Utbildningsnämnden 2000-03-23

Plats och tid Hotell Roslagen, Stockholmsvägen 53, Norrtälje, kl. 09.00-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.00 Redovisning av kvalitetsarbetet (Ulla Peterson, Rodengymnasiet)
Kl. 14.00-14.30 Redovisning av enkäten "Varför väljer eleverna
utbildningar utanför kommunen" (Charlie Ländin med elever från 
Rodengymnasiet)
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-17.00 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekreterare
Utses att justera Nils Matsson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-03-30, kl. 11.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 29-41
Margaretha Dalby 

Ordförande ........................................................................
Lars-Erik Jansson 

Justerande ..................................................................................................................
Nils Matsson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2000-03-23

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-04-03 anslags nedtagande 2000-04-25

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-17.00 Ja Nej
Nils Matsson m x x 
Elisabeth Lewerentz m x x 
Kurt Pettersson c x - -
Eva Olander c x Kl. 13.00-16.30 - -
Stig Saverstam kd x x 
Christina Frisk fp x x 
Lars- Erik Jansson s x x
Solveig Persson s x x
Katrine Mattsson s x x
Per- Olof Lindell s x x
Catarina Wahlgren v x - -

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x Tjänstgörande ersättare x 
Bennit Jennerstål kd x -"- kl. 16.30-17.00 x 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare x
Anne Schwieler s x Kl. 13.00-15.00 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 6
F Nej 5
Avst 
REGISTER
§ Sid

29 Val av justeringsman och tid för justering 4

30 Bokslut budget 99/Verksamhetsberättelse 5

31 Månatlig verksamhetsrapport/Policyuppföljning 6

32 Budget 2000 (fastställande efter Kf-beslut) 7-10

33 Budget 2000 (fördelning av utbildningsnämndens reserv) 11

34 Gemensam gymnasieregion i Stockholms län 12-13

35 Investeringar i fasta anläggningar 14

36 Estetiskt program i Norrtälje kommun 15

37 Anmälan av delgivningsärenden 16

38 Anmälan av delegationsärende 17

39 Rapport från arbetsgrupper 18

40 Rapport från förvaltningen 19

41 Kurser och konferenser 20

__________
Un § 29

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Nils Matsson (m) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
torsdagen den 30 mars, kl. 11.00.
________
Un § 30 Dnr 98/18 041

Bokslut budget -99/Verksamhetsberättelse

Bitr förvaltningschefen redogör för i skrivelse 2000-03-09 föreliggande "Årsredogörelse/Verksamhetsberättelse 1999".

Enligt det ekonomiska sammandraget uppgår underskottet i driftbudgeten till 13.954 mkr, investeringsbudgeten visar ett överskott på 2.237 mkr.
Underskottet beror till största delen på de högre kostnaderna för interkommunala ersättningar till andra kommuner, landsting och friskolor, samt högre lokalkostnader.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-07.

Au 9/3 Arbetsutskottet beslutade 2000-03-09, § 26, föreslå utbildningsnämnden besluta, att godkänna av förvaltningen upprättat bokslut 99/Verksamhetsberättelse efter justering i enlighet med dagens diskussioner.

Un 23/3 Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna av förvaltningen upprättat bokslut budget 99/Verksamhets-
berättelse.

________

Un § 31 Dnr 99/119 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport/Policyuppföljning

P g a pågående justeringar i budget 2000 har budgeten ej kunna läggas in i DEVIS-systemet, därför föreligger ingen budget- och verksamhetsrapport vid dagens sammanträde.

Policyuppföljning 
Utbildningschefen presenterar "Policyuppföljning - förslag till arbetsmodell".
Kvalitet (avsnitt 2 i policydokumentet)

Utbildningsnämndens policydokument har ett antal underrubriker, vilka är
utformade som viljeinriktningar och mål. I samband med nämndens 
sammanträde kan uppföljningen koncentreras till en underrubrik, vars olika
punkter följs upp genom att se över nuläget och därefter besluta om eventuella 
preciseringar av mål, metod och/eller tidsplan. 

Föreligger från KomVux, Rodengymnasiet och Utbildningscentrum 
beskrivningar av nuläge, precisering och tidsplan för kvalitetsarbetet.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 2000-03-09, § 27, behandlat ärendet:

Un 23/3 Utbildningschefen föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för rapporten.

__________
Un § 32 Dnr 99/119 041

Budget 2000 (fastställande efter Kf-beslut)

Utbildningsnämnden beslutade 1999-09-30, § 117, i enlighet med ordförandens förslag att utbildningsnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade budgetförslaget, samt att nämnden hemställer om att kommunfullmäktige godkänner en utökad budgetram om 12.6 mkr för nämndens verksamhet och därmed överlämna budgetförslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Den socialdemokratiska gruppen deltog ej i beslutet.

Föreligger kommunfullmäktiges budgetprotokoll 1999-11-29.

Kommunfullmäktige beslutade 1999-11-29, § 269, att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja utbildningsnämnden 162 317 tkr i driftbudget för år 2000 samt att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag.

Bitr förvaltningschefen redogör för "Budgetförslag 2000" i skrivelse 2000-01-12.

Au 13/1 Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 2, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2000-01-27 utforma ett detaljerat budgetförslag för budget 2000.

Den socialdemokratiska gruppen meddelade att de ämnar lägga eget förslag direkt på nämndens sammanträde. 

Au 10/2 Bitr förvaltningschefen redogör för budgetläget för 1999 och år 2000.Tilldelad ram för år 1999 är 147 814 tkr och utfallet är 161 308 tkr, vilket resulterar i ett kraftigt underskott på 13,5 mkr. Budgetramen för år 2000 uppgår till 162 317 tkr. Kostnadsökningar jämfört med utfall 99 finns för kapitaltjänst 3.6 mkr, hyror 3.6 mkr och friskolor 4.1 mkr
.
Vidare redovisas "Kostnadsspecifikation för gymnasieskolan".

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-08.

Au 10/2 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 2000-02-10, § 12, föreslå utbildningsnämnden besluta, att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2000-03-09.
forts.Un § 32 forts.

Un 17/2 Utbildningschefen redogör muntligt och i skrivelse 2000-02-17 för prognos över kostnaderna inom utbildningsförvaltningens verksamhetsområde för år 2000.

Utbildningsnämnden beslutade 2000-02-17, § 16, enligt utbildningschefens förslag att till kommunstyrelsen anmäla att utbildningsnämnden har ett prognostiserat ramöverskridande med 9 750 tkr p g a kraftigt ökade kostnader för interkommunal ersättning, ersättning till friskolor, kapitaltjänst och hyror samt att uppdra till förvaltningschefen att till arbetsutskottet sammanträde 
2000-03-09 presentera förslag till besparingsåtgärder för år 2000 samt
långsiktiga besparingsåtgärder med effekt 2001 samt att belysa 
konsekvenserna av föreslagna besparingar.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-07.

Au 9/3 Utbildningschefen presenterar förslag till åtgärder för budget 2000.

Utbildningsnämndens presidium kommer att träffa kommunstyrelsen 2000-03-30 för bokslutsredovisning för budget 99 samt redovisning av budget 2000.

Arbetsutskottet beslutade 2000-03-09, § 28, att hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 2000-03-14, kl. 17.00 för ytterligare beredning av ärendet.

Au 14/3 Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2000-03-13 samt "Budget 2000-prognos 2000-03-14".

Utbildningschefen och bitr förvaltningschefen redogör för föreslagna åtgärder.

Socialdemokraterna anmäler att de ej deltager i beslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2000-03-09, § 33, föreslå utbildningsnämnden besluta, att uppdra till utbildningsförvaltningen att vidta föreslagna åtgärder för att minimera utbildningsnämndens underskott, att hos kommunstyrelsen anmäla ett prognosticerat underskott med 5.184 tkr att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag med 5.184 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-15.

Un 23/3 Utbildningschefen föredrar ärendet.Un § 32 forts.

Yrkanden

Den borgerliga gruppen yrkar enligt följande: 

att uppdra till förvaltningen att vidta föreslagna åtgärder 

att uppdra till ordföranden Kurt Pettersson att kontakta samordnande
kommunalråd Bengt Ericsson för vidare handläggning av ärendet.

Den socialdemokratiska gruppen yrkar enligt följande:

att hos kommunstyrelsen anmäla ett prognosticerat underskott år 2000 med
11.592 tkr,

att hos kommunstyrelsen begära att kommunfullmäktige ger utökad ram med
11.592 tkr för utbildningsnämndens budget för år 2000, d v s från
162.317 tkr till 173.909 tkr samt

att uppdra till förvaltningen att i övrigt vidta effektivitetsåtgärder,
inkomstförstärkningar m m i erforderlig omfattning.

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för diskussion i partigrupperna,
mötet återupptas därefter.

Propositionsordning

Ordföranden finner att tre förslag föreligger, arbetsutskottets förslag, (c), (fp), (m) och (kd):s förslag samt (s) förslag till beslut.

Ordföranden ställer först (s):s förslag mot (c), (fp), (m) och (kd):s förslag. Vinnande förslag ställs sedan mot arbetsutskottets förslag.

Propositionsordningen godkännes.

Ordföranden ställer därefter proposition bifall eller avslag på (s):s respektive (c), (fp), (m) och (kd):s förslag och finner att nämnden yrkat bifall till det borgerliga förslaget.

Votering

Votering begärs och sker genom öppen omröstning.
Majoritetens förslag = JA
Oppositionens förslag = NEJ


Un § 32 forts.

Omröstningsresultat

Nils Matsson (m) Ja
Elisabeth Lewerentz (m) Ja
Stig Saverstam (kd) Ja
Christina Frisk (fp) Ja
Karin Malmquist (c) Ja
Bennit Jennerstål (kd) Ja
Lars-Erik Jansson (s) Nej
Solveig Persson (s) Nej
Katrine Mattsson Nej
Per-Olof Lindell Nej
Ulla Bratt Nej

Omröstningsresultat: sex Ja-röster för majoritetens förslag, fem Nej-röster för oppositionens förslag.

Det borgerliga förslaget ställs sedan mot arbetsutskottets förslag, varvid ordföranden finner att det borgerliga förslaget bifallits.


Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att vidta föreslagna åtgärder samt

att uppdra till ordföranden Kurt Pettersson att kontakta samordnande 
kommunalråd Bengt Ericsson för vidare handläggning av ärendet:

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Ami Magito (mp) vill få antecknat till protokollet att hon stödjer det socialdemokratiska förslaget.

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budget 2000 bilägges i sin helhet till protokollet.

___________


Un § 33 Dnr 99/119 041

Budget 2000 (fördelning av utbildningsnämndens reserv)

Enligt beslut i utbildningsnämnden 1999-09-03, § 91, skapades ett anslag till nämndens förfogande genom en minskning av sektorstilldelning till sektorerna NT, OS och HS med ca 20%. Anslaget ska fördelas efter elevernas utbildningsval läsåret 00/01.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-03-14.

Socialdemokratiska partiet anmäler att de ej deltager i beslutet.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 2000-03-09, § 34, behandlat ärendet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-15.

Un 23/3 Socialdemokratiska och kristdemokratiska partiet anmäler att de ej deltager i beslutet med hänvisning till föregående budgetparagraf.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att anslaget till utbildningsnämndens förfogande på 3.579 tkr fördelas till
sektorerna NT, OS och HS efter elevernas preliminära val läsåret
00/01 enligt följande:

NT-sektorn 1.051 tkr
OS-sektorn 1.220 tkr
HS-sektorn 1.308 tkr
Totalt 3.579 tkr

__________
Un § 34 Dnr 99/43 612

Remiss/Gemensam gymnasieregion i Stockholms län

Ett förslag att bilda en gemensam gymnasieregion har utarbetats. I förslaget beskrivs hur elever fritt skall kunna välja gymnasieutbildning i gymnasieskola i Stockholms län.

Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL:s ) styrelse beslutade 1999-05-06 att utreda möjligheterna att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län, där elever fritt kan välja skola. KSL:s skolberedning tillsatte en arbetsgrupp bestående av fem politiker under ledning av Mats Gerdau, (m), kommunalråd, Nacka. Som utredare anlitades skolchef Göran Nydahl, Vallentuna. Till ledningsgruppen har ett antal skolchefer i Stockholms län också adjungerats.

Under hösten 1999 har samtliga 26 kommuner besökts. Ansvariga tjänstemän har fått ge sin syn på konsekvenserna av ett fritt val av gymnasieskola i länet. Diskussionerna vid dessa besök bildar det huvudsakliga underlaget i denna utredningsrapport. 

Svaret på remissen skall vara Kommunförbundet i Stockholms län tillhanda senast 2000-04-01. Av svaret skall framgå om kommunen är beredd att medverka i en samverkan enligt de ambitioner som beskrivs i utredningsrapporten läsåret 2001/2002. Yttrande över remissen skall vara Servicekontoret tillhanda senast 2000-02-21. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2000-03-09 och slutligen Kommunfullmäktige 2000-03-27.

Förvaltningens underlag till remissvar föreligger i skrivelse 2000-02-09.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-08.

Au 10/2 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 2000-02-10, § 19, föreslå utbildningsnämnden besluta att p g a ärendets karaktär och dess stora betydelse för kommunen, hos kommunstyrelsen anhålla om förlängd remisstid för ytterligare beredning i de politiska grupperna.

Un 17/2 Inför dagens behandling av ärendet har KSL:s utredare, skolchef Göran Nydahl muntligt redogjort för remissen, mellan kl. 13.00-14.00, inför nämnd och skolans SYV-personal.
forts.
Un § 34 forts.

Utbildningschefen redogör för ärendet.

Efter diskussioner ajourneras sammanträdet i 15 minuter för överläggningar i partigrupperna.

Föreligger remissyttrande 2000-02-17 från socialdemokratiska gruppen.

Utbildningsnämnden beslutade 2000-02-17, § 22, att p g a den alltför korta remisstiden inte ta ställning till frågan om deltagande i en gemensam gymnasieregion i Stockholms län, att begära att kommunstyrelsen delegerar till utbildningsnämnden att för kommunens räkning avge remissvar till KSL.

I andra hand föreslogs att kommunstyrelsen hos KSL anhåller om förlängd remisstid för ytterligare beredning av ärendet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-07.

Au 9/3 Utbildningschefen redogör för föreliggande 2000-03-01 remissvar om gemensam gymnasieregion i Stockholms län.

Utbildningschefen meddelar vidare att han på kommunstyrelsens sammanträde under förmiddagen redovisat sitt förslag till remissvar.
Kommunstyrelsen beslutade 2000-03-09, § 82, att delegera till
utbildningsnämnden att avge kommunens yttrande samt att yttrandet skall lämnas som meddelande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2000-03-27.

Arbetsutskottet beslutade 2000-03-09, § 29, föreslår utbildningsnämnden besluta, att som kommunens yttrande överlämna utbildningschefen remissvar om en gemensam gymnasieregion till KSL.

Un 23/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att som kommunens yttrande överlämna utbildningschefens remissvar
om en gemensam gymnasieregion till KSL samt

att lämna yttrandet som meddelande vid kommunfullmäktiges sammanträde
2000-03-27.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

________

Un § 35 Dnr 99/119 041

Investeringar i fasta anläggningar år 2000

Kommunfullmäktige beslutade 1998-121-21 att ny rutin för investeringar enligt förslag från Ledningskontoret 1998-12-09 införs med start 1999-01-01. Fullmäktige har i modellen att i årsbudget fatta beslut om investeringsram för året.

Rutinen innebär i princip att investeringar föranledda av tekniskt behov, under 5 mkr per projekt och max 30 mkr för en 12-månadersperiod prioriteras och beslutas av Tekniska nämnden. Detta kan ske fortlöpande under året så snart behov uppstår och beslutsunderlag föreligger. 

För investeringar föranledda av verksamhetsförändring inom annan nämnds område prioriteras och fattas beslut av kommunstyrelsen, eller annars av kommunfullmäktige beroende på investeringsönskemålets omfattning. Även detta kan ske fortlöpande under året.

I tekniska kontorets verksamhet med investeringar i fasta anläggningar ingår ett antal verksamhetsområden där investeringsanslag beviljats med nivå för resp område för att tillmötesgå behov som återkommer varje år eller mindre förändringsbehov som uppkommer och behöver utföras under året och som ej är av sådan omfattning att beslut erfordras för vart och ett. Den nya rutinen för investeringar medger kommunstyrelsen att bevilja anslag på detta sätt och lämpligen sker detta inför vart nytt verksamhetsår.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 2000-03-02.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 2000-03-09, § 30, behandlat ärendet.

Un 23/3 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att inom ramen för ny rutin för investeringar i fasta anläggningar bevilja 
anslag, 500 tkr, enligt ovanstående redovisning för önskemål om
förändringar föranledda av verksamhetsförändringar,

att Tekniska kontoret får belasta verksamhetens konto med kostnader
upp till beviljad nivå samt

att delegera till utbildningschefen att utifrån verksamhetsbehov prioritera
och besluta om ombyggnader och förändringar inom ramen för
beviljat anslag.
__________
Un § 36 Dnr 00/60 612

Estetisk program i Norrtälje kommun

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 1998-01-15, § 5, att uppdra till utbildningschefen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta utförligare förslag till estetiskt program i Hallstavik.

Utbildningschefen redogör muntligt för ärendet samt förslag till beslut i skrivelse 2000-03-13.

Läsåret 1999/00 har Norrtälje 75 elever som studerar på estetiskt program eller specialutformat program med estetisk inriktning i friskolor eller andra kommuner. Inför hösten 2000 är det 25 elever som i första hand söker utbildning med estetiskt inriktning i andra kommuner.

En enkätundersökning har genomförts av Rodengymnasiet bland åk 9-elever på samtliga sju högstadieenheter. Dessa elever fick besvara ett frågeformulär med frågor om bl a intresse av att utöva ett antal uppräknade estetiska verksamheter (bild och formgivning, dans, musik och teater) Totalt 87 % (492 elever) besvarade enkäten.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 2000-03-09, § 35 behandlat ärendet.

Un 23/3 Utbildningsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag med tillägget "samt en ekonomisk kalkyl" i fjärde att-satsen

att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att starta estetiskt
program med ett väl motiverat val av inriktningar med start läsåret 2001/02
i Norrtälje Kommun

att förvaltningen i utredningsarbetet skall samverka med organisationer, 
föreningar, kommunala utbildare inom t ex musikskolan, externa utbildare
som t ex studieförbund och folkhögskolor samt med enskilda personer som 
har kunskap inom och intresse för estetisk utbildning i Norrtälje kommun

att utredningen skall föreslå lämplig lokalisering i kommunen av program och 
inriktningar, lokaler för programmet, redovisa behov av investeringar och
göra en bedömning av möjligheten att rekrytera kompetent personal,

att resultatet av utredningen, samt en ekonomiskt kalkyl, redovisas senast vid
arbetsutskottets sammanträde 2000-08-17.

__________Un § 37 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 2000-03-13 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

__________
Un § 38 Dnr 00/13 002

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger förteckningar över delegationsbeslut.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

__________
Un § 39

Rapport från arbetsgrupper

Lars-Erik Jansson (s), sammankallande för arbetsgruppen "Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre utveckling" meddelar att en ersättare bör utses för Catarina Odenberg (m). Catarina som ingick i arbetsgruppen har sagt upp sig som ersättare i utbildningsnämnden.

Christina Frisk (fp), sammankallande för arbetsgrupp "Övergång grund- och gymnasieskola" meddelar att gruppen kommer att träffas 2000-03-30 tillsammans med adjungerande från barn- och skolnämnden Jan Sjöbom och Inga-Maja Dunér.

_________

Un § 40

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar att B-O Gunnarsson, projektanställd på Utbildningskontoret, fr o m 2000-03-01, dessutom är anställd som rektor för gymnasiet och vuxenutbildning (50 %) vid Häverögymnasiet. B-O kommer att befinna sig i Hallstavik två dagar i veckan.

__________
Un § 41

Kurser och konferenser

Utbildningscentrum inbjuder politiker och nämndledamöter till datakurs i First Class - via internet.

Utbildningen planeras ske onsdagen den 15/4 mellan kl. 09.00-15.00 i datasalen Ormvråken på Utbildningscentrum i Norrtälje. Lärare är Lena Norrman och priset per deltagare är 890 kr. Sista anmälningsdag är 27/3.

Nämndens anslag för kurser, konferenser och utbildning för år 2000 är
50 tkr.

Au 9/3 Arbetsutskottet beslutade 2000-03-09, § 32, att bilägga inbjudan i utskicket till nämndens sammanträde 2000-03-23 för diskussion i och förslag från de politiska grupperna.

Un 23/3 Utbildningsnämnden beslutar

att anmäla följande personer till datakursen First Class - via internet:

Conny Lindén (s)
Elisabeth Lewerentz (m)
Karin Malmquist (c)
Lars-Erik Jansson (s)
Bennit Jennerstål (kd)
Per-Olof Lindell (s)
Christina Frisk (fp)
Eva Olander (c)
Ulla Bratt (s)
Ami Magito (mp)

__________