Plats och tid Utbildningscentrum, lokal Skutan, Astrid Lindgrens gata 2, Norrtälje, kl
15.30-16.30

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.30 Information om Utvärdering Skola 2000
(Hans Nytell, UppsalaGruppen)
Kl. 10.30-11.00 Rapport från Växjökonferensen (N-G Bergander)
Kl. 11.00-11.30 Förvaltningen föredrar dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.30 Förvaltningen informerar om dagens ärenden forts.
Kl. 13.30-15.30 Gruppsammanträden
Kl. 15.30-16.30 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Ulla-Karin Eriksson, studerande vid KY-utbildningen ”Ledarskap för tillväxt”
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Per-Olof Lindell (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-02-15, kl. 11.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-16
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2004-02-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-02-16 anslags nedtagande 2004-03-04

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro 08.30-12.00 Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 13.00-15.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x Fr o m kl 10.30 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x Fr o m kl. 09.30 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.30-16.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Birgitta Sämskar fp x 
Stig Saverstam kd x 
Elisabeth Björk, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x Tjänstgörande ersättare 
Dan-Åke Elisson fp x 
Göte Waara kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER
§ Sid 

1 Tyst minut för offren i Sydostasien 5

2 Val av justeringsman och tid för justering 6

3 Tillägg i delegationsförteckningen/Beslutsattest 7-8

4 Investering, -ombyggnad, personalutrymmen i sporthallen
på Rodengymnasiet 9-10

5 Internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2005 11-12

6 Antagning av elever till Roslagens Globala alternativ 13-14

7 Program för kvinnofrid/Remiss från Ksau 15-16

8 Utbildningsnämndens arbetsgrupper/Översyn 17-18

9 Projekt Gymnasieskola 2000/Information 19-20

10 Utvärdering av Skola 2000/Norrtäljemodellen/Information 21

11 Anmälan av delgivningsärenden 22

12 Anmälan av delegationsärenden 23

13 Rapport från nämndens arbetsgrupper 24
* Eftergymnasial utbildning(Louise Branting)
* Övergång grundskola/gymnasieskola(Elisabeth Björk)

14 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 25

15 Rapport från förvaltningen 26

16 Rapport från kurser och konferenser (Växjökonferensen) 27

________UN § 1

Tyst minut för offren i Sydostasien

Ordföranden inleder sammanträdet med en tyst minut för att hedra offren för 
flodvågskatastrofen i Sydostasien.

________

UN § 2

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 
2005-02-15, kl. 11.00.
________
UN § 3 Dnr UN 04-177 002

Tillägg i delegationsförteckningen/Beslutsattest

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att delegera till utbildningschefen att utse besluts- och behörighetsattestanter, beställningsberättigade samt ersättare samt

att utbildningschefen, till nämnden, årligen återrapporterar upprättad attestantförteckning.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse daterad 2004-12-06

Bakgrund

Attestreglementet, kommunens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, har som målsättning att säkerställa att transaktioner som bokförs inom kommunorganisationen är korrekta.

Kommunens nämnder ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar i reglementet följs och skall därutöver vid behov utförda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde.

I reglementet § 6 stipuleras:
att nämnden utser eller delegerar till förvaltningschef att utse besluts- behörighetsattestanter, beställningsberättigade samt ersättare för dessa.

I reglementets § 7 stipuleras:
att förvaltningschefen ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om besluts- och behörighetsattest.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen föreslår i skrivelse daterad 2004-12-06, att delegera till förvaltningschefen att utse besluts- och behörighetsattestanter, beställningsberättigade samt ersättare för dessa för budgetåret 2005 samt att förvaltningschefen till nämnden snarast återrapporterar upprättad förteckning.


UN § 3 forts.

Politisk beredning

Au 041214 Arbetsutskottet har 2004-12-14, § 81, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 8/2 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

________
UN § 4 Dnr UN 05-13 287

Investering, -ombyggnad, personalutrymmen i sporthallen på Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till kommunstyrelsen framföra behov av lokalinvesteringar i idrottshallarna vid Rodengymnasiet i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-01-17

Bakgrund

Idrottshallen A1 byggdes om i slutet av 1980-talet. Där finns befintliga personalutrymmen på ca 20 kvm. År 1998 byggdes den lilla sporthallen, A2, utan några tillkommande personalutrymmen eller förråd.

Från slutet av 1980-talet har antalet idrottslärare ökat från 4 till 9 lärare. I samband med den stora satsningen på Rodengymnasiet 1997-99 var planeringen att idrottslärarna skulle ingå i arbetslag och därmed skulle de inte behöva ha tillgång till arbetsrum i anknytning till sporthallarna i någon större utsträckning. Utvecklingen har blivit en annan. I dagsläget är det 9 lärare som delar på ett utrymme på 20 kvm.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal och arbetsmiljökommittén) 2005-02-01.

Tjänstemannabeskrivning

Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en långsiktig lösning på om- och tillbyggnad i anknytning till sporthallarna vid Rodengymnasiet. När tekniska kontoret tagit fram förslag och kostnadsberäkningar får utbildningsnämnden fatta slutgiltigt beslut om ombyggnad och/eller tillbyggnad av sporthallarna A1 och A2 på Rodengymnasiet. forts.
UN § 4 forts.

Au 25/1 Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2005-02-01, § 2, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 8/2 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

________
UN § 5 Dnr UN 05-17 026

Internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2005

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att som interkontrollområden för utbildningsnämnden år 2005 föreslå lönerapportering (rutiner för avvikelserapporter inom den egna förvaltningen) och delegationsordning (att beslutad delegation efterlevs och att återrapportering till nämnden sker) samt

att därutöver kontrollera att fakturor avseende resor, konferenser och representation följs upp i särskild ordning (representationspolicyn).

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-01-17

Bakgrund

Alltsedan 2003-03-01 gäller i kommunen ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”. I reglementet slås fast, att ansvaret för att den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bl a att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-02-01. 

Tjänstemannaberedning

I tjänsteskrivelsen föreslås att interkontrollområdena omfattar lönerapportering och delegationsordning.
Beträffande lönerapportering skall rutinerna inom varje verksamhet kontrolleras i syfte att säkerställa att avvikelserapporteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vad gäller delegationsordningen kontrolleras, att densamma följs och att återrapporteringen till nämnden sker utan dröjsmål och omfattar alla beslut som ej hänförts till kategorien verkställighetsbeslut.

forts
UN § 5 forts.

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet har 2005-02-01, § 3, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 8/2 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.
Kontrollansvariga är bitr förvaltningschefen och ekonomisekreteraren. Rapportering sker till förvaltningschefen under juni månad och kommer även att rapporteras till nämnden.

_________UN § 6 Dnr UN 04-189 612.50

Antagning av elever till Roslagens Globala alternativ

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ansökan till Roslagens Globala alternativ sker i samband med det individuella valet under vårterminen i årskurs 1

att varje program erhåller 1 plats samt att resterande platser fördelas jämt över programmen i förhållande till antalet studieplatser på respektive program, 

att platserna fördelas bland de sökande med utgångspunkt från betyget i årskurs 9

att platser som ej tas i anspråk faller tillbaka i en gemensam pott som fördelas på återstående program i förhållande till antalet studieplatser på programmet

att elev för att antas skall vara godkänd i samtliga avslutade kurser från årskurs 1. I undantagsfall kan dock sociala eller mediciniska skäl beaktas, sådan bedömning görs av rektor samt

att uppdra till förvaltningen att tidigt på höstterminen 2006 utvärdera och rapportera till nämnden.

Underlag för beslut

Skrivelse från rektor vid HS-sektorn daterad 2004-12-13 och 2005-01-19
Förvaltningsskrivelse daterad 2005-01-18

Bakgrund

I linje med framtidsdokumentet för Globala frågor som arbetats fram under förvaltningens deltagande i ”Den globala resan” (SIDA) finns nu ett sökbart alternativ för elever i årskurs 1 med intresse för utvecklingsfrågor. Alternativet är sökbart för elever på alla program med start i årskurs 2 fr o m läsåret 2006/2007.
Antalet platser är begränsat till 20 p g a kostnader och genomförbarhet.
Syftet med utbildningen är att genom att studera hur människor lever både lokalt och globalt, komma att öka förståelsen för andra människor, andra kulturer och andra sätt att lev a och hur människor och samhällen påverkar varandra och den omgivande miljön. En del av utbildningen genomförs som fältstudier i ett utvecklingsland. 
forts.


UN § 6 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-02-01. PAMK:s gemensamma uppfattning är, att lottning till alternativets platser måste undvikas. Arbetsgivaren säger sig ha förståelse för denna uppfattning och ska söka möjligheter till alternativa intagningskriterier.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i enlighet med rektors förslag att ansökan till Roslagens Globala alternativ sker i samband med det individuella valet under vårterminen i årskurs 1, att antalet platser fördelas jämnt över programmen i förhållande till antalet studieplatser på respektive program att platserna lottas ut bland de sökande från varje program, att platser som ej tas i anspråk faller tillbaka i en gemensam pott som fördelas på återstående program i förhållande till antalet studieplatser på programmet, att elev för att antas skall vara godkänd i samtliga avslutade kurser från årskurs 1. I undantagsfall kan dock sociala eller mediciniska skäl beaktas, sådan bedömning görs av rektor.

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet beslutade 2005-01-25, § 4, föreslå utbildningsnämnden besluta att ansökan till Roslagens Globala alternativ sker i samband med det individuella valet under vårterminen i årskurs 1, att antalet platser fördelas jämnt över programmen i förhållande till antalet studieplatser på respektive program, att platserna lottas ut bland de sökande från varje program, att platser som ej tas i anspråk faller tillbaka i en gemensam pott som fördelas på återstående program i förhållande till antalet studieplatser på programmet, att elev för att antas skall vara godkänd i samtliga avslutade kurser från årskurs 1. I undantagsfall kan dock sociala eller mediciniska skäl beaktas, sådan bedömning görs av rektor.

Arbetsutskottet beslutade även att uppdra till förvaltningen, att till nämndens sammanträde 2005-02-08, ytterligare utreda om möjlighet finns att ta in elev till det globala alternativet enbart på betyg från årskurs 1 och inte genom lottning.

Beslutande sammanträde

UN 8/2 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. Förvaltningen föreslår att arbetsutskottets tredje att-sats ändras enligt följande: 
att platserna fördelas på basis av betyget i årskurs 9.
Diskuteras kriterierna för intagningen.
_______


UN § 7 Dnr UN 04-192 752

Program för kvinnofrid

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anta förvaltningens yttrande daterat 2005-01-14 som sitt eget samt

att föreslå kommunstyrelsen att socialförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen, omsorgsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen är representerade i samarbetsgruppen.

Underlag för beslut

Förvaltningens yttrande daterat 2005-01-14

Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort samhällsproblem som alltid får 
stora konsekvenser. Kvinnor i alla åldrar ska känna trygghet i sina hem, på sin 
arbetsplats och i offentliga miljöer. Norrtälje kommun vill med detta 
handlingsprogram skapa förutsättningar för att motverka allt våld mot kvinnor, 
stödja utsatta kvinnor samt ge våldsbenägna män hjälp med att bearbeta och 
förändra sitt beteende.

I samverkansarbetet ingår bl a representanter från socialförvaltningen och Brottsförebyggande rådet samt i specifika frågor ska även ideella organisationer medverka.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta programmet för 
kvinnofrid i Norrtälje kommun med angiven inriktning, samt att programmet 
utvärderas och revideras en gång per år.

Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att sända ut ledningskontorets förslag till program på bred remiss. Synpunkter ska vara inlämnade senast 2004-02-11.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-02-01.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att anta förslaget till yttrande 
som nämndens yttrande.

UN § 7 forts

Förvaltningen uttrycker i sitt remissvar att de stödjer förslaget att det är 
representanter från socialförvaltningen och Brottförebyggande rådet som ska ingå i 
samverkansgruppen från kommunens sida. Kommunstyrelsen bör emellertid 
överväga att låta även Ungdomsmottagningen ingå i samverkansgruppen. Vidare 
föreslås att i specifika frågor ska även ideella organisationer bjudas in. När frågor 
som berör andra kommunala nämnder/förvaltningar behandlas ska företrädare för 
dessa bjudas in. 

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet beslutade 2005-01-25, § 5, föreslå utbildningsnämnden besluta att 
anta förvaltningens yttrande daterat 2005-01-14 som sitt eget samt att föreslå 
kommunstyrelsen att de mjuka nämnderna (socialnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden) är 
representerade i samarbetsgruppen.

Beslutande sammanträde 

UN 8/2 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. 
Diskuteras vilka som ska vara representerade i samverkansgruppen.
_________
UN § 8 Dnr UN 05-11 600

Utbildningsnämndens arbetsgrupper/Översyn

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa nämndens arbetsgrupper enligt nedan:

Droger och hälsa
Ulla Bratt (s) sammankallande
Solveig Persson (s)
Anders Selholm (m)
Kristina Almén (s)
Jane Trepp (c)
Åse Ekbrant (kurator Rodengymnasiet)
Ann Skald (skolsköterska Rodengymnasiet)
Jan Sjöblom (s) BSN

Eftergymnasial utbildning
Louise Branting (c) sammankallande
Gun Candal (m)
Lars-Erik Jansson (s)
Tommy Persson (utveklingschef, Utbildningscentrum)

Övergång grundskola/gymnasium
Elisabeth Björk (s) sammankallande
Peter Jansson (s)
Hans Öijerstedt (c)
Lars-Erik Jansson (s)
Christina Skinnars Eriksson (adm chef Rodengymnasiet)
Lotta Lindblad Söderman (BSN)
Hanna Stymne Bratt (BSN)
Robert Johansson (BSN)

Gymnasieskolans inre utveckling
Nils Matsson (m) sammankallande
Per-Olof Lindell (s)
Bengt Ringberg (fp)
Göte Waara (kd)
Christina Skinnars Eriksson (adm chef Rodengymnasiet)
Leif Thurhammar (bitr förvaltningschef, Utbildningskontoret) forts.

UN § 8 forts.

Integration
Catarina Wahlgren (v) sammankallande
Catharina Famer Erdtman (s)
Conny Lindén (s)
Krister Hjerpe (beteendevetare Rodengymnasiet)

Underlag för beslut

Sammanställning över nämndens arbetsgrupper daterad 2005-01-17

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2004-04-06, § 19, att fastställa 
5 arbetsgrupper/projektgrupper inom utbildningsnämnden nämligen Droger och hälsa, Eftergymnasial utbildning, Övergång grundskola/gymnasieskola, Gymnasieskolans inre utveckling och Integration.

Beslutande sammanträde

Konstaterades att grupperna fungera bra. Ordföranden påpekade att en nämndsledamot ska ingå i högst en grupp. Sammankallande för den minsta gruppen Eftergymnasial utbildning, Louise Branting (c), framför önskemål att ytterligare en politiker ska ingå i gruppen. 

________


UN § 9 Dnr UN 04-132 612

Projekt Gymnasieskola 2007

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa tidsplanen för projektet Gymnasieskola 2007 samt 
sammansättning av styrgrupp och delprojektgrupper.

att utse utbildningschefen till huvudprojektledare och därmed ansvarig för helheten.

Underlag för beslut

Tidplan för utveckling av Gymnasieskola 2007 daterad 2005-01-17
Sammansättning av styrgrupp och delprojektgrupper daterad 2005-01-17

Bakgrund

Utbildningsnämnden har hos kommunfullmäktige begärt att få lämna slutrapport med förslag till utformning av Gymnasieskola 2007 senast 2006-01-31. Styrgruppen ska lämna sitt förslag till nämnden senast 2005-12-15 och projektgruppernas arbete ska vara klart 2005-11-15. Undantag gäller för delprojekt 4 ”Ökad kvalitet på individuella programmet och kommunens uppföljningsansvar”. Eftersom nya IV startar hösten 2006 bör den gruppens förslag vara klart 
2005-09-01.

Ärendet har behandlats i PAMK 2005-02-01.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen har upprättat en tidplan samt förslag på sammansättning av styrgrupp och delprojektgrupper. Arbetsutskottet och utbildningsförvaltningen utgör projektets styrgrupp och projektledning. Därutöver har inrättats sex delprojektgrupper, Utbildningsutbud, Lokalrevision, Organisation och ledning, Ökad kvalitet på individuella programmet och kommunens uppföljningsansvar, Förstärkt kvalitet på yrkesutbildningarna, Serviceutbildning, En modern lärlingsutbildning. 

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet har 2005-01-25, § 7, behandlat ärendet.
forts.

UN § 9 forts.

Beslutande sammanträde

UN 8/2 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. Projekt 
Gymnasieskola 2007 kommer att vara en stående punkt på samtliga sammanträden 
under året. Delprojektgrupperna har möjlighet att ta initiativ till möte med 
arbetsutskottet eller så kommer representant för delprojektet att kallas till 
arbetsutskottets sammanträde. Samordnare för delprojektgrupperna är 
utbildningschefen. 

_______
UN § 10 Dnr UN 04-132 612

Utvärdering av Skola 2000/Information

Utbildningsnämnden beslutade 2004-11-30, § 81, att utvärdera 90-talets satsning på Skola 2000/Norrtäljemodellen med hjälp av UppsalaGruppen - utbildning och organisation med sikte på den nya gymnasieskolan 2007. Som rubrik på arbetet har satts ”Rodengymnasiet – 10 år senare och in i framtiden”. Uppdraget ska vara genomfört 2005-05-31. Övergripande frågor är:
• Vad har uppnåtts utifrån den inriktning Rodengymnasiet arbetar efter?
• Vad är viktigt att ta vara på i framtidens gymnasieskola?
• Vad behöver utvecklas?
Fokus i arbetet är på personalen och eleverna på Rodengymnasiet.

Hans Nytell, vd och projektledare, lämnar en kort tillbakablick och analys av de tio år som gått sedan Skola 2000 infördes. Arbetet med informations- och samrådsmöten, enkätkonstruktion, dokumentinsamling och intervjuer har genomförts. Under februari kommer en enkät gå ut till all personal på Rodengymnasiet, ”rådslag med lärare, individuella intervjuer med personal, skolledare och elever”. Under mars kommer en enkätundersökning och gruppintervjuer genomföras med elever. Informationsbladet ”Utvärderingsnytt” kommer att läggas ut på Rodengymnasiets hemsida www.rodengymnasiet.se.

Efter redovisningen får nämnden tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar Hans för en väl genomförd redogörelse av det pågående arbetet och ser med spänning fram mot resultatet.

Hans Nytell kommer fortsättningsvis personligt och regelbundet att avrapportera till arbetsutskott och nämnd.

Ärendet har behandlats på PAMK 2005-02-01 där UppsalaGruppens förslag på personalenkät som utgångspunkt för intervjuerna har presenterats. PAMK tillstyrker enkäten med ställer sig frågande till ordningsföljden på enkätens frågor/påståenden.


______


UN § 11 Dnr UN 04-30 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2005-01-28.

__________


UN § 12 Dnr UN 04-31 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2005-01-28.

_________
UN § 13 Dnr UN 04-89 600

Rapport från nämndens arbetsgrupper

Louise Branting (c) sammankallande för gruppen Eftergymnasial utbildning 
rapporterar muntligt och skriftligt från gruppens möte på 
Utbildningscentrum 2004-11-11. Övriga närvarande var Lars-Erik Jansson (s) och
utvecklingschef Tommy Persson.
Frågor som behandlades och diskuterades var bl a APL (arbetsplatsförlagt lärande), 
företagsträffar, ev samarbete med Östersjöregionen vad avser hantverksutbildning, 
kursutbudet på skolor och högskolor.


Elisabeth Björk (s) sammankallande för gruppen Övergång grundskola-gymnasium 
rapporterar muntligt och skriftligt från gruppens träff med SOL-center (Skriv- och 
lässtudion) på Rodengymnasiet 2004-11-29. Övriga närvarande var Birgitta 
Sämskar (fp). På SOL-center arbetar 5 specialpedagoger som hjälper de elever som 
trots godkända betyg från grundskolan inte klarar arbetet på ett nationellt program. 
Ett nära samarbete mellan grundskolan och gymnasiet är viktigt för att kunna fånga 
upp de som nu ”faller mellan årskurserna eller skolformerna”.

_________


UN § 14

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Inga rapporter föreligger vid dagens sammanträde.

________


UN § 15

Rapport från förvaltningen

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

Personalenkät januari 2005-02-09 
PAMK:s personalenkät genomfördes under vecka 4. Enkäten genomfördes för fjärde gången. Har tidigare genomförts 1999, 2001, 2004 vilket innebär möjligheter 
till jämförelser. År 2003 konstaterades att resultatet förbättrats i jämförelse både 
med 1999 och 2001. Även svarsfrekvensen har ökat år från år. 
Enkätresultatet kommer att redovisas på arbetslagsnivå i respektive lag.

________
UN § 16

Rapport från kurser och konferenser/Växjökonferensen

Utbildningschefen har tillsammans med rektorer/chefer, ordföranden och vice
ordföranden deltagit i Växjökonferensen 2005-01-26- - 27 i Växjö konserthus.
Årets tema var ”De elva stegen” – vart leder de? (Gymnasieskola 2007). 
Inledningstalet hölls av statsminister Göran Persson. Utbildningschefen redogör för 
de seminarier han deltog i bl a Försöksverksamhet med den nya 
lärlingsutbildningen, Utbildning för det framtid K-samhället, Utbildning i ett 
internationellt perspektiv, Hur kan vi studera och förstå den muslimska världen, 
Utbildning på entreprenad och Att redovisa skolans kvalitet.

Ordföranden och vice ordföranden kommer vid ett senare tillfälle muntligt och 
skriftligt lämna en rapport från konferensen.

________