KS 071015

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.05
18.00-18.20
Beslutande Enligt förteckningLilian Eriksson, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterareUtses att justera 

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 16 oktober 2007, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 261-284
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk


ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2007-10-15

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-10-16 anslags nedtagande 2007-11-06 


Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 261

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 16 oktober 2007, kl 13.00.

_________KS § 262 Dnr KS 06-807 425

Besvarande av motion från Lenneke Sundblom (s) och Katrine Mattsson (s) om provyta med tyst asfalt på Baldersgatan

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska kontorets skrivelse 2007-07-18 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-18, § 321. 

I motionen föreslås, att när det nu planeras för områden med karaktär av trädgårdsstad, finns anledning att se över buller som uppstår runt dessa. En provyta med den tysta asfalten som nu testas utanför Hallunda i Stockholm vore kanske en början. Därför föreslås att tekniska kontoret skapar en provyta på Baldersgatan i Norrtälje.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-07-18 yttrat sig över motionen och anför bland annat att metoden med tysta beläggningar är än så länge kostsam vad avser investering, drift och underhåll, effekten avtar dessutom alltmer med stigande ålder på beläggningen. 
KS § 262 forts

Tekniska kontoret föreslår att motionen avstyrks, men avser även fortsättningsvis att följa utveckling och erfarenheter med bullerdämpande beläggningar som bedrivs av vägverket, andra kommuner och företag.


Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 334 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-07-18. Socialdemokraterna reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
________


KS § 263 Dnr KS 06-332 456

Besvarande av motion från Holger Forsberg (s) om återvinningscontainrar på Järnvägstorget i Rimbo

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska kontorets skrivelse 2007-07-18 avslå motionen. 


Bakgrund

Holger Forsberg inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-04-24, § 117. I motionen föreslås att ny plats anordnas vid Ekdalsvägen för återvinningscontainrarna som idag är placerade på Järnvägstorget i Rimbo.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2006-10-20 beslutat föreslå att motionen avslås. Den av motionären föreslagna marken har inte den bärighet som erfordras för en återvinningsstation. För ett tiotal år sedan havererade marken på denna plats efter belastning av jordmassor och kan vara instabil om tunga fordon eller annan last belastar ytan. Tekniska kontoret avser däremot att meddela huvudmännen för återvinningsstationen att klagomål framkommit och att kommunen önskar stationen så snygg och välstädad som man kan förvänta sig. Tekniska nämnden beslutade 2006-12-21, § 126 att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-02 att återremittera ärendet till tekniska kontoret.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-29 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 126 avslå motionen. 
fortsKS § 263 forts

Tekniska kontoret har i ny tjänsteskrivelse 2007-07-18 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.


Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 75 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-29. 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 69 föreslagit kommunfullmäktige att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 126 avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-02, § 51 att återremittera ärendet till tekniska kontoret.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 335 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-07-18.

_________
KS § 264 Dnr KS 07-649 214

Godkännande och antagande av detaljplan för södra delen av Väg 76, Västra vägen samt anslutningen till denna av väg 276, Kustvägen i Norrtälje stad

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna det efter utställningen reviderade förslaget till detaljplan för södra delen av väg 76, Västra vägen samt anslutningen till denna väg 276, Kustvägen, med tillhörande MKB och överlämna detta till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

2. Kommunstyrelsens förlag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för södra delen av Väg 76, Västra vägen samt anslutningen till denna av väg 276, Kustvägen i Norrtälje stad.

Till beslutet hör den särskilda sammanställning över MKB:n som upprättats för Västra vägens hela sträckning samt genomförandeavtal beslutat av kommunstyrelsen 2007-06-18, § 180 för Västra vägens hela sträckning.

Bakgrund

Syftet med denna detaljplan, som är en utbrytning av detaljplanen för hela sträckningen av Västra vägen, är att tillgodose formella krav på den ändring av Kustvägens anslutning till Västra vägen, som blev en följd av synpunkterna på samrådsförslaget. Ändringen redovisades i planförslaget som var utställt under december 2006 – januari 2007. Den utställningen skall nu betraktas som ett samråd för den här aktuella delen av detaljplanen för Västra vägen för vilken en ny utställning har gjorts under perioden 2007-06-26 t o m 2007-07-27.

forts
KS § 264 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-08-26 gjort en sammanfattning av inkomna synpunkter och föreslagna ändringar.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna det efter utställningen reviderade förslaget till detaljplan för södra delen av väg 76, Västra vägen samt anslutningen till denna av väg 276, Kustvägen, med tillhörande MKB och överlämna detta till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29. Till beslutet hör den särskilda sammanställning äver MKB:n som upprättats för Västra vägens hela sträckning.

Politisk beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2007-10-03, § 347 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-08-26.

__________KS § 265 Dnr KS 07-1337 042


Delårsrapport 2 per augusti 2007

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2007.

2. Kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.


Bakgrund

Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram delårsrapport 2 per augusti 2007. Underlag har hämtats från förvaltningarna och bolagen.

Resultatet för koncernen uppgår till 94,8 mkr och för kommunen till 94,2 mkr. I prognosen för kommunen förväntas ett resultat på 59,8 mkr vilket är 21,3 mkr bättre än budgeterat.

Sammantaget visar nämnderna ett underskott för helåret på ca 1 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-10-02 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2007.

forts

KS § 265 forts

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-10-03, § 355 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-10-02.

_________
KS § 266 Dnr KS 06-455 050

Gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att Norrtälje kommun tecknar sig för 54836 aktier á 100 kr i Stockholmsregionens Försäkrings AB, 

att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkrings AB, 

att finansiering av aktierna, totalt 5 483 600 kr, sker med egna medel, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ombesörja att undertecknande av avsiktsförklaringen sker samt att kontaktperson för förfarandet med teckning av aktier utses och meddelas KSL.


Bakgrund

I Kommunförbundets Stockholms läns regi pågår bildandet av Stockholmsregionens Försäkrings AB. KSL har endast rollen som stiftare och skall inte äga aktier.

En avsiktsförklaring skall vara KSL tillhanda senast den 1 oktober 2007. Denna avsiktsförklaring innebär att kommunen förbinder sig att teckna sig för antalet aktier som framgår av handlingarna.

Norrtälje kommun ställde sig på en förfrågan från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) i september 2006 positiv till att ingå i ett gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län. 23 av länets kommuner har visat intresse. KSL har därefter gjort mer detaljjerade utredningar och beräkningar av förutsättningarna. bildandet av ett försäkringsbolag kräver koncession, varför en ansökan till Finansinspektionen görs parallellt med avsiktsförklaringen.
Bolagen kommer att försäkra kommunerna successivt med början 2008.

KS § 266 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-09-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun tecknar sig för 54836 aktier á 100 kr i Stockholmsregionens Försäkrings AB, att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkrings AB, att finansiering av aktierna, totalt 5 483 600 kr, sker med egna medel, att uppdra till kommunstyrelsen att ombesörja att undertecknande av avsiktsförklaringen sker samt att kontaktperson för förfarandet med teckning av aktier utses och meddelas KSL.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-09-05, § 331 att vilandeförklara ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 17 september 2007.

Ärendet utgick vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-09-17, § 235.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-10-03, § 357 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-09-03.

_________KS § 267 Dnr KS 07-1101 458

Slamhämtning från fastigheter på öar utan bro eller färjeförbindelse, försöksverksamhet 2007 och 2008

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att medge undantag från renhållningsordningen för att under åren 2007 och 2008 genomföra ett försök med slamhämtning från avloppsanläggningar på öar utan bro- eller färjeförbindelse,

att slamtömning från fastigheter på öar utan bro eller färjeförbindelse sker i etapp 1 snarast under hösten år 2007, etapp 2 v 22-31 år 2008 och etapp 3 v 35-44 år 2008,

att anta föreslagen taxa för slamhämtning från fastigheter på öar utan bro eller färjeförbindelse under en försöksverksamhet 2007-2008.


Bakgrund

Norrtälje kommuns renhållningsordning, som beslutades av kommunfullmäktige 2002-06-17, § 156, anger att obligatorisk slamhämtning från avloppsanläggningar på öar utan bro- eller färjeförbindelse ej sker för närvarande. En ändring av renhållningsordningen krävs för att införa permanent hämtning av slam i skärgården.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-09-17 anfört att man tillsammans med kommunens entreprenör för insamling av slam diskuterat möjligheten att under en försöksperiod samla in slam från öar utan bro eller färjeförbindelse. I den upphandling som tidigare gjorts avseende slaminsamling på fastlandet finns möjligheten att som option nyttja entreprenören i skärgården under försöksperioden.


KS § 267 forts

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge undantag från renhållningsordningen för att under åren 2007 och 2008 genomföra ett försök med slamhämtning från avloppsanläggningar på öar utan bro- eller färjeförbindelse, att slamtömning från fastigheter på öar utan bro eller färjeförbindelse sker enligt bilaga i etapp 1 snarast under hösten år 2007, etapp 2 v 22-31 år 2008 och etapp 3 v 35-44 år 2008, att den föreslagna taxan gäller för dessa tjänster under försöksperioden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-10-03, § 358 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-09-17.

_________


KS § 268 Dnr KS 07-1428 293

Begäran från Roslagsbostäder AB om försäljning av tomt på Singö

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar: 

att tillstyrka Roslagsbostäder AB:s begäran om att sälja fastigheten Singö-Söderby 6:23 i Norrtälje kommun.


Bakgrund

Roslagsbostäder AB har under förutsättning av nödvändiga beslut sålt fastigheten Singö-Söderby 6:23 för 375 tkr. Enligt uppgift planerar köparen någon form av äldreboende.

Norrtälje Kommunhus AB har vid sammanträde 2007-10-02, § 64 tillstyrkt försäljningen av Singö-Söderby 6:23.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-09-26 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka Roslagsbostäder AB:s begäran om att sälja fastigheten Singö-Söderby 6:23 i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-10-15, § 360 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-09-26.

_________


KS § 269 Dnr KS 07-1136 311

Investeringsanslag för nybyggnad av vändplan och stödmur i anslutning till Faktoriegatan i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska kontoret 498 000 kr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av vändplan i anslutning till Faktoriegatan i Norrtälje, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, 

att kommunstyrelsens budgetram 2008 utökas med 20 500 kr och 2009 med 41 000 kr på grund av utökade driftkostnader, 

att finansiering sker med kommunstyrelsens centrala anslag för drift av nya investeringar.


Bakgrund

Lasse Gärdlund, ägare av fastigheten Norrtälje Dammen 8, har framfört önskemål till kommunen om att en vändplan i slutet av Faktoriegatan i Norrtälje skall anordnas.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-09-07 anfört att man tillstyrker önskemålet om en vändplan. Faktoriegatan får då en mer ändamålsenlig lösning som ökar framkomligheten och minskar risken för trafikkonflikter mellan backande fordon och oskyddade trafikanter.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska kontoret 498 000 kr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad KS § 269 forts

av vändplan i anslutning till Faktoriegatan i Norrtälje, att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att kommunstyrelsens budgetram 2008 utökas med 20 500 kr och 2009 med 41 000 kr på grund av utökade driftkostnader, att finansiering sker med kommunstyrelsens centrala anslag för drift av nya investeringar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 336 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-09-07.

__________


Expedieras:
Tekniska kontoret
Ekonomienheten 

KS § 270 Dnr KS 07-1272 253

Uppsägning av köpekontrakt avseende fastigheten Plommonet 4 (Solbacka)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna hävning av köpekontrakt avseende fastigheten Plommonet 4 i Solbacka.


Bakgrund

En tomtsökande tilldelades år 2000 tomten Plommonet 4 i Solbacka genom kommunens tomtkö. Enligt köpekontrakt som tecknades 2000-12-07 skall tillträde ske efter att köparen utfört grundbotten, och köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen. Dessförinnan äger köparen rätt att nyttja fastigheten fram till tillträdet. Avgift för nyttjandet skall utgå med 200 kr/vecka och skall regleras i samband med köpets fullbordande.

Syftet med tomtkön var att kommunen genom denna skulle upplåta tomt till enskild person som avsåg bebygga tomten med ett småhus för sig och sin familj, men då köparen år 2003 vare sig påbörjat byggnationen eller inbetalt någon nyttjanderättsavgift har kommunen vid flera tillfällen infordrat en förklaring från köparen, dock utan resultat. Köpekontraktet sades därför upp till upphörande 2005-09-01. Rättsläget bedömdes dock av kommunens jurister som oklart.

Tjänstemannaberedning

Med anledning av att köparen (av Svea Inkasso) bedömts som insolvent har ledningskontoret sagt upp köpekontraktet. 

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-09-10 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna hävning av köpekontrakt avseende fastigheten Plommonet 4 i Solbacka.

forts

KS § 270 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 337 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-09-10.

__________


Expedieras:
Lars Härlin, ledningkontoret
KS § 271 Dnr 07-706 511

Ansökan om fartgupp och lokala trafikföreskrifter innebärande 30 km/tim på Kustvägen i Hallstavik

Beslut


Kommunstyrelsen beslutar :

– med stöd av trafikförordningen (1998:1276) 10 kap, 1 §, andra stycket punkt 14 och 3 § första stycket punkt 1 c, 

att avslå ansökan om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på Kustvägen i Hallstavik. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta 

att avslå ansökan om gupp på Kustvägen i Hallstavik.

Motivering

Enligt kommunens policy ska hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim endast finnas på gator och vägar i anslutning till skolor och daghem.

Kustvägen (väg 1116) ligger på västra sidan om Edeboviken och sträcker sig mellan Uppsalavägen i Hallstavik och Hargshamn i Uppsala län. I Hallstaviks tätort (där kommunen har beslutanderätt) är vägen ganska bred och sikten god. 

Problemet med buskörning är i första hand en övervakningsfråga. Polismyndigheten är väl medveten om problemet med buskörning på Kustvägen. De har den aktuella platsen och berörda personer under uppsikt för att stävja beteendet.

Med hänvisning till detta anser kommunstyrelsen att ansökan om hastighetsbegränsning och gupp kan avslås.


forts

KS § 271 forts


Bakgrund

Morgan Kjelldahl, boende på Kustvägen i Hallstavik önskar att något görs för att stoppa buskörningen på Kustvägen i Hallstavik. Han anser att hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim ska gälla samt att fartgupp borde anläggas.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-06-20 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta – med stöd av trafikförordningen (1998:1276) 10 kap, 1 §, andra stycket punkt 14 och 3 § första stycket punkt 1 c, att avslå ansökan om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på Kustvägen i Hallstavik. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om gupp på Kustvägen i Hallstavik.


Formalia

Innan beslut meddelas av berörd nämnd ska polismyndigheten enligt trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 5 § yttra sig över presenterat förslag till lokala trafikföreskrifter. Vid möte den 15 juni 2007 tillstyrkte polismyndigheten tekniska kontorets förslag att avslå ansökan om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på Kustvägen.

I mail daterat den 24 juli har sökande enligt förvaltningslagens 17 § inkommit med synpunkter på tekniska kontorets förslag till beslut.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 338 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-06-20.

__________

Expedieras:
Tekniska kontoretKS § 272 Dnr KS 07-1135 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 1154 vid Håknäs

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka 50 km/tim på väg 1154 vid Håknäs, Norrtälje kommun.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över ansökan om förlängning av hastighetsbegränsning, 50 km/tim på väg 1154 efter Sandviken fram till Håknäs brygga från Anne-Christine Lackmar.

Som motivering anger sökande att vägen är smal med många utfarter, sommartid nyttjas vägen av många och hastigheten är högre än 70 km/h.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret anför i skrivelse 2007-08-20 att på aktuell sträcka av väg 1154 gäller hastighetsbegränsning till högst 70 km/tim. Trafikflöden är ringa, det är inte någon genomfartstrafik på denna sträcka utan sträckan trafikeras i huvudsak av boende.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka 50 km/tim på väg 1154 vid Håknäs, Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 339 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-08-20.
________
Expedieras:
Tekniska kontoret

KS § 273 Dnr KS 07-1117 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om hastighetsbegränsning, 30 km/tim eller flyttning av befintlig 50-skylt närmare affären på väg 1022 vid Gräddö affär

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka 30 km/tim på väg 1022 vid Gräddö affär, 

att avstyrka en förkortning av hastighetsbegränsningen 50 km/tim på samma sträcka, 

att föreslå Vägverket att upprepa 50-skylten efter varje 500 meter i båda riktningarna.

Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över ansökan om 30 km/tim eller flyttning av befintlig 50 km/tim gräns närmare Gräddö affär från Pia Corneliusson. som motivering anger sökande att det är stor risk för olyckor på grund av höga fordonshastigheter.

Vägverket är väghållare för väg 1022. Den aktuella platsen ligger i en 2 km lång sträcka som har hastighetsbegränsningen 50 km/tim. 50 gränsen börjar c:a 500 meter öster om affären och slutar c:a 1500 meter väster om samma affär. 50 skylten upprepas för trafik som färdas österut c:a 700 m väster om affären. Gångbana finns på södra sidan av väg 1022, övergångsställen är hastighetssäkrade med refuger och avsmalningar. Refuger och avsmalningar finns även på flera platser på 50-sträckan.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2007-08-27 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka 30 km/tim på väg 1022 KS § 273 forts

vid Gräddö affär, att avstyrka en förkortning av hastighetsbegränsningen 50 km/tim på samma sträcka, att föreslå Vägverket att upprepa 50-skylten efter varje 500 meter i båda riktningarna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 340 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-08-27.__________

Expedieras:
Tekniska kontoret


KS § 274 Dnr KS 07-1137 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om väjningsplikt alternativt stopplikt på väg 1046 före utfart på väg 1025 mellan Köpmanholms och Larshamns färjelägen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka väjningsplikt på väg 1046, 1025.3 och övriga enskilda vägar på väg 1025 på delen mellan Köpmanholms och Larshamns färjelägen.


Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över en ansökan från en sommarboende på Yxlan som önskar att skyltar sätts upp om att högerregeln gäller alternativt införa väjningsplikt på vägar som ansluter till väg 1025.

Polismyndigheten som varit i telefonkontakt med sökande meddelar att sökande i första hand önskar väjningsplikt för fordon på väg 1046 före infart på väg 1025.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-09-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka väjningsplikt på väg 1046, 1025.3 och övriga enskilda vägar på väg 1025 på delen mellan Köpmanholms och Larshamns färjelägen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 341 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-09-03.

_________
Expedieras:
Tekniska kontoret

KS § 275 Dnr KS 07-1262 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på del av Bysholmens vägförenings vägar på Väddö


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på Bysholmens vägförenings vägar. 

Bakgrund

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över Bysholmens vägförenings ansökan om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på delarna inom stugområdena Flisbergen, Havsskogen och Nothamn.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret anför i skrivelse 2007-09-10 att på vägföreningens vägar inom tomtområdena förekommer ingen genomfartstrafik utan det är i huvudsak de boende, deras besökande och servicefordon som väl känner till förhållandena som färdas på de berörda vägarna. Inom tomtområdena är blå/vita skyltar med rekommenderad 30 km/tim uppsatta. På vissa ställen finns anlagda gupp. Vägföreningen upplever att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att sänka hastigheten.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på Bysholmens vägförenings vägar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 342 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-09-10. 
________
Expedieras:
Tekniska kontoret

KS § 276 Dnr KS 07-1108 511

Yttrande över länsstyrelsens remiss om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på enskilda vägen nr 37, Karby-Haga

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på berörd del av enskilda vägen 37 samt

att tillstyrka att föreskriften om 50 km/tim som är meddelad med stöd av VTK tas om enligt trafikförordningen (1998:1276).


Bakgrund

Enligt länsstyrelsens beslut från den 9 september 1982 med dnr 11.261-211-8 gäller hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim på enskilda vägen nr 37 mellan Eklundavägen och vägens slut inom fritidsområdet.

Enligt kommunens policy ska hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim endast förekomma vid skolor och daghem. Tekniska kontoret förordar rekommenderad 30 km/tim inom fritidsområden eftersom det ger väghållaren större möjlighet att anlägga hastighetsdämpande åtgärder. 

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-09-03 anfört att med hänvisning till gällande föreskrift om 50 km/tim är meddelad enligt VTK anser man att länsstyrelsen bör ta om den med stöd av trafikförordningen (1998:1276).

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande till länsstyrelsen avstyrka ansökan om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på berörd del av enskilda vägen 37 samt att tillstyrka att föreskriften om 50 km/tim 

KS § 276 forts

som är meddelad med stöd av VTK tas om enligt trafikförordningen (1998:1276).

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 343 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-09-03. 


__________


Expedieras:
Tekniska kontoretKS § 277 Dnr KS 07-1342

Ombyggnad av f d fyrbäddsrum på Roslagens sjukhus (ROS)

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att anslå investeringsmedel om 1 220 tkr till ombyggnad av sju f d fyrbäddsrum på ROS till vardera två provisoriska enkelrum,

att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar,

att den utökade driftskostnaden finansieras av TioHundranämnden.


Bakgrund

TioHundranämndens förvaltning och vårdbolag har under våren 2007 framfört förslag till lokalsamordningsgruppen om mindre anpassningsåtgärder av de f d fyrbäddsrummen vid ROS för att iordningsställa provisoriska enkelrum. Idag används rummen som dubbelrum, vilka blir allt svårare att belägga. Lokalstyrgruppen ställer sig positiva till åtgärderna.

Det finns sammanlagt nio f d fyrbäddsrum på ROS. Två av dessa har nu byggts om till provisoriska enkelrum för totalt fyra boende. Finansiering har skett inom ramen för TioHundranämndens anslag till lokalanpassningar.

TioHundranämndens förvaltning begär i tjänsteutlåtande 2007-09-10 att kommunstyrelsen avsätter investeringsmedel så att även resterande sju rum kan åtgärdas på samma sätt. Enligt tekniska kontorets investeringsberedning beräknas investeringen uppgå till 1 220 tkr. TioHundranämnden har vid sammanträde 2007-09-27, § tillstyrkt förslaget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2007-09-17 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att anslå investeringsmedel om 1 220 tkr till ombyggnad av sju f d fyrbäddsrum på ROS till vardera två provisoriska en-

KS § 277 forts


kelrum, att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar, att den utökade driftskostnaden finansieras av TioHundranämnden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-09-26, § 344 föreslagit enligt ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse 2007-09-14, under förutsättning att TioHundranämnden beslutat tillstyrka ärendet.

__________

Expedieras:
Tekniska kontoret
TioHundranämnden
Ekonomienheten 
KS § 278 Dnr KS 07-1027 214

Detaljplan för fastigheterna Körsbäret 4, Tälje 3:199, 3:196 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjort samt 

att godkänna det reviderade planförslaget för utställning enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.

Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar samt en vändplan för lokala busslingan som planeras gå ut till området fr o m hösten 2007.

Gällande detaljplan för förskolan i kv Körsbäret i Solbacka Gård medger byggnation av 2 avdelningar. Behovet föreligger nu av uppförande av en större förskola än tidigare planerat, framförallt beroende på en ökad efterfrågan av förskoleplatser inom tätorten.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2007-07-04-2007-08-31.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-09-20 kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjort samt att godkänna det reviderade planförslaget för utställning enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.


forts

KS § 278 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-10-03, § 348 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-09-20.

_________


Expedieras:
Ledningkontoret/Olivera Boljanovic 

KS § 279 Dnr KS 07-607 214

Detaljplan för kv Ankan 1 och del av fastigheterna Tälje 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna samrådsredogörelsen samt 

att planförslaget inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning därför inte har gjorts samt 

att godkänna planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.


Bakgrund

Planen innebär en ändring av nuvarande detaljplan i syfte att pröva lämpligheten av flerbostadsbebyggelse i stället för de två friliggande enbostadshus som nu gällande plan avser.

Planen har varit ute på samråd under tiden 2007-07-05-2007-08-17.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelsen samt att planförslaget inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning därför inte har gjorts samt att godkänna planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-10-03, § 349 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse.
_________

Expedieras:
Ledningkontoret/Olivera Boljanovic 

KS § 280 Dnr KS 07-81 214

Detaljplan för fastigheten Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling, utställningsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna samrådsredogörelsen och efter revidering av planförslaget föreslås 

att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt 

att godkänna det med ovanstående kommentarer reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.

Bakgrund

Planen har upprättats för att pröva lämpligheten med att uppföra 5 stycken nya enbostadshus och bibehålla ett flerbostadshus med 4 stycken lägenheter. Planområdet är beläget i Nysättra samhälle ca 15 km öster om Norrtälje.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2007-01-11 till och med 2007-02-23.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-09-05 redogjort för inkomna synpunkter och bemötanden och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelsen och efter revidering av planförslaget föreslås kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna det med ovanstående kommentarer reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.


forts


KS § 280 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-10-03, § 350 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-09-05.

_________

Expedieras:
Ledningkontoret/Olivera Boljanovic 

KS § 281 Dnr KS 07-1489 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av tryckeritjänster 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag gällande upphandling av tryckeritjänster med följande redaktionella ändring:

Sid 4 Miljö skall ha följande lydelse: Leverantören skall redovisa sitt miljöarbete och redogöra hur detta kommer att utvecklas under avtalstiden. Detta skall även gälla transporter,

att förklara denna paragraf omedelbart justerad.


Bakgrund

Tidigare upphandling av tryckeritjänster har överklagats till Länsrätten och beslutet har upphävts. 

Nytt förfrågningsunderlag har upprättats av juridik- och upphandlingsenheten i samverkan med kommunens kundservicechef. Underlaget har därefter granskats av upphandlingschefen i Täby. Avtalstiden är tre år med ett års möjlighet till förlängning.

Tjänstemannaberedning

Juridik- och upphandlingsenheten har i skrivelse 2007-10-15 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag gällande upphandling av tryckeritjänster.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-10-15, § 361 hänskjutit ärendet till kommunstyrelsen för beslut.


KS § 281 forts

Beslutande sammanträde 

Yrkande:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till ledningskontorets förslag med följande tilläggsyrkande Sid 4 Miljö skall ha följande lydelse: Leverantören skall redovisa sitt miljöarbete och redogöra hur detta kommer att utvecklas under avtalstiden. Detta skall även gälla transporter.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Elisabeth Björks och Bertil Karlssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
.

__________


KS § 282

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2007-09-05.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2007-03-05, 2007-04-02, 2007-05-07, 2007-06-18, 2007-09-03.

__________


KS § 283 

Anmälan om delegationsbeslut 2007

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-10 lägges till handlingarna.

Bil 1 Dnr KS 07-122 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 35-38

Bil 2 Dnr KS 07-123 002
Förköpsrätt ang lagen om förvärv av hyresfastigheter vecka 36-38 

Bil 3 Dnr KS 07-800 002
Delegationsbeslut Olivera Boljanovic, vecka 37-39

Bil 4 Dnr KS 07-761 002
Delegationsbeslut jml 12 § kommunstyrelsens reglemente och kommunstyrelsens beslut 1991-02-19 § 25 avseende maj-augusti 2007; Lars Härlin

Bil 5 Dnr KS 07-108 002
Delegationsbeslut Örjan Asplund, Mohamed Abdillahi, 
2007-08-13—2007-09-10

Bil 6 Dnr KS 07-108 002
Delegationsbeslut enl KS 2007-02-19, § 41
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2007-06-07-09-07
Vidaredelegerat till E. Kutscher

Bil 7 Dnr KS 07-108 002
Delegation enl Ks 2007-02-19, § 41
Tommie Eriksson, Jörgen Örnestav 

Bil 8 Dnr KS 07-238 002
Ansökan till Hemvärnet

Bil 9 Dnr KS 07-555 002
Beslut ang beslutsattestant och beslutsattestants ersättare under 2007

Bil 10
Kommunstyrelsens delegation till arbetsutskottet 2007 
__________

KS § 284

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 07-1241 106
Svar angående skrivelse till Miljödepartementet gällande strandskydd

Avfall Sverige – Nyhetsbrev nr.14/2007 

Avfall Sverige – Nyhetsbrev nr.15/2007 

Dnr KS 07-331 355
Veolia vattens månadsrapport för augusti månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun

Dnr KS 07-392 739
TioHundranämndens protokoll från sammanträden 2007-08-30 och 2007-09-06

Norrtälje Kommunhus AB:s protokoll från sammanträde 2007-09-05

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2007-09-12

Dnr KS 07-115 311
Vägverkets fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg 984 vid Västra Ledinge, samt indragning av väg, Norrtälje kommun, Stockholms län

Dnr KS 07-1364 311
Vägverkets önskemål om tidigare delöppning sträckan Trafikplats Täby kyrkby – Trafikplats Hagbylund

Sveriges kommuner och Landsting; Cirkulär 07:43 Preliminär LSS-utjämning år 2008 – prognos 2

KS § 284

Länsstyrelsens rapport 2007/15 – Kvinnoorganisationer i Stockholms län – förutsättningar, delaktighet och inflytande
Boken om Sthlm Jämt
Folder: Förslag till regionalstrategi för jämställdhet i Stockholms län 2007-2013


__________