Utbildningsnämndens protokoll 000419


Plats och tid Häverögymnasiet, Kokarevägen 6, Hallstavik, kl. 09.00-16.15

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.30 ”Kunskapsbygget 2000 det livslånga lärandet”
(Redovisning och samtal kring slutbetänkandet)(SOU 2000:28)
Kl. 14.30-15.00 Kaffe 
Kl. 15.00-16.15 Nämndsammanträde





Övriga deltagande 

Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef (kl. 11.30-16.15)
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef och sekr
Tommy Persson, projektledare Kunskapslyftet (kl. 13.00-15.00)
Kristina Englund, rektor KomVux (kl. 13.00-14.30)



Utses att justera Per-Olof Lindell

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-04-26, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 42-55
Leif Thurhammar

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2000-04-19

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-04-28 anslags nedtagande 2000-05-19

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-16.15 Ja Nej 
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x Tjänstgörander ersättare 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x 
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 




REGISTER
§ Sid

Val av justeringsman och tid för justering 4

Månatlig verksamhetsrapport/Policyuppföljning 5-7

Teknikprogrammet (fastställande av antalet studieplatser lå 00/01) 8

Budget 2000 (fastställande efter Kf-beslut) 9-13

46 Ombyggnad av kv Jungfruns del till inre anläggningshall
och yttre byggård 14

Avtal om interkommunal ersättning/Rimbo Tekniska 
gymnasium 15

Lokal styrelse i Hallstavik (godkännande av styrelse) 16

49 Policy betr medgivande om interkommunal ersättning vid 
studier på specialutformat program 17

Anmälan av delgivningsärenden 18

Anmälan av delegationsbeslut 19

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 20

Rapport från förvaltningen 21

Kurser och konferenser/Återrapport från kurser 22

Övriga frågor 23

________



Un § 42

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
onsdagen den 26 april, kl. 08.00.

__________



Un § 43 Dnr 99/119 041

Månatlig verksamhetsrapport/Policyuppföljning

Föreligger utbildningschefens skrivelse av 00-04-10 vari redovisas

A/Budget

1.Budgetuppföljning med budgetutfall januari-mars 2000 (bilaga 1)
2.Budgetuppföljning per resultatenhet (bilaga 2) 
3.Budgetuppföljning för resultatenhet 650 (bilaga 3) 

Beaktande denna redovisning föreslår utbildningschefen UN besluta
-att omdisponera 100kkr från konto 6 502 014 Riktat stöd till konto 6 502 014 Baltiska elever så att elevutbytet med de
baltiska staterna kan fortsätta även nästa läsår

B/ Verksamhet

1.Estetiskt program i Norrtälje kommun
2.Avtal 2000

Utbildningschefen föreslår UN besluta
-att lägga rapporten till handlingarna

C/ Policyuppföljning

1.Programråd; Rektorernas rapporter ang. den nuvarande situationen betr. programråd.

Beaktande denna redovisning föreslår utbildningschefen UN besluta,
-att uppdra till förvaltningen tillse, att programråd införs på samtliga nationella program i gymnasieskolan
-att uppdra till förvaltningen att agera så att variantråd bildas för idrotts- resp. musikvarianten
-att uppdra till förvaltningen att starta ett utbildningsråd med lokal förankring som i samverkan med ansvariga tjänstemän
skall kunna påverka innehåll och kvalitet när det gäller UN:s samtliga verksamheter i Hallstavik

2. Elevdemokrati

Med hänvisning till UN:s policy, punkt 4 samt Lpf 94 2.3 föreslår utbildningschefen UN besluta forts.



Un § 43 forts.

-att uppdra till förvaltningen att se till så att elevråden vid samtliga enheter inom UN:s ansvarsområde länkas in i en
fungerande demokratikedja så att eleverna får reellt inflytande och blir delaktiga i beslutsprocessen

-att uppdra till förvaltningen att följa upp och utvärdera i vilken omfattning eleverna har inflytande på studiernas innehåll
och former

Au 10/4 Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta

att medge omdisponering av 100kkr från konto 6 502 014 (Riktat stöd) till konto 6 502 014 (Baltiska elever) så att
elevutbytet med de baltiska staterna kan fortsätta även nästa läsår

att lägga rapporten om verksamheten till handlingarna

att uppdra till förvaltningen tillse, att programråd införs på samtliga nationella program i gymnasieskolan samt att förslag
om riktlinjer för programråden utarbetas

att uppdra till förvaltningen att agera så att variantråd bildas för idrotts- resp. musikvarianten

att uppdra till förvaltningen att starta ett utbildningsråd med lokal förankring som i samverkan med ansvariga tjänstemän
skall kunna påverka innehåll och kvalitet när det gäller UN:s samtliga verksamheter i Hallstavik

att uppdra till förvaltningen tillse att sektorselevråden och elevrådsstyrelsen vid samtliga enheter inom UN:s
ansvarsområde länkas in i en fungerande demokratikedja så att eleverna får reellt inflytande och blir delaktiga i
väsentliga verksamhetsfrågor
Återrapport i denna fråga skall ske i UNAu 00 06 08 för att redovisas i UN 00 06 15

att uppdra till förvaltningen att följa upp och utvärdera i vilken omfattning eleverna har inflytande på studiernas innehåll
och former.
Redovisning skall ske i UNAu 00 10 12

Un 19/4 Utbildningsnämnden beslutar

att medge omdisponering av 100kkr från konto 6 502 014 (Riktat stöd) till konto 6 502 014 (Baltiska elever) så att
elevutbytet med de baltiska staterna kan fortsätta även nästa läsår

att lägga rapporten om verksamheten till handlingarna
forts.



Un § 43 forts.

att uppdra till förvaltningen att tillse, att programråd införs på samtliga nationella program i gymnasieskolan samt att
förslag om riktlinjer för programrådens sammansättning och arbetssätt utarbetas

att uppdra till förvaltningen att agera så att variantråd bildas för idrotts- resp. musikvarianten

att rekommendera den lokala styrelsen i Häverö att starta ett råd med samma funktioner som ett programråd

att uppdra till förvaltningen tillse att sektorselevråden och elevrådsstyrelsen vid samtliga enheter inom UN:s
ansvarsområde länkas in i en fungerande demokratikedja så att eleverna får reellt inflytande och blir delaktiga i
väsentliga verksamhetsfrågor
Återrapport i denna fråga skall ske i UNAu 00 06 08 för att redovisas i UN 00 06 15

att uppdra till förvaltningen att följa upp och utvärdera i vilken omfattning eleverna har inflytande på studiernas innehåll
och former.
Redovisning skall ske i UNAu 00 10 12.

_________







Un § 44 Dnr 99/140 612.60

Teknikprogrammet (antal studieplatser)

Utbildningsnämnden har i förutsättningarna för gymnasie-intagningen år 2000 planerat för 30 intagningsplatser i det
nya Teknikprogrammet.
Vid ansökningstidens utgång den 31 januari och inför omvalsperioden som nu påbörjats har konstaterats att det totala
antalet sökande till Teknikprogrammet är 146 och att antalet 1:a handssökande är 64.

Rektor Marianne Agrell har i skrivelse "Teknikprogrammet, underlag för beslut om intagning", redovisat sökandebild,
ekonomi samt frågor kring rekrytering av personal och sammanfattningsvis rekommenderat nämnden besluta om ett ökat
intag till Teknikprogrammet.

Au 10/4 Arbetsutskottet har 2000-04-10, § 37, behandlat ärendet.

Un 19/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att antalet intagningsplatser på det nya Teknikprogrammet skall vara 66 för
läsåret 00/01.

_________

Un § 45 Dnr 99/119 041

Budget 2000 (fastställande efter Kf-beslut)

Utbildningsnämnden beslutade 1999-09-30, § 117, i enlighet med ordförandens förslag att utbildningsnämnden
godkänner det av arbetsutskottet reviderade budgetförslaget, samt att nämnden hemställer om att kommunfullmäktige
godkänner en utökad budgetram om 12.6 mkr för nämndens verksamhet och därmed överlämna budgetförslaget till
kommunfullmäktige för antagande.
Den socialdemokratiska gruppen deltog ej i beslutet.

Föreligger kommunfullmäktiges budgetprotokoll 1999-11-29.

Kommunfullmäktige beslutade 1999-11-29, § 269, att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja utbildningsnämnden 162
317 tkr i driftbudget för år 2000 samt att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år
2000.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag.

Bitr förvaltningschefen redogör för ”Budgetförslag 2000” i skrivelse 2000-01-12.

Au 13/1 Arbetsutskottet beslutade 2000-01-13, § 2, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde
2000-01-27 utforma ett detaljerat budgetförslag för budget 2000.

Den socialdemokratiska gruppen meddelade att de ämnar lägga eget förslag direkt på nämndens sammanträde. 

Au 10/2 Bitr förvaltningschefen redogör för budgetläget för 1999 och år 2000.Tilldelad ram för år 1999 är 147 814
tkr och utfallet är 161 308 tkr, vilket resulterar i ett kraftigt underskott på 13,5 mkr. Budgetramen för år 2000 uppgår till
162 317 tkr. Kostnadsökningar jämfört med utfall 99 finns för kapitaltjänst 3.6 mkr, hyror 3.6 mkr och friskolor 4.1 mkr
.
Vidare redovisas ”Kostnadsspecifikation för gymnasieskolan”.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-02-08.

Au 10/2 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 2000-02-10, § 12, föreslå utbildningsnämnden besluta, att hänskjuta
ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2000-03-09.
forts.



Un § 45 forts.

Un 17/2 Utbildningschefen redogör muntligt och i skrivelse 2000-02-17 för prognos över kostnaderna inom
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde för år 2000.

Utbildningsnämnden beslutade 2000-02-17, § 16, enligt utbildningschefens förslag att till kommunstyrelsen anmäla
att utbildningsnämnden har ett prognostiserat ramöverskridande med 9 750 tkr p g a kraftigt ökade kostnader för
interkommunal ersättning, ersättning till friskolor, kapitaltjänst och hyror samt att uppdra till förvaltningschefen att till
arbetsutskottet sammanträde 
2000-03-09 presentera förslag till besparingsåtgärder för år 2000 samt
långsiktiga besparingsåtgärder med effekt 2001 samt att belysa 
konsekvenserna av föreslagna besparingar.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-07.

Au 9/3 Utbildningschefen presenterar förslag till åtgärder för budget 2000.

Utbildningsnämndens presidium kommer att träffa kommunstyrelsen 2000-03-30 för bokslutsredovisning för budget
99 samt redovisning av budget 2000.

Arbetsutskottet beslutade 2000-03-09, § 28, att hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 2000-03-14, kl. 17.00 för
ytterligare beredning av ärendet.

Au 14/3 Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2000-03-13 samt ”Budget 2000-prognos 2000-03-14”.

Utbildningschefen och bitr förvaltningschefen redogör för föreslagna åtgärder.

Socialdemokraterna anmäler att de ej deltager i beslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2000-03-09, § 33, föreslå utbildningsnämnden besluta, att uppdra till
utbildningsförvaltningen att vidta föreslagna åtgärder för att minimera utbildningsnämndens underskott, att hos
kommunstyrelsen anmäla ett prognosticerat underskott med 5.184 tkr att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag
med 5.184 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-03-15.

Un 23/3 Utbildningschefen föredrar ärendet.

forts.







Un § 45 forts.

Yrkanden

Den borgerliga gruppen yrkar enligt följande: 

att uppdra till förvaltningen att vidta föreslagna åtgärder 

att uppdra till ordföranden Kurt Pettersson att kontakta samordnande
kommunalråd Bengt Ericsson för vidare handläggning av ärendet.

Den socialdemokratiska gruppen yrkar enligt följande:

att hos kommunstyrelsen anmäla ett prognosticerat underskott år 2000 med
11.592 tkr,

att hos kommunstyrelsen begära att kommunfullmäktige ger utökad ram med
11.592 tkr för utbildningsnämndens budget för år 2000, d v s från
162.317 tkr till 173.909 tkr samt

att uppdra till förvaltningen att i övrigt vidta effektivitetsåtgärder,
inkomstförstärkningar m m i erforderlig omfattning.

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för diskussion i partigrupperna,
mötet återupptas därefter.

Propositionsordning

Ordföranden finner att tre förslag föreligger, arbetsutskottets förslag, (c), (fp), (m) och (kd):s förslag samt (s) förslag
till beslut.

Ordföranden ställer först (s):s förslag mot (c), (fp), (m) och (kd):s förslag. Vinnande förslag ställs sedan mot
arbetsutskottets förslag.

Propositionsordningen godkännes.

Ordföranden ställer därefter proposition bifall eller avslag på (s):s respektive (c), (fp), (m) och (kd):s förslag och
finner att nämnden yrkat bifall till det borgerliga förslaget.

Votering

Votering begärs och sker genom öppen omröstning.
Majoritetens förslag = JA
Oppositionens förslag = NEJ

forts.




Un § 45 forts.

Omröstningsresultat

Nils Matsson (m) Ja
Elisabeth Lewerentz (m) Ja
Stig Saverstam (kd) Ja
Christina Frisk (fp) Ja
Karin Malmquist (c) Ja
Bennit Jennerstål (kd) Ja
Lars-Erik Jansson (s) Nej
Solveig Persson (s) Nej
Katrine Mattsson Nej
Per-Olof Lindell Nej
Ulla Bratt Nej

Omröstningsresultat: sex Ja-röster för majoritetens förslag, fem Nej-röster för oppositionens förslag.

Det borgerliga förslaget ställs sedan mot arbetsutskottets förslag, varvid ordföranden finner att det borgerliga
förslaget bifallits.


Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att vidta föreslagna åtgärder samt

att uppdra till ordföranden Kurt Pettersson att kontakta samordnande 
kommunalråd Bengt Ericsson för vidare handläggning av ärendet:

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Ami Magito (mp) vill få antecknat till protokollet att hon stödjer det socialdemokratiska förslaget.

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budget 2000 bilägges i sin helhet till protokollet.

Au 10/4 Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta

att uppdra till utbildningsförvaltningen att vidta föreslagna åtgärder för att minimera utbildningsnämndens
underskott forts.

Un § 45 forts.

att hos kommunstyrelsen anmäla ett prognosticerat underskott med 5.184 tkr

att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag med 5.184 tkr.

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag av 00 03 23.

Un 19/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till utbildningsförvaltningen att vidta föreslagna åtgärder för att minimera utbildningsnämndens
underskott 

att hos kommunstyrelsen anmäla ett prognosticerat underskott med 5.184 tkr

att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag med 5.184 tkr.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ami Magito (mp) vill få antecknat till protokollet att hon stödjer det socialdemokratiska förslaget.

__________

Un § 46 Dnr 98/25 ´287

Ombyggnad av kv Jungfruns västra del till inre anläggningshall och yttre byggård

Rektor vid Utbildningscentrum hemställer i skrivelse 2000-03-09 om en utbyggnad av kv Jungfruns västra del till inre
anläggningshall och yttre byggård.

I syfte att möta marknadens behov av husbyggare, anläggningsarbetare och målare samt att erbjuda huvuddelen av
sökande möjlighet att komma in på byggprogrammet i Norrtälje hemställer rektor Tord Sundquist

-att ett antal åtgärder vidtas i syfte att kunna utöka intaget av byggelever till 32 fr o m läsåret 01/02

Föreligger bitr. förvaltningschefens yttrande.

Au 10/4 Arbetsutskottet har 2000-04-10, § 42, behandlat ärendet.

Un 19/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till alternativa lösningar i 
syfte att öka intagningskapaciteten på byggprogrammet inför ht 2001.

__________


Un § 47 Dnr 99/93 612.20

Avtal om interkommunal ersättning/Rimbo Tekniska gymnasium

Skolverket beslutade 1999-12-13 förklara Rimbo Tekniska gymnasium berättigad till bidrag som fristående gymnasieskola
i Norrtälje kommun.
Huvudman är Ununge utbildning AB. Beslutet avser ett program som motsvara Energiprogrammet. Utbildningen
skall i bidragshänseende hänföras till Energiprogrammet, med inriktningarna Drift- och Underhållsteknik, VVS/Kylteknik
och Sjöfart.

Utbildningsnämnden beslutade dessutom 2000-01-27, § 5, att Rimbo Tekniska gymnasium medges, att utöver
tidigare godkända profiler, erbjuda IT-programmering.

Föreligger från rektor Gunnar Kjelldahl en begäran, enligt bifogad kalkyl, att kommunen för läsåret 2000/2201 skall
betala 49 500 kronor/elev.

Enligt Skollagen 8 b § gäller följande:

”Om den fristående skolan inte kommer överens om annat med elevernas hemkommuner, skall dessa betala det
belopp som regeringen beslutat. (SFS:1044)”.

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2000-04-06.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Au 10/4 Arbetsutskottet har 2000-04-10, § 47, behandlat ärendet.

Un 19/4 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att i enlighet med Skollagen 8 b § betala bidrag för elever som studerar
Rimbo Tekniska gymnasium enligt den av riksdagen fastställda pris-
listan. För år 2000 blir ersättningen därmed 44 600 kronor/termin och 
elev.

_________




Un § 48 Dnr 98/216 103

Lokal styrelse i Hallstavik (godkännande av styrelse)

Föreligger förslag på representanter i den lokala styrelsen för nämndens verksamheter i Häverö (gymnasiet och
KomVux).

Utbildningsnämnden beslutar

att utse styrelse för tiden 2000-04-192000-09-01,

att utse följande elevrepresentanter och suppleanter:

Ordinarie (Häverögymnasiet) Suppleant
SM1 Jimmy Nyström Kants (830704) Henrik Eriksson Alm (830121)
SM2 Jonas Andersson (820712) Ronny Fröberg (820420)
SM3 Mikael Johansson (810501) Daniel Åkerlund (810606)

Ordinarie (KomVux, grundläggande) Suppleant
Johan Åfeldt (730715) Eija Holkko (750602)

Ordinarie (KomVux, gymnasiet) Suppleant
Sandra Askebris (770817) Anni Kanis (790415)

att utse följande personalrepresentanter och suppleanter:

Ordinarie (Häverögymnasiet) Suppleant
Bo Sjöström Lovisa Bergdahl

Ordinarie (KomVux) Suppleant
Mats Rydberg Marita Lod-Frostenson

att utse Anders Gustavsson att representera arbetslivet i Häverö

att uppdra till styrelsen att inkomma med förslag på suppleant för Anders
Gustavsson samt

att uppdra till förvaltningen att i samråd med den lokala styrelsen utarbeta 
en budget som klargör vilka medel som står till den nya styrelsens för-
fogande.

________


Un § 49 Dnr 99/40 600

Förtydligande av policydokument;
Policy betr. medgivande om interkommunal ersättning vid studier på specialutformade program

I samband med gymnasieintagningen inför lå 00/01 har konstaterats,
att Norrtälje kommun ej har förnyat de samverkansavtal betr. estetiska program och specialutformade program som gäller
under innevarande läsår.

Mot denna bakgrund har en ändring av nuvarande policy betr. medgivande om interkommunal ersättning vid studier på
specialutformade program bedömts angelägen. 

Ändringen skall ge möjligheter för blivande gymnasieelever att söka till specialutformade program som har sitt ursprung i
nationella program vilka hemkommunen idag inte erbjuder.

Au 10/4 Arbetsutskottet har 2000-04-10, § 36, behandlat ärendet:

Un 19/4 Socialdemokratiska gruppen föreslår

att interkommunal ersättning kan medges för studier på special-
utformat program efter beslut i arbetsutskottet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att interkommunal ersättning skall medges för studier på specialutformat
program, vilket har sitt ursprung i ett nationellt program som Norrtälje kommun inte erbjuder i sin egen
gymnasieorganisation.

-----------Socialdemokratiska partiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

__________

Un § 50 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 2000-04-05 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

__________

Un § 51 Dnr 00/13 002

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger förteckning över delgivningsbeslut.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________

Un § 52

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar

från den preliminära intagningen. Antal förstahandssökande till den nya teknikprogrammet är 64 st. Få sökande till
Häveröprogrammet.

PRIV-platser erbjuds på de yrkesinriktade programmen för de som inte har sannolika förutsättningar att nå godkänt i de
tre kärnämnena.

En högskolepolicy har antagits i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 2000-05-03. Vi anpassar nu vårt
reglemente till denna.

Elisabeth Lewerenz (m) ersätter Catarina Odenberg (m) i vuxenutbildningsgruppen.

Presidieträff med Häverölärarna 2000-04-17.

Presidiet har 2000-03-28 träffat elevrådet på Rodengymnasiet ang demokratifrågor.

________



Un § 53

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar
om nuläget betr läraravtalet.

Bitr förvaltningschefen rapporterar
från partsarbete med ambitionen att teckna ett LASavtal på lärarområdet.

________






Un § 54

Kurser och konferenser/Återrapport från kurser

Betr innehållet i nämndens utbildningsdag den 24/5 fastslogs att dagen skall 
ägnas arbete med en ny skolplan.
Grundmaterial
Nuvarande skolplan
Policydokumentet
Exempel från andra kommuner

Utöver tidigare anmälningar till FC-utbildning anmäles Catarina Wahlgren.

Ami Magito återrapporterar från skolkonferens i Växjö. Ami deltog i tre seminarier
Framtidens ledarskap i skolan
Om dagens tuffa skolmiljö
Ungdomars valproblematik

________



Un § 55

Övriga frågor

Christina Frisk föreslår en sång för den nyblivna 50-åringen Nils-Gunnar 
Bergander, som efter den framförda hyllningen också tackar för arbetsutskottets uppvaktning 2000-04-18.

-_________