Utbildningsnämnden 02 01 24


Plats och tid                        Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl. 13.00-17.00

 

Beslutande                         Se närvarolista

 

                                        Program:

                                        Kl. 13.00-16.00                      Gruppsammanträden inkl. kaffe.

                                        Kl. 16.00-17.00                      Nämndsammanträde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande               Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef

                                        Raija Engberg, ekonomisekreterare

                                        Margaretha Dalby, nämndsekreterare

 

 

 

 

Utses att justera                  Lars-Erik Jansson

 

Justeringens

plats och tid                        Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2002-01-31, kl. 12.30

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer 1-13

                                                                                       Margaretha Dalby      

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                                       Kurt Pettersson

                                                     

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                                    Lars-Erik Jansson

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Utbildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum          2002-01-24

 

Datum för                                                                                                  Datum för

anslags uppsättande               2002-02-01                             anslags nedtagande 2002-02-22    

 

Förvaringsplats

för protokollet                      Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

 

Underskrift                                  .................................................................

                                                      Margaretha Dalby

                                        Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid 16.00-17.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

 

 x

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 

 x

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

 

 

 

 

                                        REGISTER

                                        §                                                                                                              Sid

 

                                        1   Val av justeringsman och tid för justering                                              4-5

 

                                        2   Månatlig budgetrapport för december 2001                                         6

 

                                        3   Yttrande över anmälan till JO                                                               7

 

4        Rev av utbildningsnämndens delegationsförteckning                             8-9

 

5        Rev av diarie- och dossiéplan för Rodengymnasiet, KomVux

och Uppdragsutbildningen                                                                   10

 

6        Revisionsinsatser under år 2002                                                          11

 

7        Traineeutbildning inom nationella program och individuellt

program vid gymnasieskolan                                                               12-13

 

8        Policy betr interkommunal ersättning för gymnasiestudier i annan

kommun                                                                                             14-15

 

9        Anmälan av delgivningsärenden                                                           16

 

10    Anmälan av delegationsärenden                                                           17

 

11    Revisorernas granskning av skolinvesteringar i Norrtälje kommun 18

 

12    Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande                         19

 

13    Rapport från förvaltningen                                                                   20

 

                                        __________


 

 

 

 

 

                                        UN § 1                                

 

                                        Val av justeringsman och tid för justring

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

                                        samt

 

                                        att justringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor

                                        2002-01-31, kl. 12.30.

 

                                        ________


 

 

 

 

 

                                        UN § 2                                 Dnr UN 00-34   041

 

                                        Månatlig budgetrapport för november och december månad 2001

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        enligt arbetsutskottets förslag

 

                                        att lägga rapporterna till handlingarna.

 

                                        Bakgrund

                                       

                                        För november månad är budgetutfallet  97,1 %, riktvärdet 91,6 %.

                                        Prognosen visar på ett underskott med 4 383 tkr.

                                        För december månad är budgetutfallet 105, 3%, riktvärdet

                                        100,0 %.Prognosen visar på ett underskott med 4 326 tkr.

 

                                        Årsredovisning/bokslut för år 2001 kommer att behandlas

                                        på nämnden 2002-02-21. Kommunfullmäktige behandlar ärendet på

                                        sammanträde 2002-04-29.

 

                                        Ärendet har behandlats i PAMK 2002-01-23.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Föreligger budgetutfallsprognoser för november och december månad 2001.

 

                                        Politisk beredning

 

Au 011213                       Arbetsutskottet beslutade 2001-12-13, § 96, föreslå nämnden besluta

                                        att med godkännande lägga    rapporten till handlingarna.

 

Au 020117                       Arbetsutskottet beslutade 2002-01-17, § 1, föreslå nämnden besluta

                                        att lägga rapporten till handlingarna.

                                                                                                                                              forts.

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        UN § 2 forts.

 

UN 24/1                           Beslutande sammanträde

 

                                        Utbildningschefen och ekonomisekreteraren har vid dagens

                                        gruppsammanträden informerat om budgetprognosen.

                                        ___________

 

                                       
 

 

 

 

 

                                        UN § 3                                 Dnr UN 01-181   606

 

                                        Yttrande över anmälan till JO

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        enligt arbetsutskottets förslag

 

                                        att till JO överlämna förvaltningens yttrande i skrivelse 2001-12-11 såsom sitt

                                        eget.

 

                                        Bakgrund

 

                                        Utbildningsnämnden har anmodats att till JO (Rikdagens Ombudsman)

                                        inkomma med utredning och yttrande över anmälan från föräldrar till elev vid

                                        Rodengymnasiet. Anmälan gäller granskning av Utbildningsförvaltningens

                                        handläggning av beslut i samband med elevens ansökan om studieplats vid

                                        Rodengymnasiet läsåret 2001/2002.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Bitr förvaltningschefen föreslår i skrivelse 2001-12-12 att utbildningsnämnden

                                        beslutar att bitr förvaltningschefens yttrande tillika är nämndens yttrande över

                                        rubricerade anmälan.

 

Au 011213                       Arbetsutskottet har 2001-12-13, § 100, behandlat ärendet.

 

                                        _________

 

 

                                       

 

 

 

 

                                       

 

                                       

 

 

 

 

                                       

                                        UN § 4                                 Dnr UN 01-41   002

 

                                        Revidering av utbildningsnämndens delegationsförteckning

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        enligt arbetsutskottets förslag

 

att fastställa av förvaltningen reviderad delegationsförteckning

daterad 2001-12-13.

 

Bakgrund

                     

I Kommunallagens 6 kap. §§ 33 och 37 regleras nämndernas beslutsfattande. Där sägs att nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och frågor som de enligt lag eller annan förordning skall handha, liksom de som kommunfullmäktige har delegerat till nämnden.

 

Nämnden kan uppdra till annan att fatta beslut å nämndens vägnar d v s delegation. Tanken med delegation är att föra besluten i detaljfrågor ut i verksamheten, för att nämnden skall ha bättre möjligheter att ägna sig åt övergripande frågor som rör mål, kvalitet och strategisk planering.

Enligt kommunallagen § 35 skall beslut om fattats på delegation enligt § 33 anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.

 

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-01-23.

 

Tjänstemannaberedning

 

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-12-12 att nämnden beslutar att anta delegationsförteckning daterad 011213, att till arbetsutskott och utbildningschef överlåta att fatta beslut i enlighet med förteckningen, att medge att utbildningschefen i sin tur överlåter till annan anställd inom förvaltningen att fatta beslut samt att dessa beslut anmäles till utbildningschefen.

                                                                                                                forts.

 
 
 
 
 
UN § 4 forts.
 
Politisk beredning

 

Au 011213                       Arbetsutskottet har 2001-12-13, § 97, behandlat ärendet.

                                           

UN 020124                      Beslutande sammanträde

 

                                         Utbildningschefen redogör för de förändringar i det nya förslaget till

                                        delegationsförteckning för utbildningsnämnden.

 

__________


 

                     

 

 

                       

                                        UN § 5                                 Dnr UN 01-261   004

 

                                        Revidering av diarie- och dossiéplan för Rodengymnasiet, KomVux och

                                        Uppdragsutbildningen

 

                                       Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        enligt arbetsutskottets förslag

 

                                        att godkänna av stadsarkivet upprättat förslag till revidering av diarie- och dossiéplan för Rodengymnasiet, KomVux och Uppdragsutbildningen.

 

                                        Bakgrund

 

                                        Stadsarkivet och KomVux har upprättat förslag till tillägg av diarie- och

                                        dossiéplanen. Planen kompletterad smed huvudgrupp P, vilket omfattar SFI                                         (Svenska För Invandrare). Planen anger vad som skall gallras och vad som

skall bevaras för framtiden. Arkivarien vid Stadsarkivet anhåller i skrivelse 2001-12-21 att nämnden godkänner förslaget.

 

Politisk beredning

 

Au 17/1                            Arbetsutskottet har 2002-01-17, § 2, behandlat ärendet.

 

                                        __________


 

 

 

 

UN § 6                                 Dnr UN 02-18   007

 

Revisionsinsatser år 2002

 

Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        enligt arbetsutskottets förslag

 

att till revisorerna framföra nämndens önskemål att få ”elevpengssystemet” skyndsamt analyserat för att användas i arbetet med ramen för år 2003.

 

Bakgrund

 

Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnden är tillräcklig. Huvudbetoningen i revisorernas arbete ligger i att granska verksamheternas ändamålsenlighet.

 

Revisorerna ber i skrivelse 2001-12-06 nämnderna att inkomma med förslag på angelägna insatser, sett ur nämndens eller kommunens och kommunmedborgarnas synvinkel. Som information bifogas en sammanställning av de senaste årens större projekt. Förslagen skall vara revisorerna tillhanda senast 2002-01-31.

 

Politisk beredning

 

Au 17/1                            Arbetsutskottet har 2002-01-17, § 3, har behandlat ärendet.

 

                                        ________


 

 

 

 

 

                                        UN § 7                                 Dnr UN 01-246   612

 

                                        Traineeutbildning inom nationella program och individuellt program

                                        vid gymnasieskolan

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        att förbereda en etablering av traineeprogrammet vid Häveögymnasiet snarast,

                                        dock senast läsåret 2003/2004.

 

                                        Bakgrund

 

                                        Tillgången på sökbara alternativ för ungdomar, som vill skaffa sig

                                        hantverks/yrkesutbildning utan att söka de sedvanliga programmen

                                        är begränsad i nuvarande verksamhet.

 

                                        Rektor vid Häverögymnasiet anhåller i skrivelse 2001-12-05 att

                  utbildningsnämnden beviljar Häverögymnasiets anhållan om att få starta

                  ”Traineeprogrammet med inriktning hantverk eller yrkesinriktning , TP och

                  TPP” fr o m läsåret 2002/2003.

 

                  Ärendet har behandlats i PAMK 2002-01-23.

 

                  Tjänstemannaberedning

 

                  Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-01-15 att förebereda en etablering av

                  traineeprogrammet vid Häverögymnasiet fr o m läsåret 2003/04.

 

                  Politisk beredning

                                                                

Au 011213                     Arbetsutskottet beslutade 2001-12-13, § 99, att uppdra till förvaltningen att

                 utarbeta ett förslag till ”traineealternativ” inom gymnasieskolan.

 

Au 020117                    Arbetsutskottet beslutade 2002-01-17, § 5, att förbereda en etablering av

                traineeprogrammet vid Häverögymnasiet fr o m läsåret 2003/2004.

                                                                                                                                                        forts.

 

 

 

 

 

 

                                      UN § 7 forts.

 

UN 020124                   Beslutande sammanträde                                                                       

 

                 Utbildningschefen redogör för ärendet.

                 ________

 

 

                                       

                                       

 

                                       


 

 

 

 

 

                                        UN § 8                                 Dnr UN 01-253   605

 

                                        Policy betr interkommunal ersättning för gymnasieelever i andra

                                        kommuner

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        enligt förvaltningens förslag

 

att nämndens policy betr medgivande om interkommunal ersättning vid studier i annan kommuns gymnasieskola utökas att även omfatta utbildning som inte erbjuds i vår egen gymnasieskola och som förutsätter extraordinära färdigheter och förkunskaper och där antagningen inte enbart grundas på skolbetyg.

 

                                       

.                                       Bakgrund

 

                                        Nämndens nuvarande policy beträffande interkommunal ersättning innebär, att

                                        kommunen svarar för utbildningskostnaderna i följande fall:

 

·        Studier vid riksrekryterande utbildningar

·        Studier på nationella program eller nationella fastställda inriktningar som kommunen inte erbjuder

·        Studier på specialutformade program som har sitt ursprung i ett nationellt program som kommunen inte erbjuder

·        Studier vid fristående gymnasieskolor

·        Studier vid specialutformat program ”Yrkesmusiker” vid Södra Latin i Stockholm

 

                                        I övrigt beviljas interkommunal ersättning för elev som med hänsyn till sina

                                        personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i den gymnasieskolan han/hon

                                        har sökt. Sådant beslut fattas i enlighet med gällande delegation av bitr

                                        förvaltningschefen.

 

                                       

                                                                                                                                                        forts.

 

 

 

 

 

 

 

                                        UN § 8 forts.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

Föreligger förslag till beslut av bitr förvaltningschefen i skrivelse 2001-12-12.

Med beaktande av de särskilda förutsättningarna som erfordras för inträde till regionala idrottsgymnasier samt de beslut om avsteg från aktuell policy som fattats under 2001 föreslås utbildningsnämnden besluta att interkommunal ersättning medges för elever som vinner inträde vid regionalt idrottsgymnasium.   

 

                                        Föreligger av bitr förvaltningschefen utredning avseende likartade eller

                                        jämförbara specialutformade utbildningar i skrivelse 2002-01-14.

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att nämndens policy betr medgivande om interkommunal ersättning vid studier i annan kommuns gymnasieskola utökas att även omfatta utbildning som inte erbjuds i vår egen gymnasieskola och som förutsätter extraordinära färdigheter och förkunskaper och där antagningen inte enbart grundas på skolbetyg.

                                       

Au 011213                       Arbetsutskottet beslutade 2001-12-13, § 98, att återremittera ärendet till

                                        förvaltning för ytterligare belysning av ärendet avseende likartade eller

                                        jämförbara specialutformade utbildningar och behörighetskrav.

 

Au 020117                       Arbetsutskottet beslutade 2002-01-17, § 6, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2002-01-24.

 

UN 020124                      Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

 

                                        ___________

 

                                       


 

 

 

 

 

                                        UN  § 9                                Dnr UN 02-15   600

 

                                        Anmälan av delgivningsärenden

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        att  lägga delgivningsärendena till handlingarna.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Föreligger förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2002-01-18.

 

                                        ________


 

 

 

 

 

                                        UN § 10                               Dnr UN 02-02   002

 

                                        Anmälan av delegationsärenden

 

                                        Beslut

 

                                        Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                        att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

Föreligger delegationsbeslut från utbildningschefen, bitr förvaltningschefen,  SYV-chefen vid Rodengymnasiet och från rektorerna vid KomVux.

 

__________


 

 

 

 

 

UN § 11                               Dnr UN 01-240   007

 

                                        Revisorernas granskning av skolinvesteringar i Norrtälje kommun

 

Beslut

                                           

                                         Utbildningsnämnden beslutar:

 

                                         enligt arbetsutskottets förslag

                                        

att lämna utbildningschefens skrivelse som nämndens yttrande över kommunrevisorernas förslag att alternativ till ny- och ombyggnader i högre utsträckning tas fram vid större investeringsbehov.

 

                                        Bakgrund

 

Komrev har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat underlag till större skolinvesteringar. Av rapporten framgår bl a att alternativa förslag inte funnits som underlag till fullmäktiges ställningstagande. Önskvärt vore att alternativ till ny- och ombyggnationer i högre utsträckning togs fram vid större investeringsbehov som underlag för fullmäktiges ställningstagande.

 

Revisorerna ber nämnden lämna synpunkter på Komrevs rapport senast

2002-03-04.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-01-14.

 

Au 17/1                            Politisk beredning

 

Arbetsutskottet har 2002-01-17, § 4, behandlat ärendet.

 

UN 24/1                           Beslutande sammanträde

 

Utbildningschefen redogör för ärendet.

 

__________


 

 

 

 

 

                                        UN § 12

 

                                        Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

 

                                        Ordföranden rapporterar:

 

·        Elevdemokrati

Arbetsutskottet träffade elever på Rodengymnasiet 2002-01-10 för att diskutera demokratins villkor och en eventuell start av en lokal styrelse med elevmajoritet vid skolan. Efter dagens träff enades man om

att Rodenrådet skall vara remissinstans i alla frågor som direkt berör

     eleverna

att arbetsutskottets och nämndens dagordning skickas till Rodenrådet

att förvaltningen tar initiativ till att elevföreträdarna i en väl fungerande

     lokal styrelse bjuds in till Rodengymnasiet, ev Ale gymnasium utanför

     Göteborg.

 

·        Detaljplanering våren 2002

      Föreligger förslag till detaljplanering för arbetsutskottets och nämndens

      sammanträden under våren. Tiden för nämndens sammanträden utökas

      med en halv timme. Programmet blir således: gruppsammanträden inkl.

      kaffe kl. 12.30-15.30, nämndsammanträde kl. 15.30-17.00. Nämndens

      arbetsgrupp för vuxenutbildning  ansvarar för nämndens temadag (fm) den

     7 februari  som ägnas åt vuxenutbildningsfrågor.

 

_________


 

 

 

 

 

UN § 13

 

Rapport från förvaltningen

 

·        Bokslut år 2001

      Lämnas en  preliminär bokslutsrapport för år 2001. Enligt prognosen blir

      nämndens underskott – 8,3 mkr. Bokslutet  kommer att behandlas på

      arbetsutskottet den 7/2 och på nämndens sammanträde den 21/2 för att

      slutligen ta upp i kommunfullmäktige den 29/4.

 

·        Budget år 2002

Lämnas en kort rapport om ”elevpengssystemet” som nu tillämpats under ett års tid. Utbildningschefen har av arbetsutskottet fått i uppdrag att analysera systemet och redovisa detta på arbetsutskottets sammanträde den 7/2.

Enligt ”Friskolors Riksförbunds” normprislista som elevpengen är baserad på,  har en prishöjning skett med 6 % för innevarande år. Detta innebär ett överskridande av ramen, då årets fördelning inom ram är baserat på förra årets priser, uppräknade med 4,3 %.

 

·        ILU (Institutionen för lärarutbildning i Uppsala)

Avtal har undertecknats mellan Norrtälje kommun och Institutionen för lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Avtalet gäller fr o m 2002-01-01 och till och med 2002-12-31. Samarbete har även utvecklats med Lärarhögskolan i Stockholm. När utbildningen är fullt utbyggd kommer ca 200 blivande lärare/år få sin verksamhetsförlagda utbildning i Norrtälje inom Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Den satsningen kommer att kräva extra resurser om vi ska kunna ge handledare/arbetslag bra förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

 

·        Roslagens Högskola AB

Skolan har fr o m 2002-01-21 övertagits av EUC som är ett utbildningsföretag i Bromma och ägs av Kemel Benali.

De har för avsikt att utifrån det ursprungliga konceptet utveckla gymnasieutbildningen i Norrtälje.

Vid skolan finns f n 99 elever från Norrtälje kommun.

________