Utbildningsnämnden 2000-06-15

Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 14.00-17.15

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 12.00-14.00 Gruppsammanträden
Kl. 14.00-16.00 Budgetdiskussioner 
Kl. 16.00-17.15 Nämndsammanträde

Övriga deltagande 

Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekreterare
Utses att justera Katrine Mattsson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-06-26, kl. 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 71-83
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Katrine Mattsson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2000-06-15

Datum för 2000-06-27 Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 2000-07-17

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 14.00-17.15 Ja Nej 
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x Kl. 14.00-16.00 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Monir Sirag Ali s x 
Ulla Bratt s x 
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
REGISTER
§ Sid

71 Val av justeringsman och tid för justering 4

72 Månatlig budget- och verksamhetsrapport/Policyuppföljning 5

Budget 2001 (ramar) 6-8

Motion ang inrättande av postgymnasial utbildning för elever som 
gått hantverkslinjer 9

75 Redovisning av förslag till åtgärder för att minska antalet icke sim-
kunniga barn och ungdomar (uppdrag från Ks) 10

76 Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhets-
område (tidsplan) 11

Redovisning av frånvaro från undervisning vid gymnasieskolan 12

Anmälan av delgivningsärenden 13

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 14

Rapport från arbetsgrupper 15

Rapport från förvaltningen 16

82 Kurser och konferenser/Återrapport från kurser 17

83 Trevlig sommar 18

_________Un § 71

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Katrine Mattsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2000-06-26, kl.13.00.

___________Un § 72 Dnr 99/119 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport/Policyuppföljning

För perioden januari-maj uppgår nettokostnaderna till 72 984 tkr exkl Kunskapslyftet. Riktvärdet för perioden enligt
budget är 67 491 tkr, d v s avvikelsen är 5 493 tkr. Riktvärdet för perioden inkl beviljat tilläggsanslag är 69 675 tkr, vilket
innebär en avvikelse på 3 309 tkr.

När hänsyn tagits till periodiseringar och förändringar av intäkter och kostnader för andra halvåret 2000 visar prognosen
för hela året på ett underskott på 8 539 tkr. Prognosen för hela året bygger på att antalet elever i andra kommuner är
ungefär lika höstterminen 2000 som vårterminen 2000 och att antalet elever i friskolor ökar i enlighet med de senaste två
årens trend.

Utbildningschefen redogör för ”Budgetuppföljning juni 2000” i skrivelse 
2000-06-07

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-06-06

Au 8/6 Arbetsutskottet har 2000-06-08, § 62, behandlat ärendet.

Per-Olof Lindell (s) och Katrine Mattsson (s) deltog ej i beslutet.

Un 15/6 Utbildningschefen lämnar en kort redogörelse för budgetläget.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet meddelar att de ej deltar i beslutet.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga förvaltningens budgetuppföljning till 
handlingarna.

__________Un § 73 Dnr 00/34 041

Budget 2001 (ramar)

Kommunstyrelsens ledningskontor har 2000-04-25 till förvaltningarna översänt ”Förslag till ramar för 2001- inför dialog
2001-2003”. Materialet består dels av ett sammandrag av ramberäkningarna, dels en specifikation av förändringarna.

Enligt ekonomichefens ramberäkning blir 2001 års ram totalt 164 927 tkr. Detta ska jämföras med ramen för 2000 som är
160 351 tkr, d v s en ramuppräkning med 4576 tkr, varav 2000 tkr är volymförändringar och 2576 tkr 3 % uppräkning av
lönekostnaderna.

För reglering av ökad kapitaltjänst och internhyror finns upptaget en reserv avseende samtliga nämnder. Fördelning
kommer att ske först då internhyrorna är kända d v s efter genomgångarna. Tills vidare sker ingen uppräkning eller
annan justering.

Utbildningsnämndens presidium har 2000-05-09, för ett förstärkt kommunstyrelsens arbetsutskott, redogjort för dels
prognos för år 2000 och dels för ramar för år 2001. I dialogen redogjorde förvaltningen och nämnden för ett rambehov
som uppgår till 15 104 tkr mer än den föreslagna ramen,
d v s totalt 19 680 tkr. För år 2001 är därmed utbildningsnämndens hela rambehov 180 031 tkr.

Föreligger från förvaltningen 2000-05-09 upprättat ”Ramuppräkning utbildningsnämnden år 2001” samt förslag till beslut i
skrivelse 2000-05-15.

Ärendet föredras av utbildningschefen.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-05-09.

Au 15/5 Arbetsutskottet har 2000-05-15, § 53,behandlat ärendet.

Un 25/5 Utbildningsnämnden beslutade 2000-05-25, § 60, enligt arbetsutskottets förslag att lägga rapporten från
dialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott 
angående ramar för 2001 till handlingarna.

Au 8/6 Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att utbildningsnämndens budgetram för 2001 skall ökas
med 6 mkr i förhållande till ursprungsförslaget. Detta innebär att den totala ramen för 2001 komme att vara 170 927 tkr,
vilket skall jämföras med år 2000 då ramen är 160 351. Det totala ökningen av ramen från 2000 till 2001 är enligt
kommunstyrelsens förslag 10 576 tkr. forts.Un § 73 forts

Utbildningschefen redogör för skrivelserna ”Budget 2001, ramar” och ”Driftbudget 2001”.

Föreligger från Ledningskontoret ”Förslag till budgetramar och inriktning 2001-2003" i skrivelse 2000-05-29.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-06-06.

Au 8/6 Arbetsutskottet beslutade 2000-06-08, § 63, föreslå utbildningsnämnden besluta att föreslagen ram för
utbildningsnämnden skall utgöra grund för nämndens fortsatta arbete med budget 2001.

Per-Olof Lindell (s) och Katrine Mattsson (s) meddelade att de ej deltog i beslutet.

Un 15/6 Diskussioner har förts om tilldelning av budgetramar för budget 2001 under dagen mellan kl. 14.00-16.00.

Centerpartiets, moderats samlingspartiets, folkpartiets och kristdemoraternas förutsättningar i sex punkter för att kunna
hålla budgeten inom tilldelad ram

KomVux flyttar från Billborgsskolan till Rodengymnasiet(effekter på undervisn)
Inrättande av estetisk program på Rodengymnasiet
Lokal styrelse + chef (grymnasieprefekt)
”Elevpeng” (utifrån förvaltningens beräkningar)
Naturbruksutbildning vid Finsta
Intäkter på uppdrag/mat

Yrkanden

Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar att grunden för nämndens arbete skall vara den nödvändiga ramen 182 927
tkr.

Ordföranden Kurt Pettersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

att föreslagen ram för utbildningsnämnden skall utgöra grund för nämndens
fortsatta arbete med budget 2001. forts.Un § 73 forts.

Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

__________Un § 74 Dnr 00/65 612

Motion/Remiss ang inrättande av postgymnasial utbildning för elever som gått hantverkslinjer

Servicekontoret/Kommunkansliet har 2000-03-13 överlämnat motion angående inrättandet av postgymnasial utbildning
för elever som gått hantverkslinjer till utbildningsnämnden för yttrande senast 2000-07-30.

I motionen föreslår Bertil Karlsson (v) m fl kommunfullmäktige besluta 

att kommunen utreder frågan om postgymnasiala utbildningar för elever som 
valt praktiska program.

Förvaltningen föreslår i remissvar 2000-06-05

att yrka avslag på motionen

att uppdra till utbildningsnämnden att följa utvecklingen inom området 
eftergymnasial hantverksutbildning med särskild bevakning gällande 
Stockholms läns EU-projekt ”Handkraft”

Au 8/6 Arbetsutskottet beslutade 2000-06-08, § 64, föreslå utbildningsnämnden besluta att till kommunstyrelsen
överlämna förvaltningens remissvar som sitt eget.

Un 15/6 Efter diskussion beslutar utbildningsnämnden

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning

att hos kommunstyrelsen begära förlängd remisstid.

__________
Un § 75 Dnr 00/102 612

Redovisning av förslag till åtgärder för att minska antalet icke simkunniga barn och ungdomar (uppdrag från Ks)

Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-21, § 30, att bifall Bo Björkmans motion om uppdrag till kommunstyrelsen att ta
fram förslag på åtgärder för att minimera antalet icke simkunniga bland barn och ungdomar.

Kommunstyrelsen beslutade 2000-04-13, § 114, att uppdra åt barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
utbildningsnämnden att redovisa förslag till åtgärder för att minska antalet icke simkunniga bland våra barn- och
ungdomar och att denna redovisning skall lämnas till kommunstyrelsen senast 2000-08-01.

Föreligger förvaltningens yttrande i skrivelse 2000-06-07.

Au 8/6 Arbetsutskottet har 2000-06-08, § 65, behandlat ärendet.

Un 15/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att årligen följa upp simkunnigheten och 
därefter informera om möjligheter till simundervisning för de icke
simkunniga

att till kommunstyrelsen redovisa detta uppdrag som nämndens första åtgärd 
i syfte att minimera antalet icke simkunniga.

_________
Un § 76 Dnr 97/287 026

Interna kontrollen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde
(tidsplan)

Komrev lämnade 1998-08-24 revisionsrapporten ”Intern kontroll vid utbildningsnämnden Norrtälje kommun”. Den
rapporten har lett till en rad föreslagna och beslutade åtgärder för att förbättra den interna kontrollen inom
utbildningsnämndens verksamhetsområde. För att ytterligare förbättra den interna kontrollen och för att få en samlad bild
av den, har utbildningsnämnden uppdragit åt förvaltningen att upprätta ett förslag till tidsplan för att arbeta fram en plan
för den interna kontrollen.

Den interna kontrollen delas in i redovisningskontroller, dvs säkerhet i system och rutiner och rättvisande räkenskaper
samt styrnings- och administrativa kontroller, dvs säkerställa en effektiv organisation och förvaltning. Annorlunda uttryckt
skall den interna kontrollen säkerställa att de beslut nämnden fattar verkställs och följs upp. Arbetet är omfattande och
innehåller bl a att inventera befintliga rutiner och planer, göra nya rutinbeskrivningar och kontrollplaner samt att revidera
kontoplanen utifrån nämndens behov. 

Föreligger förvaltningens förslag till tidsplan i skrivelse 2000-06-06.

Förslag till tidsplan
Sept 00 Genomgång/utbildning UnAu, Kjell Johansson
Sept 00-Okt 01 Utbildningsförvaltningen arbetar med planen
Nov 00 Rapport till Au
Mars 01 Rapport till Au
Sept 01 Förslag till plan klart
Sept-Okt Förslaget till plan lämnas till Ledningskontoret på remiss 
Okt 01 Slutgiltigt förslag
Nov 01 Utbildningsnämnden fastställer ”Plan över Interna kontrollen inom Utbildningsnämndens
verksamhetsområde”

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-06-06.

Au 8/6 Arbetsutskottet har 2000-06-08, § 66, behandlat ärendet.

Un 15/6 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa föreslagen tidsplan för arbetet med plan över den interna ekonomiska kontrollen inom
Utbildningsnämndens verksamhetsområde

___________
Un § 77 Dnr 00/147 612

Redovisning av frånvaro från undervisning vid gymnasieskolan 
Stig Saverstam, (kd), uttalar önskemål i skrivelse 2000-06-05 att förvaltningen får i uppdrag att undersöka frånvaron på
gymnasieskolan under två veckor av höstterminen. Detta som en uppföljning av de undersökningar som gjorts om varför
elever i Norrtälje kommun söker andra utbildningar utanför kommunen.

I undersökningen bör bl a giltig frånvaro, sjukdom, beviljad ledighet, studiebesök etc redovisas.

Au 8/6 Arbetsutskottet beslutade 2000-06-08, § 67, föreslå utbildningsnämnden
besluta att uppdra till förvaltningen att initiera en undersökning av 
frånvaron under två veckor vid gymnasieskolan i enlighet med 
”Redovisning av kvalitetsarbetet år 2000” ,att återrapport lämnas vid
arbetsutskottets sammanträde 2000-11-09.

Un 15/6 Efter diskussion beslutar utbildningsnämnden

att uppdra till förvaltningen att initiera en undersökning av frånvaron
vid gymnasieskolan i enlighet med ”Redovisning av Kvalitetsarbetet 
år 2000” samt

att återrapport lämnas vid utbildningsnämndens sammanträde 
2000-11-23.
_________Un § 78 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 2000-06-06 över delgivningsärenden

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

________Un § 79

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar

På arbetsutskottets sammanträde 2000-08-06 behandlades intagningsärenden inför läsåret 2000/2001, intagning av
elever i fri kvot (särskilda skäl) och intagning på PRIV-platser (programinriktade individuella program). Arbetsutskottet tar
beslut om slutlig intagning på sammanträde 2000-06-21. Även intagning av elever på KomVux och Kunskapslyftet till
hösten 2000 behandlades. Nya utbildningar på KomVux inför hösten är läkarsekreterare och Baltic Trading.

Avtackning av pensionärer har under trevlig samvaro ägt rum på Norrtelje-båten 2000-06-15. Under innevarande läsår
har 9 personer på Utbildningsförvaltningen gått i pension. 

__________
Un § 80

Rapport från arbetsgrupper

Arbetsgruppen ”Övergång grund- och gymnasieskola” (Christina Frisk)
rapporterar från träff med personalen på det individuella programmet, SOL-centrum (skriv- och lässvårigheter) och Jan
Sjöbom, ledamot i Barn- och skolnämnden. 

Diskuterades frågan hur övergången från grundskolan till gymnasieskolan ska lösas så att övergången blir så smidig som
möjligt för eleven. Gruppen anser att rutiner för övergången bör utformas, årsarbetsträffar bör inbokas och samrådet
mellan Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen bör intensifieras.

___________


Un § 81

Rapporter från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar 

Au 8/6 Sjuksköterskeutbildning på högskolenivå

Rektor vid Utbildningscentrum, projektledaren Agneta Hedberg och Tekniska kontoret arbetar för att ta fram en
anpassningsplan för lämpliga lokaler inom LV3:s område. Förslag presenteras för nämnden i augusti med beslut i
kommunfullmäktige i oktober. Byggstart beräknas i februari/mars, inflyttning under maj 2001 och kursstart i
augusti/september 2001. Kommunstyrelsen behandlar nämndens anhållan om extra anslag om 165 tkr för att finansiera
projektet på sammanträde 2000-06-08. 

Elevhotell
Hyresavtal har tecknats mellan LV3 (Fastighet Tälje 4:65) och Utbildningscentrum avseende studentboende under
perioden 
2000-09-092001-04-30.

Avtal med KTH i Haninge om tekniskt basår
Avtal kommer att tecknas om genomförande av tekniskt basår mellan KTH i Haninge och Norrtälje kommun,
Utbildningsförvaltningen, för verksamhetsåret 2000/2001. Avtalet reglerar kostnad- och ansvarsfördelning och innebär
sammanfattningsvis, att Norrtälje kommun svarar för alla lokalkostnader i samband med kursen samt planerar och
genomför undervisningen inom ramen för gällande kursplan.

Distansundervisning, HS-sektorn, Rodengymnasiet 
Arbetsgruppen för distansundervisning har till nämnden överlämnat rapporten ”Distansundervisning, HS-sektorn,
Rodengymnasiet” (se delgivningar juni)


Un 15/6 Utbildningschefen rapporterar

Rektor på KomVux, sektor Vux N, Signhild Örnberg har begärt tjänstledigt fr o m 2000-08-012000-12-31 för att pröva
på tjänst som platschef på KomVux i Rimbo. Vikarie under hennes frånvaro är Ulla Peterson (tjänstgör f n som
internkonsult på Rodengymnasiet).

Rektor på Utbildningscentrum, Tord Sundquist, är tjänstledig under höstterminen för att prova en annan tjänst i Ånge
kommun. Vikariatet på sex månader kommer att annonseras ut internt. 
___________Un § 82

Kurser och konferenser/Återrapport från kurser

Vice ordföranden rapporterar att han p g a sjukdom ej kunde närvara vid
Skolverkets seminarium ”Vad vill kommunerna bortom Kunskapslyftet?” vid
Arlandastad 2000-06-08.

_________Un § 83

Trevlig sommar

Ordföranden Kurt Pettersson avslutar sammanträdet med att önska alla närvarande en riktigt skön sommarledighet. Vice
ordföranden instämmer helt i ordförandens tillönskan om en trevlig sommar.

_______