Utbildningsnämnden 00-09-28

Plats och tid Lv3, Norrtälje, kl. 09.00-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 12.00-13.00 Gemensam lunch i Lv3:s matsal
Kl. 13.00-13.30 Redovisning av "Utveckling av högskole-
utbildning med vårdinriktning" (Agneta Hedberg)
Kl. 13.30-15.00 Rundvandring på Lv3 inkl. kaffe
Redovisning av "Högskolan Roslagen"
(Christer Stighäll)
Kl. 15.00-17.00 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekreterare
Utses att justera Per-Olof Lindell

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-10-05, kl. 12.45

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 103-116
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson 

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2000-09-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-10-06 anslags nedtagande 2000-10-27 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-17.00 Ja Nej
Nils Matsson m x x 
Elisabeth Lewerentz m x x 
Kurt Pettersson c x x 
Eva Olander c x x 
Stig Saverstam kd x x
Christina Frisk fp x x 
Lars- Erik Jansson s x x
Solveig Persson s x x
Katrine Mattsson s x x
Per- Olof Lindell s x x
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 

Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare x
Anne Schwieler s x 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 5
F Nej 6
Avst 
REGISTER
§ Sid

103 Val av justeringsman och tid för justering 4

104 Tertialrapport för andra tertialet 2000/delårsbokslut 5-7

105 Policyuppföljning/Skoldemokrati och elevinflytande 8

106 Ansökan om statsbidrag för Kunskapslyftet år 2001 9

107 "Utbildningsplan 2001-2002" för utbildningsnämnden 10

108 Sammanträdestider för arbetsutskott och nämnd år 2001 11

109 Detaljplanering för arbetsutskott och nämnd hösten 2000 12

110 Gäststudenter vid Rodengymnasiet läsåret 2001-2002 13

111 Tillägg i delegationsförteckningen (avstängning av elev) 14

112 Anmälan av delgivningsärenden 15

113 Anmälan av delegationsärenden 16

114 Rapport från förvaltningen 17

115 Kurser och konferenser 18

116 Övrig fråga/Finsta naturbruksgymnasium 19

__________

Un § 103

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Per-Olof Lindell, (s), att jämte ordföranden justera dagens protokoll
samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2000-10-05, kl. 12.45.

__________Un § 104 Dnr 00/119 041

Tertialuppföljning för andra tertialet/delårsrapport

Dokumentet "Planering och uppföljning under 2000 på väg mot år 2001-2003" fastställdes av kommunstyrelsen 2000-02-03. Enligt dokumentet skall tertialuppföljning/delårsbeslut redovisas på nämndens sammanträde i september för att därefter vara kommunstyrelsen tillhanda 2000-10-12.

Utbildningschefen och ekonomisekreteraren redogjorde för tertialuppföljningen för januari-augusti 2000.
Därefter diskuterades åtgärder för att reducera det prognostiserade underskottet på 4 mkr. Åtgärderna beskrivs kortfattat i bilaga till tertialuppföljningen.

Tertialrapporten har redovisats i detalj på budgetkonferens på Assögården, Barnens Ö, 2000-09-26-27.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-09-12.

Au 14/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-14, § 91, föreslå utbildningsnämnden besluta, att med godkännande överlämna förvaltningens tertialuppföljning 2000-09-07 för januari-augusti 2000 till kommunstyrelsen. (s)-ledamöterna har i protokollsanteckning fått antecknat "att utbildningsnämnden vid sitt sammanträde 2000-09-28 beslutar föreslå kommunstyrelsen vidta ytterligare åtgärder i syfte att det prognostiserade underskottet kan godkännas av kommunfullmäktige eller att extra anslag beviljas utbildningsnämnden."

Un 28/9 Utbildningschefen redogör för budgetläget.

Yrkanden
Lars-Erik Jansson (s) med instämmande av Per-Olof Lindell (s) yrkar
- att med godkännande överlämna förvaltningens tertialuppföljning
för januari-augusti 2000 till kommunstyrelsen
- att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag om 4 012 mkr för att 
täcka det prognostiserade underskottet i utbildningsnämndens budget 
2000.

Kurt Pettersson (c) yrkar - bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.


Un § 104 forts.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition
Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Lars-Erik Janssons m fl förslag

Omröstningsresultat
Nils Matsson (m) Ja
Elisabeth Lewerentz (m) Ja
Eva Olander (c) Ja
Stig Saverstam (kd) Nej
Christina Frisk (fp) Ja
Lars-Erik Jansson (s) Nej
Solveig Persson (s) Nej
Katrine Mattsson (s) Nej
Per-Olof Lindell (s) Nej
Ulla Bratt (s) Nej
Kurt Pettersson (c) Ja

Med fem ja-röster och sex nej-röster har utbildningsnämnden beslutat bifalla Lars-Erik Janssons m fl förslag.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande överlämna förvaltningens tertialluppföljning
för januari-augusti 2000 till kommunstyrelsen samt

att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag om 4 012 mkr för att 
täcka det prognostiserade underskottet i utbildningsnämndens budget 
2000.

Protokollsanteckning
Lars-Erik Jansson (s) m fl önskar få antecknat till protokollet som ett förtydligande till yrkandet:

"Detta görs i syfte att inte tvingas till dramatiska nedskärningar på kvalitet och i omfattning av nämndens olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsens ordförande har i en interpellationsdebatt i fullmäktige klart och tydligt markerat att nämnden och styrelsen skall hålla sig inom av kommunfullmäktige beslutad och därmed tilldelad ram.

Un 104 forts.

En väsentlig orsak till underskottet är de ökade kostnader utbildningsnämnden fått för privatskolor och interkommunal ersättning. Kostnader som utbildningsnämnden inte på kort sikt kan göra något åt. Dessa ökade kostnader ryms inte inom given ekonomisk ram. Om ramen skall hållas måste den kompenseras med nedskärningar, vilket drabbar våra elever i vår egen gymnasieskola, inom KomVux och inom andra utbildningsverksamheter t ex eftergymnasial utbildning."
__________Un § 105 Dnr 99/40 600

Policyuppföljning/Demokrati och elevinflytande

Föreligger av utbildningschefen upprättad "Policyuppföljning - demokrati och elevinflytande" i skrivelse 2000-09-13.

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, finns en tydlig skrivning om demokrati och elevers inflytande:
"2.3. Elevers ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt Skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9§§).

Utbildningschefen redogjorde för policyuppföljningen som består av tre delar nämligen

1. "Hur elever upplever sin möjlighet till representation vid och sitt inflytande på gymnasieskolans verksamhet"
2. Elevernas formella inflytande på KomVux
3. "RodenRedan" (information om praktiska detaljer och skolans regler)

Au 14/9 Arbetsutskottet har 2000-09-14, § 92, behandlat ärendet.

Un 28/9 Utbildningschefen lämnar en kort redogörelse av ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till gymnasieskolans rektorer att tillsammans med det 
övergripande elevrådet komma överens om former och rutiner för klassråd,
elevråd och skolkonferens samt skapa förutsättningar för elevernas
engagemang och arbete samt stötta dem pedagogiskt och socialt

att uppdra till rektorerna på Rodengymnasiet, Utbildningscentrum samt
KomVux, att tillsammans med elevråd och personalrepresentanter utreda
förutsättningarna för att införa styrelse med elevmajoritet.

________
Un § 106 Dnr 00/191 612.10

Ansökan om statsbidrag för Kunskapslyftet år 2001

Skolverket har fr o m 1998-07-01 ansvar för att leda och följa arbetet med Kunskapslyftet. I likhet med föregående år utgår statsbidraget från arbetslöshet och utbildningsnivå, verksamhetens omfattning och inriktning samt kommunens planerade insatser som syftar till at uppnå de kvalitativa mål som ställts upp för Kunskapslyftet.

Regeringen har i vårpropositionen 2000 beräknat att Kunskapslyftet kommer att omfatta ca 97 000 platser under 2001. Statsbidragsansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 2000-09-15. Ansökan ska innehålla en övergripande del med mål och strategier, en återblick på genomförd och pågående verksamhet och en plan för verksamheten under år 2001. 
Verksamhetsvolymen för innevarande år uppgår till 491 helårsplatser, inkl extra tilldelning för Lv3 med 75 platser.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-09-12.

Utbildningschefen redogjorde för "Ansökan om statsbidrag för Kunskapslyftet år 2001" i föreliggande skrivelse 2000-09-14.

Au 14/9 Arbetsutskottet har 2000-09-14, § 93, beslutat föreslå utbildningsnämnden besluta att till Skolverket inlämna ansökan om statsbidrag för Kunskapslyftet år 2001 med en verksamhetsvolym på 450 helårsplatser, varav 75 platser avseende strukturella förändringar inom Norrtälje kommuns arbetsmarkand (lv3) samt att till kommunstyrelsen rapportera om inlämnad ansökan.

Un 28/9 Utbildningschefen lämnar en kort sammanfattning av ansökan om statsbidrag som insänts till Skolverket. 

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna den till Skolverket insända ansökan om statsbidrag för
Kunskapslyftet år 2001 med en verksamhetsvolym på 450 helårsplatser, 
varav 75 platser avseende strukturella förändringar inom Norrtälje
kommuns arbetsmarknad (Lv3), samt

att till kommunstyrelsen rapportera om inlämnad ansökan.

________


Un § 107 Dnr 00/ 600

"Utbildningsplan 2001-2002" för utbildningsnämnden

En revidering kommer att genomföras av tidigare "Utbildningsplan för de frivilliga skolformerna" antagen av kommunfullmäktige 1996-12-03.

I samband med utbildningsnämndens utbildningsdag 2000-05-24 arbetade nämnden med att ta fram underlag för en revidering. Förvaltningen presenterade en tidsplan och åtog sig uppdraget att ta fram ett förslag till struktur för planen och göra en sammanställning av inkomna förslag.

Utbildningschefen presenterade förslag till "Utbildningsplan 2001-2002" i skrivelse 2000-09-13.

Au 14/9 Arbetsutskottet har 2000-09-14, § 96, behandlat ärendet.

Un 28/9 Utbildningschefen redogör för ärendets tidsplan.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att förvaltningens sammanställning av förslag 2000-09-13 skall ligga till
grund för det fortsatta arbetet med "Utbildningsplan 2001-2002"

att nämndens ledamöter senast 2000-10-06 lämnar förslag på tillägg och
förändringar som skall tas med i det förslag förvaltningen lämnar på
arbetsutskottets sammanträde 2000-10-12

att fastställa följande tidsplan:

2000-10-06, nämndens ledamöter lämnar förslag på tillägg och
förändringar till förvaltningen som utarbetar ett remissförlag

2000-10-12, arbetsutskottet beslutar om remissförslag, vilket skall 
på remiss till elevråd, PAMK och ledningsgrupp

2000-11-09, arbetsutskottet tar ställning till slutgiltigt förslag

2000-11-23, nämnden beslutar om förslag till utbildningsplan

2000-11-23, förslaget går vidare till kommunstyrelsen för beredning

2000-12-18, kommunfullmäktige fastställer utbildningsplanen.
__________
Un § 108 Dnr 00/208 006

Utbildningsnämndens sammanträden år 2001 (arbetsutskott och nämnd)

Förslag på sammanträdestiderna diskuterades på arbetsutskottets planeringssammanträde 2000-09-07.

Au 14/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-14, 97, att uppdra till bitr förvaltningschefen att till nämndens sammanträde 2000-09-28 komplettera tidigare förslag på sammanträdestider.

Un 28/9 Föreligger av bitr förvaltningschefen kompletterat förslag på sammanträdestider för år 2001.

Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa utbildningsnämndens sammanträdestider för år
2001 enligt nedan:

Plan-au Besluts-au Nämnd
11/1 18/1 
8/2 15/2 1/2
8/3 15/3 1/3
12/4 (prel intagn) 19/4 5/4
10/5 17/5 3/5
7/6
14/6 (frikvotsintagn)
21/6 (slutlig intagn) 
9/8 16/8 30/8
6/9 13/9 27/9
4/10 11/10 25/10
1/11 8/11 29/11
6/12 13/12 Jan 2002

att förlägga nämndens utbildningsdagar (2 heldagar)
till fredag 2 februari och fredag 30 november.

__________ 
Un 109 Dnr 99/244 006

Detaljplanering av arbetsutskottets och nämndens sammanträden hösten 2000

Au 14/9 Föreligger förslag till deltaljplanering för nämndens sammanträden under hösten 2000.

Preliminära dagordningar upprättas för arbetsutskottets och nämndens sammanträden. Program och dagordningar läggs därefter ut på internet (begränsat för ledamöter och ersättare i nämnden) och kompletteras efterhand med tillhörande dokument.

Un 28/9 Bitr förvaltningschefen meddelar att de preliminära dagordningarna lagts ut på nätet. Internetadress samt lösenord är "mailade" till de som tidigare lämnat sin e-postadress. Kallelser och handlingar till sammanträdena kommer även fortsättningsvis skickas per post. Detta kan ses som en informationskälla
på ärenden som kommer att behandlas under hösten. Preliminära dagordningar kommer även att upprättas för nästa år.

Utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen.

_________
Un § 110 Dnr 00/48 612

Gäststudenter vid Rodengymnasiet läsåret 2001/2002

Un 990429 Utbildningsnämnden beslutade 1999-04-29, § 56, att sammanlagt sex studenter, två från Kärdla i Estland, två från Ruijena i Lettland och två från Pskov i Ryssland, inbjuds till Rodengymnasiet läsåret 1999/2000, att värdfamiljerna ersätts med 2000:-/gäststudent och månad i 10 månader, att medel äskas inom gymnasieprogrammen för vårterminen 2000 och att förberedelser vidtas för sex elever läsåret 2000/2001 med äskande av medel höstterminen 2000. 

Au 000914 Rektor vid HS-sektorn, Rodengymnasiet, påtalar i skrivelse 2000-09-06, svårigheterna med att få värdfamiljer till gäststudenterna. Han föreslår därför att antalet elever som bjuds in minskas från sex till fyra studenter fr o m nästa läsår.

Föreligger förvaltningens yttrande i skrivelse 2000-09-13.

Arbetsutskottet har 2000-09-14, § 99, behandlat ärendet.

Un 000928 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att fyra studenter, minst en från Kärdla i Estland, en från Ruijena i Lettland
och en från Pskov i Ryssland, inbjuds till Rodengymnasiet läsåret 
2001/2002, under förutsättning att utrymme finns i budget. 

__________Un § 111 Dnr 99/12 002

Tillägg i delegationsförteckningen (avstängning av elev)

Rektor vid HS-sektorn, Rodengymnasiet, ber i skrivelse 2000-09-06 nämnden se över delegationsförteckningen, så att rektor interimistiskt kan avstänga elev från undervisningen upp till två veckor per termin.

Enligt Gymnasieförordningens 6 kap. 28 § skall rektor först utreda orsaken till olämpligt uppträdande eller allvarig förseelse. Med ledning av utredningen skall rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor kan därvid tilldela eleven en skriftlig varning.

"Om syftet med åtgärder enligt 28 § inte uppnås eller om elevens uppförande kan inverka skadligt på andra elever eller om det finns andra särskilda skäl, får eleven stängas av från undervisningen helt eller delvis under högst två veckor av terminen eller förvisas från kommunens eller landstingets gymnasieskola för en viss tid, högst tre terminer utöver den när beslut meddelas." (Gymnförordn 29 §).

Förvisning eller avstängning avgörs av styrelsen för utbildningen. Men "Om det bedöms nödvändigt, med hänsyn till risken för andra elever och skolans personal får rektor, i avvaktan på att styrelsen skall avgöra ett ärende om avstängning eller förvisning, besluta att med omedelbar verkan interimistiskt avstänga elev. Ett beslut om interimistisk avstängning gäller till dess ärendet prövats av styrelsen, dock längst under två veckor."(Gymnförordn 30 §)

Efter samråd med förvaltningens jurist konstateras, att formuleringen i 30 § ger rektor rätt att interimistiskt avstänga elev från undervisningen, under förutsättning att åtgärder vidtagits enligt 28 §.

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2000-09-14.

Au 14/9 Arbetsutskottet har 2000-09-14, § 100, behandlat ärendet.

Un 28/9 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att i delegationsordningen delegera till utbildningsnämndens arbetsutskott att
fatta beslut enligt Gymnasieförordningens 6 kap. 29-31 §, i fråga om elevs
avstängning eller avvisning.

__________
Un § 112 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 2000-09-18 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.

__________Un § 113 Dnr 00/13 002

Anmälan av delegationsärenden

Föreligger förteckningar över delegationsbeslut.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

__________Un § 114 Dnr 00/108 632

Rapport från förvaltningen

Bitr förvaltningschefen 
redogör för antalet elever (593) som tagits in på Rodengymnasiet per den 18/9. Det totala antalet på gymnasiet är 1531 elever.

Vidare redovisas antalet elever som höstterminen tagits in på fristående gymnasieskolor dels i den egna kommunen och dels i andra kommuner.
Totala antalet elever som går i friskolor är 96 elever per den 28/9.

_________Un § 115

Kurser och konferenser

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2000-10-26 lämna
en redovisning över förbrukade medel för kurser och konferenser under 
innevarande år fördelade på respektive politikergrupp.

_________Un § 116

Övriga ärenden

Finsta naturbruksgymnasium

Ordföranden redogör för det arbete som pågår i kommunen för att bevara Finsta naturbrusgymnasium. Kommunen diskuterar ett eventuellt köp av fastigheten av landstingets fastighetsbolag Locum. Genom ett eventuellt köp vill kommunen underlätta tillkomsten av en friskola. Locum kommer att presentera sitt bud den 5/10. 

Landstingets åtagande att driva naturbruksgymnasiet går ut 2003-12-31.
Intagningsstopp gäller fr o m hösten 2001.

Diskuteras förslag på åtgärder för att bevara Finsta naturbruksgymnasium och att få intagningsstoppet hävt. 

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till utbildningschefen att utreda möjligheten att häva det nu 
gällande intagningsstoppet vid Finsta naturbruksgymnasium med 
hänvisning till gällande avtal mellan Norrtälje kommun och landstinget 
samt

att uppdra till utbildningschefen att utreda möjligheten för kommunen att 
överta landstingets åtaganden vad gäller Finsta naturbruksgymnasium i 
nu gällande entreprenadavtal mellan KSL och Stockholms läns landsting.

______