Utbildningsnämnden 2000-09-01

Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 09.00-16.15

Beslutande Se närvarolista

Program:

Torsdag 31/8 (Utbildningsdag)

Kl. 09.00-12.00 Budgetprocessen 2001 inkl. kaffe

Kl. 12.00-13.00 Lunch

Kl. 13.00-14.30 Redovisning av utredning om estetiskt program

(Ulla Peterson)

Kl. 14.30-15.00 Kaffe

Kl. 15.00-17.00 Budgetprocessen 2001 forts.

Fredag 1/9

Kl. 08.00-09.00 Extra arbetsutskott

Kl. 09.00-12.00 Grupper inkl. kaffe

Kl. 12.00-13.30 Lunch

Kl. 13.30-14.30 Redovisning av arbetsgrupp "Alkohol, tobak och hälsa"/Redovisning av "Tobaksprojektet"

(Elisabeth Westin)

Kl. 14.30-15.00 Kaffe

Kl. 15.00-16.15 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef

Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef

Margaretha Dalby, sekr

 

Utses att justera Per-Olof Lindell

Justeringens

plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-09-07, kl.12.45

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 84-102

Margaretha Dalby

 

Ordförande ........................................................................

Kurt Pettersson

 

Justerande ..................................................................................................................

Per-Olof Lindell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2000-09-01

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2000-09-08 anslags nedtagande 2000-09-29

Förvaringsplats

för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje

Margaretha Dalby

Utdragsbestyrkande

 

 

 

NÄRVAROLISTA

Närvaro 31/8 Votering

LEDAMÖTER Ja Nej Tid 09.00-17.00 Ja Nej

Nils Matsson m X

Elisabeth Lewerentz m X

Kurt Pettersson c X

Eva Olander c X

Stig Saverstam kd X

Christina Frisk fp X Kl. 09.30-17.00

Lars- Erik Jansson s X Kl. 9.40-17.00

Solveig Persson s X

Katrine Mattsson s X

Per- Olof Lindell s X

Catarina Wahlgren v X Kl. 10.25-17.00

 

ERSÄTTARE:

Tomas Engerdahl m X

Carl Gezelius m X Kl. 9.15-17.00

Marie Karlsson c X Kl. 09.00-14.30

Karin Malmquist c X

Bennit Jennerstål kd X

Bo Liljegren fp X

Vakant s

Ulla Bratt s X Kl. 09.20-17.00

Anne Schwieler s X

Conny Lindén s X

Ami Magito mp X

 

Totalt ledamöter: N Ja

F Nej

Avst

 

NÄRVAROLISTA

Närvaro 1/9 Votering

LEDAMÖTER Ja Nej Tid 13.30-16.15 Ja Nej

Nils Matsson m X

Elisabeth Lewerentz m X

Kurt Pettersson c X

Eva Olander c X

Stig Saverstam kd X Kl. 14.15-16.15

Christina Frisk fp x

Lars- Erik Jansson s x

Solveig Persson s x

Katrine Mattsson s x

Per- Olof Lindell s x

Catarina Wahlgren v x

 

ERSÄTTARE:

Tomas Engerdahl m x

Carl Gezelius m x

Marie Karlsson c x

Karin Malmquist c x

Bennit Jennerstål kd x Kl. 13.30-16.15

Bo Liljegren fp x

Vakant s

Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare

Anne Schwieler s x

Conny Lindén s x Tjänstgörande ersättare

Ami Magito mp x

 

Totalt ledamöter: N Ja

F Nej

Avst

 

 

REGISTER

§ Sid

Val av justeringsman och tid för justering 6

Månatlig verksamhetsrapport 00/08 7-9

Uppföljning av nämndens policydokument 10

Budget år 2001 för utbildningsnämnden 11-13

Investeringsbudget år 2001 för utbildningsnämnden 14-15

Remiss/Motion ang rekrytering av elever vid utbildning vård 16-17

och omsorg

 

Remiss/Förstärkt och utvecklad nämndadministration 18-19

91 Remiss/Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en

fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun och Österåkers

kommun (Roslagens Högskola AB) 20-21

92 Remiss/ Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en

fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun (Roslagens Friskola) 22-23

Remiss/Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en

fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Nätverks

Information AB) 24

Remiss/Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en

fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Folkuniversitetets

Internationella Gymnasium) 25

Estetiskt program i Norrtälje kommun 26-28

Ombyggnad av kv Jungfruns västra del till inre anläggningshall

och yttre byggård 29

Anmälan av delgivningsärenden 30

Anmälan av delegationsärenden 31

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 32

forts.

 

 

 

§ Sid

100 Rapport från arbetsgrupper 33

101 Rapport från förvaltningen 34

 

102 Kurser och konferenser 35

________

 

 

Un § 84

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor

2000-09-07, kl. 12.45.

__________

 

 

Un § 85 Dnr 99/119 041

Månatlig verksamhetsrapport 00/06-07

Utbildningschefen och ekonomisekreteraren redogör för budgetutfallet januari-juli 2000.

För perioden uppgår nettokostnaderna till 98 043 tkr exkl Kunskapslyftet. Riktvärdet för perioden enligt budget, inkl beviljat tilläggsanslag på 5 200 tkr, är 97 158 tkr, avvikelsen är 885 tkr.

Prognosen för hela året pekar på ett underskott på 3 938 tkr.

Utbildningsnämnden beslutade 2000-02-17 att anmäla ett prognostiserat ramöverskridande med 9 750 tkr. Nämnden beviljades ett tilläggsanslag på 5 200 tkr, vilket innebär att 4 550 tkr återstår att spara för att ett nollresultat skall uppnås.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-08-17

att uppdra till förvaltningen att noggrant följa upp de besparingsåtgärder

som nämnden beslutade 2000-03-23 så att de ger effekt och minimerar

årets budgetöverskridande.

Ordföranden föreslår utbildningsnämnden besluta

att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott för år 2000

med 4 mkr, vilket bygger på en prognos för de första sju månaderna.

En utförligare redovisning lämnas i tertialrapport i september månad

då säkrare underlag föreligger över elever i andra kommuner och i

friskolor.

Yrkanden

Christina Frisk (fp) och Nils Matsson (m)

- enligt ordföranden förslag

P-O Lindell (s) och Solveig Persson (s)

enligt ordförandens förslag med tillägget minst 4 mkr

 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag. forts.

 

 

Un § 85 forts.

Au 17/8 Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott för år 2000

med 4 mkr, vilket bygger på en prognos för de första sju månaderna.

En utförligare redovisning lämnas i tertialrapport i september månad då

säkrare underlag föreligger över elever i andra kommuner och i

friskolor.

Reservation

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-08-21.

Un 1/9 Utbildningschefen redogör för budgetläget.

Yrkanden

Socialdemokraterna och vänsterpartiet

bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget minst 4 mkr

Centerpartiet, moderata samlingspartiet och kristdemokraterna

bifall till arbetsutskottets förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att noggrant följa upp de besparingsåtgärder

som nämnden beslutade 2000-03-23 så att de ger effekt och minimerar

årets budgetöverskridande samt

att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott för år 2000

med 4 mkr, vilket bygger på en prognos för de första sju månaderna.

En utförligare redovisning lämnas i tertialrapport i september månad

då säkrare underlag föreligger över elever i andra kommuner och i

friskolor.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

forts.

 

 

 

 

 

Un § 85 forts.

 

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och vänsterpartiet önskar få antecknat till protokollet:

"Av tidigare rapporter och påföljande beslut har klart framgått att oppositionen reagerat mot "glädjeanalyser". P g a detta måste vi åter understryka att vi dessvärre åter ser framför oss ett betydligt större underskott än vad som framgår av majoritetens prognostiserade underskott".

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un § 86 Dnr 99/40 600

Uppföljning av nämndens policydokument

Utbildningschefen meddelar att han p g a tidsbrist ej kan lämna en utförlig, skriftlig policyuppföljning på dagens sammanträde. En kort muntlig rapport lämnas om de olika varianterna, friskolor, distansutbildning samt förslag till en gemensam gymnasieregion i länet.

Au 17/8 Arbetsutskottet beslutade 2000-08-17, § 74, att uppdra till utbildningschefen att till nämndens sammanträde 2000-09-01 lämna en utförlig, skriftlig uppföljning av policydokumentet.

Au 1/9 Föreligger av utbildningschefen upprättad "Policyuppföljning ökad valfrihet för elever" i skrivelse 2000-08-28.

Arbetsutskottet har 2000-09-01, § 90, behandlat ärendet.

 

Utbildningschefen redogör för uppföljningen av nämndens policydokument 2000, punkt 1.3 där målet är att Ungdomar skall kunna välja fritt.

Utbildningsnämnden beslutar

 

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för rapporten och med godkännande lägga den till handlingarna.

__________

 

 

 

 

 

 

Un § 87 Dnr 00/34 041

Budget år 2001 för utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens ledningskontor har 2000-04-25 till förvaltningarna översänt "Förslag till ramar för 2001- inför dialog 2001-2003". Materialet består dels av ett sammandrag av ramberäkningarna, dels en specifikation av förändringarna.

Enligt ekonomichefens ramberäkning blir 2001 års ram totalt 164 927 tkr. Detta ska jämföras med ramen för 2000 som är 160 351 tkr, d v s en ramuppräkning med 4576 tkr, varav 2000 tkr är volymförändringar och 2576 tkr 3 % uppräkning av lönekostnaderna.

För reglering av ökad kapitaltjänst och internhyror finns upptaget en reserv avseende samtliga nämnder. Fördelning kommer att ske först då internhyrorna är kända d v s efter genomgångarna. Tills vidare sker ingen uppräkning eller annan justering.

Utbildningsnämndens presidium har 2000-05-09, för ett förstärkt kommunstyrelsens arbetsutskott, redogjort för dels prognos för år 2000 och dels för ramar för år 2001. I dialogen redogjorde förvaltningen och nämnden för ett rambehov som uppgår till 15 104 tkr mer än den föreslagna ramen,

d v s totalt 19 680 tkr. För år 2001 är därmed utbildningsnämndens hela rambehov 180 031 tkr.

Föreligger från förvaltningen 2000-05-09 upprättat "Ramuppräkning utbildningsnämnden år 2001" samt förslag till beslut i skrivelse 2000-05-15.

Ärendet föredras av utbildningschefen.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-05-09.

Au 15/5 Arbetsutskottet har 2000-05-15, § 53,behandlat ärendet.

Un 25/5 Utbildningsnämnden beslutade 2000-05-25, § 60, enligt arbetsutskottets förslag att lägga rapporten från dialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott

angående ramar för 2001 till handlingarna.

Au 8/6 Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att utbildningsnämndens budgetram för 2001 skall ökas med 6 mkr i förhållande till ursprungsförslaget. Detta innebär att den totala ramen för 2001 kommer att vara 170 927 tkr, vilket skall jämföras med år 2000 då ramen är 160 351. Det totala ökningen av ramen från 2000 till 2001 är enligt kommunstyrelsens förslag 10 576 tkr. forts.

 

 

Un § 87 forts

Utbildningschefen redogör för skrivelserna "Budget 2001, ramar" och "Driftbudget 2001".

Föreligger från Ledningskontoret "Förslag till budgetramar och inriktning 2001-2003" i skrivelse 2000-05-29.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-06-06.

Au 8/6 Arbetsutskottet beslutade 2000-06-08, § 63, föreslå utbildningsnämnden besluta att föreslagen ram för utbildningsnämnden skall utgöra grund för nämndens fortsatta arbete med budget 2001.

Per-Olof Lindell (s) och Katrine Mattsson (s) meddelade att de ej deltog i beslutet.

Un 15/6 Diskussioner har förts om tilldelning av budgetramar för budget 2001 under dagen mellan kl. 14.00-16.00.

Centerpartiets, moderats samlingspartiets, folkpartiets och kristdemoraternas förutsättningar i sex punkter för att kunna hålla budgeten inom tilldelad ram

KomVux flyttar från Billborgsskolan till Rodengymnasiet(effekter på undervisn)

Inrättande av estetisk program på Rodengymnasiet

Lokal styrelse + chef (grymnasieprefekt)

"Elevpeng" (utifrån förvaltningens beräkningar)

Naturbruksutbildning vid Finsta

Intäkter på uppdrag/mat

Yrkanden

Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar att grunden för nämndens arbete skall vara den nödvändiga ramen 182 927 tkr.

Ordföranden Kurt Pettersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

att föreslagen ram för utbildningsnämnden skall utgöra grund för nämndens

fortsatta arbete med budget 2001. forts.

 

 

Un § 87 forts.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Au 17/8 Bitr förvaltningschefen lämnar en redogörelse för hur ett resurstilldelningssystem enligt samma norm som gäller för fristående gymnasieskolor skulle utfalla för Rodengymnasiet. Av redogörelsen framgår, att en övergång till "skolpeng", med belopp i enlighet med SFS 1999:1036 ej väsentligen skulle förändra den totala resurstilldelningen till Rodengymnasiet.

Nuvarande budget för gymnasieskolan uppgår till 92,5 mk. "Skolpeng", beräknad på preliminära elevsiffror för höstterminen 2000 skulle innebära en tilldelning om 91,5 mkr.

Arbetsutskottet beslutade 2000-08-17, § 75, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2000-09-01 presentera ett underlag för beräkning

"skolpengsystemet".

Au 1/9 På arbetsutskottets initiativ har förvaltningen redovisat en kostnadsberäkning för Rodengymnasiet, baserad på den elevpeng som enligt SFS 9910:36 skall utgöra grund för överenskommelse om kommunal ersättning för elev i fristående gymnasieskola.

Vid dagens överläggning redovisar förvaltningen en samlad budget enligt bilaga benämnd "Utbildningsförvaltningens budgetförslag 000831" med tillhörande bilagor.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-08-21.

Au 1/9 Arbetsutskottet har 2000-09-01, § 88, behandlat ärendet.

Un 1/9 Utbildningschefen redoför för förutsättningarna för "Driftbudget 2001" i skrivelse 2000-09-01 samt för beräkning av budgeten enligt "Elevpeng 2001" i skrivelse 2000-08-30.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunfullmäktige överlämna föreliggande budgetförslag bl a inne-

bärande att äskandet utöver tilldelad ram inkl. tilläggsnivå, uppgår

till 11 729 tkr, d v s totalt 186 381 tkr.

__________

 

 

Un § 88 Dnr 00/34 041

Investeringsbudget år 2001-2003 för utbildningsnämnden

År 2001 föreligger inget behov av något större byggprojekt inom utbildningsnämndens ansvarsområde. För år 2002 behövs dock investeringar i ombyggnad av dels delar av gymnasiesärskolans lokaler i H3 och aulan på Rodengymnasiet för att de skall kunna användas effektivare. Ombyggnad av aulan är dels kopplad till eventuell start av estetiskt program och dels till andra behov inom Norrtälje kommun.

För löpande förändringsarbeten är den beslutade nivån på 500 tkr tillräcklig.

För investeringar i utrustning fordras dock en höjning av investeringsnivån från det beslutade 4000 tkr till 5000 tkr. Samtliga sektorer har anmält stora investeringsbehov, vilka beror på verksamhetens utveckling och nämndens satsning på nya program.

Utbildningschefen redogör för investeringsbehovet i skrivelse 2000-08-17.

Au 17/8 Arbetsutskottet har 2000-08-17, § 76, föreslagit utbildningsnämnden besluta

enligt förvaltningens förslag, att uppdra till Tekniska kontoret att ta fram underlag för beslut om eventuell ombyggnad år 2002 av delar av gymnasiesärskolans lokaler i H3, Rodengymnasiet, att uppdra till förvaltningen att efter samråd med ledningskontoret uppdra till Tekniska kontoret att göra en behovsanalys när det gäller ombyggnad av Rodengymnasiets aula och ta fram ett beslutsunderlag till 2001-01-15

att för löpande förändringsarbeten avsätta 500 tkr enligt tidigare beslut

att för investering i utrustning avsätta 5000 tkr år 2001.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-08-21.

Un 1/9 Utbildningschefen redogör för föreliggande förslag till investeringsbudget i skrivelse 2000-08-17.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till Tekniska kontoret att ta fram underlag för beslut om eventuell

ombyggnad år 2002 av delar av gymnasiesärskolans lokaler i H3,

Rodengymnasiet

att uppdra till förvaltningen att efter samråd med ledningskontoret uppdra

till Tekniska kontoret att göra en behovsanalys när det gäller ombyggnad

av Rodengymnasiets aula och ta fram ett beslutsunderlag till 2001-01-15

 

Un § 88 forts.

att för löpande förändringsarbeten avsätta 500 tkr enligt tidigare beslut

att för investering i utrustning av sätta 5 000 tkr år 2001 samt

att för investering i utrustning för år 2002 och 2003 avsätta 4 000 tkr.

________

 

 

Un § 89 Dnr 00/141 612.60

Remiss/Motion ang rekrytering av elever vid utbildning vård

och omsorg

Ragnar Bergsten, med stöd av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, föreslår i motionen att vårdutbildningen på gymnasiet kompletteras med erbjudande om att få ta körkort. Inför det framtida behovet av personal inom vård och omsorg behövs speciella satsningar för att stimulera unga att söka till vårdutbildning, dessutom behöver vårdbiträden körkort för att kunna nå till de som behöver hjälp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2000-05-18, § 170, att remittera motionen för yttrande till utbildningsnämnden i samråd med omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden beslutade 2000-06-26, § 90, att ställa sig bakom omsorgsförvaltningens förslag till beslut att meddela utbildningsnämnden att omsorgsnämnden helt och fullt stödjer motionen under förutsättning att medel avsätts i utbildningsnämndens budget för att stödja en sådan verksamhet, att uppdra till förvaltningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen utreda rekrytering till utbildningar, att belysa konsekvenserna av olika förslag till åtgärder samt att på grundval av detta lägga fram förslag till nämnden.

Bitr förvaltningschefen meddelar att diskussioner har förts med berörda rektorer och lärare.

Efter diskussion enades arbetsutskottet om en positiv inställning till motionen under vissa förutsättningar. Enighet uppnåddes om att svaret skall utformas i positiv anda med jämförelse med de rutiner som råder inom fordons- och byggprogrammen, där arbetsgivare lämnar ersättning till skolan för APU-elevers insatser. Dessa medel används bl a till att upphandla körkortsutbildning enligt skolans riktlinjer.

Au 17/8 Arbetsutskottet beslutade 2000-08-17, § 77, att uppdra till förvaltningen att enligt remissdirektivet samråda med Omsorgsförvaltningen samt att uppdra till bitr förvaltningschefen att till nämndens sammanträde

2000-09-01 utforma remissvar enligt de riktlinjer som diskuterats.

Au 1/9 Föreligger förvaltningens remissvar i skrivelse 2000-08-31.

 

Arbetsutskottet har 2000-09-01, § 89, behandlat ärendet.

forts.

 

 

Un § 89 forts.

Un 1/9 Bitr förvaltningschefen redogör för förvaltningens förslag till remissvar innebärande," att under förutsättning av ett motsvarande konkret engagemang från omvårdnadsprogrammets avnämare, ser nämnden inga hinder för att erbjuda körkortsutbildning också på omvårdnadsprogrammet."

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens remissvar som sitt eget.

__________

 

 

 

Un § 90 Dnr 99/128 001

Remiss/Förstärkt och utvecklad nämndadministration

Ledningskontoret uppdrog under våren 1999 till Servicekontoret att utreda och föreslå former för en samorganisation av Norrtälje kommuns samtliga nämndsekretariatsresurser.

Servicekontoret redovisade i skrivelse 1999-06-23 en allmän nulägesbeskrivning och sammanfattande synpunkter på nämndkansliernas organisation. Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 redogjort för ärendet samt lämnat förslag till beslut. CESAM (Central samverkansgrupp) har 2000-04-19, uttalat att de inte har några invändningar mot förslaget.

Målsättningen för projektet

Nämndkansliernas verksamhet skall bedrivas utifrån en gemensam grundsyn på arbetsuppgifterna

I nämndkansliernas arbete skall gemensamma ,administrativa rutiner användas med IT-stöd

Samtliga nämnder skall biträdas av nämndsekreterare

Samtliga nämndsekreterare och registratorer skall genom ett aktivt samarbete säkerställa ett fullgott, administrativt stöd till nämnderna

Under Ledningskontorets ansvar och i samverkan med nämndernas presidier och förvaltningschefer skall ett kontinuerligt kompetens- och kvalitetsutvecklingsarbete pågå inom och mellan nämnkanslierna.

Kommunstyrelsen beslutade 2000-06-08, § 179, att för sin del godkänna ledningskontorets förslag till målsättning för en förstärkt och utvecklad nämndadministration i Norrtälje kommun, att för sin del godkänna ledningskontorets förslag till projektbeskrivning, projektorganisation och tidplan, att godkänna igångsättandet av detta projektarbete, att uppdra till ledningskontoret remittera förslaget till samtliga nämnder för yttrande, samt

att ärendet därefter skall tillställas kommunfullmäktige för beslut om projektets fortsatta arbete.

Remissvaret skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2000-09-01.

Föreligger förvaltningens yttrande i skrivelse 2000-08-16.

Bitr förvaltningschefen föredrar ärendet.

forts.

Un § 90 forts.

Au 17/8 Arbetsutskottet har 2000-08-17, § 78, behandlat ärendet.

Un 1/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att biträda kommunstyrelsens förslag till åtgärder och målsättningar syftande

till en förstärkt och utvecklad nämndadministration.

__________

 

 

 

 

Un § 91 Dnr 00/178 612.20

Remiss/Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun och Österåkers kommun (Roslagens Högskola AB)

Från Skolverket har inkommit remiss 2000-04-20 angående ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje och Österåkers kommun. Jämte Norrtälje kommun bereds Tierp, Uppsala, Vallentuna, Österåker och Östhammars kommuner tillfälle att yttra sig över ansökningarna. Yttrandena skall vara Skolverket tillhanda senast 2000-09-15

Huvudmannen för skolan, Roslagens Högskola AB, redovisar i sin ansökan avsikt att fr o m läsåret 2001/2001 starta följande gymnasieutbildningar:

Specialutformat program baserat på Samhällsvetenskapsprogrammet och med utbildningen förlagd till Norrtälje kommun.

Naturvetenskapsprogrammet, Industriprogrammet, Mediaprogrammet och Specialutformat program baserat på Samhällsvetenskapsprogrammet och med utbildningarna förlagda till Österåkers kommun.

Förvaltningens remissvar föreligger i skrivelse 2000-08-03.

Bitr förvaltningschefen föredrar ärendet.

P-O Lindell (s) och Solveig Persson (s) meddelar att de ej deltar i beslutet.

Au 17/8 Arbetsutskottet beslutade 2000-08-17, § 79, föreslå utbildningsnämnden besluta, att en förklaring om offentligt stöd för Specialutformat program baserat Samhällsvetenskapsprogrammet förlagt till Norrtälje inte innebär påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun, att en förklaring om rätt till offentligt stöd för Naturvetenskapsprogrammet, Industriprogrammet, Mediaprogrammet och Specialutformat program baserat på Samhällsvetenskapsprogrammet och med utbildningarna förlagda till Österåkers kommun inte innebär påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-08-21, där den fackliga parten gav uttryck för oro över att möjligheten att tillgodose elevernas språkval sannolikt kommer att minska om samhällsvetenskapsprogrammet (SP) på Rodengymnasiet får färre elever.

forts.

 

 

Un § 91 forts.

Un 1/9 Yrkanden

Socialdemokraterna och vänsterpartiet

avslag på arbetsutskottets förslag

Centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet

bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att utbildningsnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förlag

 

att en förklaring om offentligt stöd för Specialutformat program baserat

Samhällsvetenskapsprogrammet förlagt till Norrtälje inte innebär

påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje

kommun

att en förklaring om rätt till offentligt stöd för Naturvetenskapsprogrammet,

Industriprogrammet, Mediaprogrammet och Specialutformat program

baserat på Samhällsvetenskapsprogrammet och med utbildningarna för-

lagda till Österåkers kommun inte innebär påtagliga negativa följder för

det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Vid en genomgång av verksamhetsbeskrivningen som redovisas i ansökan konstaterar socialdemokraterna och vänsterpartiet

Att någon ny pedagogisk inriktning inte redovisas i den mångordiga beskrivningen

Att den förankring i bygden som Roslagens Högskola AB uppger sig ha enbart är relaterat till arbetsgivare. I Norrtälje namnges ingen företagskontakt.

Att påtagliga negativa konsekvenser uppstår för eleverna vid den kommunala gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram vad avser möjligheter att få ett bra underlag för udda språkval såsom spanska, italienska, ryska, för att inte nämna klassiska språk. Utöver detta befarar vi att det sannolikt kommer att drabba kommunen ekonomiskt.

________

 

 

Un § 92 Dnr 00/124 612.20

Remiss/Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasiesärskola i Norrtälje kommun (Roslagens Friskola)

Från Skolverket har inkommit remiss 2000-05-11 angående ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasiesärskola i Norrtälje kommun. Jämte Norrtälje kommun bereds Uppsala, Vallentuna och Österåkers kommuner tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2000-09-15.

Huvudman för skolan, Åke Enström, Rimbo, redovisar i sin ansökan avsikt att fr o m läsåret 2001/2002 starta "Roslagens Friskola " med gymnasieutbildningen Nationellt program, Naturbruk inom ramen för gymnasiesärskolans läroplan.

Förvaltningens remissvar föreligger i skrivelse 2000-08-15.

Bitr förvaltningschefens föredrar ärendet.

P-O Lindell (s) och Solveig Persson (s) meddela att de ej deltar i beslutet.

Ärendet har behandlat i PAMK 2000-08-21.

 

Au 17/8 Arbetsutskottet beslutade 2000-08-17, § 80, föreslå utbildningsnämnden besluta, att en förklaring om offentligt stöd för Nationellt program, Naturbruk och inom ramen för Särskolans läroplan inte innebär påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Un 1/9 Yrkanden

Socialdemokraterna och vänsterpartiet

avslag på arbetsutskottets förslag

Centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet

bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att utbildningsnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

 

 

 

 

 

Un § 92 forts.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att en förklaring om offentligt stöd för Nationellt program, Naturbruk

och inom ramen för Särskolans läroplan inte innebär påtagliga negativa

följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill få antecknat till protokollet

"Den föreslagna friskolan medför enligt vår uppfattning påtagliga negativa konsekvenser för Norrtälje, då kommunen avser att fortsätta driva nuvarande gymnasiesärskola med lantbruksinriktning. Vi bedömer därför att underlag inte finns för att utöka utbudet i Norrtälje med ytterligare en gymnasiesärskola med naturbruksinriktning."

________

 

 

Un § 93 Dnr 00/109 612.20

Remiss/Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Futura IT Gymnasium)

Från Skolverket har inkommit remiss 2000-04-18 angående ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. Jämte Norrtälje kommun bereds Uppsala, Enköping, Heby, Håbo, Sigtuna, Tierps och Östhammars kommuner tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2000-09-15.

Huvudman för skolan, Nätverks Informations System AB, Uppsala, redovisar i sin ansökan avsikt att fr o m läsåret 2001/2002 starta "Futura IT Gymnasium" med Specialutformat program, inriktning IT-programmet samt Entreprenörskapsprogrammet.

Au 17/8 Arbetsutskottet har 2000-08-17, § 93, behandlat ärendet.

Un 1/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ej yttra sig över Nätverks Informations System AB ansökan om

att starta fristående gymnasieskolan "Futura IT Gymnasium" i

Uppsala.

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un § 94 Dnr 00/111 612.20

Remiss/Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Folkuniversitetets Internationella Gymnasium)

Från Skolverket har inkommit remiss 2000-04-20 angående ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Uppsala. Jämte Norrtälje kommun bereds Uppsala, Enköping, Heby, Håbo, Sigtuna, Tierp, Östhammars kommuner tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2000-09-15.

Huvudmannen för skolan är Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala universitet och skolan "Folkuniversitetets Internationella Gymnasium, redovisar i sin ansökan avsikt att fr o m läsåret 2001/2002 starta utbildningen Skapande verksamhet EDS 1204 från Estetprogrammet baserat på Samhällsvetenskapsprogrammet..

Au 17/8 Arbetsutskottet har 2000-08-17, § 82, behandlat ärendet

Un 1/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ej yttra sig över Folkuniversitetets Internationella Gymnasiums ansökan

om att starta fristående gymnasieskola i Uppsala.

________

 

 

 

Un § 95 Dnr 00/60 612

Estetisk program i Norrtälje kommun

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 1998-01-15, § 5, att uppdra till utbildningschefen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta utförligare förslag till estetiskt program i Hallstavik.

Utbildningschefen redogör muntligt för ärendet samt förslag till beslut i skrivelse 2000-03-13.

Läsåret 1999/00 har Norrtälje 75 elever som studerar på estetiskt program eller specialutformat program med estetisk inriktning i friskolor eller andra kommuner. Inför hösten 2000 är det 25 elever som i första hand söker utbildning med estetiskt inriktning i andra kommuner.

En enkätundersökning har genomförts av Rodengymnasiet bland åk 9-elever på samtliga sju högstadieenheter. Dessa elever fick besvara ett frågeformulär med frågor om bl a intresse av att utöva ett antal uppräknade estetiska verksamheter (bild och formgivning, dans, musik och teater) Totalt 87 % (492 elever) besvarade enkäten.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 2000-03-09, § 35 behandlat ärendet.

Un 23/3 Utbildningsnämnden beslutade 2000-03-23, § 36, enligt arbetsutskottets förslag med tillägget "samt en ekonomisk kalkyl" i fjärde att-satsen

att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att starta estetiskt

program med ett väl motiverat val av inriktningar med start läsåret 2001/02

i Norrtälje kommun att förvaltningen i utredningsarbetet skall samverka med organisationer, föreningar, kommunala utbildare inom t ex musikskolan, externa utbildare som t ex studieförbund och folkhögskolor samt med enskilda personer som har kunskap inom och intresse för estetisk utbildning i Norrtälje kommun att utredningen skall föreslå lämplig lokalisering i kommunen av program och inriktningar, lokaler för programmet, redovisa behov av investeringar och göra en bedömning av möjligheten att rekrytera kompetent personal, att resultatet av utredningen, samt en ekonomiskt kalkyl, redovisas senast vid arbetsutskottets sammanträde 2000-08-17.

Au 17/8 Föreligger internkonsultens Ulla Petersons utredning "Förutsättningar för och förslag till estetiskt program i Norrtälje kommun", daterad 2000-08-11.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-08-14.

. forts.

 

 

 

Un § 95 forts.

Au 17/8 Arbetsutskottet har 2000-08-17, § 83, behandlat ärendet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-08-21.

Un 1/9 Ulla Peterson, lämnade en utförlig redogörelse för utredningen om estetisk program på nämndens utbildningsdag 2000-08-31 mellan kl. 13.00-14.30.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ett estetiskt program inrättas i Norrtälje kommun med start läsåret

2001/2002

att inrätta de nationella inriktningarna Bild och formgivning, Musik samt

Teater

att fastställa följande antal årselevplatser inom respektive inriktning;

Bild och formgivning (10-14 platser), Musik (12-14 platser) samt

Teater (10-12 platser), totalt 32-40 elevplatser

att vid antagning till det estetiska programmet i Norrtälje, hänsyn även

tas till färdighetsprov

att det estetiska programmet får sin hemvist i gymnasieskolans lokaler i

Norrtälje

att överenskommelse sker t ex med kommunala musikskolan i Norrtälje att i

form av s k intraprenadupphandling driva individuell instrumentalunder-

visning inom det estetiska programmets musikinriktning

att lokalprogram upprättas för ombyggnad av Rodengymnasiets aula,

anpassad dels till en gymnasieskolas allmänna behov, dels till ett estetiskt

programs specifika behov samt till kommunens behov av en större

samlingssal.

Protokollsanteckning

Särskilt uttalande från socialdemokraterna och vänsterpartiet:

forts.

 

 

 

 

 

Un § 95 forts.

Biträder förslaget och förutsätter

att införandet av programmet ej påverkar andra programs kvalitet i negativ

riktning

att införandet av programmet ej påverkar gymnasie- och KomVux-verksamheten i Häverö.

_________

 

 

 

 

 

 

 

Un § 96 Dnr 98/25 287

Ombyggnad av kv Jungfruns västra del till inre anläggningshall och yttre byggård

Rektor vid Utbildningscentrum hemställer i skrivelse 2000-03-09 om en utbyggnad av kv Jungfruns västra del till inre anläggningshall och yttre byggård.

I syfte att möta marknadens behov av husbyggare, anläggningsarbetare och målare samt att erbjuda huvuddelen av sökande möjlighet att komma in på byggprogrammet i Norrtälje hemställer rektor Tord Sundquist

 

-att ett antal åtgärder vidtas i syfte att kunna utöka intaget av byggelever till 32 fr o m läsåret 01/02

Föreligger bitr. förvaltningschefens yttrande.

Au 10/4 Arbetsutskottet har 2000-04-10, § 42, behandlat ärendet.

Un 19/4 Utbildningsnämnden beslutade 2000-04-19, § 46, enligt arbetsutskottets förslag att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till alternativa lösningar i syfte att öka intagningskapaciteten på byggprogrammet inför ht 2001.

Au 17/8 Föreligger förslag till åtgärder av rektor vid Utbildningscentrum i skrivelse 2000-05-30.

Förvaltningen yttrande föreligger i skrivelse 2000-08-14.

Arbetsutskottet har 2000-08-17, § 84, behandlat ärendet.

Un 1/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till Tekniska kontoret att ta fram kontraktsförslag för hyra av

lokaler i västra delen av Jungfrun 2 och mark för ny byggård i kvarteret.

 

__________

 

 

Un § 97 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 2000-08-21 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

_______

 

 

Un § 98 Dnr 00/13 002

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger förteckningar över delegationsbeslut.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna

samt

att påpeka vikten av att tjänstemän med delegationsrätt anmäler

delegationsbesluten till nämnden. (Kommunallagen (1991:900) § 35.)

Anmälan görs vid utbildningsnämnden nästkommande sammanträde.

________

 

 

Un § 99

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Invigning av Utbildningscentrums nya lokaler

Ordföranden representerade nämnden vid invigningen av de nya lokalerna för gymnasiets byggprogram (hus- och anläggning samt måleri) den 30 augusti kl. 15.30. Invigningen förrättades av kommunalrådet Bengt Ericsson.

ITIS-projektet

Nils Matsson, (m) har av arbetsutskottet utsetts att representera nämnden vid två tillfällen under hösten, dels upptaktsmöte 6/9 och dels slutseminarium 4/10.

Motorgymnasiet i Tibro

En grupp bestående av nämndens vice ordförande Lars-Erik Jansson (s), bitr förvaltningschefen, rektor vid Häverögymnasiet, lärare från Häverögymnasiet samt representanter från Orion, åker den 6 september till Tibro, för att studera deras motorgymnasium. Ambitionen är att Häverögymnasiet till läsåret 2001 blir ett riksrekryterande gymnasium med inriktning motorcykelsport. Gruppen har tidigare träffat SVEMO:s ledning i Norrköping