Utbildningsnämnden 2000-01-27

Plats och tid Utbildningscentrum, Sommargatan 11, Norrtälje, kl. 09.00-17.15

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden 
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.15 Information projektet "Tobaksfria skolor"
(Elisabeth Westin)
Kl. 13.15-14.30 Redovisning av arbetsgrupp "Eftergymnasial utbildning"
(Kurt Pettersson och Carl Gezelius)
Information: Eftergymnasial utbildning
(Tord Sundquist, Signhild Örnberg och Kristina Englund)
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-17.15 NämndsammanträdeÖvriga deltagande 

Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Tommy Persson, projektledare Kunskapslyftet (§ 1+12)
Raija Engberg, ekonomiassistent (§ 1)
Margaretha Dalby. sekreterare


Utses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-02-03, kl. 08.15

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-14
Margaretha Dalby 

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson 

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ 

Sammanträdesdatum 2000-01-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-02-04 anslags nedtagande 2000-02-25

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Ja Nej
Nils Matsson m x x 
Elisabeth Lewerentz m x x 
Kurt Pettersson c x x 
Eva Olander c x x 
Stig Saverstam kd x x 
Christina Frisk fp x x 
Lars- Erik Jansson s x x
Solveig Persson s x x
Katrine Mattsson s x - -
Per- Olof Lindell s x x
Catarina Wahlgren v x x

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x Kl. 13.00-14.30 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare x
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 6
F Nej 5
Avst 
REGISTER

§ Sid

1 Val av justeringsman och tid för justering 4

2 Månatlig budget- och verksamhetsrapport 99/12 5-6

3 Lokalt utvecklingsarbete avseende försöksverksamhet
med lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamhet 
i Häverö) (arvodering av styrelseledamöter repr gymnasieskolan) 7-11

4 Antagande av diarie- /dossiéplan för KomVux, Roden-
gymnasiet och Utbildningscentrum fr o m 2000-01-01 12

5 Anhållan om kommunens medgivande för ändring av 
kursplan vid Rimbo Tekniska gymnasium 13

6 Projekt "Tobaksfria skolor" 14-15

7 Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verk-
samhetsområde (tidsplan) 16-18

8 Anmälan av delgivningsärenden 19

9 Anmälan av delegationsbeslut 20

10 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 21

11 Rapport från arbetsgrupperna 22

12 Rapport från förvaltningen 23

13 Kurser och konferenser/Återrapport från kurser 24

14 Ändrad dag för utbildningsnämndens sammanträde i 25
februari
________
Un § 1

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
torsdagen den 3 februari kl. 08.15.

_______
Un § 2 Dnr 98/18 041

Månatlig verksamhetsrapport 99/12

Bitr förvaltningschefen rapporterar om budgetutfallet för december månad enligt uppföljning i Devis. Utfallet pekar såsom tidigare beräknat på ett kraftigt underskott för 1999. Sektorerna beräknas hålla respektive budget inom tilldelad ram.

Au 13/1 Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 1 att tacka för den ekonomiska rapporten, att nämnden ser mycket positivt på sektorernas arbete som, i det mycket svåra ekonomiska läget, lyckats att hålla respektive budget inom
tilldelad ram.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-11.

Un 27/1 Bitr förvaltningschefen och ekonomiassistenten informerar om budgetutfallet 99/12. Prognosen visar på ett underskott på ca 13 mkr. 

Projektledaren redovisar budgetutfallet för Kunskapslyftets budget för 1999
som visar på ett budgetöverskott på 200 tkr. Skolverket har tilldelat kommunen 75 extra strukturplatser för år 2000 (+ 2,4 mkr) p g a försvarspropositionen. Erhållet statsbidrag för år 2000: 16 687 808 kronor. 

Yrkanden

Ordföranden Kurt Pettersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Vice ordföranden Lars-Erik Jansson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt med anledning av den nu uppkomna situationen, med ett kraftigt ökat budgetunderskott 1999, yrkar enligt följande:

att utbildningsnämnden omgående till kommunstyrelsen rapporterar om den 
nu uppkomna situationen med kraftigt ökat underskott 1999. Vidare att 
nämnden förbereder kommunstyrelsen på att nämnden återkommer med
förslag om hur underskottet bör hanteras. Nämnden kommer också att 
begära utökad budgetram för år 2000. Den av kommunfullmäktige i
november 1999 fastställda ramen kommer ej att räcka till då bl a 
kostnaderna för friskolor, interkommunal ersättning och påbyggnads-
utbildningar ökar mer än vad som beräknats in i ramen för år 2000.
Om inte ramen utökas kommer vår egen gymnasie- och KomVux-
verksamhet bli lidande.

Katarina Wahlgren (v) yrkar bifall till Lars-Erik Janssons (s) förslag.

Ordföranden Kurt Pettersson (c) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Un § 2 forts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Omröstning

Votering begärs och sker genom öppen omröstning.
Majoritetens (ordförandens förslag) = JA
Oppositionens förslag = NEJ

Omröstningsresultat

Nils Matsson (m) Ja
Elisabeth Lewerentz (m) Ja
Kurt Pettersson (c) Ja
Eva Olander (c) Ja
Stig Saverstam (kd) Ja
Christina Frisk (fp) Ja
Lars-Erik Jansson (s) Nej
Solveig Persson (s) Nej
Per-Olof Lindell (s) Nej
Catarina Wahlgren (v) Nej
Ulla Bratt (s) Nej


Omröstningsresultat: sex röster för majoritetens förslag, fem röster för oppositionens förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för den ekonomiska rapporten,

att nämnden ser mycket positivt på sektorernas arbete som, i det mycket
mycket svåra ekonomiska läget, lyckas hålla respektive budget
inom tilldelad ram.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

______

Un § 3 Dnr 98/216 103

Lokalt utvecklingsarbete avseende försöksverksamhet med lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamhet i Häverö
(arvodering av styrelseledamöter repr gymnasieskolan)

Kommunstyrelsen har 1999-06-10 beslutat att i enlighet med utbildningsnämndens beslut 1999-03-25, § 40, uppdra åt utbildningsnämnden att påbörja ett lokalt utvecklingsarbete syftande till förslag om utformning av försöksverksamhet med lokal styrelse för nämndens verksamheter i Häverö höstterminen 1999- vårterminen 2001.

Bitr förvaltningschefen föredrar ärendet.
Bakgrunden till utbildningsnämndens begäran har presenterats i den utredning som bitr förvaltningschefen på uppdrag av kommunstyrelsen och utbildningsnämnden lagt fram i februari 1999 och som noga beskriver den förändring av de lokala styrfunktionerna aktuellt förslag kan komma att innebära. Utredaren har därvid pekat på de mervärden som kan tillföras verksamheterna i samband med försöksverksamheten och särskilt betonat att en ny lokal styrelse under utbildningsnämnden ger förutsättningar för

· utökat lokalt inflytande i väsentliga verksamhetsfrågor
· närhet mellan verksamhet och styrfunktioner
· utökat ansvar för dem som deltar i verksamheterna
· möjligheter att inom ramen för utbildningarna utveckla och praktisera lokal demokrati
· att i konkret handling visa att vi tror att gymnasie- och vuxenelever besitter det klokskap som erfordras för att kunna ges ett formellt inflytande över sin utbildningssituation. En sådan hållning får återverkningar i undervisningen.

Förvaltningen föreslår nu att arbetet att ta fram ett konkret förslag om utformning av försöksverksamheten snarast får påbörjas och att förslaget skall uppfylla de bestämmelser och intentioner som förordningen, SFS 1997:642, föreskriver. I kommunlagen, 7 kap, 18 §, framgår, att det är kommunfullmäktige som har att fatta det slutliga beslutet om en lokal styrelse. Det är därför angeläget, att beredningstiden anpassas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i god tid före årsskiftet. Den lokala styrelsen bör få möjlighet att verka fr o m 2000-01-01.

Förvaltningen bedömer det angeläget att frågan om ledningen av verksamheten fr o m i höst och under försöksperioden löses genom att lokal
skolledning utses och att den ledningsresurs som idag finns utlagd på lärare tas i anspråk för detta ändamål. De oklarheter beträffande hyresförhållanden som idag råder i lokalerna som nyttjas för verksamheterna föreslås lösas i samverkan med Tekniska kontoret.
Un § 3 forts.

Bitr förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1999-06-08 att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen

att senast 1999-10-14 presentera ett konkret förslag om utformningen av
försöksverksamhet med lokal styrelse för gymnasieskolan och KomVux i
Häverö och med målsättningen att den lokala styrelsen kan verka fr o m 
2000-01-01,

att förslaget skall uppfylla de bestämmelser och intentioner som anges i SFS
1997:642 om försöksverksamhet med lokal styrelse,

att i förslaget tillgodose behovet av en nära samverkan mellan nämndens 
verksamhet och Häverö lärcentrum och därvid initialt söka en lösning av de
oklara hyresförhållanden som råder i de gemensamma lokalerna samt

att under tiden 99-08-01 - 99-12-31
- förstärka de lokala ledningsfunktionerna för verksamheterna i Häverö
med lokalt placerad rektor (deltidsförordnande) samtidigt som rektor
Signhild Örnbergs rektorsfunktion i Häverö upphör
- inom ramen för kursutbudet i KomVux och gymnasiet i Häverö erbjuda
lokal kurs i elevdemokratiskt arbete.

Au 990610 Arbetsutskottet beslutade 1999-06-10, § 104, att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1999-06-22.

Au 990622 Bitr förvaltningschefen föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutade 1999-06-22, § 114 enligt bitr förvaltningschefens förslag med tillägget "och andra utbildningsanordnare " i tredje att-satsen

att senast 1999-10-14 presentera ett konkret förslag om utformningen av
försöksverksamhet med lokal styrelse för gymnasieskolan och KomVux i
Häverö och med målsättningen att den lokala styrelsen kan verka fr o m 
2000-01-01,

att förslaget skall uppfylla de bestämmelser och intentioner som anges i SFS
1997:642 om försöksverksamhet med lokal styrelse,

att i förslaget tillgodose behovet av en nära samverkan mellan nämndens 
verksamhet Häverö lärcentrum och andra utbildningsanordnare och 
därvid initialt söka en lösning av de oklara hyresförhållanden som råder i gemensamma lokalerna samt

Un § 3 forts.

att under tiden 99-08-01 - 99-12-31
- förstärka de lokala ledningsfunktionerna för verksamheterna i Häverö
med lokalt placerad rektor (deltidsförordnande) samtidigt som rektor
Signhild Örnbergs rektorsfunktion i Häverö upphör
- inom ramen för kursutbudet i KomVux och gymnasiet i Häverö erbjuda
lokal kurs i elevdemokratiskt arbete samt

att hemställa att Tekniska kontoret på reglementsenligt sätt upprättar hyres-
avtal med NIHAB.

Au 991014 Föreligger skrivelse 1999-10-13 från rektor vid Häverögymnasiet, Lars-Göran
Andersson. Förberedelserna inför genomförandet av lokalt styre i Hallstavik har inletts och en lokal kurs i elevdemokrati pågår för eleverna. Arbetsgruppen avser att tillsammans med t f utbildningschefen, elever och personal utforma en arbetsordning för den lokala styrelsen.

T f utbildningschefen föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutade 1999-10-14, § 155, att uppdra till t f utbildningschefen att tillsammans med arbetsgruppen, elever 
och personal utforma en arbetsordning för den lokala styrelsen i Hallstavik
till arbetsutskottets sammanträde 1999-11-04.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-11-09.

Au 991111 Föreligger t f utbildningschefen förslag i skrivelse 1999-11-03.

Diskuteras styrelsens sammansättning varvid Inka Wilhelmsson, rektor vid KomVux i Hallstavik, framför personalens synpunkter.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

enligt t f utbildningschefens förslag

att en lokal styrelse, i enlighet med bestämmelserna i Förordning 
(1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, utses
att under utbildningsnämnden svara för ledningen av utbildnings-
nämndens verksamhet i Häverö,

att fastställa arbetsordning för den lokala styrelsen i enlighet med bilaga 1,
Arbetsordning för lokal styrelse vid Häverö gymnasieskola och KomVux-
enhet med uppdragsutbildning, i Norrtälje kommun
Au § 3 forts.

att föreslå kommunstyrelsen besluta hemställa, att kommunfullmäktige
beslutar

att utbildningsnämnden får uppdra till den lokala styrelsen att i enlighet med
den av utbildningsnämnden antagna arbetsordningen sköta nämndens
verksamhet i Häverö 

att den lokala styrelsens mandat, i enlighet med Förordning (1997:642) om
försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den
kommunala vuxenutbildningen, får gälla t o m 2001-06-30

Arbetsutskottet föreslår vidare utbildningsnämnden besluta

att uppdra till förvaltningen att skyndsamt lösa de lokala ledningsfunktionerna 
för verksamheten i Häverö med en lokalt placerad rektor.

Un 991125 Utbildningsnämnden beslutade 1999-11-25, § 130, enligt arbetsutskottets förslag.

Au 000113 Kommunfullmäktige beslutade 1999-12-20, § 315, att enligt kommunstyrelsens förslag inrätta en lokal styrelse för utbildningsnämndens
verksamhet i Häverö i gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen i enlighet med utbildningsnämndens beslut 1999-11-25, § 130, att utbildningsnämnden får uppdra till den lokala styrelsen att i enlighet med den av utbildningsnämnden antagna arbetsordningen sköta nämndens verksamhet i Häverö, att bemyndiga utbildningsnämnden bestämma om företrädare för eleverna i den lokala styrelsen i gymnasieskolan skall ha rätt till ersättning för sitt uppdrag enligt Ersättningsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda, ERS, att medge att försöksverksamheten i enlighet med förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen får pågå t o m 2001-06-30.

Föreligger förvaltningens yttrande i skrivelse 2000-01-12 ang. arvodering av styrelseledamöter representerande gymnasieskolan.

Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 3 att elev i gymnasieskolan ej erhåller ersättning för uppdrag som ledamot i den lokala styrelsen

Un 000127 Utbildningschefen och bitr förvaltningschefen föredrar ärendet.Un § 3 forts.,

Utbildningsnämnden beslutar

att beaktande att den lokala styrelsen i Häverö, till skillnad från
flertalet andra lokala styrelser med elevmajoritet, både har 
KomVux-elever och gymnasieelever, erbjuds gymnasieeleverna
samma arvode som KomVux-eleverna har rätt att göra anspråk på.
_________
Un § 4 Dnr 99/116 004

Antagande av diarie-/dossiéplan för KomVux, Rodengymnasiet och
Utbildningscentrum fr o m 2000-01-01

I sin rapport "Intern kontroll vid utbildningsnämnden - Norrtälje kommun 980824" pekar Komrev på vissa brister i den ekonomiska redovisningskontrollen och kontrollen inom det administrativa området.

För att förbättra de administrativa rutinerna tillsatte utbildningschefen 981016 en arkivarbetsgrupp med representanter från Utbildningsförvaltningens samtliga enheter.

Arbetsgruppens uppdrag har varit att
· organisera enheternas arkiv på ett sådant sätt att rätten att ta del av
allmänna handlingar underlättas
· avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara
arkivhandlingar
* integrera enheternas regler med förvaltningens centrala administration
så att arkivlagens bestämmelser i §6:1.4 uppfylls.

Arkivarie Urban Johansson och administra chefen på Rodengymnasiet anhåller i skrivelser 1999-12-17 och 1999-12-28 att utbildningsnämnden fr o m 2000-01-01 antar översänd diarie-/dossiéplan för KomVux, Rodengymnasiet och Utbildningscentrum.

Au 13/1 Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 6 att föreliggande diarie-/dossiéplan för Komvux, Rodengymnasiet och Utbildningscentrum skall gälla fr o m 
2000-01-01.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-11.

Un 27/1 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att föreliggande diarie-/dossiéplan för KomVux, Rodengymnasiet och 
Utbildningscentrum skall gälla fr o m 2000-01-01.

________


Un § 5 Dnr 99/93 612.20

Anhållan om kommunens medgivande för ändring av kursplan vid 
Rimbo Tekniska gymnasium

Huvudmannen för Rimbo Tekniska Gymnasium har i enlighet med meddelande från Skolverket förklarats berättigad till statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun. Beslutet avser ett program som motsvarar Energiprogrammet och med inriktningarna Drift- och Underhållsteknik, VVS/Kylteknik och Sjöfart.

I rubricerade anhållan önskar huvudmannen utöka utbildningen med ytterligare en profil utöver de tidigare godkända Elteknik och Ingenjör. Den aktuella profilen benämns IT-programmering och avses genomföras i samarbete med stiftelsen Högskolan för Kreativ Datavetenskap (HKD).
Ändringen innebär en förändring i kursplanen.

Föreligger förvaltningens yttrande i skrivelse 2000-01-01.

Au 13/1 Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 9 att Rimbo Tekniska Gymnasium 
medges, att utöver tidigare godkända profiler, erbjuda IT-programmering.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-01-11. 

Un 27/1 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att Rimbo Tekniska Gymnasium medges, att utöver tidigare godkända 
profiler, erbjuda IT-programmering.

________

Un § 6 Dnr 00/10 773

Projekt "Tobaksfria skolor" 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 99-12-09, § 353 att bevilja projektet "Tobaksfria skolor" 100.000 kr ur konto för folkhälsoarbete 1999 
att uttala sitt stöd för detta projekt och uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att också genom särskilt beslut uttala sitt stöd för detta projekt.

Projektets målsättning är

att vända sig till barn och ungdom under 18 år med undervisning och
attitydsamtal mot användandet av rökverk och snus samt

att ingen under 18 år ofrivilligt skall utsättas för tobaksrök eller på annat sätt
ha obehag av tobaksbruk och

att efter projektets avslutande skall arbetet mot tobak ske kontinuerligt i
skolan.

En långsiktig målsättning för arbetet mot tobak är att ta fram ett program för Norrtälje kommun som vänder sig till skolor, barnomsorg, arbetsplatser, offentliga lokaler, MVC, BVC

Au 13/1 Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 11, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 00-01-27 utarbeta förslag om hur projektet bör behandlas inom nämndens ansvarsområde.

Un 27/1 Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse samt förslag till policydokument/program för en tobaksfri skola.

Skolsköterskan Elisabeth Westin redogjorde mellan kl. 13.00-13.15 för nämnden om det pågående arbetet med att få en rökfri skolmiljö. 
Hon påtalade vikten av att skolledning och nämnd stödjer projektet samt att
en tobakspolicy snarast antas.

Bitr förvaltningschefen föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

att uttala att utbildningsnämnden ser mycket positivt på projektet och därför
stödjer detsamma.
forts.
Un § 6 forts.

Utbildningsnämnden beslutar dessutom enligt förvaltningens förslag

att uppdra till förvaltningen att initiera ett arbete syftande till att varje
skola/skolform utarbetar en egen tobakspolicy,

att policyn förankras hos alla medarbetare och elever/studerande

att förvaltningen i nära samarbete med verksamheternas företrädare ut-
arbetar en handlingsplan med målsättningen att uppnå tobaksfria 
miljöer inom nämndens ansvarsområden

att nämndens arbetsgrupp för folkhälsofrågor utgör referensgrupp i arbetet

att nämnden i juni föreläggs en delrapport om projektets utveckling och
resultat.

________ 
Un § 7 Dnr 97/287 026

Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde
(tidsplan)

Norrtälje kommuns revisorer har uppdragit till Komrev i Uppsala att granska om den interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
är tillräcklig. 

Komrev anser att det finns vissa brister i redovisningskontrollen samt i den administrativa kontrollen som bör förbättras. Det är dock nämnden som inom det egna verksamhetsområdet bestämmer nivån på den interna kontrollen.
Utbildningsnämnden bör därför ta ställning till om nuvarande kontrollsystem är tillräckliga eller om åtgärder behöver vidtas för att förbättra kontrollsystemet.

Föreligger från Komrev revisionsrapport "Intern kontroll vid utbildningsnämnden - Norrtälje kommun" 1998-08-24. 
Komrev har lämnat förslag till åtgärder att förbättra den interna kontrollen enligt nio punkter som redovisas på detaljnivå i rapporten. Utbildningsnämnden skall lämna synpunkter till kommunens revisorer före 1998-10-30.

Föreligger skrivelse 1998-09-15 till all personal inom Utbildningsförvaltningen från utbildningsnämndens ordförande med anledning av Komrevs rapport.

Utbildningsdag i intern kontroll genomförs 1998-10-08, kl. 09.00-16.00 i Kommunhuset med två revisorer från Komrev. Från Utbildningsförvaltningen deltar nio personer.

Au 981008 Arbetsutskottet beslutade 1998-10-08, § 107 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1998-10-15.

Au 981015 Utbildningschefen redogör för föreliggande utkast 1998-10-13 med förslag på vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollsystemen, dels den ekonomiska redovisningskontrollen och dels kontrollen inom det administrativa området.
Rolf Bergman, Komrev, kommer att närvara på utbildningsnämndens sammanträde 1998-10-22 mellan kl. 08.30-10.00.

Arbetsutskottet beslutade 1998-10-15, § 110 föreslå utbildningsnämnden besluta att delegera till arbetsutskottet att till kommunens revisorer inlämna synpunkter och förslag på vidtagna åtgärder att förbättra kontrollsystemen inom den interna kontrollet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.


Un § 7 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-10-09.

Utbildningschefen föredrar ärendet och presenterar förslag på åtgärder för att förbättra kontrollsystemen. Förslaget har skickats på remiss till bl a förvaltningens jurist, rektorer och ekonomichefen och även presenterats för Rolf Bergman, Komrev som deltog under förmiddagen. Remisstiden är förlängd till 1998-11-07. Uppföljningsarbetet ska starta senast i samband med att tjänsten som ekonomichef tillträdes 1998-01-0l och stöttas av konsultativa insatser av Mats-Åke Svarfvar, som avses knytas till förvaltningen på deltid under våren 1999.

Un 981022 Utbildningsnämnden beslutade 1998-10-22,§ 60, att i princip godkänna förvaltningens utkast till yttrande, att delegera till arbetsutskottet att till kommunens revisorer inlämna nämndens synpunkter på Komrevs revisionsrapport samt på planerade och vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollsystemen inom den interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde samt att yttrandets slutgiltiga utformning delges nämnden.

Au 990512 Utbildningschefen har uppdragit till rektor Carl-Erik Stawström och ekonomiassistent Raija Engberg att under våren 1999 presentera ett förslag att förbättra de rutiner som togs upp i revisorernas rapport 980824. 
Rapporten har under förmiddagen diskuterats tillsammans med revisorerna.

Föreligger "Rapport med anledning av kommunrevisorernas rapport" 1999-05-11. Stawström redogör för föreslagna åtgärder till förbättringar.

För att förbättra kontrollsystemen tillsatte utbildningschefen 1998-10-06 en arkivarbetsgrupp för att arbeta vidare med administrativa regler för Rodengymnasiet, Jungfruskolan och KomVux.

Föreligger "Slutrapport från arkivarbetsgruppen" 1999-04-26. Rapporten är utsänd på remiss och beräknas börja tillämpas fr o m 1999-07-01.

Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 82 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att tacka för rapporterna samt att uppdra till utbildningschefen att till utbildningsnämndens sammanträde 1999-05-27 lämna förslag på slutligt 
remissvar och preciseringar vad avser ansvar och tillämpning
av olika detaljbeslut.
Un § 7 forts.

Un 990527 Utbildningsnämnden beslutade 1999-05-27, § 74 att uppdra till utbildningschefen att till utbildningsnämndens sammanträde 1999-09-02 lämna förslag på slutligt remissvar och preciseringar vad avser ansvar och tillämpning av olika detaljbeslut.

Au 990819 T f utbildningschefen anhåller i skrivelse 1999-08-19, mot bakgrund av de förändringar som genomförts inom förvaltningens ekonomisektion, att remisstiden förlängs till 1999-11-25.

Arbetsutskottet beslutade 1999-08-19, § 116, föreslå utbildningsnämnden besluta att remisstiden förlängs till utbildningsnämndens sammanträde 
1999-11-25.

Un 990903 Utbildningsnämnden beslutade 1999-09-03, § 93, enligt arbetsutskottets förslag, att remisstiden förlängs till utbildningsnämndens sammanträde 1999-11-25.

Au 000113 Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 4 att förvaltningen vid nämndens sammanträde 00-01-27 redovisar en tidsplan för utarbetande av internkontrollplan vad avser ekonomifunktionerna i förvaltningen.

Un 000127 Utbildningsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2000-02-03 samt

att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag på tidsplan.
_________

Un § 8 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 00-01-13.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

__________
Un § 9 Dnr 00/13 002

Anmälan av delegationsärenden

Föreligger delegationsbeslut för månaderna 99/09-00-01.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_________
Un § 10

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar

"Utbildningsnämndens policy 2000" utdelas efter revidering 2000-01-27.

Lokalombuden för LR på Rodengymnasiet för HS-, NT- och OS-sektorn har inbjudit utbildningsnämnden att diskutera aktuella frågor bl a den nya gymnasieförordningen och utbildningsnämndens policy. 

Gemensamt möte kommer att ske med arbetsutskottet och de fackliga företrädarna i PAMK vid arbetsutskottets sammanträde 2000-02-10, kl. 15.00-17.00.

_________
Un § 11

Rapport från arbetsgrupperna

Arbetsgruppen "Gymnasieskolans inre utveckling" (Kurt Pettersson)
rapporterar från gruppens arbete. I gruppen ingår även Carl Gezelius, Katrine Mattsson och rektor vid Utbildningscentrum Tord Sundquist. 

Carl Gezelius inleder med en kort "omvärldsanalys". 

Tord Sundquist redogör för KY-utbildningarnas förutsättningar och ger därefter en översiktlig och detaljead beskrivning av Utbildningscentrums olika verksamheter. F n pågår Gymnasieutbildning (BF och FP) med ca 170 elever, Uppdragsutbildningar (restaurang, data, vård, elektronik, svets) ca 50-150 deltagare samt Högskoleverksamhet med KTH, tekniskt basår, KY-utbildningar i "Ledarskap och företagande", "IT-support" samt vissa distansutbildningar, ca 200 studerande. En högskoleutbildning till sjuksköterska projekteras för närvarande vid Utbildningscentrum.

Slutligen beskrev Tord Sundquist, Signhild Örnberg och Kristina Englund visioner om hur LV 3-området skulle kunna användas för utbildningsändamål i framtiden om LV 3 läggs ned.
__________


Un § 12

Rapport från förvaltningen

Bitr förvaltningschefen rapporterar

om hur arbetet med de aktuella ombyggnaderna i F- och G-korridorerna på Rodengymnasiet fortskrider.

Föreligger protokoll 99-12-14 fört vid särskilt planeringssammanträde med Rodengymnasiet avseende ombyggnad av flyglarna F1, G1 och del av H3.

Yrkesinspektionens inspektionsmeddelande rörande Rodengymnasiets kök där grava anmärkningar mot installationer och anordningar inom den nya H-delen påpekats. Yrkesinspektionen har dessutom synpunkter på arbetets organisation och aktuell placering av vagnar och tallriksautomat. Diskussioner pågår med Tekniska kontoret i syfte att lösa problemen och att tillgodose inspektionsmyndigheternas krav.


Projektledare för Kunskapslyftet rapporterar

att representanter från Elevorganisationen i Sverige har besökt Rodengymnasiet för att titta på lokaler där Elevriksdagen för år 2000 skall anordnas under tiden 2000-04-07-10. En projektgrupp är utsedd där bl a elever från KY-ubildningen " Ledarskap & Företagande inom fackområde turism" ingår. 

__________


Un § 13

Kurser och konferenser/Återrapport från kurser

Nils Matsson rapporterar muntligt och med OH-bilder från sitt deltagande i seminarium om naturbruksgymnasier. Seminariet anordnades av Naturbrukets Yrkesnämnd i Landstingshuset i Stockholm 2000-01-17.

________Un § 14

Ändrad dag för utbildningsnämndens sammanträde i februari

Utbildningsnämnden beslutar

att utbildningsnämndens sammanträde 2000-02-24 tidigareläggs 
till 2000-02-17 p g a ordförandens omplanerade utlandsresa.
____________