Utbildningsnämnden 2000-10-26


Plats och tid Häverögymnasiet, Kokarevägen 6, Hallstavik, kl. 15.15-16.45

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Extra arbetsutskott
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.15 Häverögymnasiets framtid (B-O Gunnarsson)
Skola 2000 (uppföljning)
(Göran Haraldsson, rektor HS-sektorn, Lars Östman, elever på HR-prog,Rodengymnasiet,
Ann Bley, omvårdnadsprog, KomVux m fl) inkl. kaffe
Kl. 15.15-16.45 NämndsammanträdeÖvriga deltagande 

Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-11-02, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 117-131
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2000-10-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-11-02 anslags nedtagande 2000-11-23

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje

Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-15.15 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x Kl. 13.00-14.10 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Vakant s 
Ulla Bratt s x 
Vakant s 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 15.15-16.45 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x Kl. 15.15-16.20 
Catarina Wahlgren v x -"- 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Carl Gezelius m x 
Marie Karlsson c x 
Karin Malmquist c x 
Bennit Jennerstål kd x Tjänstgörande ersättare 
Bo Liljegren fp x 
Vakant s 
Ulla Bratt s x 
Vakant s 
Conny Lindén s x 
Ami Magito mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


REGISTER
§ Sid

117 Val av justeringsman och tid för justering 5

118 Månatlig verksamhetsrapport 00/09 6 
119 Budget 2001 (fastställande av förvaltningsskrivelse) 7

120 Policyuppföljning/Skola 2000 8

121 Alkoholpolitiskt program i Norrtälje kommun (revidering) 9-10

122 Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) 11-12 
123 Avtal om utbildningsplatser mellan Norrtälje och Åland 13

124 Ansökan om bidrag till teaterverksamhet bland barn- och 
ungdomar hösten 2000/Kulturföreningen Carolinen 14

125 Upphandling av turbundna skolresor för särskoleelever 15

126 Beslutsuppföljning 16

127 Anmälan av delgivningsärenden 17 
128 Anmälan av delegationsärenden 18

129 Rapport från arbetsgrupper 19

130 Rapport från förvaltningen 20 
131 Kurser och konferenser 21

_________Un § 117

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Lars-Erik Jansson (s), att jämte ordföranden justera dagens protokoll
samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2000-09-02, kl. 08.00.
________Un § 118 Dnr 99/119 041

Månatlig verksamhetsrapport 00/09

Utbildningschefen redogjorde för budgetutfallsprognos och de förväntade budgetavvikelserna i skrivelse 2000-10-10.

Driftbudget
Budgetutfallet efter 9 månader är 78,7 %. Riktvärde: 75%. Det prognostiserade underskottet i bokslutet är - 4 167 mkr. Kommande löneökningar finns inte med i prognosen.

Investeringsbudget (löpande investeringar)
Budgetutfallet efter 9 månader är 74 %. Riktvärde: 75 %.

Investeringsbudget (projekt ombyggnation)
Budgetutfallet efter 9 månader är 52 %. Riktvärde: 75%.

Au 12/10 Arbetsutskottet beslutade 2000-10-12, § 102, föreslå utbildningsnämnden besluta att med godkännande lägga rapporten tillhandlingarna.

Au 26/10 Utbildningschefen meddelade att vid dagens sammanträde föreligger inga nya beräkningar. Det prognostiserade underskottet på minst 4 mkr ligger fast.

Arbetsutskottet beslutade 2000-10-26, § 110, föreslå utbildningsnämnden besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Un 26/10 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
_______Un § 119 Dnr 00/34 041

Budget 2001 (godkännande av förvaltningsskrivelse)

Un 1/9 Utbildningsnämnden beslutade 2000-09-01, § 87, att till kommunfullmäktige överlämna föreliggande budgetförslag bl a innebärande att äskandet utöver tilldelad ram inkl tilläggsnivå, uppgår till 11 729 tkr, d v s totalt 186 381.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-10-10.

Au 12/10 Arbetsutskottet har 2000-10-12, § 103, behandlat ärendet.

Un 26/10 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunstyrelsen, med godkännande, överlämna utbildningsnämndens
förvaltningsskrivelse 2000-10-13 avseende Budget 2001.

_________Un § 120 Dnr 99/40 600

Policyuppföljning/Skola 2000

Au 12/10 Muntlig presentation av "Skola 2000" kommer att presenteras på nämndens sammanträde 2000-10-26 vid Häverögymnasiet mellan kl. 13.00-15.00.

Un 26/10 B-O Gunnarsson, rektor vid Häverögymnasiet, lämnar en redogörelse för sökandebilden till Häverögymnasiet och visionen om Häveröbygden som en frizon där både barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens verksamhet samlas i en gemensam organisation med en rektor/chef.

Erik Stenlund, projektledare för motorgymnasiet, rapporterar om det pågående arbetet med att utforma en ansökan om att få starta speedwaygymnasium i Hallstavik med riksintag från höstterminen 2002.

Göran Haraldsson ,rektor vid HS-sektorn, Rodengymnasiet,
redogör för arbetslagens uppgift, nyckelroll, kompetens, färdighet/kunskap i gruppdynamik samt åtgärder för vidareutveckling.

Ann Bleyoch Christina Johansson, lärare och tre elever vid omvårdnadsprogrammet, KomVux berättar om hur det är att arbeta med PBL, 
(problembaserat lärande).

Lars Östman, lärare vid Rodengymnasiet, tillsammans med två elever från hotell- och restaurangprogrammet, berättar bl a om restaurang "Culinara" (åk 1), projektet "Ekonomisk förening" (åk 3), elevmedverkan och elevdemokrati.
__________

Un § 121 Dnr 00/181 003

Alkoholpolitiskt program i Norrtälje kommun (revidering)

Alkoholpolitiskt program för Norrtälje kommun fastställdes av kommunfullmäktige 1997-09-29, § 160.

Syftet med det alkoholpolitiska programmet är 
- att formulera den politiska viljan avseende alkoholfrågor i kommunen
- att vara en del av det allmänna folkhälsoarbetet i kommunen

Socialkontoret har i skrivelse 2000-08-03 uppmanat förvaltningscheferna i de "mjuka nämnderna" (utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden) att till träffen med de mjuka nämnderna 2000-09-11 lämna förslag på eventuell revidering av programmet. Vid mötet enades man om att respektive nämnd ser över formuleringen kring sitt eget ansvarsområde. Synpunkter lämnas till socialkontoret senast 2000-11-15.

Au 5/10 Arbetsutskottet beslutade 2000-10-05, § 101, att uppdra till nämndens arbetsgrupp "Alkohol, Tobak och Folkhälsa", elevrådet vid Rodengymnasiet och elevrepresentanter vid KomVux att till nämndens sammanträde 2000-10-26, lämna yttrande över eventuell revidering av kommunens alkoholpolitiska program i de delar som rör utbildningsnämndens ansvarsområde.

Au 26/10 Ulla Bratt (s) och Solveig Persson (s) från arbetsgruppen redogjorde för föreliggande förslag till revidering av "Alkoholpolitiskt program".

Arbetsutskottet beslutade 2000-10-26, § 111, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2000-10-26, kl. 15.00.

Un 26/10 Efter diskussion beslutar utbildningsnämnden

att utbildningsnämnden endast avlämnar förslag på revidering inom sitt
ansvarsområde (ej gemensamt med Barn- och skolnämnden)

att under rubriken "Målsättning" första meningen föreslås ändras till:
"Berörda förvaltningar och nämnder skall samarbeta"

att inom utbildningsnämndens ansvarsområde skall följande policy gälla

· Drogvaneundersökningar skall genomföras regelbundet på gymnasiet.

· Skolans personal skall erbjudas kontinuerlig fortbildning i alkohol- och
drogfrågor.

· Skolan skall ansvara för att ANT-undervisning ges till eleverna.


Un § 121 forts.

· Kontinuerlig information skall ges till föräldrarna om skolans alkohol- och
drogförebyggande arbete.

· Vuxenvandringar skall uppmuntras.

· Ungdomsmottagningen är en viktig resurs i det alkohol- och
drogförebyggande arbetet.

att uppföljning av det alkohol- och drogförebyggande arbetet läggs in i
nämndens dokument "Redovisning av kvalitetsarbetet år 2000" och 
rapporteras regelbundet till nämnden.

_______
Un § 122 Dnr 00/204 612.50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APU)

Gymnasieförordningen 5 kap, 15 §, Arbetsplatsförlagd utbildning:

"Arbetsplatsförlagd utbildning skall förekomma på alla nationella program utom det estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall uppgå till minst 15 veckor. Varje sådan vecka skall anses motsvara garanterad undervisningstid om 24 timmar."

Styrelsen för utbildningen får dock bestämma att arbetsplatsförlagd utbildning även skall förekomma på det estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Styrelsen beslutar om omfattningen av den arbetsplatsförlagda utbildningen och ansvarar även för att den arbetsplatsförlagda utbildningen uppfyller de krav som finns på utbildningen. I skolplanen bör redovisas de arbetslivskontakter som skolan har för anordnandet av den arbetsförlagda utbildningen.

Rektor beslutar om hela eller delar av kurser skall arbetsplatsförläggas och om hur fördelningen över åren skall göras. Styrelsen för utbildningen ansvarar för anskaffningen av platser för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Förordning (1999:844).

16 § Om styrelsen för utbildningen inte kan anskaffa platser för den arbetsplatsförlagda utbildningen i den omfattning som anges i 15 §, får den utbildningen i stället bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan.

Styrelsen skall i sådana fall vidta alla åtgärder för att utbildningen så snart som möjligt åter kan arbetsplatsförläggas. Förordning (1999:844)."

Rektor vid Rodengymnasiets HS-sektor anhåller i skrivelse 2000-09-06, p g a svårigheter att anskaffa APU-platser, att APU för eleverna vid medieprogrammet får genomföras i motsvarande omfattning vid skolan.

Föreligger av utbildningschefen förslag till beslut i skrivelse 2000-10-12.

Au 12/10 Arbetsutskottet har 2000-10-12, § 106, behandlat ärendet.

Un 26/10 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslagUn § 122 forts.

att uppdra till utbildningsförvaltningen att undersöka och för nämnden 
redovisa omfattningen och utlägget av arbetsplatsförlagd utbildning
inom samtliga program som enligt Gymnasieförordningen, 5 kap, 15 §,
skall ha minst 15 veckors APU samt

att uppdra till utbildningsförvaltningen att till nämnden lämna förslag på
åtgärder för att säkerställa att alla elever enligt Gymnasieförordningen,
5 kap, 15 §, får minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning.

__________Un § 123 Dnr 00/217 632

Avtal om utbildningsplatser mellan Norrtälje och Åland

Sedan 1979 har det skett ett utbildningsutbyte mellan Åland och Norrtälje i syfte att komplettera och differentiera utbudet av utbildningar för ungdomar på Åland och i Norrtälje. Eleverna på båda sidor om Ålands hav har därmed kunnat välja i båda huvudmännens utbud och få tillgång till program som inte funnits på den egna sidan. De ekonomiska mellanhavandena har skötts med ett kvitteringssystem och på ett sådant sätt att den mottagande parten har stått för utbyteselevernas kostnader. Avtalet har också byggts på att antalet utbyteselever skulle vara lika stort.

Rektor vid OS-sektorn, Rodengymnasiet och t f byråföreståndare Casper Wrede, Åland, föreslår i skrivelse 2000-09-27 att avtalet om utbildningssamarbetet mellan Norrtälje och Ålands sägs upp. I skrivelsen anges orsakerna till uppsägningen och konsekvenserna av en uppsägning.
Uppsägningen av avtalet innebär inte att möjligheterna för ungdomar att studera på Åland upphör. Möjligheterna till direktansökan kvarstår och övrigt samarbete t ex i form av att SYV-information om resp utbildningar fortsätter.

Au 12/10 Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2000-10-06.

Arbetsutskottet har 2000-10-12, § 107, behandlat ärendet.

Un 26/10 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att avtalet om elevutbyte mellan Norrtälje kommun och Ålands 
landskapsstyrelse sägs upp fr o m läsåret 2001/2002. De elever
som påbörjat sin utbildning inom ramen för avtalet, har rätt att slutföra den.

__________Un § 124 Dnr 00/218 044

Ansökan om bidrag till teaterverksamhet bland barn och ungdomar hösten 2000/Kulturföreningen Carolinen

Kulturföreningen Carolinen i Norrtälje anhåller i skrivelse 2000-09-26 om bidrag till teaterverksamhet bland barn och ungdomar hösten 2000 .
Bidraget på 12 000 kr söks i syfte att delfinansiera två teaterföreställningar som kommer att erbjudas gymnasieskolan under oktober-november 2000.

De aktuella föreställningarna är "Drogkarusellen" och "Patriot eller dåre" och behandlar drogmissbruk och främlingsfientlighet.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2000-10-03.

Au 12/10 Arbetsutskottet har 2000-10-12, § 108, behandlat ärendet.

Un 26/10 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att ej medge bidrag till Kulturföreningen Carolinens teaterverksamhet.

________Un § 125 Dnr 00/224 623

Upphandling av turbundna skolresor för särskoleelever

Det avtal som tillämpas för kommunala turbundna resor löper ut 2001-06-30. Utbildningsnämnden har tidigare genomfört denna upphandling i samverkan med barn- och skolnämnden vars reseverksamhet är väsentligt större.

Arbete pågår med att ta fram en kravspecifikation. Kommunens upphandlare biträdes även av en konsult.

Au 12/10 Bitr förvaltningschefen redogjorde för ärendet.

Arbetsutskottet beslutade 2000-10-12, § 109, 
att uppdra till förvaltningen att i samverkan med Barn- och skolförvaltningen genomföra upphandling av kommunala turbundna skolskjutsar, att upphandlingen sker med biträde av kommunens upphandlingsavdelning, att förvaltningen redovisar fastställd kravspecifikation för nämnden i november, att arbetsutskottets beslut tas upp på nämndens sammanträde 2000-10-26
för godkännande.

Un 26/10 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att i samverkan med Barn- och skolförvaltningen
genomföra upphandling av kommunala turbundna skolskjutsar

att upphandlingen sker med biträde av kommunens upphandlingsavdelning

att förvaltningen redovisar fastställd kravspecifikation för nämnden i november.

___________Un § 126

Beslutsuppföljning

Under denna rubrik kommer fortsättningsvis nämndens beslut om uppdrag till förvaltningen att regelbundet följas upp.

Finsta naturbruksgymnasium (Un 2000-09-28, § 116)
· Utbildningschefen rapporterar att det nu gällande intagningsstoppet endast kan hävas vid en avsiktsförklaring t ex från en kommun eller friskola att ta över personal och drift av verksamheten vid Finsta. Betr kommunens övertagande av entreprenadavtalet kan kommunen ej överta landstingets åtaganden. Ett möte kommer att äga rum 
2000-10-27 med kommundirektören och personalen på gymnasiet för att diskutera ev start av friskola.


Policyuppföljning/Elevdemokrati och elevinflytande (Un 2000-09-28, § 105)

· Utbildningschefen rapporterar att frågorna diskuterats vid 
ledningsgruppens resa till Göteborg vecka 42 då även Ale gymnasium 
besöktes. Gymnasiet har en mycket väl fungerande styrelse med 
elevmajoritet där styrelsen bl a har hand om anställning av lärare och övrig 
personal. De elever som deltar i styrelsearbete får tillgodoräkna detta i 
betyget i två kurser på vardera 50 p beroende på hur länge de är 
engagerade i demokratiarbetet.

Utbildningsnämnden beslutar

att tacka för rapporterna om beslutsuppföljningen.

_______
Un § 127 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 2000-10-16 över delgivningsärenden.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

__________Un § 128 Dnr 00/13 002 

Anmälan av delegationsärenden

Föreligger förteckningar över delegationsbeslut.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________Un § 129 Dnr 00/51 600

Rapport från arbetsgrupper

Föreligger av förvaltningen upprättad förteckning 2000-10-18 över "Utbildningsnämndens arbetsgrupper".

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2000-11-23 
komplettera förteckningen. 

_________
Un § 130

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar

· " Öppet Hus " på Rodengymnasiet genomfördes lördagen den 7/10 
som blev en mycket lyckad tillställning med mycket positiv respons från de besökande.

· "VIP-veckor" pågår på Rodengymnasiet (VIP = Very Important Pupils)
där elever från varje åk 9 inbjudes att vara gästelever på program de själva valt. Denna vecka gästas gymnasiet av elever från Länna skola och Centralskolan, Hallstavik.

· Avtalet mellan Ungdomsmottagningen och Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) har undertecknats. Avtalet gäller t om 2002-12-31. 

· FN-dagen firades 2000-10-24 på Rodengymnasiet där man bl a kunde lyssna till inbjudna föreläsare, titta på utställningar och få information om FN. Utbildningschefen fick mottaga en FN-flagga som skänktes till skolan. Utbildningsnämnden vill därmed framföra sitt tack till FN-föreningen för gåvan.

· En kort redogörelse lämnas av Budget 2001. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att utbildningsnämnden erhåller ett extra anslag på 4,3 mkr med en nettoram på 177 453 tkr. Nämnden begärde ett tilläggsanslag på 11,7 mkr d v s 186 381 tkr. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2000-11-10 och kommunfullmäktige 2000-11-27.

__________Un § 131

Kurser och konferenser

Un 28/9 Utbildningsnämnden beslutade 2000-09-28, § 115, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2000-10-26 lämna en redovisning över förbrukade medel för kurser och konferenser under innevarande år fördelade på respektive politikergrupp.

Un 26/10 SCB (Statistiska centralbyrån) inbjuder till "Svensk sysselsättning och utbildning i ett EU-perspektiv" . Arbetsmarknadsdagen 2000-12-06 och prognosdagen 2000-12-07. Kostnad för en dag= 1 875 kr och 3 000 kr för båda dagarna. Sisa anmälningsdag 2000-11-17.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2000-11-23 
redovisa kostnaderna för nämndens arbete fördelade på nämnd och 
arbetsutskottssammanträden, arbetsgrupper, förrättningar och kurser,

att till kursen "Svensk sysselsättning och utbildning i ett EU-perspektiv"
2000-12-06-07 anmäla Katrine Mattsson (s).

_________