Utbildningsnämnden 2000-02-17

Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje kl. 09.00-17.15

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden 
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.30 "Fritt val av gymnasieskola i Stockholms län"
(skolchef Göran Nydahl, Vallentuna kommun, redogör för utredningen)
Kl. 13.30-14.00 "Målgruppsrapport - Ungdomsbarometern -99"
- en kvalitativ undersökning av niondeklassare i Norrtälje kommuns 
attityder till Rodengymnasiet
Kl. 14.00-14.45 Frågestund
Kl. 14.45-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-17.15 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekreterare
Utses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-03-02, kl. 14.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 15-28 
Margaretha Dalby 

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2000-02-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-03-03 anslags nedtagande 2000-03-24

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 13.00-17.15 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x Kl. 13.00-16.45 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x Tjänstgörande ers 16.00-17.15 
Karin Malmquist c x Tjänstgörande ers 16.45-17.15 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x Tjänstgörande ers 13.00-16.45 
Ulla Bratt s x -"- 13.00-16.00 
Anne Schwieler s x Kl. 13.00-15.00 
Conny Lindén s x Tjänstgörande ersättare 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
REGISTER
§ Sid

15 Val av justeringsman och tid för justering 4

16 Budget 2000 5-6

17 Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhets-
område (tidsplan) 7-9

18 Val av ordförande i Stiftelsen Häverö lärcentrum 10-11

19 Ansökan om medel för "Ungdomscafé" i Hallstavik/ABF 12

20 Nytt avtal mellan Norrtälje kommun och Nordöstra sjukvårds-
område om Ungdomsmottagningen 13-14

21 Årsplanering för arbetsutskottets och nämndens arbete under 
år 2000 15

22 Remiss/Gemensam gymnasieregion i Stockholms län 16-17

23 PRIV - en utökning av IV:s utbildningsinsatser/Anhållan om
medel 18-19

24 Anmälan av delgivningsärenden 20

25 Anmälan av delegationsbeslut 21

26 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 22

27 Rapport från arbetsgrupper 23

28 Rapport från förvaltningen 24

________

Un § 15

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
torsdagen den 2 mars 2000, kl 14.30.

_________
Un § 16 Dnr 99/119 041

Budget 2000 (fastställande efter Kf-beslut)

Utbildningsnämnden beslutade 1999-09-30, § 117, i enlighet med ordförandens förslag att utbildningsnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade budgetförslaget, samt att nämnden hemställer om att kommunfullmäktige godkänner en utökad budgetram om 12.6 mkr för nämndens verksamhet och därmed överlämna budgetförslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Den socialdemokratiska gruppen deltog ej i beslutet.

Föreligger kommunfullmäktiges budgetprotokoll 1999-11-29.

Kommunfullmäktige beslutade 1999-11-29, § 269, att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja utbildningsnämnden 162 317 tkr i driftbudget för år 2000 samt att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag.

Bitr förvaltningschefen redogör för "Budgetförslag 2000" i skrivelse 2000-01-12.

Au 13/1 Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 2, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2000-01-27 utforma ett detaljerat budgetförslag för budget 2000.

Den socialdemokratiska gruppen meddelade att de ämnar lägga eget förslag direkt på nämndens sammanträde. 

Au 10/2 Bitr förvaltningschefen redogör för budgetläget för 1999 och år 2000.Tilldelad ram för år 1999 är 147 814 tkr och utfallet är 161 308 tkr, vilket resulterar i ett kraftigt underskott på 13,5 mkr. Budgetramen för år 2000 uppgår till 162 317 tkr. Kostnadsökningar jämfört med utfall 99 finns för kapitaltjänst 3.6 mkr, hyror 3.6 mkr och friskolor 4.1 mkr
.
Vidare redovisas "Kostnadsspecifikation för gymnasieskolan".

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-08.

Au 10/2 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 2000-02-10, § 12, föreslå utbildningsnämnden besluta, att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2000-03-09.
forts.Un § 16 forts.

Un 17/2 Utbildningschefen redogör muntligt och i skrivelse 2000-02-17 för prognos över kostnaderna inom utbildningsförvaltningens verksamhetsområde för år 2000.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt utbildningschefens förslag

att till kommunstyrelsen anmäla att utbildningsnämnden har ett prognostiserat
ramöverskridande med 9 750 tkr p g a kraftigt ökade kostnader för inter-
kommunal ersättning, ersättning till friskolor, kapitaltjänst och hyror samt

att uppdra till förvaltningschefen att till arbetsutskottet sammanträde 
2000-03-09 presentera förslag till besparingsåtgärder för år 2000 samt
långsiktiga besparingsåtgärder med effekt 2001 samt att belysa 
konsekvenserna av föreslagna besparingar.

_______
Un § 17 Dnr 97/287 026

Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde
(tidsplan)

Norrtälje kommuns revisorer har uppdragit till Komrev i Uppsala att granska om den interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
är tillräcklig. 

Komrev anser att det finns vissa brister i redovisningskontrollen samt i den administrativa kontrollen som bör förbättras. Det är dock nämnden som inom det egna verksamhetsområdet bestämmer nivån på den interna kontrollen.
Utbildningsnämnden bör därför ta ställning till om nuvarande kontrollsystem är tillräckliga eller om åtgärder behöver vidtas för att förbättra kontrollsystemet.

Föreligger från Komrev revisionsrapport "Intern kontroll vid utbildningsnämnden - Norrtälje kommun" 1998-08-24. 
Komrev har lämnat förslag till åtgärder att förbättra den interna kontrollen enligt nio punkter som redovisas på detaljnivå i rapporten. Utbildningsnämnden skall lämna synpunkter till kommunens revisorer före 1998-10-30.

Föreligger skrivelse 1998-09-15 till all personal inom Utbildningsförvaltningen från utbildningsnämndens ordförande med anledning av Komrevs rapport.

Utbildningsdag i intern kontroll genomförs 1998-10-08, kl. 09.00-16.00 i Kommunhuset med två revisorer från Komrev. Från Utbildningsförvaltningen deltar nio personer.

Au 981008 Arbetsutskottet beslutade 1998-10-08, § 107 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1998-10-15.

Au 981015 Utbildningschefen redogör för föreliggande utkast 1998-10-13 med förslag på vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollsystemen, dels den ekonomiska redovisningskontrollen och dels kontrollen inom det administrativa området.
Rolf Bergman, Komrev, kommer att närvara på utbildningsnämndens sammanträde 1998-10-22 mellan kl. 08.30-10.00.

Arbetsutskottet beslutade 1998-10-15, § 110 föreslå utbildningsnämnden besluta att delegera till arbetsutskottet att till kommunens revisorer inlämna synpunkter och förslag på vidtagna åtgärder att förbättra kontrollsystemen inom den interna kontrollet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

forts.
Un § 17 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-10-09.

Utbildningschefen föredrar ärendet och presenterar förslag på åtgärder för att förbättra kontrollsystemen. Förslaget har skickats på remiss till bl a förvaltningens jurist, rektorer och ekonomichefen och även presenterats för Rolf Bergman, Komrev som deltog under förmiddagen. Remisstiden är förlängd till 1998-11-07. Uppföljningsarbetet ska starta senast i samband med att tjänsten som ekonomichef tillträdes 1998-01-0l och stöttas av konsultativa insatser av Mats-Åke Svarfvar, som avses knytas till förvaltningen på deltid under våren 1999.

Un 981022 Utbildningsnämnden beslutade 1998-10-22,§ 60, att i princip godkänna förvaltningens utkast till yttrande, att delegera till arbetsutskottet att till kommunens revisorer inlämna nämndens synpunkter på Komrevs revisionsrapport samt på planerade och vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollsystemen inom den interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde samt att yttrandets slutgiltiga utformning delges nämnden.

Au 990512 Utbildningschefen har uppdragit till rektor Carl-Erik Stawström och ekonomiassistent Raija Engberg att under våren 1999 presentera ett förslag att förbättra de rutiner som togs upp i revisorernas rapport 980824. 
Rapporten har under förmiddagen diskuterats tillsammans med revisorerna.

Föreligger "Rapport med anledning av kommunrevisorernas rapport" 1999-05-11. Stawström redogör för föreslagna åtgärder till förbättringar.

För att förbättra kontrollsystemen tillsatte utbildningschefen 1998-10-06 en arkivarbetsgrupp för att arbeta vidare med administrativa regler för Rodengymnasiet, Jungfruskolan och KomVux.

Föreligger "Slutrapport från arkivarbetsgruppen" 1999-04-26. Rapporten är utsänd på remiss och beräknas börja tillämpas fr o m 1999-07-01.

Arbetsutskottet har 1999-05-12, § 82 beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att tacka för rapporterna samt att uppdra till utbildningschefen att till utbildningsnämndens sammanträde 1999-05-27 lämna förslag på slutligt 
remissvar och preciseringar vad avser ansvar och tillämpning
av olika detaljbeslut.

forts.


Un § 17 forts.

Un 990527 Utbildningsnämnden beslutade 1999-05-27, § 74 att uppdra till utbildningschefen att till utbildningsnämndens sammanträde 1999-09-02 lämna förslag på slutligt remissvar och preciseringar vad avser ansvar och tillämpning av olika detaljbeslut.

Au 990819 T f utbildningschefen anhåller i skrivelse 1999-08-19, mot bakgrund av de förändringar som genomförts inom förvaltningens ekonomisektion, att remisstiden förlängs till 1999-11-25.

Arbetsutskottet beslutade 1999-08-19, § 116, föreslå utbildningsnämnden besluta att remisstiden förlängs till utbildningsnämndens sammanträde 
1999-11-25.

Un 990903 Utbildningsnämnden beslutade 1999-09-03, § 93, enligt arbetsutskottets förslag, att remisstiden förlängs till utbildningsnämndens sammanträde 1999-11-25.

Au 000113 Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 4 att förvaltningen vid nämndens sammanträde 00-01-27 redovisar en tidsplan för utarbetande av internkontrollplan vad avser ekonomifunktionerna i förvaltningen.

Un 000127 Utbildningsnämnden beslutade 2000-01-27, § 7, att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2000-02-03 samt att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag på tidsplan.

Au 000210 Arbetsutskottet har 2000-02-10, 13, behandlat ärendet.

Un 000217 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 
2000-03-09.

_________
Un § 18 Dnr 98/91 107

Val av ordförande i stiftelsen Häverö lärcentrum

Ordföranden redogör för nuvarande styrelseorganisation i stiftelsen Häverö lärcentrum. Framgår att t o m 1999-12-31 är Göran Andersson vald till ordförande.

Med bakgrund av att Göran lämnat sin anställning och alla övriga uppdrag i kommunen samt begärt att få bli entledigad som ledamot och ordförande i styrelsen, skall nämnden lämna förslag på ny ordförande fr o m 2000-01-01.

Au 991206 Arbetsutskottet beslutade 1999-12-06, § 192, att uppdra till ordföranden att till arbetsutskottets extra sammanträde 1999-12-13 lämna förslag på ny ordförande i stiftelsen Häverö lärcentrum fr o m 2000-01-01.

Au 991213 Arbetsutskottet beslutade efter diskussion 1999-12-13, § 196 att hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 1999-12-16 efter ytterligare 
beredning.

Au 991216 Arbetsutskottet beslutade 1999-12-16, § 200 att interimistiskt för perioden 2000-01-01-02-29 tillsätta t f bitr förvaltningschefen som ordförande med uppgift att tillsammans med styrelsen hitta en permanent lösning på ordförandeskapet. Förslaget föreläggs arbetsutskottet på sammanträde 1999-02-10.

Un 991216 Utbildningsnämnden beslutade 1999-12-16, § 142, enligt arbetsutskottets förslag, att interimistiskt för perioden 2000-01-01-02-29 tillsätta t f bitr förvaltningschefen B-O Gunnarsson som ordförande med uppgift att tillsammans med styrelsen hitta en permanent lösning på ordförandeskapet. Förslaget föreläggs arbetsutskottet på sammanträde 1999-02-10.

Au 000210 Föreligger protokoll fört vid sammanträde med Häverö lärcentrum 2000-01-28. Ledningen föreslår i protokollets § 4, att B-O Gunnarsson kvarstår som ordförande under nu pågående utredningsfas om skolverksamheten i Hallstavik.

Ordföranden rapporterar från träff på Häverö lärcentrum 2000-02-09 där bl a diskuterades utredningsdirektiven till Hallstaviksutredningen om lokal styrelse och lärcentrums ev framtid. I diskussionerna deltog förutom ordföranden, ledningen för lärcentrums styrelse, utbildningschefen, politikern Sune Alm och Lars-Erik Roos, Holmens Bruk. forts.
Un § 18 forts.

Arbetsutskottet har 2000-02-10, § 14, behandlat ärendet.

Un 17/2 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att t v förlänga B-O Gunnarsson förordnande som ordföranden i stiftelsen
Häverö lärcentrum.

_________


Un § 19 Dnr 00/08 044

Ansökan om medel för "Ungdomscafé" i Hallstavik/ABF

ABF Norrtälje har för avsikt att under våren år 2000 starta ett "Ungdomscafé" för (i första hand) ungdomar mellan 15-18 år i Hallstavik.

Verksamheten kommer att drivas i projektform på försök under ett år, för att sedan förhoppningsvis kunna permanentas. Lokalen för verksamheten ägs av kommunen och ligger på Uppsalavägen i Hallstavik (f d Turistbyrån).

ABF Norrtälje söker om bidrag om 70 tkr till verksamheten under år 2000.

Medel har även sökts för drift och hyra samt för verksamheten från andra förvaltningar inom kommunen och diverse andra företag. ABF förbundet, har beviljat medel för planering av projektet med 15 tkr. Den totala budgeten beräknas preliminärt uppgå till 580 tkr. 

Utbildningschefen redogör muntligt för ärendet och meddelar att ärendet behandlats på möte med "mjuka nämnderna" d v s barn- och skolförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 2000-02-07.

Au 10/2 Arbetsutskottet beslutade 2000-02-10,§ 15, föreslå utbildningsnämnden besluta att med hänvisning till samtal i presidieträffen "mjuka nämnder" 2000-02-07, överlämna ansökan om bidrag för caféverksamhet i Hallstavik
till kultur- och fritidsnämnden.

Un 17/2 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med hänvisning till samtal i presidieträffen "mjuka nämnder" 2000-02-07,
överlämna ansökan om bidrag för caféverksamhet i Hallstavik
till kultur- och fritidsnämnden samt

att uttala sitt stöd för projektet som i sin utformning uppfyller de önskemål 
som framkom vid "Ungdomsfullmäktige" i oktober 1999.

_________Un § 20 Dnr 99/277 612.30

Nytt avtal mellan Norrtälje kommun och Nordöstra sjukvårdsområde 
om Ungdomsmottagningen

De senaste åren har Nordöstra sjukvårdsområde inte haft avtal som reglerar den med kommunen gemensamma verksamheten på ungdomsmottagningarna. Flera av kommunerna har dock haft interna avtal och Norrtälje kommun har haft ett avtal mellan det gamla sjukvårdsområdet och kommunen.

Avsikten med att formulera ett avtal som är lika för hela sjukvårdsområdet är att erbjuda vård på lika villkor oberoende av bostadskommun.

Ungdomsmottagningen ingår tillsammans med "Sex och samlevnadsenheten" på Danderyd sjukhus och den lokala mödrahälsovården i det förebyggande hälsoarbetet för reproduktiv hälsa inom NÖSO. Det som är unikt med ungdomsmottagningarna är att det är ett lokalt samarbete mellan kommun och landsting.

Föreligger förslag till avtal från Nordöstra sjukvårdsområdet i skrivelse 1999-12-06. Tidigare tecknat avtal gällde perioden 1999-01-01-1999-12-31.

Utbildningschefen redogör för ärendet och rapportera från möte 2000-01-19 med Gro Höen, Nordöstra sjukvårdsområdet, Bengt Hoverhjelm, läkare vid Norrtälje sjukhus och Ulla-Britt Pettersson, barnmorska vid Ungdomsmottagningen. Landstinget framförde då önskemål att Norrtälje kommun, Utbildningsförvaltningen, övertar hela personal- och driftansvaret för Ungdomsmottagningen. Fördelen med detta är att de anställda får samma arbetsgivare och att Ulla-Britt Pettersson får totalt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Medicinskt ansvarig blir någon av de läkare som arbetar på mottagningen.

Föreligger utbildningschefens förslag till beslut i skrivelse 00-02-09.

Utbildningschefen föredrar ärendet. 

Au 10/2 Arbetsutskottet beslutade 2000-02-10, 16, föreslår utbildningsnämnden besluta att uppdra till utbildningschefen att förhandla fram ett slutgiltigt avtal mellan Stockholms läns landsting, Nordöstra sjukvårdsområdet och Norrtälje kommun, att gälla fr om 2000-01-01,att därefter överta hela personal- och driftansvaret för Ungdomsmottagningen i Norrtälje kommun.

forts.Un § 20 forts.

Un 17/2 Utbildningsnämnden beslutar

att delegera till utbildningschefen att teckna avtal mellan Stockholms läns
landsting, Nordöstra sjukvårdsområdet och Norrtälje kommun, att gälla 
fr o m 2000-01-01 samt

att därefter överta hela personal- och driftansvaret för 
Ungdomsmottagningen i Norrtälje kommun fr o m 2000-01-01.

________


Un § 21 Dnr 99/244 006

Årsplanering för arbetsutskottets och nämndens arbete under år 2000

Au 10/2 Utbildningschefen redogör för föreliggande 2000-02-10 förslag till årsplanering. Detta dokument ska ses som ett planeringsinstrument för arbetsutskottets och nämnden arbete under året.

I årsplaneringen är bl a plats för nämndens sammanträden, viktiga frågor, policyuppföljning och utbildningsteman inplanerade. 

Vid de nämndsammanträden som förläggs till våra skolor, gästar nämnden en sektor vid varje tillfälle. Den sektor som besöks ansvarar för värdskapet.

Un 17/2 P g a ordförandens utlandsresa förläggs utbildningsnämndens inplanerade utbildningsdag den 22/3 i anslutning till nämndens sammanträde i maj till onsdagen den 24/5 (nämnd 25/5).
________
Un § 22 Dnr 99/43 612

Remiss/Gemensam gymnasieregion i Stockholms län

Ett förslag att bilda en gemensam gymnasieregion har utarbetats. I förslaget beskrivs hur elever fritt skall kunna välja gymnasieutbildning i gymnasieskola i Stockholms län.

Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL:s ) styrelse beslutade 1999-05-06 att utreda möjligheterna att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län, där elever fritt kan välja skola. KSL:s skolberedning tillsatte en arbetsgrupp bestående av fem politiker under ledning av Mats Gerdau, (m), kommunalråd, Nacka. Som utredare anlitades skolchef Göran Nydahl, Vallentuna. Till ledningsgruppen har ett antal skolchefer i Stockholms län också adjungerats.

Under hösten 1999 har samtliga 26 kommuner besökts. Ansvariga tjänstemän har fått ge sin syn på konsekvenserna av ett fritt val av gymnasieskola i länet. Diskussionerna vid dessa besök bildar det huvudsakliga underlaget i denna utredningsrapport. 

Svaret på remissen skall vara Kommunförbundet i Stockholms län tillhanda senast 2000-04-01. Av svaret skall framgå om kommunen är beredd att medverka i en samverkan enligt de ambitioner som beskrivs i utredningsrapporten läsåret 2001/2002. Yttrande över remissen skall vara Servicekontoret tillhanda senast 2000-02-21. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2000-03-09 och slutligen Kommunfullmäktige 2000-03-27.

Förvaltningens underlag till remissvar föreligger i skrivelse 2000-02-09.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-08.

Au 10/2 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 2000-02-10, § 19, föreslå utbildningsnämnden besluta att p g a ärendets karaktär och dess stora betydelse för kommunen, hos kommunstyrelsen anhålla om förlängd remisstid för ytterligare beredning i de politiska grupperna.

Un 17/2 Inför dagens behandling av ärendet har KSL:s utredare, skolchef Göran Nydahl muntligt redogjort för remissen, mellan kl. 13.00-14.00, inför nämnd och skolans SYV-personal.
forts.
Un § 22 forts.

Utbildningschefen redogör för ärendet.

Efter diskussioner ajourneras sammanträdet i 15 minuter för överläggningar i partigrupperna.

Föreligger remissyttrande 2000-02-17 från socialdemokratiska gruppen.

Utbildningsnämnden beslutar

att p g a den alltför korta remisstiden inte ta ställning till frågan om
deltagande i en gemensam gymnasieregion i Stockholms län

att begära att kommunstyrelsen delegerar till utbildningsnämnden att för
kommunens räkning avge remissvar till KSL.

I andra hand föreslå

att kommunstyrelsen hos KSL anhåller om förlängd remisstid för
ytterligare beredning av ärendet.
______

Un § 23 Dnr 00/29 612.40

PRIV - en utökning av individuella programmets utbildningsinsatser/Anhållan om bidrag

Det individuella programmets (IV:s) roll och målsättning har förändrats under de senaste åren p g a ändrade läroplaner. Grundskolans nya betygskriterier ställer ökade krav på eleverna. Detta medför ökade elevgrupper från grundkolans årskurs 9. Elevantalet har tredubblats sedan läsåret 94/95 och uppgår f n till ca 150 elever.

Gymnasiet kräver godkända betyg i kärnämnena svenska, engelska och matematik för studier på gymnasieprogrammen. Elever som ej uppfyller dessa krav hänvisas till IV-programmet för fortsatta grundskolestudier. Under det gångna läsåret 98/99 har konstaterats att många icke-godkända elever ej förmår att inom rimlig tid d v s ett-två år, uppnå betyget "godkänd" i kärnämnena.

Ett nytt styrdokument "PRIV en ny väg till ett nationellt program" trädde i kraft 1999-07-01, där möjligheter ges för elever att gå programinriktade individuella program. 

Föreligger IV-personalens 5p-rapport "IV inför 2000-talet" aktionsforskning bedriven på Institutionen för lärarutbildning i Uppsala (ILU).

Rektor vid OS-sektorn föreslår i skrivelse 2000-02-02 att utbildningsnämnden inför intagningen till höstterminen 2000 beslutar

att två platser reserveras för PRIV-elever på vardera barn- och fritids-,
bygg-, fordons-, handels- och administrations- samt hotell och
restaurangprogrammen samt

att lärarresursen förstärks med minst en lärartjänst (för höstterminen
med 200 tkr) och att nämnden tillskjuter dessa medel till OS-sektorns
budget för år 2000.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-02-09.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-08.

Au 10/2 Arbetsutskottet har 2000-02-10, § 20, behandlat ärendet:

forts.


Un § 23 forts.

Un 17/2 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att inrätta två sökbara PRIV-platser på vardera Barn- och fritids-, Bygg-,
Fordons-, Handels- och administrations- samt Hotell- och restaurang-
programmet, inför intagningen till höstterminen år 2000. På Bygg- och
Fordonsprogrammet görs ett överintag i förhållande till den 991125 
beslutade gymnasieorganisationen,

att gymnasieskolan fortsättningsvis tar tillvara möjligheten att erbjuda
elever PRIV på program där antalet elever är färre än antalet beslutade
platser samt

att resurser för undervisningen i svenska, engelska och matematik
tillskapas genom prioriteringar inom och omfördelning mellan
samtliga sektorer på Rodengymnasiet.

________

Au § 24 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 2000-02-08 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

__________


Un § 25 Dnr 00/13

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger delegationsbeslut för januari och februari 2000.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

__________
Un § 26

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Au 10/2 Ordföranden rapporterade från möte med kommunstyrelsens planarbetsutskott 2000-02-10.

Presidierna från utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden hade adjungerats in för att diskutera den konstnärliga utsmyckningen vid Rodengymnasiet och andra åtgärder till följd av den föreslagna utsmyckningen.


Un 17/2 Ordföranden rapporterar från träff på Gustafslund 2000-02-10 (kl. 15.00-17.00) med arbetsutskottet och representanter från de fackliga organisationerna där bl a utbildningsnämndens policydokument diskuterades.

_________

Un § 27

Anmälan från arbetsgrupper

Elisaabeth Lewerentz rapporterar från träff med KHR (Kommunala handikapprådet) 2000-02-16.

Elisabeth utses att representera nämnden vid det kommande möte som KHR planerar att inbjuda utbildningsnämnden till. ________


Un § 28

Anmälan från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar från träff med mångfaldhetskonsulenten i kommunen Paki Holvander 2000-02-16 där kommunens mångfaldsplan diskuterades samt förvaltningens framtida mångfaldsplan.
__________