Kommunstyrelsen 01-11-08


Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.00
12.00-12.15
Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Gunnel Löfqvist, ekonomichef
Olov Larsson, budgetchef, § 194
Britt-Marie Hedlund, § 201
Bo Assarsson § 202
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndag 2001-11-12, kl 13.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 192-211
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-11-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 192

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 12 november 2001, kl 13.00


________KS § 193

Allmän Information

Personalchef Tony Wallin och rehabkonsulenten Ewa Wik informerar om pågående rehabiliteringsarbete inom Norrtälje kommun.

_________
KS § 194 Dnr Ks 01/747 041

Förslag till budget och inriktning 2002-2004

Beslut

DRIFTBUDGET

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

KOMMUNSTYRELSEN

att bevilja kommunstyrelsen 97 395 tkr i driftbudget varav 980 tkr avser anslag till kommunens revisorer

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 431 tkr i driftbudget

BYGGNADSNÄMNDEN

att bevilja byggnadsnämnden 5 244 tkr i driftbudget

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 61 846 tkr i driftbudget,

att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran 2001-03-22, § 46 om 1,2 mkr utanför ram år 2002 till Konsthallen, Pythagoras och Roslagsmuseets verksamhet,

att avsätta 200 tkr i budget 2003 för Birgittajubileet år 2003 i enlighet med kultur- och fritidsnämndens begäran 2001-06-13, § 79,

SOCIALNÄMNDEN

att bevilja socialnämnden 76 227 tkr i driftbudget


KS § 194 forts

OMSORGSNÄMNDEN

att bevilja omsorgsnämnden 494 539 tkr i driftbudget

BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

att bevilja barn- och skolnämnden 664 764 tkr i driftbudget

UTBILDNINGSNÄMNDEN

att bevilja utbildningsnämnden 191 266 tkr i driftbudget

TEKNISKA NÄMNDEN

att bevilja tekniska nämnden 80 320 tkr i driftbudget, varav 41 105 tkr avser tekniska kontoret och 39 215 tkr avser räddningstjänst


INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 500 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kommunstyrelsen genom dess ledningskontor 19 700 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja byggnadsnämnden 500 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 300 tkr i anslag för maskiner, inventarier och smärre anläggningsinvesteringar,

att bevilja socialnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

KS § 194 forts

att bevilja omsorgsnämnden 1 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja barn- och skolnämnden 7 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja tekniska nämnden anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
tekniska kontoret 100 tkr
räddningstjänst 2850 tkr

att bevilja kommunstyrelsen 30 000 tkr i investeringsanslag att användas enligt fastställd investeringsrutin,

att bevilja tekniska nämnden 30 000 tkr i investeringsanslag att användas enligt fastställd investeringsrutin,

att bevilja tekniska nämnden 6 000 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 700 tkr, barn- och skolnämnden 3 300 tkr och utbildningsnämnden 500 tkr,

att uppta intäkt för va-anslutningsavgifter med 2 000 tkr,

att övriga budgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.


Övrigt

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att under 2002 fördela anslag för lönekostnader och personalåtgärder 7 135 tkr,KS § 194 forts

att uppdra till kommunstyrelsen att under 2002 fördela hela eller delar av anslag avseende förskoleverksamhet och kompensation för avgiftsbortfall inom äldreomsorgen, totalt 5 800 tkr till berörda nämnder,

att fastställa resultatbudget 2002 inkl flerårsplan 2003-2004 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2001-10-29,

att fastställa balansbudget 2002 inkl flerårsplan 2003-2004 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2001-10-29,

att fastställa finansieringsbudget 2002 inkl flerårsplan 2003-2004 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2001-10-29,

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 50 mkr,

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman,

att i övrigt godkänna av ledningskontoret upprättad skrivelse 2001-10-29,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur,

att i övrigt godkänna Centerpartiets, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas gemensamma förslag daterat 8 november 2001.


Reservation:
Centerpartiet till förmån för Bengt Ericssons tilläggsyrkande.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning:
Miljöpartiet meddelar att de avser inkomma med eget budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde.KS § 194 forts

Bakgrund

Föreligger nämndernas förslag till budget 2002-2004.

Föreligger kommentarer till förslaget från Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Moderata samlingspartiet, daterat 2001-10-18.

Tjänstemannaberedning

Föreligger ledningskontorets förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget, daterat 2001-10-17.

Föreligger ledningskontorets skrivelse 2001-10-29 som bygger på den borgerliga majoritetens förslag till budget och inriktning 2002-2004.

MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum 2001-10-24 och 2001-11-02, 2001-11-05 samt 2001-11-07 och enligt § 14 2001-11-07.

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-10-18, § 261 och föreslagit att godkänna upprättat förslag till budget för 2002 enligt förslag daterat 2001-10-17.

Beslutande sammanträde

Ks 8/11 Vid dagens sammanträde föreligger Centerpartiets, Folkpartiets Kristdemokraternas och Moderaternas förslag till budget 2002-2004, daterat 8 november 2001 samt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget 2002-2004, daterat 8 november 2001.

Yrkanden:
Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) – bifall till deras gemensamma förslag till budget och inriktning, 2002-2004, daterad 2001-11-08 samt ledningskontorets förslag till beslut 2001-10-29.KS § 194 forts

Bengt Ericsson (c) yrkar därutöver att kulturhusinstitutionerna Konsthallen, Pythagoras och Roslagsmuseet nämndens begäran utom ram med 1,2 mkr enligt kultur- och fritidsnämnden 2001-03-02, § 40 (även § 95, 2001-08-30).

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag till budget2002-2004, daterad 2001-11-08 i enlighet med bilaga A.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Candals m fl yrkanden och socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Christer Candals m fl yrkanden.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Bengt Ericssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

__________
KS § 195 Dnr KS 00-905 312

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang cykelväg på vägsträckan mellan Älmsta och Grisslehamn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till ledningskontoret att vid nästa överläggning med Vägverket ta upp behovet om en gång- och cykelväg mellan Älmsta och Grisslehamn samt

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-11-23, § 338.

Motionären anför att vägsträckan mellan Älmsta och Grisslehamn är mycket hårt trafikerad och inte anpassad för oskyddade trafikanter. En gång- och cykelväg på sträckan mellan Älmsta och Grisslehamn behövs.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2001-09-25 att en ny gång- och cykelväg utmed länsväg 283 mellan Älmsta och Grisslehamn är en angelägenhet för Vägverket. Kommunen yttrar sig varje år över föreslagna infrastrukturinvesteringar inom länet och vid de tillfällen framhåller kommunen de gång- och cykelbanor som prioriteras inom Norrtälje kommun. Utredning om gång- och cykelbana i Älmsta bedrivs av Vägverket och pågår för närvarande. Den i motionen utpekade sträckan finns inte med i kommunens senaste yttrande.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att vid nästa överläggning med Vägverket ta upp behovetKS § 195 forts

om en gång- och cykelväg mellan Älmsta och Grisslehamn samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-18, § 262 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-09-25.

_________

KS § 196 Dnr KS98-505 512

Besvarande av motion från Torgny Åberg (c) ang korsningen mellan väg 77 och väg 280 i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till ledningskontoret att vid kommande överläggningar med Vägverket återigen framhålla angelägenheten i de nämnda vägprojekten,

att därmed anse motionen besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-04-27. I motionen föreslås att tidigarelägga byggandet av den planerade rondellen längs väg 280 och dra om väg 77 öster om Shell-macken och att förbifart, väg 280, utförs som i Vägverkets plan från föreslagen rondell vid Vallby och till Asplund.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-05 anfört att föreslagna åtgärder finns redovisade i fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo samhälle och är sedan många år prioriterade i alla kommunens skrivelser till Vägverket rörande fördelning av länets väginvesteringar.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att vid kommande överläggningar med Vägverket återigen framhålla angelägenheten i de nämnda vägprojekten, att därmed anse motionen besvarad.forts

KS § 196 forts

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-18, § 263 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-05.

_________KS § 197 Dnr KS 01-300 012

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) att Norrtälje kommun bör ansöka om investeringsbidrag för studentbostäder

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-04-23, § 101. I motionen föreslås att Norrtälje kommun snarast ansöker om investeringsbidrag för studentbostäder då många grupper har svårt att skaffa sig bostad i Stockholmsregionen och i vår kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2001-10-02, att investeringsbidrag endast ges till bostäder för studenter vid universitet och högskolor. De som kan söka investeringsbidraget är byggherrar som producerar och förvaltar bostäder. NIHAB har erhållit information om möjligheterna och har sökt bidrag för ombyggnad av logementen till studentbostäder på regementsområdet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-18, § 264 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-02.


forts

KS § 197 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) – bifall till motionen.
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.


________


KS § 198 Dnr KS 01-455 339

Besvarande av motion från IngaBrita Mörch (m) att koppeltvång på hundar bör införas i Societetsparken

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2001-10-04 – anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 132. I motionen föreslås att koppeltvång på hundar bör införas i Societetsparken.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-04 anfört att i 15 § Norrtälje kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter anges bland annat följande:

”Hunden skall hållas kopplad på torg medan torghandel pågår samt i park som ligger inom detaljplanelagt område där kommunen är huvudman. Hundar skall även hållas kopplad i de motionsspår som anges i 3 §.”

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 25/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-10-25, § 270 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-04.

_________


KS § 199 Dnr KS 01-822 015

Revidering av räddningstjänstplan

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till förändring i räddningstjänstplan att gälla från och med den 1 januari 2002.


Bakgrund

Med anledning av räddningstjänstens problem med rekrytering och det ekonomiska läget för förvaltningen, beslutade tekniska nämnden 2001-06-20, § 169 att uppdra åt räddningschefen att utarbeta ett förslag till ny räddningstjänstplan, att gälla från och med årsskiftet 2001/2002.

Tekniska nämnden beslutade 2001-09-27, § 236 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta ”Förslag till förändring i Räddningstjänstplan 2001-07-11”.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-10-10 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till förändring i räddningstjänstplan att gälla från och med den 1 januari 2002.

Politisk beredning

Au 25/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-25, § 268 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-10.

_________


KS § 200 Dnr KS 01-798 706

Fastställande av tillsynsavgift för ölförsäljning, s k folköl i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa 600 kronor som tillsynsavgift för tillsyn enligt alkohollagen av försäljningsställen av öl i Norrtälje kommun,

att tillsynsavgiften debiteras försäljningsställen från och med 2002-01-01.


Bakgrund

Den 1 juni 2001 beslutade riksdagen om att göra vissa förändringar i alkohollagen (1994:1738) avseende försäljningen av ”folköl” med ikraftträdande i juli 2001. Lagförändringen medförde att kommunen erhåller rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som säljer öl.

Kommunens totala kostnad för folkölstillsynen beräknas till cirka 600 kronor per försäljningsställe och år.

Socialnämnden har vid sammanträde 2001-09-18, § 199 beslutat att föreslå kommunfullmäktige fastställa 600 kronor som tillsynsavgift för tillsyn enligt alkohollagen av försäljningsställen av öl i Norrtälje kommun, att tillsynsavgiften debiteras försäljningsställen från och med 2002-01-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-10-11 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 600 kronor som tillsynsavgift för tillsyn enligt alkohollagen av försäljningsställen av öl i Norrtälje kommun, att tillsynsavgiften debiteras försäljningsställen från och med 2002-01-01.


KS § 200 forts

Politisk beredning

Au 25/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-25, § 269 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-11.

_________


KS § 201 Dnr KS 01-773 710

Förslag till ny barnomsorgstaxa för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – under förutsättning att regeringen inte bifallit kommunens begäran angående vårdnadsbidrag - införa maxtaxa inom barnomsorgen fr o m 1 januari 2002,

att godkänna av barn- och skolnämnden föreslagen taxa (alt B).


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-06-25, § 159 bland annat beslutat att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma en ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagsbeslut i samband med nämndens budgetarbete för år 2002. Nämnden skall särskilt undersöka möjligheterna att bibehålla timintervalltaxa.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2001-09-10, § 109 beslutat att överlämna förslag till ny barnomsorgstaxa enligt förvaltningens förslag alternativ B.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – under förutsättning att regeringen inte bifallit kommunens begäran angående vårdnadsbidrag - införa maxtaxa inom barnomsorgen fr o m 2002, att godkänna av barn- och skolnämnden föreslagen taxa (alt B).forts

KS § 201 forts

Politisk beredning

Au 25/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-25, § 275 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-23. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till alternativ A.

Beslutande sammanträde

Ks 8/11 Yrkande:
Elisabeth Björk (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.


________


KS § 202 Dnr KS 01-828 340

Förslag till allmänna bestämmelser för brukandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till allmänna bestämmelser för brukandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA),

att bestämmelserna skall gälla från och med den 1 januari 2002.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 27 september 2001, § 217 att godkänna förslag till allmänna bestämmelser för brukandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Grunderna för tekniska nämndens ställningstagande redovisas i tekniska kontorets tjänsteskrivelse från den 27 augusti 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-18 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till allmänna bestämmelser för brukandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), att bestämmelserna skall gälla från och med den 1 januari 2002.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-31, § 283 beslutat att ärendet utgår från dagens sammanträde och behandlas på ett extra arbetsutskottssammanträde den 8 november.

Au 8/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-08, § föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-18.
_________


KS § 203 Dnr KS 01-835 253

Försäljning av del av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av ett område om ca 6.500 m2 av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 i Rimbo för en köpeskilling av 600.000 kr.


Bakgrund

Tekniska kontoret har haft i uppdrag att i samarbete med omsorgsförvaltningen undersöka möjligheten till förhyrning av lokaler för demensboende i Rimbo.

Förslag föreligger att gruppbostäder för demensboende uppförs av Riflex AB inom stadsdelen Vallby Hage i Rimbo och hyrs in av kommunen. Det aktuella området ägs av kommunen och är planlagt för bostäder genom en detaljplan från år 1992. Området har ännu inte blivit bebyggt. Planområdet är utformat i ett antal bebyggelsegrupper med blandade tvåvåningshus, flerbostadshus och radhus. En av dessa bebyggelsegrupper föreslås tas i anspråk och bebyggas med gruppbostäder.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-10-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ett område om ca 6.500 m2 av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 i Rimbo för en köpeskilling av 600.000 kr.

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-18, § 265 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-10-05.Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Håkan Jonsson (s) yrkade bifall till förslaget.
________KS § 204 Dnr KS 01-852 253

Mark- och exploateringsavtal gällande Älmsta 1:69, 3:23, 3:24, 3:25, 3:31 samt del av 23:1 i Väddö församling, ICA Älmsta

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal med Mac Arvids Skandinavia AB.


Bakgrund

Ett detaljplaneförslag har upprättats för fastigheterna Älmsta 1:69, 3:23, 3:24, 3:25, 3:31 samt del av 23:1 i Väddö församling avseende utbyggnad av ICA i Älmsta affärscentrum.

Planförslaget har varit utställt under tiden 11 september – 2 oktober 2001. Före kommunfullmäktiges antagande av planen skall mark- och exploateringsavtal tecknas.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av tekniska kontoret upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2001-10-11 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal med Mac Arvids Skandinavia AB.

Politisk beredning

Au 25/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-25, § 273 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-10-11.

________
KS § 205 Dnr KS 01-536 092

KPMG:s rapport Analys av kostnader och kvalitet – förskola och familjedaghem

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna utredningen från KPMG samt överlämna den till barn- och skolnämnden,

att uppdra till barn- och skolnämnden att analysera resultatet av rapporten samt att före årsskiftet anordna ett seminarium med deltagare från barn- och skolnämnden, kommunstyrelsen och berörda förvaltningar med syfte att diskutera förslag till åtgärder/utveckling.


Bakgrund

Komrev genomförde våren 2000 en uppföljning av barn- och skolnämndens ekonomi. Av rapporten framgick bl a att kostnaderna för barnomsorgen i Norrtälje är högre än genomsnittet i riket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2000-10-05, § 297 att uppdra till ekonomichefen att utarbeta förfrågningsunderlag för upphandling av konsult med uppdrag att belysa vad de höga kostnaderna beror på. Kommunstyrelsen godkände förslag till förfrågningsunderlag 2000-11-10, § 265 och KPMG Offentlig sektor erhöll i januari uppdraget.

Föreligger rapport 2001-05-31 från KPMG Offentlig sektor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-08-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna utredningen från KPMG samt överlämna den till barn- och skolnämnden, att uppdra till barn- och skolnämnden att före årsskiftet åter
KS § 205 forts

komma till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder med anledning av rapporten.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2001-10-31 med förslag att kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningen från KPMG samt överlämna den till barn- och skolnämnden, att uppdra till barn- och skolnämnden att analysera resultatet av rapporten samt att före årsskiftet anordna ett seminarium med deltagare från barn- och skolnämnden, kommunstyrelsen och berörda förvaltningar med syfte att diskutera förslag till åtgärder/utveckling.


Politisk beredning

Au 13/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-13, § 229 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Au 25/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-25, § 276 beslutat att ärendet utgår från dagens sammanträde.

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-31, § 285 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-31.

________


KS § 206 Dnr KS 01-862 106

Ägarkommunernas godkännande till att städerna Västerås och Eskilstuna ingår som ägare i Business Arena Stockholm AB, B.A.S.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna Västerås stad och Eskilstuna stad som aktieägare i bolaget B.A.S.


Bakgrund

I samband med utgången av aktieägaravtalets första löpperiod meddelade kommunerna Danderyd, Tyresö, Vallentuna och Österåker att man önskade lämna samarbetet med B.A.S samt att Järfälla kommun önskade minska sitt aktieinnehav. Norrtälje kommun har fem aktier och har avböjt att utnyttja hembudsmöjligheten. Ingen av de övriga tillfrågade kommunerna har önskat utöka sitt aktieinnehav i bolaget.

Västerås stad och Eskilstuna stad har till B.A.S. framfört önskemål om att överta de fria aktierna med de rättigheter och skyldigheter som ankommer ägarna i bolaget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-24 på anförda skäl föreslagit att godkänna Västerås stad och Eskilstuna stad som aktieägare i bolaget B.A.S.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-31, § 285 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-24.

__________


KS § 207 Dnr 01/985 047

Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som sitt yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Boverket undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Enligt regeringsbeslut den 14 juni 2001 har Boverket tilldelats ett anslag för bidrag till nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist. Boverket har därefter utfärdat föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist.

Bidraget fördelas genom att Boverket har delat in Sverige i sex regioner. Stockholmsregionen har en bidragsnivå som uppgår till 25 % av bidragsunderlaget eller max 150. 000 kr/lägenhet. Norrtälje ligger i den grupp som erhåller 15 % eller 90.000 kr/lägenhet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-31 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna skrivelse till Boverket med hemställan om ändrad regiontillhörighet för Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-31, § 288 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-31.

________


KS § 208

Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2002.


Bakgrund

Föreligger upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen för år 2002 enligt bilaga.

_________KS § 209

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 anmäles och lägges till handlingarna.

_________
KS § 210

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2001-01-08, 2001-03-26, 2001-05-17, 2001-06-29, 2001-09-10.

_________


KS § 211

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:104; Statens övertagande av huvudmannaskapet för landstingens vårdutbildningar och den ekonomiska regleringen av den kliniska praktiken

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:105; Personal- och kompetensförsörjningsprojektet ”Ett bättre jobb”

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:106; Budgetpropositionen år 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:109; Remiss av betänkandet ”Enskild eller allmän väg?”

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:111; Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:116; Aktuellt om äldreomsorgen

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:118; Ny förordning om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar utbildning av anställda

KSL Kommunförbundet Stockholms län; Informationsmaterial om producentansvaret

SKTF:s pressmeddelande ang genomsnittslöner

Dnr KS 01-362 433
Jordbruksdepartementet; Ansökan om bidrag från anslaget 43:16 Åtgärder för livsmedelsområdet

Dnr KS 00-843 430
Norrtälje kommuns skrivelse 2001-10-02 till Miljödepartementet med begäran om godkännande av ändring i kommunens lokala investeringsprogram för perioden 1999-2001


KS § 211 forts

Naturvetenskap och Teknik NOT; inbjudan till kommunstyrelsen; Vill Norrtälje kommun satsa extra på naturvetenskap och teknik och bli en NOT-kommun?

Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lännaby 1:9, Länna socken, Norrtälje kommun

Glesbygdsverket; Högre utbildning i gles- och landsbygd – om tillgänglighet och nya vägar till utbildning

Regionplane- & Trafikkontoret, promemoria nr 9 och 10; Att finna sin plats i Nätverksekonomin samt Varuförsörjning; Nuvarande och framtida lokalisering för varuförsörjande företag

Finansdepartementets pressmeddelande; Det regionala inflytandet utökas för hela landet

Finansdepartementets pressmeddelande; Direktiv för översyn av utjämningssystemet för kommuner och landsting

Skolverkets beslutsmeddelande; Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2001/02

_________