt investeringsmedel för ombyggnad för verksamheten i kommunhuset Ankaret. Kommunstyrelsen har tidigare beviljat investeringsanslag med 1.800.000 kronor för ombyggnaden, det har dock visat sig att de yttre anpassningarna som krävs för att logostiken ska fungera, kostar betydligt mer. Den beräknade kostnaden bedöms nu uppgå till mer än 4.500.000 milj. kronor. 

För att gå vidare med arbetet är det lämpligt att kommunstyrelsen tar ställning till inriktning av logostik- och transportfunktionens framtid eftersom denna i väsentlig grad påverkar investeringsarbetenas omfattning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, servicekontoret och tekniska kontoret har i gemensam skrivelse 2007-05-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att upphäva tidigare beslut om investeringsanslag på 1.800.000 kr, ( kommunstyrelsens beslut § 130/07), att anslå investeringsmedel om 700.000 kr för mindre anpassningsåtgärder för MA-verksamheten i kommunhuset Ankaret, innebärande att varutransporter övergångsvis får lösas via direktleveranser, projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, samt uppdra åt ledningskontoret att göra erforderliga ändringar i budget 2008, att lagerhanteringen på kommunens MA-enhet avvecklas och ombildas successivt till omlastningsstation med samordnade varutransporter. Vidare föreslås kommunstyrelsen, i enlighet med ”Utmanardirektivet” överväga att uppdra åt lednings- och servicekontoren att upphandla tjänsten som omlastningscentral med samordnade varutransporter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 203 föreslagit enligt tjänsteskrivelse 2007-05-04. Socialdemokraterna reserverade sig och lämnade skriftlig protokollsanteckning.


forts

KS § 166 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) 
– att upphäva tidigare beslut om investeringsanslag på 1 800 000 kr,
– att anslå investeringsmedel om 700 000 kr för anpassningsåtgärder för MA-verksamheten i kommunhuset, innebärande att varutransporter övergångsvis får lösas på annat sätt,
– att postverksamheten får tillgång till en lokal där bilarna kan angöra lokalen på ett säkert och arbetsmiljömässigt bra sätt,
– att arbetsutskottet innan sommaren får en redovisning av förstudien,
– att beslut om MA:s framtida organisation och arbetsuppgifter samt långsiktig lokalisering tas när alla delar är analyserade och kostnadsberäknade.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Björks yrkanden och Kjell Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


__________

Expedieras:
Ledningskontoret/Servicekontoret
Ekonomienheten

KS § 167 Dnr KS 07-810 805

Ansökan om utbetalning av bidrag för år 2006 från Högmarsö Samfällighetsförening

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till Högmarsö samfällighetsförening utbetala 163 700 tkr som kommunalt drift- och underhållsbidrag för år 2006, 

att bidraget finansieras med medel ur kommunstyrelsens konto för bidragsverksamhet.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 1995-09-29, § 138 att bidrag för enskilda vägar skall utbetalas med det belopp som överstiger 10 000 kr beräknat på 5 % av Vägverket godkänd underhållskostnad.

Högmarsö samfällighetsförening har inkommit med ansökan om utbetalning av kommunala bidrag för år 2006. Av inkommen ansökan framgår att Vägverket har godkänt följande driftskostnader:
Driftskostnader 2 965 627 kr
Bryggkostnader 318 516 kr
Avräknas - 10 000 kr

Summa 3 274 143 kr

Av ovanstående belopp utgör enligt tidigare fastställd regel 5 % bidrag, vilket motsvarar 163 700 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att till Högmarsö samfällighetsförening utbetala 163 700 tkr som KS § 167 forts

kommunalt bidrag för år 2006, att bidraget finansieras med medel ur kommunstyrelsens konto för bidragsverksamhet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-05-16, § 214 att bordlägga ärendet till sammanträdet den 23 maj 2007.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-23, § 218 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-10.

_________

Expedieras:
Högmarsö samfällighetsförening
Ekonomienheten 
KS § 168 Dnr KS 07-219 805

Ansökan om bidrag från Stiftelsen S/S Norrtelje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja bidrag för år 2007 med 50 000 kr till Stiftelsen S/S Norrtelje,

att bidraget finansieras med medel ur kommunstyrelsens konto för bidragsverksamhet.


Bakgrund

Stiftelsen S/S Norrtelje har lämnat in en ansökan om bidrag för 2007 med 50 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutade 1988-06-16, § 324 att stiftelsen skulle få ett årligt bidrag på 50 000 kr.


Då stiftelsen för närvarande har c:a 60 sponsorer som vardera bidrar med 5 000 kr är villkoret uppfyllt och bidraget kan betalas ut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja bidrag för år 2007 med 50 000 kr till Stiftelsen S/S Norrtelje,

att bidraget finansieras med medel ur kommunstyrelsens konto för bidragsverksamhet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 214 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-11.
_________
Expedieras: S/S Norrtälje, ek.enheten
KS § 169 Dnr KS 07-818 055

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande försäljning av Bryggaren 1, utbyggnad av 20 äldrebostäder samt blockförhyrning av Birgittagården

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar::

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag samt 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta entreprenör..

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter lämnar skriftlig protokollsanteckning, bil.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Mark- och exploateringsavdelningen, tekniska kontoret och juridik- och upphandlingsenheten har gemensamt utformat ett förfrågningsunderlag för försäljning av fastigheten Bryggaren 1 och del av fastigheten Rimbo-Tomta 10:35 i Rimbo. Försäljningen skall villkoras på så sätt att köparen ska förbinda sig att bygga 20 nya äldrebostäder. I villkoren ingår också att ange en blockhyresnivå för det befintliga äldreboendet samt en hyresnivå för den nybyggda delen. Nivåerna ska byggas på ett 15-årigt hyreskontrakt. I förutsättningarna finns ett 5-årigt hyresavtal för bibliotekets lokaler som ryms på fastigheten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta entreprenör.KS § 169 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-05-16, § 206 att bordlägga ärendet till sammanträdet den 23 maj 2007.
Arbetsutskottet beslutade 2007-05-23, § 216 att vilandeförklara ärendet i avvaktan på att förfrågningsunderlaget färdigställts. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – att Birgittagården samt mark för tillbyggnad av 20 äldrebostäder styckas av innan fastigheten Rimbo-Tomta 10:35 lämnas till försäljning, - att Roslagsbostäder köper Birgittagården samt den avstyckade marken, - att Roslagsbostäder ges i uppdrag att bygga 20 nya äldrebostäder i anslutning till Birgittagården.

Bertil Karlsson (v) – avslag på arbetsutskottets förslag.

Kjell Jansson (m) – bifall till ledningskontorets skrivelse 2007-05-15.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Björks yrkanden och Kjell Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Janssons yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Bertil Karlssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.

__________

Expedieras:
Juridik- upphandlingsenheten 
KS § 170 Dnr 07-213 106 

Inrättande av arbetsmarknadsråd för mandatperioden 2007-2010 samt val av ledamöter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inrätta ett arbetsmarknadsråd för mandatperioden 2007-2010,

att utse följande ledamöter i arbetsmarknadsrådet:

Bengt Ericsson (c), sammankallande
Hanna Stymne-Bratt (s)
Isabel Andersson, socialchef
Tony Wallin, personalchef
Hans-Erik Wallin, chef för arbetsförmedlingen samt

att Bengt Ericsson (c) för sitt uppdrag skall erhålla ersättning enligt ERS.


Bakgrund

Den borgerliga majoriteten föreslår att inrätta ett arbetsmarknadsråd med Bengt Ericsson (c) som sammankallande samt tjänstemännen Isabel Andersson, Tony Wallin och Hans-Erik Wallin som verksamhetsrepresentanter samt att Bengt Ericsson (c) för sitt uppdrag skall erhålla ersättning enligt ERS. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2007-05-23, § 217.

______
Expedieras:
De valda
Registret

KS § 171 Dnr KS 06-783 510

Förslag till trafikstrategi för Norrtälje stad fram till 2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet för att tydliggöra 30-zoner.


Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning, bil.


Bakgrund

Ledningskontoret har enligt uppdrag arbetat fram ett förslag på trafikstrategi för Norrtälje stad.

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 20 december 2006 – 23 februari 2007. Förslaget har därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-10 föreslagit kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta förslaget på trafikstrategi för Norrtälje stad fram till 2020 som ett komplement till Utvecklingsplan för Norrtälje 
stad, att uppdra till ledningskontoret och tekniska kontoret att dels arbeta in föreslagna åtgärder i kommunens långsiktiga investeringsbudget för fortlöpande politisk prövning och dels i respektive kontors verksamhetsplanering samt att uppdra till ledningskontoret i samråd med tekniska kontoret och miljö- och 
hälsoskyddskontoret att arbeta fram en handläggningsordning för bullerfrågor i befintlig miljö.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 149 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-10.

KS § 171 forts

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-04-23, § 115 att ärendet skulle utgå.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – att ärendet återremitteras för att tydliggöra 30-zoner.

_________KS § 172 Dnr KS 07-867 311

Förslag till genomförandeavtal avseende dels omläggning av väg 76 i nytt läge väster om Norrtälje centrum, dels omläggning av väg 276 i nytt läge samt viss ombyggnad av infarten till Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet vilandeförklaras till kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni 2007.


Bakgrund

Föreligger upprättat avtal från Vägverket, Region Stockholm gällande dels omläggning av väg 76 i nytt läge väster om Norrtälje centrum, dels omläggning av väg 276 i nytt läge samt viss ombyggnad av infarten till Norrtälje.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-23, § 221 beslutat att vilandeförklara ärendet.

_________


KS § 173 Dnr KS 07-853 023

Tidsbegränsat förordnande av kommundirektör

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet vilandeförklaras till kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni 2007.Bakgrund

Kommundirektör Mats Törnquist slutar sin anställning i sommar. I avvaktan på att ny kommundirektör anställs förordas att planeringschef Gunnel Löfqvist tillförordnas som kommundirektör.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-23 föreslagit kommunstyrelsen besluta att tillförordna planeringschef Gunnel Löfqvist som kommundirektör under tiden 2007-06-22-2007-10-01 eller längst till ny kommundirektör anställs.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-23, § 225 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-23.

_________

KS § 174 Dnr KS 07-780 807

Begäran om sponsringsstöd för genomförande av matchen Djurgårdens IF mot Tappara ingående i Nordic Trophy Tournament

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Event House Sweden AB/HGS Event 25.000 kr ur ledningskontorets konto 921110.


Bakgrund

Event House Sweden AB/HGS Event har I skrivelse 2007-05-07 anhållit om sponsorstöd på 25.000 kr för genomförande av matchen Djurgårdens IF mot Tappara ingående i Nordic Trophy Tournament. Matchen som arrangemang ersätter Mästarcupen som genomförts i 13 år.

Matchen genomförs torsdagen den 30 augusti i Norrtälje Sportcentrum och kommer att omges av traditionella sidoaktiviteter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-23, § 223 behandlat ärendet.

_________


KS § 175 

Anmälan om delegationsbeslut 2007

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 lägges till handlingarna.

Bil 1 Dnr KS 07-122 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter v 14-18 

Bil 2 Dnr KS07-761 002
Tecknande av köpekontrakt, avtal avseende januari-april 2007

Bil 3 Dnr KS 07-668 002
Delegationsordning för räddningstjänsten

Bil 4 Dnr KS 07-669 050
Ramavtal avseende akvarier

Bil 5 Dnr KS 07-108 002
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2007-03-08-04-11
Tillfällig lokaltrafikföreskrift 2007-03-08-2007-04-11

Bil 6 Dnr KS 07-108 002
TN beslut 2006-09-14, § 89, upphandling av konsulter inom anläggnings-, bygg- och fastighetsområdet (12 st)
TN-beslut 2003-03-27, § 31, Beställning av utvändig målning KS-beslut 2007-02-19, § 41 Beslut om lokala trafikföreskrifter (15 st)

Bil 7 Dnr KS 07-238 002
Ansökan till hemvärnet

Bil 8 Dnr KS 07-800 002
Protokoll vecka 19/07 ang Vängsjöberg 6:2-upphävande av detaljplan samt Kvilunda 3:6 – förfrågan om upprättande av detaljplan

Bil 9
Förteckning över kommunstyrelsens delegation till arbetsutskottet
07-02-28-07-05-02
_______

KS § 1767 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 07:2; Öppna jämförelser av kommunens vård och omsorg om äldre samt landstingets hemsjukvård

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 07:6; Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads¬överflyttningar m m

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 07:10; Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

Miljödepartementet; Miljöanpassad offentlig upphandling

Dnr KS 05-206 108
Socialdepartementets svar på brev från Nätverk för kust- och skärgårdskommuner

Sveriges Kommuner och Landstings information; Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008

Uttalande vid SPF:s Stockholmsdistriktets årsstämma rörande lokaler för äldre

Dnr KS 07-701 310
Kommunernas brev till Vägverket Region Stockholm ang Norrortsleden

Vägverkets information ang reparation av stenmur utmed väg 76 vid Storsten 

Dnr KS 07-481 311
Länsstyrelsens yttrande ang vägutredning för korsning väg 77/1068 vid Alhamra, Norrtälje kommun
KS § 176 forts

Dnr KS 07-718 805
Skrivelse från STUSAM Studieförbundens samorganisation

Nyhetsbrev 7/2007 från Avfall Sverige

Veolia Vatten – Månadsrapport för mars månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun

Dnr KS 07-485 106
Information om Försäkringskassans förnyelse

Dnr KS 06-769 011

Länsstyrelsens skrivelse till Energimyndigheten ang förslag på områden av riksintresse för vindkraft i Stockholms län

Tekniska kontorets skrivelse till Rimbo Tennisklubb ang ansökan om farthinder på Bålbrovägen i Rimbo

Dnr KS 06-707 112
Länsstyrelsens beslut ang förordnande av begravningsombud enligt 10 kap 1 § begravningslagen (1990:1144)

Dnr KS 07-744 108
Assar Lindbäck ang synpunkter på ansökan om uppförande av vindkraftverk på antingen Svartnö eller Stor-Klyppingen

Dnr KS 07-666 107
Kallelse till Årsstämma i AB Vårljus

Protokoll från sammanträde med Mälardalens Kulturutskott – En framtidsmagnet för hjärnkraften

NIHAB:s sammanträdesprotokoll från 2006-12-13, 2007-02-07, 2007-03-26.

Kallelse till NIHAB:s styrelsemöte 2007-05-07

Norrtälje Energi AB:s protokoll från sammanträden 2007-02-23, 2007-03-16, 2007-03-26

KS § 176 forts

Norrtälje Energi Försäljnings AB:s protokoll från sammanträden 2007-02-23, 2007-03-16, 2007-03-26

Roslagsbostäders AB:s protokoll från sammanträdet 2007-03-26

Roslagsbostäders kallelse till sammanträdet 2007-05-14.

Veolia Vatten; Årsrapport för va-verksamheten i Norrtälje kommun 2006

Miljörapporter 2006 för reningsverk i Norrtälje kommun

_________