Plats och tid Utbildningscentrum, Sommargatan 11, Norrtälje, kl. 15.30-

Beslutande Se närvarolista


Program
Kl. 08.30-10.30 Gruppdiskussioner tillsammans med elever
och personal vid KY- och uppdragsutbildningarna
Kl. 10.30-11.30 Återredovisning från grupperna vid nämndens
temadag den 21/3 (6 grupper)
Kl. 11.30-12.30 Gemensam lunch
Kl. 12.30-15.30 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 15.30- Nämndsammanträde
Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef och sekr

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 30-37
Leif Thurhammar

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2002-04-15

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 08.30-15.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

x

 

 

 

 

Eva Olander

c

x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

x

 

12.30-15.00

 

 

Lars- Erik Jansson

s

x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 

 

 

 

Katrine Mattsson

s

x

 

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

x

 

13.15-15.00

 

 

Catarina Wahlgren

v

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

x

 

12.30-15.00

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

x

 

12.30-15.00

 

 

Marie Karlsson

c

 

 

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

x

 

12.30-15.00

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

 

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

x

 

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

x

 

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 

 

08.30-10.00

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 15.30-17.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

x

 

 

 

 

Eva Olander

c

x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 

 

 

 

Katrine Mattsson

s

x

 

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

 

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

x

 

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

x

 

 

 

 

Ingrid Landin

mp

x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 


REGISTER
§ Sid

30 Val av justeringsman och tid för justering

31 Månatlig budgetuppföljning februari 2002

32 Budget 2002/Besparingar-Konsekvenser

33 Förlängning av SFI-avtal fr o m 2002-08-01

34 Anmälan av delgivningsärenden

35 Anmälan av delegationsärenden

36 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

37 Rapport från förvaltningen

38 Ansökan om bidrag för undervisning till kvotflyktingelev 
från Irak

________


UN § 30

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen ska äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2002-04- 18 kl. 13

______


UN § 31 Dnr UN 02-98 041

Månatlig budgetuppföljning för februari 2002

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att lägga budgetuppföljningen för februari månad till handlingarna.

Bakgrund

Budgetutfallet efter två månader är 14,8 %, riktvärdet är 16,6 %. Prognosen för 
året visar på ett underskott med 10 888 tkr.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad budgetutfallsprognos för januari-februari 
månad 2002 i skrivelse 2002-04-04.

Politisk beredning

Au 8/4 Arbetsutskottet har 2002-04-08, § 14 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 15/4 Utbildningschefen redogör för ärendet.
_________

UN § 32 Dnr UN 01-98 041

Budget 2002/Besparingar-Konsekvensbeskrivning

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag: 

att som svar på kommunstyrelsens uppdrag 2002-03-07, till kommunstyrelsen 
överlämna utbildningschefens konsekvensbeskrivning daterad 2002-03-19 samt

att utifrån den individbaserade resursmodellen, hos kommunstyrelsen, begära 
en teknisk ramjustering på 7 700 tkr och p g a kraftigt ökade kostnader för 
gymnasiesärskoleelever, ett tilläggsanslag på 3 700 tkr.

Att uppdra till förvaltningschefen

att vidta kostnadsbesparande åtgärder enligt förslag i konsekvensbeskrivning 
daterad 2002-03-19, avseende flyttning av KomVux-utbildning från Hotell 
Roslagen (460 tkr, helårseffekt), utflyttning från verkstadslokal i Jungfrun 3 
(390 tkr, helårseffekt), uppsägning av skyddsrum i Rodengymnasiet 
samt mottagande av baltiska elever (utvärderas) (280 tkr, helårseffekt).

Att inför budgetarbetet inför år 2003 uppdra till förvaltningschefen

att i samråd med gymnasiesamordnaren och rektorerna vid ungdomsgymnasiet, 
ta fram en väl förankrad beräkningsmodell för elevpengen med 
fördelningsnycklar avseende lokal- och kapitaltjänstkostnader samt 
administrativa kostnader, samt

att tydliggöra gymnasiesamordnarens ansvar och befogenheter samt att 
förstärka förvaltningens ekonomifunktion för att stödja rektorerna samt för att 
få en helhetsgrepp med tydlighet och överblick så att god kontroll, uppföljning, 
analys och prognos möjliggörs.


forts.UN § 32 forts.

Nils Mattsson anmäler, att den moderata gruppen ej deltar i beslutet betr. den andra att-satsen.

Protkollsanteckning:
MP stödjer C, Fp, S och V:s förslag till beslut i enlighet med Au:s förslag


Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade vid extra nämnd 2002-03-21, 27, att 
vilandeförklara ärendet till nämndens sammanträde 2002-04-15 för 
ytterligare beredning samt att föreslå kommunstyrelsen att Ledningskontoret och Utbildningsförvaltningen gemensamt ser över det av Ledningskontoret framtagna resursfördelningssystemet och utbildningsnämndens beslutade elevpengssystem, så att de utformas efter Norrtälje kommuns förutsättningar, och vision och mål i "Skolplan för de frivilliga skolformerna" antagen av kommunfullmäktige 2001-06-25.

Au 020408 Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår i skrivelse 2002-03-19 att utbildningsnämnden 
beslutar att till kommunstyrelsen lämna förslag på åtgärder motsvarande 10 
mkr med helårseffekt och konsekvensbeskrivning enligt bilaga 1, 
"Utbildningsnämndens budget 2002 - åtgärder för att få budgeten i balans", 
att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag om 7 553 tkr, att till 
kommunstyrelsen anmäla att en budgetram som bygger på nuvarande 
resursfördelningssystem inte ger förutsättningar att fortsätta driva Norrtälje 
kommuns gymnasieskola i enlighet med skola 2000, att till kommunstyrelsen 
meddela att en ytterligare reducering av elevpengen vid fördelning till 
kommunens gymnasieskola, i enlighet med Ledningskontorets tjänsteskrivelse 
"Utbildningsnämndens beräknade underskott 2002" till kommunstyrelsen 
2002-03-06, skulle innebära att Norrtälje kommun kan få svårt att fullgöra sina 
skyldigheter i enlighet med skollag, skolformsförordningar och läroplan,
att föreslå kommunstyrelsen att Ledningskontoret och att 
Utbildningsförvaltningen gemensamt ser över det av Ledningskontoret 
framtagna resursfördelningssystemet och utbildningsnämndens beslutade 
elevpengssystem, så att de utformas efter Norrtälje kommuns förutsättningar, 
och vision och mål i Skolplan för de frivilliga skolformerna antagen av 
kommunfullmäktige 2001-06-25.
forts.


UN § 32 forts.

Politisk beredning

Au 8/4 Sammanträdet ajourneras i 90 minuter för överläggning i partigrupperna.

Ordföranden redogör för centerpartiets och folkpartiets förslag 
till beslut.

Yrkanden

Nils Matsson (m) reserverar sig mot förslagets andra att-sats till förmån för
följande yrkande:

att utbildningsnämnden avvaktar Utbildningsförvaltningens och Ledningskontorets gemensamma förslag till långsiktig lösning på de ekonomiska problemen.
De ekonomiska problemen är förknippade med höga priser för elever i andra kommuner och dyra lokaler för den egna skolan. Nämnden bör koncentrera sig på besparingar på lokaler, samt att rekrytera elever för att få ned lokalkostnaden per elev.

Sammanträdet ajourneras åter i 15 min.

Yrkande:

Lars-Erik Jansson (s) och Katrine Mattsson (s) yrkar bifall till ordförandens 
samtliga att-satser.

Arbetsutskottet beslutar: att som svar på kommunstyrelsens uppdrag 2002-03-07, till kommunstyrelsen 
överlämna utbildningschefens konsekvensbeskrivning daterad 2002-03-19 samt

att utifrån den individbaserade resursmodellen, hos kommunstyrelsen, begära 
en teknisk ramjustering på 7 700 tkr och p g a kraftigt ökade kostnader för 
gymnasiesärskoleelever, ett tilläggsanslag på 3 700 tkr.

Att uppdra till förvaltningschefen

att vidta kostnadsbesparande åtgärder enligt förslag i konsekvensbeskrivning 
daterad 2002-03-19, avseende flyttning av KomVux-utbildning från Hotell 
Roslagen (460 tkr, helårseffekt), utflyttning från verkstadslokal i Jungfrun 3 
(390 tkr, helårseffekt), uppsägning av skyddsrum i Rodengymnasiet 
samt mottagande av baltiska elever (utvärderas) (280 tkr, helårseffekt).

Att inför budgetarbetet inför år 2003 uppdra till förvaltningschefen

att i samråd med gymnasiesamordnaren och rektorerna vid ungdomsgymnasiet, 
ta fram en väl förankrad beräkningsmodell för elevpengen med 
fördelningsnycklar avseende lokal- och kapitaltjänstkostnader samt 
administrativa kostnader, samt

att tydliggöra gymnasiesamordnarens ansvar och befogenheter samt att 
förstärka förvaltningens ekonomifunktion för att stödja rektorerna samt för att 
få en helhetsgrepp med tydlighet och överblick så att god kontroll, uppföljning, 
analys och prognos möjliggörs.

Reservation

Nils Matsson (m) reserverar sig mot beslutets andra att-sats till förmån för eget 
yrkande.UN 02 04 15 Beslutande sammanträde

Yrkanden:
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

Vice ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Nils Matsson (M) yrkar återremiss till förvaltningen betr. den 2:a att-satsen i arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att frågan skall avgöras idag.

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.


_________UN § 33 Dnr UN 02-01 616

Förlängning av SFI-avtal fr o m 2002-08-01

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att i enlighet med gällande avtal, förlänga avtalet om SFI-undervisning i 
Norrtälje kommun med Utbildning Nordost AB och Medborgarskolan i 
Norrtälje, ett år, 2002-08-01- - 2003-07-31 samt

att uppdra till förvaltningen att ta fram anbudshandlingar så att ny 
upphandling av SFI-undervisning fr o m 2003-08-01 kan göras.

Bakgrund

Utbildningsnämnden slöt 1999 avtal med Utbildning Nordost AB och 
Medborgarskolan i Norrtälje när det gäller undervisning i svenska för 
invandrare. Avtalstiden är 1999-07-31 - - 2002-07-31, med möjlighet till ett 
års förlängning om parterna så kommer överens.
Huvudskälen till att inte genomföra någon ny upphandling 2002 är dels att det 
i Norrtälje kommun pågår en planering för ett projekt om utveckling av 
introduktionen för nysvenskar och dels att Skolverket utarbetat ett förslag till 
nya kursplaner för SFI. 

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-04-08.

Politisk beredning

Au 8/4 Arbetsutskottet har 2002-04-08, § 17, behandlat ärendet.
forts.
UN § 33 forts.

Beslutande sammanträde

UN 15/4 Katrine Mattsson, Catarina Wahlgren och Catharina Famer-Erdtman anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
Ordföranden föreslår UN besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 

__________


UN § 34 Dnr 02-15 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2002-04-03.

________


UN § 35 Dnr UN 02-02 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut enl. förteckning

_______


UN § 36

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden ger en kort redovisning från nämndens information vid kommunfullmäktiges sammanträde 02 03 25, redovisar interpellationssvar ang. tilläggsanslag samt informerar om planeringen för särskilda utbildningsinsatser 
i Älmsta-området med f.d "ICA-kassen" som bas
UN § 37

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar om åtgärder syftande till att byggprogrammet, fordonsprogrammet och det individuella programmet samt samordningen av idrott och hälsa inordnas under den rektorstjänst som nu enbart ansvarar för yrkesprogrammen. Förändringen avses ske fr o m höstterminen 2002 och kombineras med att rektor för OS-sektorn tillförs ansvar för den särskoleverksamhet som idag är förlagd till Finsta.
Utbildningschefen informerar också om den nya biblioteksplan som antagits
av Kf .
Bitr. förvaltningschefen informerar om de båda skolförvaltningarnas gemensamma intranät "Rurik" och ger nödvändig instruktion för att nämndens ledamöter skall kunna ansluta sina datorer till detta nätverk