UN 060221 
Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 15.00-16.30


Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-10.00 Information om projektet ”Rådrummet”
Helena Walukiewicz och Isabelle Andersson
Kl. 10.00-12.00 Förvaltningen informerar om dagens ärenden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 15.00-16.30 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, förvaltningsekonom (Information under fm)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Kristian Krassman (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2006-03-01, kl. 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-16
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Kristian Krassman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2006-02-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-03-02 anslags nedtagande 2006-03-23

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 09.00-12.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x Kl. 09.00-10.30 
Kristian Krassman, v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Ulla Bratt s x 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-16.15 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x 
Anders Selholm m x 
Louise Branting c x 
Jane Trepp c x 
Linda Bjernler fp x 
Göte Waara kd x 
Kristian Krassman v ordf s x 
Solveig Persson s x 
Per-Olof Lindell s x 
Catharina Famer Erdtman s x 
Peter Jansson s x 

ERSÄTTARE: 
Gun Candal m x Tjänstgörande ersättare 
Henrik Mattsson m x 
Hans Öijerstedt c x Tjänstgörande ersättare 
Bengt Ringberg fp x 
Leena Hedman fp x 
Rolf Berglund kd x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Conny Lindén s x 
Kristina Almén s x 
Lars-Erik Jansson s x 
Catarina Wahlgren v x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst REGISTER
§ Sid 

1 Val av justerare och tid för justering 5

2 Bokslut år 2005 för utbildningsnämnden 6-8

3 Internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2006 9-10

4 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor/ 11-12
Ersätter tidigare beslut i UN 051129

5 Förslag till handlingsplan för att förebygga övervikt och 13-14
fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun 2006-10
Remiss från Ksau

6 Svenska för invandrare, SFI-undervisning i Norrtälje kommun
fr o m 2006-07-01 15-17

7 Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 och Tälje 2:187,
Knutby Torg, i Norrtälje stad 18-19

8 Idéprogram för kv Förrådet m fl/Remiss från Ledningskontoret 20-21

9 Utbildningsnämndens arbetsgrupper/Översyn 22-23

10 Fyllnadsval av ledamöter i EsS-sektorns resp OS-sektorns
lokala styrelse med elevmajoritet 24-25

11 Gymnasieskola 2007 26-28
* Ökad kvalitet på individuella program och kommunens uppföljningsansvar
* Rapport delprojekt 5:1 – Serviceutbildningar

12 Anmälan av delgivningsärenden 29

13 Anmälan av delegationsärenden 30

14 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 31

15 Kurser och konferenser 32

16 Rapport från förvaltningen 33-34

_______


UN § 1

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justering äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2006-03-01 kl. 14.00.

Ordföranden hälsar två nya medlemmar i utbildningsnämnden välkommen, nämligen Kristian Krassman (s), som vice ordförande och Rolf Berglund (kd) som ersättare. 

________


UN § 2 Dnr UN 04-09 041

Bokslut år 2005 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna av förvaltningen upprättat bokslut för år 2005 till kommunstyrelsen,

att uttrycka tillfredsställelse både med verksamhetsresultaten och det ekonomiska resultatet samt

att konstatera att utvärderingen i hög grad görs mot nämndens verksamhetsplan.

Protokollsanteckning från socialdemokraterna:

”Vi vill understryka att majoriteten ej lyckats nå ålagt sparbeting och således ej har anledning att vara nöjda med det ekonomiska resultatet.”

Underlag för beslut

Bokslut/Verksamhetsberättelse år 2005 för utbildningsnämnden, daterat
2006-01-31
Förvaltningsskrivelse daterad 2006-02-07

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt ”Anvisningar för bokslut 2005”. Enligt tidsplanen ska blanketterna tillsammans med tjänsteutlåtande och nämndsprotokoll skickas till Ledningskontoret senast 2006-02-10. Även verksamhetsberättelse ska lämnas in. Syftet med denna är att i förhållande till fastställda mål och uppdrag, för kommunfullmäktige och allmänheten beskriva resultaten, som har uppnåtts under året, analysen av resultaten, vilka slutsatser nämnden kommer fram till och hur nämnden tänker beakta den kunskapen i framtiden. Årsbokslutet behandlas i kommunstyrelsen 2006-04-06 och i kommunfullmäktige 2006-04-24.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 2006-01-24 och 2006-02-14. forts.

UN § 2 forts.

Tjänstemannaberedning

Kommunfullmäktige har lagt ett krav på utbildningsnämnden att förbättra resultatet med 3 mkr, vilket inte har kunnat uppfyllas. Nämnden redovisar ett nettounderskott med – 63 tkr jämfört med budgetramen på 228 048 och utfallet på 228 111 tkr. 
Den största avvikelsen ligger på köpta tjänster (-4 025 tkr), interkommunala ersättningar till andra kommuner och elevresor. Externa intäkter blev något lägre än budgeterade. Största avvikelsen per verksamhet ligger på gymnasiesärskolan med –1 601 tkr i underskott som hänför till elevresor, interkommunala ersättningar, löner och läromedel.

Investringsbudgeten visar ett underskott på 71,6 tkr bl a p g a att gymnasieskolans yrkesprograms elevantal har ökat betydligt.

Förvaltningen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut i enlighet med den upprättade skrivelse samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Au 17/1 På sammanträdet 2006-01-17, § 2, lämnade förvaltningen en kort muntlig redovisning av siffermaterialet.
Au 7/2 Arbetsutskottet har 2006-02-07, § 9, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Förvaltningsekonomen och bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för bokslutet.

Yrkande

Kristian Krassman (s) yrkar:
- att andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut strykes.

Nils Matsson (m) yrkar:
- enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, d v s att andra att-satsen kvarstår. forts.

UN § 2 forts.

Ordföranden framför sitt och nämndens tack till förvaltningen för deras arbete med ekonomin under året, vilket givit ett bra resultat (- 69 tkr), trots att kravet på ett överskott ej kunde infrias.

________

Expediering: 
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi, utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom, rektorer/chefer 

UN § 3 Dnr UN 06-05 026

Internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2006

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att som internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2006 föreslå 
verkställighet av beslut (genomförande och återrapportering av beslut fattade av arbetsutskott och utbildningsnämnd),
kassarutiner (kassahantering, att kassarutiner efterlevs) och
åtgärdskontroll (uppföljning av vidtagna åtgärder i samband med 
internkontroll 2005)

att uppdra till bitr förvaltningschefen att till arbetsutskottets sammanträde 
2006-08-15 lämna en delrapport.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2006-01-09

Bakgrund

Alltsedan 2003-03-01 gäller i kommunen ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”. I reglementet slås fast, att ansvaret för den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.

Ärendet har behandlats i PAMK 2006-01-24.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att anta föreliggande förslag om internkontrollplan 2006 d v s
- kontroll av verkställighet, genomförande och återrapportering av beslut
fattade av arbetsutskott och nämnd
- kontroll av kassarutiner
- åtgärdskontroll – uppföljning av vidtagna åtgärder i samband med internkontrollen 2005.

forts.


UN § 3 forts.

Politisk beredning

Au 17/1 Arbetsutskottet har 2006-01-17, § 3, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet. 
De föreslagna områdena är gemensamma för hela kommunen. Förvaltningen föreslår inga ytterligare områden för året. Kontrollansvariga är bitr förvaltningschefen, nämndsekreteraren och förvaltningsekonomen. Åtgärdskontrollen ska vara genomförd i mars och kontrollen av verkställighet av beslut och kassarutiner ska vara genomförda i oktober.

________

Expediering: 
För handläggning: Utbildningschef (återrapport 060815), bitr förvaltningschef, nämndsekr, förvaltningsekonom
För kännedom: LedningskontoretUN § 4 Dnr UN 05-182 612.20

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor år 2006/
Ersätter tidigare beslut i UN 051129

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med hänvisning till Skolverkets bestämmelser om beräkning av kommunernas ersättning till fristående gymnasieskolor, skall Norrtälje kommun ersätta de fristående gymnasieskolorna enligt beloppsbilaga (bilaga 1) 
d v s bidraget till NV-programmet höjs från 61 tkr till 65,3 tkr och bidraget till OP-programmet höjs från 66,2 tkr till 72,6 tkr

att bidragsbeloppen gäller budgetåret 2006

att utbildningsnämnden därmed upphäver beslutet om bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor beslutat 2005-11-29.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2006-01-17 inkl beloppsbilaga 

Bakgrund

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2005-11-29, § 105, fastställt ersättningen till fristående gymnasieskolor för år 2006. Förvaltningen har därefter, i samband med genomgången av respektive Rodensektors budget funnit skäl att höja elevpengen för naturvetenskapligt och omvårdnadsprogrammet vid Rodengymnasiet och nya elevpengen har på årsbasis fastställts för NV-programmet till 60 300 kr och för OP-programmet till 67 100 kr.

Tjänstemannaberedning 

Förvaltningen föreslår i skrivelsen att med hänvisning till Skolverkets bestämmelser om beräkning av kommunernas ersättning till fristående gymnasieskolor, skall Norrtälje kommun ersätta de fristående gymnasieskolorna enligt beloppsbilaga (bilaga 1) att bidragsbeloppen gäller budgetåret 2006 att utbildningsnämnden därmed upphäver beslutet om bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor beslutat 2005-11-29.

forts.UN § 4 forts.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2006-02-07, § 10, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

________

Expediering:
Fristående gymnasieskolor (Ekebyholmsskolan, RHS, Norrtälje teknikgymnasium), utbildningschef, bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom, utbildningsass
UN § 5 Dnr UN 05-1289 773

Handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun 2006-2010 ”En lättare framtid” – förslag till handlingsplan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att i handlingsplanen bör även åldersgruppen ungdomar 17-20 år ingå samt att utbildningsinsatser även ska gälla för vårdcentralerna.

Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-01, § 294
Förslag till handlingsplan daterad 2005-10-28
Förvaltningsyttrande daterat 2006-02-01

Bakgrund

Styrgruppen i Norrtäljeprojektet har beslutat att en lokal handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun ska arbetas fram gemensamt av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Handlingsplanen är nu färdigställd och framtagen i samarbete mellan representanter för Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. I huvudsak har två arbetsgrupper arbetat med framtagande av planen. Den ena gruppen har haft fokus på kostfrågor och goda matvanor och den andra på fysisk aktivitet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-11-07, § 294, att utsända handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun på remiss till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden och att remissvaren skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 15 januari 2006.

Tjänstemannaberedning

I handlingsplanen framgår, att målgruppen för insatser och åtgärder är 

forts.UN § 5 forts.

· barn och ungdom 0-16 år boende i Norrtälje kommun
· vuxna i barnens och ungdomars omgivning

Bitr förvaltningschefen föreslår i skrivelse att utbildningsnämnden beslutar
att utbildningsnämnden avstår från yttrande över förslaget med hänvisning till att planen ej omfattar de åldersgrupper bland ungdomar för vilka utbildningsnämnden har ansvar.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2006-02-07, § 11, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

________

Expediering:
Kommunkansliet, skolsköterskorna


UN § 6 Dnr UN 06-06 616

Svenska för invandrare, SFI-undervisning i Norrtälje kommun fr o m 
2006-07-01

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att fr o m 2006-07-01 ge CLL, Centrum för livslångt lärande, i uppdrag att ansvara för SFI-undervisningen i Norrtälje kommun i enlighet med dokumentet ”SFI i egenregi”,

att ersättningen till CLL skall rymmas inom beslutad budget samt

att uppdraget till CLL begränsas till två år med möjlighet till två års förlängning.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2006-01-09
Utdrag ur ”Utbildningsnämndens uppföljningsplan för förvaltningens verksamhetsområden år 2006”/SFI

Bakgrund

Svenska för invandrare (SFI) är grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna vilka inte har svenska som modersmål. SFI är en egen skolform och kommunen ansvarar för att vuxna som har rätt till SFI, och bor i kommunen, får utbildning. När någon, som har rätt till utbildningen, har anmält sig för att studera i sin hemkommun, ska utbildningen starta inom tre månader (Skollagen, 13 kap, 3-5 §§).

Man har rätt att studera svenska för invandrare när man:
- är vuxen (fr o m 1 juli det år man fyller 16)
- inte har grundkunskaper i svenska
- är folkbokförd i en kommun.
.
Utbildningsnämnden beslutade 2005-03-01, att förlänga avtalet med Kunskapsbolaget Integra AB perioden 2005-07-01- -2006-06-30, och att ta fram anbudshandlingar för en ny upphandling i god tid före 2006-07-01.

fortsUN § 6 forts.

Förvaltningen har under hösten påbörjat arbetet parallellt med en analys av ekonomi och förutsättningar för effektiv användning av personal, lokaler och övriga resurser för vuxnas lärande.

Ärendet har behandlat i PAMK 2006-01-24.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att fr o m 2006-07-01 ge CLL, Centrum för livslångt lärande, i uppdrag att ansvara för SFI-undervisningen i Norrtälje kommun i enlighet med dokumentet ”SFI i egenregi” att ersättningen till CLL skallrymmas inom beslutad budget att uppdraget till CLL begränsas till två år med möjlighet till två års förlängning.

Skälen som framförs för att fr o m 2006-07-01 driva SFI-undervisning i egen regi är bl a 
- kostnaderna kan styras så att de ryms inom beslutad budget
- antalet studerande inom den grundläggande vuxenutbildningen minskat har CLL behöriga lärare som till viss del täcker upp behovet av SFI-lärare, 
- skapar förutsättningar för bättre samordning och samverkan mellan SFI, SAS (svenska som andraspråk) och att utveckla fler spår inom Yrkes-SAS
- SFI-undervisningen får plats i de lokaler CLL redan hyr och de studerande får möjlighet att möta andra vuxenstuderande och bli delaktiga i en vuxenutbildningsmiljö med svenska språket

Förvaltningens bedömning är att CLL kan genomföra SFI-utbildning med lika bra, och förhoppningsvis ännu bättre kvalitet som nuvarande entreprenör. Kompetensen finns och SFI har tidigare legat under CLL. Flertalet kommuner norr om Stockholm har i dag SFI i egen regi. Det är endast Sollentuna som upphandlat SFI-undervisningen.

Politisk beredning

Au 17/1 Arbetsutskottet beslutade 2006-01-17, § 4, att uppdra till utbildningschefen att till arbetsutskottets sammanträde 2006-02-07 redovisa förslag på mål och resultat som nyckeltal för SFI-undervisningen.

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2006-02-07, § 14, behandlat ärendet.
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.
forts.
UN § 6 forts.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Utbildningschefen hänvisar till ”Utbildningsnämndens uppföljningsplan för förvaltningens verksamhetsområden år 2006” daterad 2006-01-12 (uppföljning inom området Kunskapsutveckling/SFI). 
Antal studerande i kommunen, könsuppdelat
1. Andel nybörjare som för högst fyra år sedan eller senare, godkänts av totala antalet studerande under samma tid.
2. Andelen studerande som fortsätter studierna under innevarande års vårtermin av antalet studerande inom SFI.
3. Andel studieavbrott av antal studerande inom SFI under föregående år
4. Antal elevtimmar per studerande som godkänts.

Utbildningschefen föreslår att ovanstående punkter ska vara utgångspunkt för de målvärden och nyckeltal, vilka årligen skall följas upp. 

Utbildningschefen framför även Kunskapsbolaget Integras (bedriver SFI- undervisningen t o m 060630) avvikande synpunkt på att ej göra någon upphandling.

_______

Expediering:
CLL, Kunskapsbolaget Integra AB, utbildningschef, förvaltningsekonom 

UN § 7 Dnr UN 05-190 214

Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby Torg, i Norrtälje stad

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ställa sig positiv till förslaget till detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby torg, Norrtälje stad

att förorda att planerade gång- och cykelvägar i området byggs snarast möjligt

att infarten till Rodengymnasiet och busshållplatsen på Baldersgatan, mitt emot Gördelmakaren 2 flyttas och görs trafiksäkrare samt

att nuvarande övergångsställe på Baldersgatan flyttas och utformas så att det är omöjligt att gå från busshållplatsen direkt över gatan till Gördelmakaren 2.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse daterad 2005-11-07

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har för yttrande översänt detaljplanen. Syftet är att reglera den ändrade användningen av Gördelmakaren 2 från industriändamål till skola och handelsändamål samt att pröva utbyggnadsmöjligheterna för Coop på Gördelmakaren 5. Det handlar alltså dels om Sporronghuset som idag inrymmer RHS-gymnasiet och flera handelsföretag och dels om att Coop Forum vill få möjlighet att bygga en permanent ”utemarknad” längs Vätövägen.

I detaljplanen föreslås att infarten till Gördelmakaren 2 flyttas något söderut, samt att ytterligare parkeringsplatser iordningsställs. För att ge eleverna på RHS-gymnasiet en bättre utemiljö föreslås ett mindre grönt rum på den nuvarande parkeringsplatsen utanför skolan. Trafikfrågorna är viktiga och därför förbereds bl a en ny cykel- och gångväg söder om Gördelmakaren 2 (Sporronghuset). Yttrandet ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 2005-12-23.
forts.
UN § 7 forts.

Tjänstemannaberedning

Knutby Torg angränsar till Rodengymnasiet, Jungfrun 2 och 3 och Roslagens Högskola AB, vilket innebär att det är drygt 2000 elever som varje skoldag rör sig i området som gångare, cyklister, busspassagerare eller bilister. Med hänsyn till det är det mycket viktigt att gång- och cykeltrafiken planeras så att den så långt det är möjligt separeras från övrig trafik. Det skulle dessutom vara bra om fordonstrafiken till handelsområdet skiljs från trafiken till de olika skolorna.

Nuvarande busshållplats på Baldersgatan och placeringen av övergångsstället på samma gata är inte trafiksäker. Med hänsyn till att så många elever rör sig mellan Rodengymnasiet och Knutby Torg från busshållplatsen till RHS-gymnasiet måste planerade gång- och cykelvägar byggas snarast möjligt. Infarten till Rodengymnasiet och busshållplatsen görs om. Övergångsstället på Baldersgatan måste i väntan på en slutlig utformning av trafikplatsen Baldersgatan/Vätövägen placeras så trafiksäker som möjligt och få en bättre utformning. Förslagsvis bör det inte vara möjligt att direkt från busshållplatsen gå över Baldersgatan.

Politisk beredning

Au 051213 Arbetsutskottet har 2005-12-13, § 93, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

________

Expediering:
Stadsarkitektkontoret 

UN § 8 Dnr UN 05-193 214

Idéprogram för kvarteret Förrådet m fl 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ställa sig positiv till de förslag som ”Idéprogram för kv Förrådet m fl” innehåller

att förorda att planerade gång- och cykelvägar längs Baldersgatan förverkligas när första etappen i området byggs

att föreslå att Norrtälje kommun överväger om en del av kontorsytorna i kvarteret skall användas för att samla kommunens förvaltningar/kontor i samma område.

Underlag för beslut

Idé- och kvalitetsprogram daterat 2005-10-18
Ledningskontorets skrivelse daterad 2005-11-29
Förvaltningsyttrande daterat 2006-01-25

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog Utvecklingsplanen för Norrtälje stad 2004-03-29. En av åtgärderna i utvecklingsplanen är att omvandla området vid Baldersgatan som innerstad med de riktlinjer som följer trädgårdsstadens principer.

Ledningskontoret har tagit fram ett idé- och kvalitetsprogram inför detaljplanearbetet för området. Inriktningen är att man ska kunna etappindela och bygga ut allteftersom fastighetsägarna anser det möjligt. Det finns också en diskussion och efterfrågan om att kunna lokalisera ett sammanhållet familjecenter i området. Förslagen lokalisering är hörnet Diamantgatan/ Industrigatan. Kvarteret som ligger i denna hörna kan vara starten för området. En bullerutredning har genomförts.

Idé- och kvalitetsprogrammet har översänts till kommunens nämnder för synpunkter senast 2006-02-15. Efter kommunfullmäktiges beslut påbörjas detaljplaneringen för de områden som är möjliga att påbörja omvandlas.
forts.


UN § 8 forts.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen skriver i sitt yttrande att ”idéprogrammet för kv Förrådet 
m fl är mycket intressant och kommer att bli en viktig länk i att förtäta och förädla staden Norrtälje utan att ändra småstadskaraktären. En säker trafikmiljö är viktig med hänsyn till barn- och ungdomar som skall färdas till och från förskola/skola. Av det skälet är det mycket viktigt att Baldersgatans trottoarer breddas och får cykelbanor på båda sidor. Området som skall bebyggas föreslås även få kontorslokaler. I hörnet Baldersgatan – Industrigatan finns i idéskissen hur för kontor och handel. Det gränsar till kommunhuset Ankaret. Norrtälje kommun bör därför ur strategisk synpunkt ta ställning till om viss del av kontorsytorna skall användas för att samla kommunens förvaltningar/kontor i samma område.”
Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att ställa sig positiv till de förslag som ”Idéprogram för kv Förrådet m fl” innehåller att förorda att planerade gång- och cykelvägar längs Baldersgatan förverkligas när första etappen i området byggs att föreslå att Norrtälje kommun överväger om en del av kontorsytorna i kvarteret skall användas för att samla kommunens förvaltningar/kontor i samma område.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2006-02-07, § 12, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Utbildningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

_______

Expediering:
LedningskontoretUN § 9 Dnr UN 05-11 600

Utbildningsnämndens arbetsgrupper/Översyn

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att Rolf Berglund (kd) skall ingå i nämndens arbetsgrupp Droger och Hälsa samt

att Kristian Krassman (s) skall ingå i nämndens arbetsgrupp Övergång grundskola/gymnasium.

Underlag för beslut

Förteckning över nämndens arbetsgrupper daterad 2005-06-07

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-28, § 260, att till ny ersättare i utbildningsnämnden välja Rolf Berglund (kd).

Au 17/1 Arbetsutskottet beslutade 2006-01-17, § 5, att uppdra till sekreteraren att kontakta och erbjuda Rolf Berglund en plats i nämndens arbetsgrupper.

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2006-02-07, § 13, behandlat ärendet.
Rolf Berglund (kd) hade framfört önskemål att ingå i arbetsgruppen Droger och Hälsa.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Yrkande:

Per-Olof Lindell (s) yrkar
- att Kristian Krassman (s) skall ingå i nämndens arbetsgrupp ”Övergång grundskola/gymnasium (ersätter Elisabeth Björk (s)

Nils Matsson (m) bifaller yrkandet.

forts.


UN § 9 forts.

Lars-Erik Jansson (s) framför socialdemokratiska gruppens synpunkter på arbetsgruppernas arbete under föregående år. Vilken inriktning/uppgift ska grupperna ha? Bör ytterligare grupper inrättas, eventuell avvecklas? I vissa grupper har ingen aktivitet förekommit under föregående år.

Ordföranden meddelar att en av orsakerna till den minskade aktiviteten i grupperna beror delvis på nämndens ansträngda budget. Nämnden överskred budgeten med 
-129 tkr under föregående år.

Lars-Erik Jansson (s) framför även önskemål för de politiska grupperna att besöka Rodengymnasiet. Utbildningschefen meddelar att eventuella politiska besök på skolan kan ske efter överenskommelse med rektorerna vid Rodengymnasiet. 
________

Expediering:
Utbildningsnämnden, utbildningschef, bitr förvaltningschef 


UN § 10 Dnr UN 05-52 612

Fyllnadsval av ledamot i EsS-sektorns, OS-sektorns och Y-sektorns lokala styrelse med elevmajoritet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att beviljat begärt entledigande för Eva Pfister, (EsS-sektorn), Carina Johansson 
(OS-sektorn )och Martin Steen (Y-sektorn) samt

att utse Christina Aronsson som ledamot i EsS-sektorns lokala styrelse
att utse Maria Söderlund Lundman som ledamot i OS-sektorns lokala styrelse
att utse Viktor Persson som ledamot i Y-sektorns lokala styrelse.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse daterad 2006-02-06

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2005-11-29, § 111, att välja ledamöter och ersättare i Rodengymnasiets sektorsstyrelse (EsS-sektorn, OS-sektorn och Y-sektorn) i enlighet med bilaga 1 att delegera till arbetsutskottet att, så snart nomineringar inkommit till HS- och NT-sektorsstyrelserna, fatta beslut i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledamoten Eva Pfister, personalrepresentant, har p g a friår lämnat EsS-sektorns lokala styrelse och som ny ledamot har nominerats Christina Aronsson.
Ledamoten Carina Johansson, personalrepresentant, har avsagt sig uppdraget som ledamot i OS-sektorns lokala styrelse och som ny ledamot har nominerats Maria Söderlund Lundman.
Ledamoten Martin Steen, elevrepresentant, har p g a tidsbrist avsagt sig uppdraget som ledamot i Y-sektorns lokala styrelse och som ny ledamot har nominerats Viktor Persson.
Förvaltningen föreslår i skrivelse att utse Christina Aronsson som ledamot i EsS-sektorns lokala styrelse, att utse Maria Söderlund Lundman som ledamot i OS-sektorns lokala styrelse att utse Viktor Persson som ledamot i Y-sektorns lokala styrelse.
forts.


UN § 10 forts.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har 2006-02-07, § 17, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens.

Beslutande sammanträd

UN 21/2 Bitr förvaltningschefen har tidigare under dagen redogjort för ärendet.

________

Expediering:
Rodengymnasiet, elevombudsmannen, bitr förvaltningschefen, de invalda i styrelsen 

UN § 11 Dnr 04-132 612

Gymnasieskola 2007
*Ökad kvalitet på individuella program och kommunens uppföljningsansvar
*Rapport från delprojekt 1- Utbildningsutbud
* Rapport från delprojekt 3- Organisation och ledning
* Slutrapport från delprojekt 5:4 –Individ- och samhällsutbildningar
*Rapport från delprojekt 5:1 – Serviceutbildningar

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till mål och inriktning för ökad kvalitet på de individuella programmen fr o m 2006-07-01

att uppdra till förvaltningen att i samråd med rektor för de individuella programmen fördela det riktade statsbidraget för individuella programmen

att utbildningsförvaltningen i samband med bokslutet för år 2006 redovisar på vilket sätt det riktade statsbidraget, 1,4 mkr år 2006, har använts.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag ”Ökad kvalitet på individuella program och kommunens uppföljningsansvar” daterat 2006-01-30
Rapport, delprojekt 1 – Utbildningsutbud
Rapport, delprojekt 3 – Organisation och ledning
Rapport, slutrapport, delprojekt 5:4 – Individ- och samhällsutbildningar
Rapport delprojekt 5:1 - Serviceutbildningar

Bakgrund

Gymnasieskola 2007 kommer att vara en stående punkt på samtliga sammanträden i arbetsutskott och nämnd. Arbetsutskottet är styrgrupp för hela projektet och utbildningschefen är projektansvarig och samordnare för delprojektgrupperna. Varje arbetsutskottsmöte är också ett styrgruppsmöte för detta projekt. Projektgruppernas arbete ska vara klart 2006-02-24 och styrgruppen ska lämna förslag till nämnden senast 2006-03-28. Slutrapport med förslag till utformningen ska lämnas till kommunfullmäktige senast 
2006-01-31. Starten av det nya IV-programmet sker redan hösten 2006-07-01.
På Skolverkets hemsida finns fortlöpande information om hur Skolverket ser på framskridandet sett ur myndighetens perspektiv (www.skolverket.se).
forts.UN § 11 forts.

De dokument som ligger till grund för detta förslag till utformningen av Individuella program i Norrtälje kommun fr o m 2006-07-01 är: 
· Åtta vägar till kunskap, SOU 2002:120, Gymnasiekommitténs slutbetänkande
· Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan Proposition 2003/04;140
· Rätt till heltidsstudier för elever vid gymnasieskolans individuella
program, Cirkulär 2005:101, Sveriges Landsting och kommuner
· Ökad kvalitet på IV-programmen, Slutrapport från delprojekt 4 inom projektet Gymnasieskola 2007 i Norrtälje kommun
· Skollagen 1 kap 18 §, om kommunens uppföljningsansvar 

Målgruppen för IV-programmen är i första hand:
· Ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret och som inte tagit in på ett nationellt program i gymnasieskolan eller finns i annan likvärdig utbildning
· Ungdomar som önskar ett individuellt program
· Elever som har gjorts studieavbrott.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse att ställa sig bakom förvaltningens förslag till mål och inriktning för ökad kvalitet på de individuella programmen fr o m 2006-07-01 att uppdra till förvaltningen att i samråd med rektor för de individuella programmen fördela det riktade statsbidraget för individuella programmen att Utbildningsförvaltningen i samband med bokslutet för år 2006 redovisar på vilket sätt det riktade statsbidraget, 1,4 mkr år 2006, har använts.

Politisk beredning

Au 17/1 Skriftliga rapporter från delprojekt 1 (Utbildningsutbud), delprojekt 3 (Organisation och ledning) samt slutrapport delprojekt 5:4 (Individ- och samhällsutbildningar).

Au 7/2 Skriftliga rapporter från delprojekt 5:1 (Serviceutbildningar)
Arbetsutskottet har 2006-02-07, § 15, behandlat ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.


UN § 11 forts.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Utbildningschefen meddelar att förslaget varit utsänt på remiss till samtliga chefer inom Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Ledningskontoret/ansvariga för arbetsmarknadsfrågor. Remissvaren har behandlats och beaktats.

_________

Expediering:
För handläggning: utbildningschef (återrapport 0702), bitr förvaltningschef, förvaltningsekonom
För kännedom: Rektor administrativ sektor, IV-programmet, Socialförvaltningen, Helena Walukiewicz


UN § 12 Dnr UN 06-18 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning på delgivningsärenden daterad 2006-02-10.

__________


UN § 13 Dnr UN 06-01 002

Anmälan av delegationsärenden

Bakgrund

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning.
Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning fastställdes av nämnden 2004-04-06, § 17. Nämnden beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren verkställighetskaraktär.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2006-02-10.

_________

UN § 14

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar från:

Förintelsens minnesdag för människovärde och demokrati.
Kommunledningskontoret hade inbjudit till en minnesdag 2006-01-27 i kommunhuset Ankaret. Det är 61 år sedan förintelselägren i och kring Auschwitz befriades. Kommunalrådet Bengt Ericsson inledde med att hälsa alla välkomna därefter följde en föreläsning om vit-makt rörelsen varvat med sång. Avslutningsvis tändes 61 marschaller utanför kommunhuset med en tyst minut för att hedra förintelsens offer.

________

UN § 15

Kurser och konferenser
* Anmälan till ”Jämställt vägval”
* Rapport från ”Demokratidag 2006”

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anmäla Nils Matsson (m) och Kristina Almén till Jämställt Vägval den 29 mars 2006.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholm inbjuder politiker och tjänstemän till ett projekt till stöd för skolans jämställdhetsarbete som heter Jämställt Vägval. Satsningen bygger på erfarenheter från det framgångsrika projektet ”Tjej eller kille –spelar roll?”. Det innebär bl a kompetensutvecklingsinsatser för samtliga nivåer inom kommunens utbildningsorganisation med särskilda satsningar för skolledare samt studie- och yrkesvägledare. Att deltaga är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag 2006-02-24.

Beslutande sammanträde 

Lars-Erik Jansson (s) lämnar en muntlig rapport från ”Demokratidag 2006”

Sveriges kommuner och landsting hade inbjudit till Demokratidag 2006 den 19 januari 2006 på Grand Hotel, Spegelsalen i Stockholm. Nils Matsson (m), Linda Bjernler (fp), Catarina Wahlgren (mp) och Lars-Erik Jansson (s) deltog.

Lars-Erik lämnar en muntlig rapport från dagen. Medverkande var professor Sören Holmberg som diskuterade långsiktiga väljartrender och nya partibildningar inför 2006 års val. Representanter från Botkyrka och Södertälje redovisade erfarenheter från projekt för att öka valdeltagandet. Dessutom diskuterades mediernas roll som granskare av politiker i kommuner och landsting. 
Övriga deltagare kommer att skriftligt rapportera till nämndens sammanträde 
2006-03-28.

_________

UN § 16

Rapport från förvaltningen

Information om Rådrummet (Helena Walukiewicz (rektor ESU, enheten för stöd och utveckling) ) och Isabelle Andersson ( socialtjänsten, ungdomssektionen)

Helena och Isabelle har tidigare under förmiddagen informerat nämnden om ”Rådrummet” ett organisationsförslag för Socialförvaltningen, Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen för de barn/ungdomar som behöver extra insatser i skola-förskola. Försöket startar i mars i lokaler på Esplanaden 43. På initiativ av föräldrar, rektor, förskola eller övrig socialtjänst samlas de delar av resursen samt externa resurser som behövs kring barnet/ungdomen (1-20 år) och föräldrarna för att få en helhetsbild av situationen och för upprättande av gemensam arbetsplan. Mottagningsgruppen, som har telefontid och mottagningstid två timmar, två förmiddagar i veckan, tar då emot förfrågningar och hänvisar vidare om det gäller anmälan och fördelar resurser när resursbehovet är tydligt. När resursbehovet är otydligt, men behov av hjälp finns, förbereder mottagningsgruppen för nätverksträff. Nätverksträffarna hålls enligt särskild modell som syftar till gemensam planering och uppföljning. En samordnare utses som ansvarar för att den gemensamma planeringen följs.

Elevstödspersonal, i första hand kuratorer från Rodengymnasiet, kommer att vara aktiva i mottagningsgrupper. Ordföranden tackar för en intressant redogörelse av projektet. 


Utbildningschefen rapporterar:

Reviderad Budget 2006 p g a tilläggsanslag
P g a tekniska justeringar i Budget 2006 uppgår utbildningsnämndens budgetram till 238 085 tkr. Kommunfullmäktige har bl a tilldelat barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden 2 mkr (1 mkr vardera) för ökade kostnader för gymnasiesärskoleelever. 
Justering av Ungdomsmottagningen till Tiohundra - 967
Justering lönerevision 2006-02-22 1 933
Justering gymnasiesärskolan 1 000
Tilläggsanslaget läggs som en reserv.

_________

UN § 16 forts.

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

Statistik över preliminär ansökan till gymnasieskolan 2006
Vid Rodengymnasiet finns 650 inrättade platser på de 16 programmen. Totala antalet 1:a-handssökande uppgår till 594 elever, jämfört med 2005 en ökning med 5 elever. Antal elever i andra kommuner 157 (ökning med 14 elever), friskolor 140 (ökning med 13 elever).
De program som har den största minskningen av ansökningar är Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Estetiskt program. 
Den största ökningen står Teknikprogrammet, Häveröprogrammet och Fordonsprogrammet för.
Ändringsval pågår fram till 2006-05-12. Arbetsutskottet beslutar om preliminär intagning 2006-04-12 och slutlig intagning 2006-06-27.
________