Utbildningsnämnden 2000-05-25

Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl. 09.00-16.30

Beslutande Se närvarolistor

Program 
Onsdag 24/5 (utbildningsdag)
Kl. 08.30-20.00 Utbildningsdag (Arbete med nämndens utbildningsplan)

Torsdag 25/5
Kl. 09.00-10.15 Gruppsammanträden inkl kaffe 
Kl. 10.15-10.30 Extra arbetsutskott
Kl. 10.30-12.00 Genomgång av ramar för Budget 2001
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.00 Uppföljning av utbildningsdagen
Kl. 14.00-14.30 Kaffe
Kl. 14.30-16.30 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Ulla Peterson, internkonsult (§ 58, kl. 14.30-15.15)
Margaretha Dalby, sekr


Utses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-05-31, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 56-70
Margaretha Dalby 

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2000-05-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-06-05 anslags nedtagande 2000-06-26

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
UtdragsbestyrkandeREGISTER
§ Sid

56 Val av justeringsman och tid för justering 5

57 Upphandling av IT-samarbetspartners inom Kunskapslyftet 6-7

Månatlig verksamhetsrapport/Policyuppföljning 8

Tertialrapport/delårsbeslut 9

Budget 2001 (ramar) 10

61 Begäran om fortsatta projektmedel för sjuksköterskeutbildning
på högskolenivå 11-12

Fastställande av inackorderingsbidrag för läsåret 2000/2001 13

Revision av nämndens reglemente med anledning av ny policy 
för högskole- och annan eftergymnasial utbildning 14

Anmälan av delgivningsärenden 15

Anmälan av delegationsbeslut 16

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 17

Rapport från arbetsgrupper 18

68 Rapport från förvaltningen 19

Kurser och konferenser 20

Fastställande av utbildningsplan och programmål för special-
utformat program, industriprogrammet, gren trä 21

_________

NÄRVAROLISTA

Närvaro 24/5 Votering 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 08.30-20.00 Ja Nej 
Nils Matsson m x Kl. 08.30-18.30 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x Kl. 11.00-20.00 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x Kl.08.30-12.30 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x Kl. 08.30-17.00 
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro 25/5 Votering 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 10.30-12.00;13.00-16.30 Ja Nej 
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x Kl. 10.30-12.00 

ERSÄTTARE: 
Catharina Odenberg m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x Tjänstgörande ersättare 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst Un § 56

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2000-05-31, kl. 08.00.

_________Un § 57 Dnr 00/100 612.10

Upphandling av IT-samarbetspartners inom Kunskapslyftet

Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde genomförs i dag både grundläggande IT-utbildning samt
spetsyrkesutbildningar. När det gäller spetsyrkesutbildningar finns ett förnyat behov av IT-samarbetspartners både vad
gäller vuxenutbildning som gymnasial påbyggnadsutbildning. Dessutom finns det ett litet behov inom gymnasieskolan av
distansutbildning. 

Formerna för samarbetet kan bestå i både delade entreprenader tillsammans med nämndens egen personal eller
totalåtaganden. Utbildningsformen kan vara både klassrum samt distansutbildning.

Upphandlingens övergripande mål är att teckna avropsavtal med en eller flera entreprenörer i syfte att utveckla ett
långsiktigt samarbete kring olika IT-utbildningar.

Anbudsgivningen gäller ”IT-utbildning på gymnasienivå samt gymnasiala påbyggnadsutbildningar” under perioden
2000-08-012003-12-31.
Annonsering sker i Norrtelje Tidning, Anbudsjournalen och O.P.I.C.com AB (internetannonsering). Anbudsform:
Förenklad upphandling. Sista anbudsdag 2000-06-09.

MBL § 11-förhandling har genomförts 2000-05-10 angående tidsplan, syfte och förfrågningsunderlag.

Utbildningschefen redogör för föreliggande 2000-04-26 tidsplan för upphandlingen samt upphandlingsunderlag
2000-04-27

Au 15/5 Arbetsutskottet har 2000-05-15, § 50 behandlat ärendet.

Un 25/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att p g a tidsskäl samt av praktiska skäl begära att kommunstyrelsen 
delegerar beslutsrätten att teckna ramavtal till utbildningsnämnden i
samband med upphandling av gymnasial IT-utbildning.

att godkänna av projektledaren upprättat upphandlingsunderlag,

forts.

Un § 57 forts.

att uppdra till projektledaren att starta upphandlingsarbetet

att utse Per-Olof Lindell från den socialdemokratiska gruppen och 
Nils Matsson från den borgerliga gruppen som representanter i arbets-
gruppen för anbudsvärdering 

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om antagande av 
entreprenör på arbetsutskottets sammanträde 2000-06-21

att uppdra till projektledaren, att när upphandlingen är avslutad,
underteckna entreprenadavtalet.
__________Un § 58 Dnr 99/119 041

Månatlig verksamhetsrapport/Policyuppföljning

Utbildningschefen redogör i ”Månatlig verksamhetsrapport/ Policyuppföljning” 2000-05-15 för

Lärares arbetstid frihet och ansvar på 2000-talet

Redovisning till Skolverket av kvalitetsarbetet år 2000

Häverögymnasiets utveckling och framtid (muntligt)

Rekrytering av studerande till vuxenutbildningen i Hallstavik (muntligt)

Au 15/5 Arbetsutskottet har 2000-05-15, § 51, behandlat ärendet.

Un 25/5 Ulla Peterson, internkonsult, Rodengymnasiet, redogör för förvaltningens kvalitetsarbete för år 2000 som sänts
in till Skolverket. 

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med överenskommelsen med LR 
och Lärarförbundet om principer för tjänstefördelning läsåret 2000/2001

att till Skolverket lämna ”Redovisning av kvalitetsarbetet år 2000” som 
kvalitetsredovisning för utbildningar inom nämndens ansvarsområde

att godkänna den muntliga rapporten.

__________Un § 59 Dnr 99/119 041

Tertialrapport/delårsbokslut

Dokumentet ”Planering och uppföljning under 2000 på väg mot år 2001-2003” fastställdes av kommunstyrelsen
2000-02-03. Enligt dokumentet kommer
uppföljning under 2000 att ske per

april (nämnd maj, kommunstyrelse 8/6)
augusti (delårsbokslut) (nämnd september, kommunstyrelse 12/10)
december (bokslut) (nämnd mars 2001, kommunstyrelse april 2001)

Tertialuppföljning för månaderna januari-april har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-09.

Bitr förvaltningschefen redogör muntligt och i skrivelse 2000-05-12 för tertialrapport/delårsbeslut.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-05-09.

Au 15/5 Arbetsutskottet har 2000-05-15, § 52, behandlat ärendet.

Per-Olof Lindell (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutet.

Un 25/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att närsluten förvaltningsskrivelse benämnd ”Utbildningsförvaltningens 
tertialuppföljning för januari-april 2000” antas av nämnden såsom sin 
egen och inges till kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet meddelar att de ej deltar i beslutet.

Protokollsanteckning

Ami Magito (mp) vill få antecknat till protokollet att hon stödjer det socialdemokratiska partiet samt vänsterpartiet i detta
ärende.

_________

.
Un § 60 Dnr 00/34 041

Budget 2001 (ramar)

Kommunstyrelsens ledningskontor har 2000-04-25 till förvaltningarna översänt ”Förslag till ramar för 2001- inför dialog
2001-2003”. Materialet består dels av ett sammandrag av ramberäkningarna, dels en specifikation av förändringarna.

Enligt ekonomichefens ramberäkning blir 2001 års ram totalt 164 927 tkr. Detta ska jämföras med ramen för 2000 som är
160 351 tkr, d v s en ramuppräkning med 4576 tkr, varav 2000 tkr är volymförändringar och 2576 tkr 3 % uppräkning av
lönekostnaderna.

För reglering av ökad kapitaltjänst och internhyror finns upptaget en reserv avseende samtliga nämnder. Fördelning
kommer att ske först då internhyrorna är kända d v s efter genomgångarna. Tills vidare sker ingen uppräkning eller
annan justering.

Utbildningsnämndens presidium har 2000-05-09, för ett förstärkt kommunstyrelsens arbetsutskott, redogjort för dels
prognos för år 2000 och dels för ramar för år 2001. I dialogen redogjorde förvaltningen och nämnden för ett rambehov
som uppgår till 15 104 tkr mer än den föreslagna ramen,
d v s totalt 19 680 tkr. För år 2001 är därmed utbildningsnämndens hela rambehov 180 031 tkr.

Föreligger från förvaltningen 2000-05-09 upprättat ”Ramuppräkning utbildningsnämnden år 2001” samt förslag till beslut i
skrivelse 2000-05-15.

Ärendet föredras av utbildningschefen.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-05-09.

Au 15/5 Arbetsutskottet har 2000-05-15, § 53,behandlat ärendet.

Un 25/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskotttets förslag

att lägga rapporten från dialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott 
angående ramar för 2001 till handlingarna.

_________
Un § 61 Dnr 99/247 612.70

Begäran om särskilda projektmedel för högskolekurs

På uppdrag av Mats Törnquist, Ledningskontoret. har utbildningsnämnden påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att få till
stånd högskoleförlagd sjuksköterskeutbildning i Norrtälje kommun.

Under perioden 1999-12-012000-06-30 skall en projektledare arbeta med uppdraget att etablera samarbete med en eller
flera vårdhögskolor. Målet är att tidigast hösten 2000, dock senast hösten 2002 erbjuda kommuninnevånarna i Norrtälje
en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå.

Rektor vid Utbildningscentrum anhåller i skivelse särskilda projektmedel 274 tkr för att täcka projektkostnader, vilket inte
inryms i utbildningsnämndens ekonomiska ram för 1999 eller 2000.

Föreligger yttrande från förvaltningen i skrivelse 1999-11-11.

Au 991111 Arbetsutskottets har 1999-11-11, § 172, behandlat ärendet.

Un 991125 Utbildningsnämnden beslutade 1999-11-25, § 132 enligt arbetsutskottets förslag att hos kommunstyrelsen
begära extra anslag om 300 tkr för att finansiera projekteringen av sjuksköterskeutbildning på högskolenivå.

Au 000515 Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-21, § 51, att enligt 
kommunstyrelsens förslag bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 
300 tkr avseende projektmedel för att åstadkomma en 
sjuksköterskeutbildning på högskolenivå, och att finansiering sker med eget
kapital.

Rektor vid utbildningscentrum anhåller i skrivelse om fortsatta särskilda projektmedel (300 tkr) för att täcka
projektkostnader under tiden juli-december 2000.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 2000-05-15.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Au 15/5 Arbetsutskottet har 2000-05-15, § 54, behandlat ärendet.

Un 25/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förlag

forts.Un § 61 forts.

att hos kommunstyrelsen begära extra anslag om 165 tkr för att 
finansiera projekteringen av ”Högskoleutbildning med inriktning mot
legitimerad sjuksköterska” fram till 2000-12-31.

________Un § 62 Dnr 00/120 623

Fastställande av inackorderingsbidrag för läsåret 2000/2001

Enligt Skollagen 5 kap. 33 § skall hemkommunen till elever som behöver inackordering till följd av skolgången lämna
ekonomiskt stöd. Skyldigheten gäller t o m det första kalenderhalvåret det är då ungdomarna fyller tjugo år och gäller för
elever inom det offentliga skolväsendet.

Stödet skall avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Om stödet ges kontant skall det utgå
med lägst 1/30 av basbeloppet per månad och för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor inackorderad.

Stödet utbetalas normalt för 4 månader under höstterminen och för 5 månader under vårterminen.

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2000-05-15.

Au 15/5 Arbetsutskottet har 2000-05-15, § 55, behandlat ärendet.

Un 25/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa inackorderingstillägget till 1/30 av gällande basbelopp och i 
övrigt i enlighet med bestämmelserna i Skollagen

att beslutet skall gälla tills vidare.

_________Un § 63 Dnr 00/106 003

Revidering av nämndens reglemente med anledning av ny policy för högskole- och annan
eftergymnasial utbildning

Bitr. förvaltningschefen redovisar förslag om ändringar i nämndens reglemente med anledning av förslag om ny
policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning.

Med hänvisning till att slutliga beslut om rubricerade policy ännu ej är fattade av kommunstyrelsen föreslår
ordföranden arbetsutskottet att återremittera ärendet till förvaltningen.

Au 10/4 Arbetsutskottet beslutade 2000-04-10, § 44, i enlighet med ordförandens förslag att återremittera ärendet till
förvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2000-05-03, § 114, att enligt kommunstyrelsens förslag, fastställa policy för högskole-
och annan eftergymnasial utbildning enligt ledningskontorets förslag 2000-03-23, att uppdra åt utbildningsnämnden att
återkomma till fullmäktige med förslag om ändring av utbildningsnämndens reglemente samt att uppdra åt
utbildningsnämnden att inarbeta förslag med anledning av antagen policy i sitt budgetförslag för 2001.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-05-09.

Au 15/5 Bitr förvaltningschefen redovisade förslag till revidering av reglementet.

Arbetsutskottet har 2000-05-15, § 56, behandlat ärendet.

Un 25/5 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande överlämna reviderat reglemente för 
utbildningsnämnden till kommunfullmäktige för fastställande.

___________
Un § 64 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 2000-05-15 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

______Un § 65 Dnr 00/13 002

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger förteckningar över delegationsbeslut.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_________Un § 66

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Vice ordföranden rapporterar
från möte med Föräldraföreningen för autism och Aspergers syndrom som tillsammans med Kajsa Hansson,
ordförande i Omsorgsnämnden, Erik Jansson, Resursenheten, Ulla-Britt Pettersson, Ungdomsmottagningen bl a
diskuterade dessa elevers fortsatta studier och boende. Diskussionen kommer att följas upp med ytterligare träffar. 

________

Un § 67

Rapport från arbetsgrupper

Arbetsgruppen ”Alkohol, tobak och folkhälsa” kommer att redogöra för gruppen arbete på nämnden
sammanträde . Skolsköterskan Elisabeth Westin kommer samtidigt att lämna en delrapport om projektet ”Tobaksfria
skolor”.

Arbetsgruppen ”Övergång grund-gymnasieskola inkl individuellt program, särskola m m” (Christina Frisk)
rapporterar från träff vid individuella programmet vecka 20, där även representanter från SOL-centrum (skriv- och
lässvårigheter) och Barn- och skolförvaltningen deltog.

Abetsgruppen ”Gymnasieskolans inre utveckling” (Nils Matsson) rapporterar från studiebesök på Särskolan under
vecka 20. 
Önskemål framfördes från arbetsgruppen, att nuvarande tjänsteman i arbetsgruppen rektor Marianne Agrell , NT-sektorn,
ersätts av rektor Göran Haraldsson, HS-sektorn. Berörda rektorer är vidtalade och ställer sig positiva till bytet.

Utbildningsnämnden beslutar

att Göran Haraldsson ersätter Marianne Agrell som 
tjänstemannarepresentant i arbetsgruppen ”Gymnasieskolans inre
utveckling”.

_________ 

Un § 68 Dnr 00/137 105, 99/43 612

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar om ”Projekt Mälardalsambassadörer 2000”.
Under augusti månad 2000 kommer 65 deltagare från de tre baltiska länderna och västra Ryssland att studera
svenska, samhällskunskap och EU-kunskap intensivt under två veckor på Väddö. Därefter kommer två studenter att
praktisera i tre veckor på utbildningsförvaltningen. Projektet syftar till att marknadsföra Sverige i Baltikum och Ryssland
samt att sprida information om dessa länder hos svenska kommuner och företag.

Bitr förvaltningschefen rapporterar om föreliggande 2000-05-25 sammanställning av remissvar och förslag på
fortsatt arbete angående ”Fritt val av gymnasieskola i Stockholms län”.

Rapporteras vidare, att v.ordf, bitr. fc, rektor för Häverögymnasiet samt läraren Bo Sjöström träffat SVEMO:s ledning
i Norrköping och redovisat
Häverögymnasiets ambitioner och möjligheter att bli ett riksrekryterande gymnasium med inriktning motorcykelsport.
___________

Un § 69

Kurser och konferenser

Skolverket inbjuder politiker och förvaltningschefer med ansvar för vuxenutbildning i kommunerna till idé- och
erfarenhetsutbyte om vuxenutbildning i ett livslångt lärande. Seminarierna äger rum vid åtta tillfällen under maj och juni
månad. 
Projektledaren för Kunskapslyftet Tommy Persson, Iréne Humble, samordningsansvarig och Börje Englund, uppsökare
ABF, Norrtälje deltog vid seminariet i Stockholm 2000-05-24 som föreläsare med programpunkten ”Så här arbetar vid
med rekrytering till vuxenutbildning”. 

Utbildningscentrum inbjuder till ytterligare utbildning i First Class (FC) via internet, för politiker i nämnderna.
Följande alternativ föreslås: 14/6, 15/6 och 19/6.

Utbildningsnämnden beslutar

att till seminariet om den framtida vuxenutbildningen i Arlandastad 
2000-06-08 anmäla Lars-Erik Jansson 

att till utbildningen i FC via internet, anmäla Bennit Jennerstål till kursen
2000-06-14 och Carl Gezelius och Marie Karlsson till kursen 
2000-06-19.

__________
Un § 70 Dnr 00/136 612.40

Fastställande av utbildningsplan och programmål för Specialutformat program, Industriprogrammet, gren trä

Rektor för OS-sektorn på Rodengymnasiet anhåller, med hänvisning till Skollagens övergångsparagrafer § 4a, att inom
ramen för det individuella programmet (IV) få inrätta ett specialutformat program IP gren trä (IPTÄ).

Utbildningen följer IPTÄ:s kursplan med tillägg av två lokala kurser TRÄ501 och BÅB501 fastställda av arbetsutskottet
1999-11-11, § 168.

Programmet är avsett för de IV-elever som får sin utbildning i karaktärsämnena företagsförlagda vid TRUAB och
kärnämnena på Rodengymnasiet.

Föreligger förvaltningens yttrande i skrivelse 2000-05-23.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Au 25/5 Arbetsutskottet har 2000-05-25, § 58, behandlat ärendet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Un 25/5 Utbildningsnämnden beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

att enligt Skollagen 5 kap. § 4a fastställa kursplan för special-
utformat program inom Industriprogrammet, gren trä, SMIPTÄ,
enligt förslaget från OS-sektorns rektor

att de nationella programmålen för industriprogrammet skall gälla för
SMIPTÄ.
______