Utbildningsnämndens protokoll 001214, § 143-154


Plats och tid Utbildningscentrum, Sommargatan 11, Norrtälje, kl. 09.00-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.30 Visning och information om byggprogrammets
lokaler och inre anläggningshall (Tommy Persson)
Kl. 13.30-14.00 Information om KY-utbildningar (KY-kommittén)
Kl. 14.00-14.15 Presentation av KY-utbildningen ”Turism” (elever)
Kl. 14.15-14.30 Presentation av KY-utbildningen ”IT-användar-
stöd” (elever)
Kl. 14.30-14.45 Information om ny KY-utbildning ”Vård och om-
sorg med inriktn mot de äldres behov” (A Hedberg)
Kl. 14.45-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-17.00 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef och sekr

Utses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2000-12-19

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 143-154
Leif Thurhammar

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2000-12-14

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-12-22 anslags nedtagande 2001-01-12

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Ja Nej
Nils Matsson m x
Elisabeth Lewerentz m x
Kurt Pettersson c x
Eva Olander c x Till kl. 16
Stig Saverstam kd x
Christina Frisk fp x
Lars- Erik Jansson s x
Solveig Persson s x
Katrine Mattsson s x
Per- Olof Lindell s x
Catarina Wahlgren v x

ERSÄTTARE:
Tomas Engerdahl m x
Carl Gezelius m x
Marie Karlsson c x
Karin Malmquist c x
Bennit Jennerstål kd x Till kl. 16
Bo Liljegren fp x
Peter Dahlberg-Wilandh s x
Ulla Bratt s x
Catharina Famer-Erdtman s x
Conny Lindén s x
Ingrid Landin mp x

Totalt ledamöter: N Ja
F Nej
Avst
REGISTER
§ Sid

143 Val av justeringsman och tid för justering 4

144 Månatlig verksamhetsrapport 00/11 5

Budget 2001(fördelning inom ram) 6-7


Motion/Remiss ang inrättande av postgymnasial utbildning 8
för elever som gått hantverkslinjer

Ordningsregler för politisk information på gymnasieskolan 9-11

Ändring i delegationsförteckningen (inrättande av lokala kurser) 12

Anmälan av delgivningsärenden 13

Anmälan av delegationsbeslut 14

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 15

Rapport från arbetsgrupper 16

Rapport från förvaltningen 17

Kurser och konferenser 18

_________Un § 143

Val av justeringsman och tid för justering

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
tisdagen den 19 december kl. 08.15

________Un § 144

Månatlig verksamhetsrapport 00/11

Au 14/12 Utbildningschefen redogör för budgetutfallsprognos för november månad och de förväntade budgetavvikelserna muntligt och i skrivelse 2000-12-05.

Driftbudget
Budgetutfall efter 11 månader: 98,62%. Riktpunkt: 92 %.
Sammanlagt förväntas ett överskridande i bokslutet med – 5 694 tkr.
Kommande löneökningar finns inte med i prognosen.

Löpande investeringar
Budgetutfall: 83%. Riktpunkt: 92%.

Projekt ombyggnation
Budgetutfall: 57%. Riktpunkt: 92%.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att godkänna verksamhetsrapporten

UN 14/12 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna verksamhetsrapporten
Un § 145

Budget 2001


Budget 2001 (fördelning inom ram)

Utbildningschefen och bitr förvaltningschefen redogjorde för driftbudgeten 2001 enligt ”skolpengsmodellen”. Ekonomisekreteraren redogjorde för inkomna äskanden från förvaltningens sektorer.

Förvaltningen lämnade en kort redogörelse för budgeten vid nämndens sammanträde 2000-11-23, varefter den diskuterades i partigrupperna.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-11-07 och 2000-11-28.

Au 9/11 Arbetsutskottet beslutade 2000-11-09, § 113, att tacka för rapporten.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-11-28.

Au 30/11 Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-27, att bevilja utbildningsnämnden
178.161 tkr i driftbudget för år 2001.

Ordföranden redogör för majoritetens (c,m,fp) utgångspunkter för det fortsatta budgetarbetet. Ordföranden konstaterar,
att elevpengen utgör grund för fördelning till gymnasieskolan
att redovisad elevprognos skall gälla för beräkning av totalkostnaden för
gymnasieskolan
att kostnader för Nitus och ev. sjuksköterskeutbildning förmodligen ej kan
belasta den tilldelade totalramen
att intäkter tydliggörs i redovisningen.

Förslaget kommer att diskuteras i partigrupperna. Beslut tas på decembersammanträdet och eventuell detaljkomplettering på nämndens sammanträde 2001-02-01.

Arbetsutskottet beslutade 2000-11-30, § 128, att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med budgeten.

Au 14/12 Föreligger utbildningschefens skrivelse av 00-12-13 där utbildningsnämnden föreslås besluta,
att godkänna förvaltningens förslag till budget inom ramen 178 161 tkr. enl bilaga 1
att uppdra till förvaltningschefen att utforma detaljbudget och senast den 1 februari 2001 redovisa den för nämnden


Arbetsutskottets beslut:

Au beslutar föreslå utbildningsnämnden besluta

att godkänna förvaltningens förslag till budget inom ramen 178 161 tkr. enl bilaga 1, innebärande att kostnader för Nitus och ev. sjuksköterskeutbildning ej ingår i ramen
att uppdra till förvaltningschefen att utforma detaljbudget och senast den 1 februari 2001 redovisa den för nämnden

Vice ordföranden, Lars-Erik Jansson, meddelar, att (s)-ledamöterna i arbetsutskottet ej deltar i beslutet.


UN 14/12 Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Lars-Erik Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag vad avser anslagen till gymnasieskolan och Komvux.
I övrigt anmäler S- och V-ledamöter reservation mot förslaget till förmån för i kommunfullmäktige framlagt eget budgetförslag.

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förvaltningens förslag till budget inom ramen 178 161 tkr. enl bilaga 1, innebärande att kostnader för Nitus och ev. sjuksköterskeutbildning ej ingår i ramen
att uppdra till förvaltningschefen att utforma detaljbudget och senast den 1 februari 2001 redovisa den för nämnden

Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag, innebärande 183.361 tkr i totalt anslag, vilket lagts fram i kommunfullmäktige.
I övrigt hänvisar S och V till skriftlig reservation att biläggas detta protokoll.

Un § 146 Dnr 00/65 612

Motion/Remiss ang inrättande av postgymnasial utbildning för elever som gått hantverkslinjer

Servicekontoret/Kommunkansliet har 2000-03-13 överlämnat motion angående inrättandet av postgymnasial utbildning för elever som gått hantverkslinjer till utbildningsnämnden för yttrande senast 2000-07-30.

I motionen föreslår Bertil Karlsson (v) m fl kommunfullmäktige besluta

att kommunen utreder frågan om postgymnasiala utbildningar för elever som
valt praktiska program.

Förvaltningen föreslog i remissvar 2000-06-05 att yrka avslag på motionen samt att uppdra till utbildningsnämnden att följa utvecklingen inom området
eftergymnasial hantverksutbildning med särskild bevakning gällande
Stockholms läns EU-projekt ”Handkraft”

Au 8/6 Arbetsutskottet beslutade 2000-06-08, § 64, föreslå utbildningsnämnden besluta att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens remissvar som sitt eget.

Un 15/6 Efter diskussion beslutade utbildningsnämnden 2000-06-15, § 74, att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning samt att hos kommunstyrelsen begära förlängd remisstid.

Föreligger beslut från Ledningskontoret i skrivelse 2000-08-07 att förlängd remisstid medges t o m 2000-11-30. Muntlig begäran om ytterligare förlängd remisstid t o m 2000-12-31

Au 30/11 Förvaltningens förslag till remissvar föreligger i skrivelse 2000-11-14

Arbetsutskottet beslutade 2000-11-30, § 130 föreslå utbildningsnämnden besluta att motionen anses besvarad med de utredningar som gjorts.

Un 14/12 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att motionen skall anses besvarad med de utredningar som gjorts

_________Un § 147

Ordningsregler för politisk information på gymnasiet


Både gymnasieskolan och olika grundskolor har rapporterat problem med att nazistisk och rasistisk propaganda delats ut i elevskåp och på annat sätt spritts i skolorna i sådan omfattning att personalen uppfattar det som allt större problem.

Norrtälje kommun har uppmärksammat ytterligare problem med antidemokratiska grupperingar och har startat ett projekt för att se över vilka åtgärder som kan vidtas mot detta. Gruppen är sammansatt av representanter från näringslivet, kyrkan, polisen, föreningslivet samt olika kommunala företrädare från olika förvaltningar. Gruppens namn är Gerda.

Sveriges grundlagar ger rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet, vilket begränsar kommunens möjligheter att förbjuda t ex Sverige-demokraternas propaganda eller just deras möten. Det skulle strida mot likställighetsprincipen.

För att kunna förhindra spridningen av propagandamaterial i skolorna som kommer från ett sådant parti, måste generella begränsningar för all politisk information införas, så att spridandet av informationen kan ske i ordnade former. Skolorna kan själva ta ställning till sådana ordningsregler, men eftersom det är en principiell fråga som även innebär en begränsning av tidigare gällande regler är det viktigt att nämnden ställer sig bakom beslutet.

Föreligger av förvaltningens jurist ”Förslag till ordningsregler för politisk information för gymnasiet” i skrivelse 2000-07-26. Förslaget innebär i korthet att det är tillåtet att sprida politisk information i samband med allmänna val. Däremellan tillåts endast sådan information som ett led i skolans pedagogiska arbete, och på initiativ från skolan/personalen själv. Endast den som har registrerat ett politiskt parti har rätt att lämna informationen.

Ärendet diskuterades på ledningsgrupp 2000-06-19 tillsammans med kommunens mångfaldskonsult Paki Holvander.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-09-04, § 99, att delegera till arbetsutskottet att göra en avstämning med utbildningsnämnden innan beslut fattas i barn- och skolnämnden.

Au § 135 forts.

Ärendet har diskuterats på presidieträff med de ”mjuka nämnderna” d v s
barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden 2000-09-11. Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden enades då om att skicka förslaget om hur politisk information skall hanteras på skolorna på remiss till demokratikommittén, med begäran om snabb handläggning. Barn- och skolförvaltningen ansvarar för att någon ur den arbetsgrupp som arbetat fram förslaget föredrar ärendet för kommittén.

Föreligger yttrande från Rodengymnasiets elevråd i skrivelse 2000-09-14.
Ordföranden i elevrådet påpekar i yttrandet att i reglerna för spridning av politiskt material, även bör ingå annat material som ges ut i reklamsyfte.

Au 14/9 Arbetsutskottet beslutade 2000-09-14, § 95, att remittera förslaget om politisk information till demokratiberedningen med anhållan om snabb handläggning samt att ärendet diskuteras med barn- och skolnämndens arbetsutskott på
gemensamt sammanträde 2000-09-25 innan beslut fattas i nämnden.

Au 25/9 Ärendet har diskuterats på gemensamt sammanträde 2000-09-25 med barn- och skolnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott. Tankar som framkom under diskussionen var bland annat att ärendet bör följas upp med en utvärdering, samt att ordningsreglerna även bör gälla för företag som sprider material i reklamsyfte.

Ärendet har behandlats i PAMK 2000-11-07.

Au 9/11 Demokratiberedningen beslutade 2000-10-25, § 18, att ställa sig positiv till upprättat förslag att gälla på prov under år 2001 och därefter utvärderas för förnyat ställningstagande och att texten i punkt 2 i Förslag till ordningsregler ändras till: ”Företrädare för politiska partier skall bjudas in…..”.
Jan Emanuel Johansson (s) och Annette Tagesson (m) reserverar sig mot beslutet. Den skriftliga reservationen saknades vid dagens sammanträde.

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet 2000-11-09, § 118, att hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 2000-11-23.

Au 30/11 Barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens arbetsutskott har diskuterat ärendet på gemensamt sammanträde 2000-11-30.


Au 14/12 Arbetsutskottet beslutar,
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till utbildningsnämnden för beslut


UN 14/12 Utbildningsnämnden beslutar

att hänskjuta till skolkonferensen vid Rodengymnasiet och den lokala styrelsen för Häverögymnasiet att i samråd utforma lokala ordningsregler för informationsspridning inom gymnasieskolan.

Protokollsanteckning
(S), (V) och (mp) anser med skärpa och övertygelse att det såväl i som utom skolans ordinarie arbete ingår att fostra eleverna för ett liv i ett demokratiskt samhälle och att aktivt utveckla denna demokrati. En av hörnstenarna i detta fundament är det flerpartisystem vi har som tillsammans med yttrande- och åsiktsfrihet ger mångfald och stadga.

Med de tendenser som finns i dag i samhället, vi tänker då på rasism, nynazism och mobbing, måste värdefrågorna få stort utrymme i gymnasieskolan. De politiska partierna samt andra organisationer spelar här en betydande roll och kan vara skolan till stor hjälp i detta arbete. De odemokratiska och människokränkande organisationerna får inte stå oemotsagda och inte heller ställas utanför. De bör istället tvingas fram i ljuset så att deras syften avslöjas och kan bemötas.

Därför anser vi att det behövs mer politisk information och diskussion i gymnasieskolan. Vi ska inte göra som strutsen, gömma huvudet i sanden. De antidemokratiska rörelserna motarbetas bäst genom att ungdomar också i skolan aktivt uppmuntras att engagera sig i demokratiska ungdomsförbund, partipolitiska eller ej. Skolan har där en roll att påvisa de demokratiska vägar som finns för förändring/påverkan av samhället.

Spridande av tryckt propagandamaterial med för människor eller grupper kränkande innehåll ska givetvis förbjudas i skolan. Om det behövs regler för spridande av annat politiskt material bör dessa utarbetas inom skolan, t ex genom skolkonferensen.

Slutligen vill vi understryka att vi naturligtvis förstår och stödjer personalens vilja att motverka antidemokratiska krafter. Vi vill också ansluta oss till den reservation som Jan E Johansson (s) och den protokollsanteckning som Mats Dannewitz-Linder (mp) lagt i demokratiberedningen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i UtbildningsnämndenUn § 148

Ändring i delegationsförteckningen

Utbildningschefen föreslår i skrivelse 2000-12-05 en ändring i delegationsförteckningen ang inrättande av lokala kurser. I nu gällande förteckning är det arbetsutskottet som fattar beslut om inrättande av lokala kurser inom KomVux och gymnasieskolan.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

enligt förvaltningens förslag

att inrättande av lokala kurser inom KomVux och gymnasieskolan, enligt Gymnasieförordningens 2 kap. 14 § och Förordningen om kommunal vuxenutbildning 2 kap. 3 §, delegeras till utbildningschefen.

UN 14/12 Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att inrättande av lokala kurser inom KomVux och gymnasieskolan, enligt Gymnasieförordningens 2 kap. 14 § och Förordningen om kommunal vuxenutbildning 2 kap. 3 §, delegeras till utbildningschefen.

---------------------------------______________________Un § 149 Dnr 00/11 600

Anmälan av delgivningsärenden

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 2000-12-05.

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

__________Un § 150 Dnr 00/13 002

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger delegationsbeslut för månad 11

Utbildningsnämnden beslutar

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________Un § 151

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden


Ordföranden
Ordföranden rapporterar att personalen vid Finsta Naturbruksgymnasium tagit fram en affärsplan som redovisar förutsättningar för fortsatt utbildnings-verksamhet vid Finsta.
I planen beskrivs möjligheterna, att inom ramen för en fristående gymnasieskola, driva naturbruksprogram med tre inriktningar, specialutformat program för islandshästhållning och individuella programmet.

Ordföranden rapporterar vidare från träff med företrädare för Barn- och skolförvaltningen ang. ett utvecklat samarbete mellan Häverögymnasiet och Centralskolan i Hallstavik. Diskussionerna fördes i en mycket positiv anda varvid tydliggjordes att båda verksamheterna skulle ha stor glädje och nytta av ett fördjupat samarbete.


Vice ordföranden
Vice ordföranden rapporterar från årets jubileumsfest då förvaltningens medarbetare som varit anställda i 25 år hedrades med kommunens gåva, guldklocka/guldarmband el. ljuskrona i malm. Festen hölls den 1 dec. på Roslagens Hotell med kommunfullmäktiges ordförande som värd.
Från vår förvaltning var det i år 11 medarbetare som erhöll jubileumsgåva.
Un § 152

Rapport från arbetsgrupper

Från arbetsgrupperna meddelas följande förändringar fr o m årsskiftet:

Arbetsgrupp Ny ledamot Avgår

Program- och yrkesråd P-O Lindell
Eftergymn. utbildning Peter Dahlbergh-Wilandh
Vuxenutbildning Katarina Famer-Erdtman Kat. Wahlgren
Långsiktig planering Katarina Wahlgren (sammank.) L-E Jansson
- " - Ingrid Landin

Un § 153

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen

Uppdraget att utreda förutsättningarna för ytterligare programingångar i Hallstavik fortskrider. Rektorerna vid Rodengymnasiet samt chefen för SYV-verksamheten är involverade i arbetet
Rektor B-O Gunnarsson, som leder arbetet, anser att mycket i nuläget talar för att Teknikprogrammet och Elprogrammet är de mest realistiska alternativen.

Betr. sjuksköterskeutbildningen har överläggningarna med Karolinska Institutet kommit in i ett konkret skede. En uppgörelse som innebär att 15 utbildningsplatser utlokaliseras till Norrtälje höstterminen -01 är realistisk, under förutsättning att KI ej belastas med extra kostnader .

Utbildningschefen rapporterar vidare, att Stockholms Universitet har bildat en enhet som aktivt erbjuder experttjänster som kan nyttiggöras både i samband med lärarnas kompetensutveckling och i den reguljära gymnasie-under-vis-ningen. Plats i universitetets laboratorium skall också vara möjligt att få inom ramen för denna enhets verksamhet.

Un § 154

Kurser och konferenser

Uppsala universitet inbjuder till konferens under rubriken "Kommunala demokratiexperiment".

Utbildningsnämnden beslutar

att Lars-Erik Jansson medges deltaga i konferensen "Kommunala demokratiexperiment"

Reservation och motivation från (S) och (V) att biläggas utbildningsnämndens protokoll av 00 12 14, § 145

En enig utbildningsnämnd beslöt den 1 september 2000 att föreslå Kf besluta om ett anslag om 186 381 tkr för nämndens verksamheter budgetåret 2001.
Detta beslut innehöll ett förslag om att för ungdomsgymnasiet införa en fördelningsmodell som innebar att jämförbara belopp/elev utbetalas både för kommunens skolor och privata skolor och enligt den tariff som fastställts av regeringen (SFS 1999:1036) för de olika programmen. Utbildningsnämnden förutsatte att i denna ram skall ingå kostnader för utvecklingsarbete, riktade medel till elever med särskilda behov, medel för utveckling av elevdemokrati, programråd m.m samt medel för att arbeta med det av fullmäktige beslutade uppdraget att initiera och genomföra högskole- och andra eftergymnasiala utbildningar i vår kommun.
De borgerliga partierna säger i sitt förslag till budget 2001 att "gymnasieskolan och eftergymnasiala utbildningar har stor betydelse för att göra Norrtälje kommun lockande"
Utbildningsnämnden redovisade utförligt konsekvenserna om ej sökt anslag beviljades.

Den borgerliga majoriteten i fullmäktige beslöt den 27/11 2000 att bevilja utbildningsnämnden 178 161 kkr, alltså en prutning på 8 220 tkr

Oppositionen föreslog Kf besluta om ett anslag på 183 361 tkr alltså 5 200 tkr mer än den borgerliga majoriteten i Kf

Vi ville med dessa 5,2 milj. kr bl.a.
- satsa på Häverögymnasiet
- införa programråd
- utveckla elevdemokratin
satsa ytterligare på
- vuxenutbildning och "kunskapslyft"
- utvecklingsarbete och utvärdering av arbetslag
- vidareutbildning av lärare
- lärlingssystem
Vidare vill vi ta ett större ansvar och kraftfulla initiativ för att Finsta Naturbruksgymnasium kan fortsätta med verksamhet, vidta åtgärder för att under en övergångsperiod överta huvudmannaskap för att kunna häva det intagningsstopp som nu råder och som lägger en död hand över Finsta-gymnasiet.

Ytterligare en viktig uppgift är att intensifiera högskole- och annan eftergymnasial utbildning som vi vill skall leda fram till att Norrtälje etablerar sig på detta viktiga område i framtiden. Det är angeläget för näringslivets och samhällets sociala och ekonomiska utväckling.

Vid utbildningsnämndens sammanträde den 14 dec. -00 redovisade ordföranden sitt förslag till fördelning av den av Kf fastställda budgeten på 178 161 kkr. Förslaget antogs i sin helhet av nämndens borgerliga majoritet att gälla år 2001.
Oppositionen hade inte möjlighet att under sammanträdet bearbeta hela förslaget och lägga nya förslag. Något mer sammanträde där budgeten på nytt behandlas kommer ej till stånd. Vi anslöt oss till förslaget om fördelningsprinciper av medel till ungdomsgymnasiet, något som vi tidigare varit överens om. Vi konstaterade också att Komvux inte utsattes för några nedskärningar vilket vi tycker är bra.
Vi kunde dock med bestörtning konstatera att i princip all satsning på eftergymnasial- och högskoleutbildning som finansieras av kommunala medel var borta. Detta innebär att planerad och pågående distansutbildning på högskolenivå utgår så även NITUS och planerad sjuksköterskeutbildning.
Inga initiativ kan tas för nya högskoleprojekt.

Vi reserverar oss alltså mot att detta får ske.

Även annan satsning på utveckling får ställas åt sidan med den nu antagna budgeten vilket strider mot vår syn på hur en framtidsinriktad utbildningspolitik skall se ut och bedrivas.
En budget som redan efter tre veckor har havererat genom att våra uppdrag inte kan utföras helt ut är en utomordentligt dålig budget. Ekonomiska resurser finns idag i kommunen men förståelse för utbildningsfrågornas värde saknas hos den moderatledda kommunstyrelsen.
Skall utvecklingsarbete och satsningar bl.a. på eftergymnasiala utbildningar kunna ske måste nämnden begära extra anslag från Ks och Kf redan nu.
Så får det inte gå till i en seriöst arbetande kommun beträffande budgethantering. Moderaternas skattesänkningsfilosofi sänker också skol- och utbildningsfrågornas värde.

För oppositionen i Utbildningsnämnden

Lars Erik Jansson (S) Katarina Wahlgren (V)

I denna reservation instämmer
Ingrid Landin (Mp)
(ej tjänstgörande suppleant)