KS070618

 

Plats och tid                          Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.05

                                                                                                                                    16.20-16.30

Beslutande                           Enligt förteckning

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gunilla Edvinsson, ekonomichef

                                        Gunnel Löfqvist, planeringschef

                                        Christina Nilsson, sekreterare

Övriga deltagande                   Berit Jansson, sekreterare

 

 

 

Utses att justera                      Elisabeth Björk (s)

 

Justeringens                                  Ledningskontoret, tisdagen den 19 juni 2007, kl 13.00

plats och tid                         

 

Underskrift                                   Sekreterare  .........................................................................                        Paragrafer 177-180

                                                                             Berit Jansson

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Kjell Jansson

                                                     

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Elisabeth Björk

                                                                                    

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                 Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdatum                2007-06-18

 

Datum för                                                                                                    Datum för

anslags uppsättande                      2007-06-21                            anslags nedtagande                     2007-07-12  

 

Förvaringsplats                             Ledningskontoret

för protokollet                      

 

 

Underskrift                                   .................................................................

 


                                                                                     Utdragsbestyrkande


 

 

 

 

 

                                        KS § 177

 

                                        Val av justeringsman

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

 

                                        att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 19 juni 2007 kl 13.00.

 

                                        _________

 


 

 

                                       

 

                                       

                                        KS § 178                                Dnr KS 07-795   042

 

                                        Delårsrapport 1 per april 2007

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

      1.                               Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att godkänna delårsrapport 1 per april,

 

                                        att kultur- och fritidsnämndens ram minskas med 1 400 tkr.

 

                                       

2.                                                               Kommunstyrelsen beslutar:

 

att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för,

 

                                        att uppdra till räddningstjänsten att vidta åtgärder så att inget underskott uppstår i bokslutet,

 

                                        att  TioHundranämnden i kommande månadsrapport skall redovisa en plan över hur ett underskott skall undvikas i bokslutet för år 2007,

 

att utbildningsnämnden i kommande månadsrapport skall redovisa en plan över hur ett underskott skall undvikas i bokslutet för 2007,

 

                                 att barn- och skolnämndens ram ökas med 775 tkr,

 

                                 att finansiering för detta sker genom att kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar minskas med samma belopp.

 

 

                                 Bakgrund

 

                                 Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram delårsrapport 1 per april 2007. Underlag har hämtats från förvaltningarna och bolagen. Resultatet för koncernen uppgår till 43,2 mkr och för kommunen till 50,9 mkr. I prognosen

 

 

 

 

 

                                 KS § 178  forts

                                

                                 för kommunen förväntas ett resultat på 60,5 mkr vilket är 22,7 mkr bättre än budgeterat.

 

                                 Tjänstemannaberedning

 

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 per april, att kultur- och fritidsnämndens ram minskas med 1 400 tkr. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för, att uppdra till räddningstjänsten att vidta åtgärder så att inget underskott uppstår i bokslutet, att utbildningsnämnden i kommande månadsrapport skall redovisa en plan över hur ett underskott skall undvikas i bokslutet för 2007, att barn- och skolnämndens ram ökas med 775 tkr, att finansiering för detta sker genom att kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar minskas med samma belopp.

 

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2007-06-18. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 per april, att kultur- och fritidsnämndens ram minskas med 1 400 tkr. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för, att uppdra till räddningstjänsten att vidta åtgärder så att inget underskott uppstår i bokslutet, uppdra till TioHundranämnden att vidta erforderliga åtgärder så att inget underskott uppstår i bokslutet, att utbildningsnämnden i kommande månadsrapport skall redovisa en plan över hur ett underskott skall undvikas i bokslutet för 2007, att barn- och skolnämndens ram ökas med 775 tkr, att finansiering för detta sker genom att kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar minskas med samma belopp.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-06-13, § 234 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-30. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Olle Jansson (s) – med instämmande av Kjell Jansson (m) m fl –

 

 

 

 

 

 

                                        KS § 178 forts

 

                                        att i ledningskontorets tjänsteskrivelse, 3:e att satsen skall ha följande ändrade lydelse: att  TioHundranämnden i kommande månadsrapport skall redovisa en plan över hur ett underskott skall undvikas i bokslutet för år 2007.

 

 

____________ 

 

 

 

 

                                        KS § 179                                Dnr KS 07-853   023

 

                                        Tidsbegränsat förordnande av kommundirektör

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen  beslutar:

 

                                        att tillförordna planeringschef Gunnel Löfqvist som kommundirektör under tiden 2007-06-22-2007-10-01 eller längst till ny kommundirektör anställs.

 

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommundirektör Mats Törnquist slutar sin anställning i sommar. I avvaktan på att ny kommundirektör anställs förordas att planeringschef Gunnel Löfqvist tillförordnas som kommundirektör.

 

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-23 föreslagit kommunstyrelsen besluta att tillförordna planeringschef Gunnel Löfqvist som kommundirektör under tiden 2007-06-22-2007-10-01 eller längst till ny kommundirektör anställs.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-23, § 225 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-23.

 

                                        Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-05-28, § 173 att ärende skulle vilandeförklaras till kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni 2007.

 

                                        _________

                                        Expedieras:

                                        Personalchefen

                                        G Löfqvist

                                        PA-lön

 

 

 

 

                                        KS § 180                                Dnr KS 07-867   311

 

                                        Förslag till genomförandeavtal avseende dels omläggning av väg 76 i nytt läge väster om Norrtälje centrum, dels omläggning av väg 276 i nytt läge samt viss ombyggnad av infarten till Norrtälje

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen  beslutar:

 

                                        att godkänna föreliggande avtal med Vägverket, Region Stockholm,

 

                                        att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen underteckna avtalet efter det att Vägverket i Borlänge godkänt avtalet.

 

 

                                        Protokollsanteckning

 

                                        Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning, bil.

 

                                       

                                        Bakgrund

 

                                        Föreligger upprättat avtal från Vägverket, Region Stockholm (VST)  gällande dels omläggning av väg 76 i nytt läge väster om Norrtälje centrum, dels omläggning av väg 276 i nytt läge samt viss ombyggnad av infarten till Norrtälje.

 

                                        Etapp 1 av väg 76 förbi Norrtälje omfattar ombyggnad av väg 76 och omläggning av väg 276 i nytt läge. Etapp 2 omfattar omläggning av väg 76 väster om Norrtälje centrum.

 

                                        I etapp 1 och 2 är genomförandet och byggandet av VST:s och kommunens anläggningar funktions- och tidsmässigt delvis beroende av varandra. Anläggningarna kommer i huvudsak att utföras med VST som beställare och ansvarig genomförare. anläggningarna i etapp 2 byggs efter etapp 1.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-23, § 221 beslutat att vilandeförklara ärendet.

 

                                       

 

 

 

                                        KS § 180 forts

 

                                        Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-05-28, § 172 att vilandeförklara ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2007-06-18.

 

                                        _________

 

 

   Expedieras:

   Planeringschefen