UN 020516
Plats och tid Finsta naturbruksgymnasium, Rimbo, kl. 15.30-17.15

Beslutande Se närvarolista
PROGRAM Torsdag 16/5
Kl. 08.30-09.00 Samling i huvudbyggnaden för information och inkvartering
Kl. 09.00-09.30 Kaffe och smörgås
Kl. 09.30-11.30 Återrapportering från focusgrupper 
Mobbing, kränkande särbehandling, hur arbetar vi? (Rektor Robert Ekstrand)
Gymnasiekommittén, skollagskommittén (Utbchef Nils-Gunnar Bergander)
Kl. 11.30-12.30 Lunch
Kl. 12.30-15.30 Gruppsammanträden
Kl. 15.30-17.15 Nämndsammanträde
Kl. 17.15-18.00 Middag
Kl. 18.00-19.00 Rundvandring på Finsta (Rektor Anders Bjurhammer)
Fredag 17/5
Kl. 08.30-15.00 Redovisning av personalenkät och översiktsplan,grupparbeten med 
kvalitetsredovisning/policydokumentet, traineeprojektet,Note-samarbetet
Övriga deltagande 
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr
Margaretha Dalby, nämndsekr


Utses att justera Catharina Famer-Erdtman

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2002-05-23, kl.08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 38-51
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Catharina Famer-Erdtman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2002-05-16

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-05-27 anslags nedtagande 2002-06-17

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 08.30-11.30

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

Fr o m kl 09.30

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 

 x

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

 x

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 

 x

 

 

 

Fr o m kl. 11.30

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 15.30-17.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 

 x

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

 x

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

Fr o m kl. 16.30

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 

 x

 

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

-”-

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 08.30-15.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

Fr o m kl. 12.00

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 

 x

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

Fr o m kl. 09.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 

 x

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 

 x

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

 x

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 

 x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 
REGISTER
§ Sid

38 Val av justeringsman och tid för justering 6

39 Tertialrapport 1 för utbildningsnämnden 7-8

40 Policy för användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) 9-10

41 Remiss/IT-råd 11-12

42 Remiss/IT-supportorganisation i Norrtälje kommun 13-14

43 Fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och
och barnomsorg (Wärnersson-pengarna) 15-16

44 Gemensam gymnasieregion i Stockholms län/Avsiktsförklaring 17-19

45 Norrtälje kommuns policy för barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd från såväl kommunen och landstinget (BUS) 20-21

46 Projekt för introduktion av flyktingar och invandrare 2002-2004 22-23

47 Anmälan av delgivningsärenden 24

48 Anmälan av delegationsärenden 25

49 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 26

50 Rapport från förvaltningen 27

51 Tack och trevlig sommar! 28

_______

UN § 38

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Catharina Famer-Erdtman att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen ska äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2002-05-23, kl. 08.00.

________


UN § 39 Dnr UN 01-98 041

Tertialrapport, första tertialen 2002 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att överlämna tertial 1 till kommunstyrelsen, med hänvisning till tidigare beslut (UN 2002-04-15, § 32), innebärande förslag om teknisk justering av tilldelad ram för 2002 med + 7,7 mkr.

Protokollsanteckning:

Ingrid Landin (mp) stöder centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas, socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt tidplan och anvisningar och blanketter för första tertialet 2002. Vid tertialuppföljning behöver kommunfullmäktige information om vilka avvikelser gentemot den planerade verksamheten enligt budget och andar planeringar som är trolig för år 2002. Förutom verksamhetskonsekvenser också beskrivet med ekonomiska konsekvenser.

Enligt tidsplan skall förvaltningarna lämna tertial 1 till Ledningskontoret senast 2002-05-22. Ärendet behandlas på kommunstyrelsen 2002-08-08 och på kommunfullmäktige 2002-08-26.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens tertialrapport för första tertialet 2002 i skrivelse 2002-05-16.forts.UN § 39 forts.

Budgetutfallet är efter fyra månader 33,8 %, riktvärdet 33,3 %. Prognosen visar på ett under skott med -5 998 tkr inkl. tilläggsanslag (löneökningar 527 tkr och gymnasiesärvux 3,7 mkr). Underskottet före tilläggsanslag - 10 225 tkr. Förvaltningen har fått kompensation för kapitaltjänstökningen.

Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för tertialrapporten. 

Yrkanden:

Nils Matsson (m)
- att överlämna tertial 1 till kommunstyrelsen.

Kurt Pettersson (c), med instämmande av Christina Frisk (fp), Stig Saverstam (kd), Lars-Erik Jansson (s), Catarina Wahlgren (v) 
- att överlämna tertial 1 till kommunstyrelsen, med hänvisning till tidigare beslut (UN 2002-04-15, § 32), innebärande förslag om teknisk justering av tilldelad ram för 2002 med + 7,7 mkr.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt Kurt Petterssons m fl förslag.

______

UN § 40 Dnr 02-47 005

Policy för användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) inom 
Norrtälje kommuns skolväsende

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

Bakgrund

IKT-verksamheten inom Norrtälje kommuns skolväsende har sin strukturella 
bas i ett fast bredbandsnät som förbinder i princip alla arbetsplatser inom 
Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen med varandra. Inom 
nätet finns tjänster för datalagring, programvaru- och fildistribution samt 
kommunikation. Nätet har i sin grundstruktur ca 14 000 användare, varav 
12000 är studerande från förskoleklass upp till högskola. Nätet är på sedvanligt 
sätt anslutet till Internet och skyddat via brandväggar och proxyservrar.

Syftet med IKT-verksamheten inom skolområdet är
" att möjliggöra för elever och personal att effektivt använda IKT för att på 
ett kvalitativt och kreativt sätt fullgöra arbete och studier
" att stödja den pedagogiska verksamheten
" att stödja utvecklandet av individualiserad undervisning
" att möjliggöra flexibelt lärande och distansundervisning

Utkast till policy, i skrivelse 2002-04-17, har diskuterats på gemensamt 
arbetsutskott med barn- och skolnämnden och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2002-04-18. Förslaget har varit utsänt på remiss till de båda 
förvaltningarnas rektorer. Beslutades att ärendet återremitterades till IT-
samordnaren för ytterligare justeringar för därefter behandlas i resp nämnd för 
att slutligen behandlas i kommunstyrelsen.


forts.UN § 40 forts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av IT-samordnaren för Barn- och skolförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen reviderad IKT-policy i skrivelse 2002-05-13.

Politisk beredning

Au 8/5 Arbetsutskottet beslutade 2002-05-08, § 23, föreslå utbildningsnämnden 
besluta att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut på sammanträdet 
2002-06-20.

Beslutande sammanträde 

UN 16/5 Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare 
beredning eftersom den reviderade upplagan ej förelåg vid arbetsutskottets 
sammanträde. Ärendet beredes på arbetsutskottets sammanträde 2002-06-20 
och beslut tas därefter på utbildningsnämndens sammanträde 2002-09-05.
_________UN § 41 Dnr 02-78 005

Remiss/IT-råd i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla Ledningskontorets förslag till inrättande av ett IT-råd i Norrtälje 
kommun samt

att ge följande kommentarer till förslaget:

" IT-rådet bör vara ett rådgivande organ till kommunstyrelsen och inte till IT-strategen/IT-chefen
" I de tillämpningsföreskrifter som kommunstyrelsen föreslås anta är det viktigt att poängtera att IT-utvecklingen i första hand ska styras av förvaltningarnas behov och utveckling. För utbildningsförvaltningens del är det viktigt att IT-utvecklingen ökar förutsättningarna för människors lärande, stöder utformningen av den nya gymnasieskolan och den fortsatta utvecklingen av flexibelt lärande, t ex distansutbildning.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för de kommunövergripande IT-
systemen och kommunikationslösningarna. Kommundirektören svarar med 
hjälp av IT-strategen/IT-chefen för att kommunens IT-verksamhet samordnas
samt att erforderliga resurser avsätts för en effektiv och säker IT-verksamhet.

För att säkra samordning och förankring av IT-verksamhet och utveckling 
föreslås bildandet av ett IT-råd. Där skall ingå en representant för varje 
förvaltning som skall vara bemyndigad att fullt ut representera och besluta för 
sin förvaltning i de frågor som behandlas av rådet.

forts.
UN § 41 forts.

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-25 på anförda skäl föreslagit 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta ett IT-råd i 
enlighet med till ärendet hörande bilaga1, att kommunstyrelsen är ansvarig för 
rådets verksamhet, att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för 
rådets verksamhet och/eller enskilda projekt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-04-04, § 88, att med 
godkännande översända ärendet till samtliga nämnder för yttrande. Yttrandet skall vara Ledningskontorets kansli tillhanda senast 2002-06-28.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-05-13.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-05-07.

Politisk beredning

Au 8/5 Arbetsutskottet har 2002-05-08, § 24, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 16/5 Utbildningschefen redogör för förvaltningsförslaget.

________


UN § 42 Dnr 02-78 005

Remiss/IT-supportorganisation i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att i princip bifalla Ledningskontorets förslag till IT-supportorganisation i 
Norrtälje kommun med följande tillägg och förtydligande:

1. IT-supportorganisationen behöver en egen chef/arbetsledare
2. Det måste göras tydligt vem som är ansvarig för prioriteringarna av inlämnade felanmälningar
3. IT-supportorganisationen måste från dess tillkomst vara kostnadsneutral eller allra helst ge lägre kostnader redan år 1
4. IT-supportorganisationen måste avsätta personella resurser och ha lämplig programvara för att kunna skicka väl specificerade fakturor till förvaltningarnas resultatenheter
5. Utfästelser/kundlöften måste göras tydligare med hänsyn till att undervisningsdatorer alltid måste fungera
6. Rutiner för funktionskontroll för att förebygga tekniska fel och förhindra kommunikationsproblem bör utarbetas och implementeras i hela kommunorganisationen i samverkan med förvaltningarna.

Bakgrund

Norrtälje kommun har under senare år satsat på att bygga en IT-infrastruktur 
för all kommunal verksamhet. I slutet av år 2002 kommer det att finnas mellan 
3500 och 4000 PC-arbetsplatser och ca 500 kommunikationsutrustningar 
utplacerade i den kommunala verksamheten. Det innebär att man kommer att 
ha behov av att hantera 1500 PC per år som skall konfigureras och installeras. 
Detta kräver lämpliga lokaler för att effektivt kunna hantera logistiken.

forts.
UN § 42 forts.

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-26 på anförda skäl föreslagit 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
central IT-supportorganisation enligt till ärendet hörande bilaga 1, att 
kommunstyrelsen är ansvarig för IT-supportorganisationen, att 
kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för IT-
supportorganisationens verksamhet och/eller enskilda projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-04-04, § 89, att med 
godkännande översända ärendet till samtliga nämnder för yttrande. Yttrandet 
skall vara Ledningskontorets kansli tillhanda senast 2002-06-28.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-05-13.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-05-07.

Politisk beredning

Au 8/5 Arbetsutskottet har 2002-05-08, § 24, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 16/5 Utbildningschefen redogör för förvaltningsförslaget.
_______

UN § 43 Dnr 01-107 047

Fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och 
barnomsorg (Wärnerssonpengarna)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att ansökan/rekvisition av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och 
fritidshem skall upprättas gemensamt med Barn- och skolförvaltningen

att utbildningsnämnden för läsåret 2002/03 gör anspråk på resurser 
motsvarande tre heltidstjänster, 1 260 tkr, av den totala ramen för Norrtälje på 
12 602 tkr

att de resurser som ställs till utbildningsnämndens förfogande skall användas 
till personalförstärkningar som i första hand stöder elever i behov av särskilt 
stöd för att de skall nå målen för sina studier

att uppdra till förvaltningen att fördela resurserna inom gymnasieskolan och 
påbörja rekryteringen av den personal inom områdena specialpedagogik, 
elevstöd och pedagoger med speciella uppdrag riktade mot elever med 
särskilda behov

att föreslå att ordföranden i Barn- och skolnämnden undertecknar den 
gemensamma ansökan/rekvisitionen.

Bakgrund

Riksdagen beslutade föregående år att införa ett särskilt statsbidrag för att öka 
personaltätheten i skolor och fritidshem. Bidraget är avsett att förbättra 
förutsättningarna för att höja skolans resultat i förhållande till mål uttryckta i 
läroplaner och kursplaner genom att mer personal tillförs skolan och 
fritidshemmen. Det särskilda bidraget betalas ut i 5 år med början år 2001. 
Efter fem år kommuner statsbidraget infogas i det generella statsbidraget till 
kommunerna och blir då nivåhöjande. forts.


UN § 43 forts.

För år 2001/02 var bidragsbeloppet 6 302 tkr för år 2002/03 är det 12 602 tkr 
och beräknas sedan öka med ca 6 300 tkr/år och vara ca 31 500 tkr år 2005/06. 
För läsåret 2001/02 beslutade utbildningsnämnden att inte göra anspråk på 
statsbidraget till för mån för barn- och skolnämnden.
Fördelningen av statsbidraget mellan de båda nämnderna har diskuterats på ett 
gemensamt arbetsutskott 2002-04-18. Ansökan skall vara Skolverket tillhanda 
senast 2002-06-03.

Ärendet har behandlats PAMK 2002-05-13.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förlag till beslut i skrivelse 2002-05-07.

Politisk beredning

Au 8/5 Arbetsutskottet har 2002-05-08, § 24, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 16/5 Utbildningschefen redogör för förvaltningsförslaget. Statsbidraget för läsåret 
2002/03 föreslås användas till att förstärka Solcentrum med motsvarande en 
heltid specialpedagog, elevstödet med 0,5 kurator. Resterande medel, 
motsvarande 1,5 tjänst, används i huvudsak till pedagoger med speciella 
uppdrag att stödja elever med särskilda behov, t ex elever som av olika 
anledningar har längre studietid än tre år på gymnasieskolan.

________


UN § 44 Dnr UN 01-33 612

Gemensam gymnasieorganisation i Stockholms län/Avsiktsförklaring

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens besluta:

enligt arbetsutskottets förslag

att underteckna "Överenskommelse om att skapa en gemensam 
gymnasieregion i Stockholms län" samt

att lämna förslag till KSL att i stället för att införa en gemensam prislista 
använda det fr o m 2003-01-01 gällande systemet för ersättning till friskolor 
som modell och utgångspunkt för ersättning mellan kommunerna i Stockholms 
län.

Reservation:
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
tilläggsyrkande.

Bakgrund

Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), beslutade 
1999-05-06, att utreda möjligheten att skapa en gemensam gymnasieregion i 
Stockholms län, inom vilken elever fritt kan välja skola. Utredningsarbetet har 
styrts av en ledningsgrupp bestående av fem politiker från KSL:s 
skolberedning. Utredningens övervägande, resultat och förslag redovisades i en 
första rapport "Fritt val av gymnasieskola i Stockholms län" i skrivelse 
2000-01-23. 

Kommunstyrelsen beslutade 2000-03-09, § 82, att delegera till
utbildningsnämnden att avge kommunens yttrande samt att yttrandet skall 
lämnas som meddelande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-03-27.
Utbildningsnämnden beslutade 2000-03-23, § 34, att som kommunens yttrande 
överlämna utbildningschefens remissvar om en gemensam gymnasieregion till 
KSL, samt att lämna yttrandet som meddelande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2000-03-27. forts.


UN § 44 forts.

Utredningen gick vidare och de nya förslagen redovisades i rapporten 
"Gemensam gymnasieregion i Stockholms län" 2001-01-26. Enligt beslut i 
styrelsen för KSL sändes det nya förslaget på remiss till samtliga kommuner i 
Stockholms län. 

Utbildningsnämnden beslutade 2001-03-19, § 25, att med godkännande 
överlämna förvaltningens remissvar, daterat 2001-03-07, till 
kommunfullmäktige med följande ändringar på sidan 2, tredje stycket: 
"Norrtälje kommun förbehåller sig rätten att ge elever, som p g a geografiska 
eller andra skäl väljer utbildningar i t ex Uppsala eller Östhammars kommun, 
möjlighet att göra det under samma villkor". 
Kommunfullmäktige beslutade 2001-03-26, § 76, att avlämna 
utbildningsnämndens förslag till remissvar med de kompletteringar som 
föreslås i kommundirektörens tjänsteskrivelse 2001-03-22 som kommunens svar till KSL.

När remissvaren sammanställts visade det sig att det inte fanns tillräckligt stöd 
i länet för att en gemensam gymnasieregion skulle kunna komma tillstånd 
hösten 2002. KSL, valde då att i stället ta fram ett underlag, en 
avsiktsförklaring, som på sikt skulle ge Stockholms läns kommuner en 
gemensam gymnasieregion.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-05-13.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-07-05 att utbildningsnämnden beslutar
att underteckna "Överenskommelse om att skapa en gemensam 
gymnasieregion i Stockholms län" samt att lämna förslag till KSL att i stället 
för att införa en gemensam prislista använda det fr o m 2003-01-01 gällande 
systemet för ersättning till friskolor som modell och utgångspunkt för 
ersättning mellan kommunerna i Stockholms län.

Politisk beredning

Au 8/5 Arbetsutskottet har 2002-05-08, § 27, behandlat ärendet.

forts.

UN § 44 forts.

UN 16/5 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för ärendet.

Yrkanden:

Per-Olof Lindell (s) med instämmande av Lars-Erik Jansson (s) och Catarina 
Wahlgren (v) enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg 
- att elever från hemkommunen har förtur vid intagningen.

Kurt Pettersson (c) med instämmande av Nils Matsson (m) och Christina Frisk 
(fp)
- enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt Kurt Petterssons m fl förslag.

_______UN § 45 Dnr 01-213 612

Norrtälje kommuns policy för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 
från såväl kommunen som landstinget (BUS)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

enligt arbetsutskottets förslag

att Norrtälje kommun antar policydokumentet

att den lokala samverksansgruppen blir den redan etablerade "gråzonsgruppen" 
förstärkt med BUP och barnhabilitering om landstinget så beslutar, samt

att bemyndiga förvaltningscheferna för berörd förvaltningar besluta om 
samverkansformer på chefsnivå.

Bakgrund

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)och Hälso- och sjukvårdsnämnden 
(HSN) har antagit en gemensam policy med riktlinjer för barn och ungdomar 
med behov av särskilt stöd från både kommunen och landstinget. KSL:s 
styrelse beslutade samtidigt att rekommendera länets kommuner att anta 
policydokumentet med riktlinjer.

Kommunerna och landstinget inom Stockholms län anser att det är synnerligen 
angeläget att samarbete, samverkan och ansvar utvecklas och regleras för att 
resurser på bästa sätt tas tillvara och för att förhindra att barn och ungdomar 
om behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget kommer i 
kläm och faller mellan stolarna. Samtidigt betonas att det är ett 
utvecklingsarbete - ett första försök till samlat dokument om samarbete och 
samverkan för barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. Policyn och dess 
riktlinjer kommer att följas upp och erfarenheterna kommer att ligga till grund 
för det reviderade program som ska träda i kraft år 2004. 

forts.

UN § 45 forts.

Policyn innehåller fem riktlinjer, där båda huvudmännen är ansvariga och där 
samarbetsformer är erforderliga och gemensamma värderingar behövs.

Riktlinje 1
Ansvarsgränser för barn och ungdomar med funktionshinder
Riktlinje 2
Utredning och vårdplacering för barn och ungdomar med social och medicinsk 
problematik
Riktlinje 3
Samordning av råd, stöd, omsorg, vård och behandling för barn och ungdomar 
med funktionshinder
Riktlinje 4
Samordning för barn och ungdomar med neurologiska/neuropsykiatriska 
utvecklingsavvikelser
Riktlinje 5
Barn och ungdomar med sammansatt social och psykiatrisk problematik som 
vårdas utanför hemmet.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-04-23.

Politisk beredning

Au 8/5 Arbetsutskottet har 2002-05-08, § 22, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 16/5 Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.

_______


UNu § 46 Dnr 02-79 133

Projekt för introduktion av flyktingar och invandrare år 2002-2004

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att ställa sig bakom den av Socialförvaltningen redovisade projektplanen 
"Projekt för introduktion av flyktingar och vissa invandrare 2002-2004"

Bakgrund

I april 2001 träffade Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, 
Migrationsverket, Skolverket och Svenska kommunförbundet en central
överenskommelse om samordning av insatser för nyanlända flyktingar och 
invandrare. 

Överenskommelsen syftar till en utveckling av introduktioner för flyktingar 
och andra invandrare och dokumentet skall vara en plattform för ett samordnat 
förändringsarbete som skall ge individen förutsättning att försörja sig själv och 
bli delaktig i det svenska samhället. 

Under hösten 2001 och våren 2002 har en arbetsgrupp bestående av Birgitta 
Håkansson, flyktingsamordnare inom socialförvaltningen, Ulla Johansson, 
Arbetsförmedlingen och Inka Wilhelmsson, rektor SFI, arbetat fram ett förslag 
till projektplan.

Socialnämnden beslutade 2002-04-25, § 116 att ställa sig bakom redovisade 
projektplan. Detta under den avgörande förutsättningen Arbetsförmedlingen i 
Norrtälje erhåller erforderliga medel från Länsarbetsnämnden, som därmed 
kan bli den viktiga samarbetspartner som är en förutsättning för föreslaget 
projekt.
forts.

UN § 46 forts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-05-07.

Politisk beredning

Au 8/5 Arbetsutskottet har 2002-05-08, § 28, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 16/5 Utbildningschefen redogör för förvaltningsförslaget.

________

UN § 47 Dnr 02-15 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2002-05-06.

_________


UN § 48 Dnr UN 02-02 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från utbildningschefen enligt förteckning.

________


UN § 49

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Ordföranden och utbildningschefen hade inbjudits till Hallstaviksprojektets styrgruppsmöte 2002-05-14 i Hallstavik där även kommunalrådet Christer Candal och Lars-Erik Roos, Holmens Bruk, deltog. Konstaterades att samarbetet mellan Häverögymnasiets trainee- och lärlingsutbildning och Holmens Bruk och andra företag fungerade mycket bra. Intresse finns att ytterligare utvidga utbildningssamverkan med t ex en gemensam eftergymnasial utbildning (KY-utbildning.)

__________UN § 50 

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

" Ramar budget 2003
Enligt Ledningskontorets förslag tilldelas utbildningsnämnden 204 mkr för år 2003. Ramen ökar med 7,3 mkr enligt resursfördelningsmodellen samt indexuppräkning med ca 3 %. En översyn av hyreskostnaderna kommer att ske. Enligt tidsplanen kommer ärendet "Planeringsramar för år 2003-2005" att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2002-05-27 för att slutligen fastställas på sammanträde 2002-11-25.

" Rekrytering av rektor vid Sektor Y, Utbildningscentrum
Efter en omorganisation ingår utöver byggprogrammet och fordonsprogrammet även IV-programmet i tjänsten. Efter ansökningstidens utgång har 8 personer visat intresse för tjänsten. Intervjuer har genomförts 200-05-15 med följande personer: Ann-Christin Bratt-Kollberg (Norrtälje), Johannes Augustsson (Uppsala), Anders Bjurhammer (Norrtälje) och Erik Sagrén (Norrtälje). De tre intervjugrupperna (arbetsutskott + tjänstemän, elevrepresentanter och fackliga representanter) kommer att träffas 
2002-05-21 för avstämning. Ev kommer ytterligare sökanden att kallas.

" Gymnasiesärskolan
Utbildningsförvaltningens avtal med Landstinget om särskoleverksamhet på Finsta Naturbruksgymnasium upphör att gälla fr o m 2002-06-30.
Förhandlingar pågår om att ev flytta verksamheten till Ekebyholmsskolan.
Rektor vid OS-programmet kommer fr o m 2002- 07-01 att handha all 
särskoleverksamhet d v s även Finsta särskola med ca 20 elever. 
Verksamheten kommer att finnas kvar på Finsta även under 
höstterminen 2002.

Lokaler på Nordrona för transportgrenen
Ärendet handhas f n av Tekniska kontoret som ger underlag till ett ärende till lokal-Au 2002-05-23.. Flyttning sker tidigast till vårterminens början 2003.
________

UN § 51

Tack och trevlig sommar

Thomas Engerdahl (m), tackar nämnden för ett givande samarbete under de två åren som han suttit som ersättare i nämnden. Thomas kommer att fr o m hösten flytta till Västerås för ekonomistudier vid Mälardalens högskola.
Nils Matsson (m) framför arbetsgruppens "Gymnasieskolan inre utveckling" tack till Thomas för den tid som han ingått i gruppen.

Ordföranden tackar därefter nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete och tillönskar samtliga en skön sommarledighet. Sekreteraren tackas och föräras en t-shirt "Norr Malma Field Station Uppsala Universitet".

Vice ordföranden och utbildningschefen instämmer i ordförandens tack och tillönskar nämnd och förvaltning en trevlig sommar.

________