Utbildningsnämnden 00 11 23


Plats och tid Ekebyholmsskolan, Rimbo

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-12.00 Information om Budget 2001
Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 12.45-13.00 Extra arbetsutskott
Kl. 13.00-13.30 Information om Ekebyholmsskolan
(Rektor Bobby Sjölander)
Kl. 13.30-14.00 Policyuppföljning/Kompetensutveckling
(Johan Cedergren, Rodengymnasiet)
Kl. 14.00-14.30 Redovisning av "Interna kontrollen" (Kjell Johansson, Servicekontoret)
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-16.00 Nämndsammanträde


Övriga deltagande

Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekreterare
Utses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-11-30, kl. 12.45

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 132-142
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2000-11-23

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-12-01 anslags nedtagande 2000-12-22

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-16.00 Ja Nej
Nils Matsson m x
Elisabeth Lewerentz m x
Kurt Pettersson c x
Eva Olander c x
Stig Saverstam kd x
Christina Frisk fp x
Lars- Erik Jansson s x
Solveig Persson s x
Katrine Mattsson s x
Per- Olof Lindell s x
Catarina Wahlgren v x

ERSÄTTARE:
Tomas Engerdahl m x
Carl Gezelius m x
Marie Karlsson c x
Karin Malmquist c x
Bennit Jennerstål kd x
Bo Liljegren fp x
Peter Dahlberg-Wilandh s x
Ulla Bratt s x
Catharina Famer-Erdtman s x
Conny Lindén s x
Ami Magito mp x

Totalt ledamöter: N Ja
F Nej
Avst

REGISTER
§ Sid
132 Val av justeringsman och tid för justering 4

133 Månatlig verksamhetsrapport 00/10 5

134 Policyuppföljning/Kompetensutveckling 6

135 Redovisning av frånvaro från undervisning vid gymnasie-
skolan 7

136 "Utbildningsplan 2001-2002" för utbildningsnämnden 8-9

137 Beslutsuppföljning 10

138 Anmälan av delgivningsärenden 11

139 Anmälan av delegationsbeslut 12

140 Rapport från arbetsgrupper 13

141 Rapport från förvaltningen 14

142 Kurser och konferenser 15

_________
Un § 132

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2000-11-30, kl. 12.45.

_________
Un § 133 Dnr 99/119 041

Månatlig verksamhetsrapport 00/10

Utbildningschefen redogör för budgetutfallsprognos och de förväntade budgetavvikelserna i skrivelse 2000-11-08.

Driftbudget
Budgetutfall efter 10 månader: 90,2 %. Riktpunkt: 83,3 %.
Sammanlagt förväntas ett överskridande i bokslutet med - 5 292 tkr.
Kommande löneökningar finnes inte med i prognosen.

Löpande investeringar
Budgetutfall efter 10 månader: 80,5 %. Riktpunkt: 83,3 %.

Projekt ombyggnation
Budgetutfall efter 10 månader: 53 %. Riktpunkt: 83,3 %.

Ajournering
Nils Matsson (m) begär ajournering i 10 minuter för diskussion i partigruppen.

Au 9/11 Arbetsutskottet beslutade 2000-11-09, § 112, att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott för år 2000 med 5 mkr under förutsättning att socialnämnden beviljar utbildningsnämnden 300 tkr för att täcka kostnaderna för SFI-undervisningen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Un 23/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att hemställa hos socialnämnden om 300 tkr för att täcka kostnaderna
för SFI-undervisningen för år 2000.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill få följande antecknat till protokollet:

"Socialdemokraterna och vänsterpartiet konstaterar att underskottet fortsätter att utvecklas i den riktning vi sedan januari 2000 ihärdigt påpekat - något som majoriteten strutslikt förnekat".

________
Un § 134 Dnr 99/40 600
Dnr 00/249 602

Policyuppföljning/Kompetensutbildning

Johan Cedergren, lärare vid HS-sektorn, Rodengymnasiet, inleder med att presentera sin bok "PBL och lärstil" som utkommit under året.

Därefter lämnas en redogörelse för olika lärstilar på elev- och lärarnivå. På elevnivå är det viktigt att använda vetenskapliga metoder för att testa elevernas lärstilar för att därmed hitta elevens utvecklings- och kunskapsnivå.
På lärarnivå bör man se till att genomförda fortbildningar omsätt i praktiken, pedagogisk och metodisk utveckling med hjälp av handledare och att prioritera tid för reflektion och dokumentation.

Föreligger i skrivelse 2000-11-20 från rektorerna på KomVux en redogörelse för kompetensutvecklingen budgetåren 1999/2000. KomVux fördelar kompetensutvecklingsresursen efter tre kriterier nämligen:
1.Övergripande kompetensutveckling, vilket avser samtliga lärare och i vissa
fall även servicepersonal
2. Kompetensutveckling för laget
3. Individuell kompetensutveckling.
De övergripande målen för kompetensutveckling under året har varit:
- kvalitetsarbete
- skolans värdegrund
- utvecklingssamtal med elever.

__________
Un § 135 Dnr 00/147 612

Redovisning av frånvaro från undervisning vid gymnasieskolan
Stig Saverstam, (kd), uttalade önskemål i skrivelse 2000-06-05 att förvaltningen får i uppdrag att undersöka frånvaron på gymnasieskolan under två veckor av höstterminen. Detta som en uppföljning av de undersökningar som gjorts om varför elever i Norrtälje kommun söker andra utbildningar utanför kommunen.

I undersökningen bör bl a giltig frånvaro, sjukdom, beviljad ledighet, studiebesök etc redovisas.

Au 8/6 Arbetsutskottet beslutade 2000-06-08, § 67, föreslå utbildningsnämnden
besluta att uppdra till förvaltningen att initiera en undersökning av
frånvaron under två veckor vid gymnasieskolan i enlighet med
"Redovisning av kvalitetsarbetet år 2000" ,att återrapport lämnas vid
arbetsutskottets sammanträde 2000-11-09.

Un 15/6 Efter diskussion beslutade utbildningsnämnden 2000-06-15, § 77,
att uppdra till förvaltningen att initiera en undersökning av frånvaron
vid gymnasieskolan i enlighet med "Redovisning av kvalitetsarbetet
år 2000" samt, att återrapport lämnas vid utbildningsnämndens
sammanträde 2000-11-23.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-11-07.

Au 9/11 Bitr förvaltningschefen lämnade en redovisning av frånvaron för eleverna vid Rodengymnasiet. Konstaterades att frånvaro under mätveckan vecka 41 låg på 9,5 procent. Enligt dokumentet "Redovisning av kvalitetsarbetet" lämnas en avrapportering om frånvaron till nämnden två gånger/år.

Arbetsutskottet beslutade 2000-11-09, § 116, föreslå utbildningsnämnden besluta, att tacka för rapporten.

Un 23/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för rapporten.
_________

Un § 136 Dnr 00/200 600

"Utbildningsplan 2001-2002" för utbildningsnämnden

En revidering kommer att genomföras av tidigare "Utbildningsplan för de frivilliga skolformerna" antagen av kommunfullmäktige 1996-12-03.

I samband med utbildningsnämndens utbildningsdag 2000-05-24 arbetade nämnden med att ta fram underlag för en revidering. Förvaltningen presenterade en tidsplan och åtog sig uppdraget att ta fram ett förslag till struktur för planen och göra en sammanställning av inkomna förslag.

Utbildningschefen presenterade förslag till "Utbildningsplan 2001-2002" i skrivelse 2000-09-13.

Au 14/9 Arbetsutskottet har 2000-09-14, § 96, behandlat ärendet.

Un 28/9 Utbildningschefen redogjorde för ärendets tidsplan.
Utbildningsnämnden beslutade 2000-09-28, § 107, enligt arbetsutskottets förslag att förvaltningens sammanställning av förslag 2000-09-13 skall ligga till
grund för det fortsatta arbetet med "Utbildningsplan 2001-2002"
att nämndens ledamöter senast 2000-10-06 lämnar förslag på tillägg och
förändringar som skall tas med i det förslag förvaltningen lämnar på
arbetsutskottets sammanträde 2000-10-12 att fastställa följande tidsplan:
2000-10-06, nämndens ledamöter lämnar förslag på tillägg och
förändringar till förvaltningen som utarbetar ett remissförlag
2000-10-12,arbetsutskottet beslutar om remissförslag, vilket skall
på remiss till elevråd, PAMK och ledningsgrupp
2000-11-09, arbetsutskottet tar ställning till slutgiltigt förslag
2000-11-23, nämnden beslutar om förslag till utbildningsplan
2000-11-23, förslaget går vidare till kommunstyrelsen för beredning
2000-12-18, kommunfullmäktige fastställer utbildningsplanen.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-10-10.

Au 12/10 Utbildningschefen redogjorde för reviderad "Utbildningsplan 2001-2002 i skrivelse 2000-10-12.

Arbetsutskottet beslutade 2000-10-12, § 105, att godkänna av förvaltningen upprättat förslag till "Utbildningsplan 2001-2002" daterad 2000-10-12, att utbildningsplanen skickas ut på remiss till förvaltningens ledningsgrupp, lokala styrelsen i Hallstavik, elevråd och PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén).

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-11-07. forts.

Un § 136 forts.

Au 9/11 Föreligger förvaltningens remiss i skrivelse 2000-10-13. Remissvaren skall vara inlämnade senast 2000-11-07.

Inom föreskriven remisstid har remissvar inkommit från
Göran Haraldsson, rektor, HS-sektorn, Rodengymnasiet
Peter Jackson, lärare fordonsprogrammet, Utbildningscentrum
Ledningsgruppen
SektorsPamk S och N, KomVux
Rodenrådet (elevrådet)
Anders Ellingsen, lärare, Rodengymnasiet
OS-sektorns PAMK avger inget remissvar p g a för kort remisstid.

Au 9/11 Arbetsutskottet har 2000-11-09, § 117, behandlat ärendet.

Efter remisstidens utgång har remissvar inkommit från lag C.

Un 23/11 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att utifrån de inkomna remissvaren revidera
tidigare förslag till utbildningsplan till arbetsutskottets sammanträde
2001-01-18,

att revidera tidigare antagen tidsplan enligt följande:
2001-01-18 Arbetsutskottet tar ställning till slutgiltigt förslag
2001-02-01 Nämnden beslutar om förslag till utbildningsplan samt

att remisstiden förlängs till 2000-12-15.

_________


Un § 137

Beslutsuppföljning

Genomförande av alternativ/varianter vid ungdomsgymnasiet
(Un 1999-12-16, § 140)

att uppdra till förvaltningschefen att snarast lämna skisser/förslag
på alternativ/varianter att inrättas fr o m vårterminen 2000 (teater)
höstterminen 2000, vårterminen 2001 eller höstterminen 2001.

Utbildningschefen meddelar att f n finns två alternativ inrättade vid gymnasieskolan nämligen Idrotts- och Musikvarianterna, dessutom kommer estetiskt program att starta fr o m hösten 2001 med inriktningarna Bild- och formgivning, Musik och Teater. Ytterligare varianter kopplade till det estetiska programmet kommer eventuellt att inrättas senare.
_________


Un § 138 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning 2000-11-14 över delgivningsärenden

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

_________
Un § 139 Dnr 00/13 002

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger förteckningar över delegationsbeslut.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________
Un § 140

Rapport från arbetsgrupper

Utbildningsnämnden beslutar

att till nämndens sammanträde 2000-12-14 revidera och komplettera
förteckningen över nämndens arbetsgrupper,

att vid gemensamma sammanträden med barn- och skolnämndens och
utbildningsnämndens arbetsutskott även kalla arbetsgruppens
representanter vid ärenden som berör deras område.

________
Un § 141

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar

Från Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning har förhandsbesked inkommit om att få starta ytterligare en KY-utbildning. "Vård och omsorg med inriktning mot de äldres behov" (30 platser) med start nästkommande läsår. "Ledarskap och företagande" , STYR, (30 platser) har fått besked om förlängning. Finansieringen sker helt med statliga medel.

Rektor för Resurscenter Erik Jansson har fr o m 2001-01-01 begärt tjänstledig för att prova på annan tjänst i Danderyds kommun.

________


Un § 142 Dnr 00/250 600

Kurser och konferenser

Un 26/10 Utbildningsnämnden beslutade 2000-10-26, § 131, att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2000-11-23 redovisa kostnaderna för nämndens arbete, fördelade på nämnd- och arbetsutskottssammanträden, arbetsgrupper, förrättningar och kurser.

Un 23/11 Bitr förvaltningschefen redovisar nämndkostnaderna för januari-oktober 2000 fördelade på de båda partigrupperna. Dessutom redovisas frånvaron bland ordinarie ledamöter och ersättare på nämndens sammanträden under året.

Utbildningsnämnden beslutar

att tacka för redovisningen.

__________