Utbildningsnämndens protokoll 010201, § 1-10Plats och tid

 Åkerögården, Åkerö, Norrtälje, torsdagen den 1 februari 2001, kl. 09.00-18.00 och fredagen den 2 februari, kl. 09.00-15.30

Beslutande Se närvarolistor

Program (torsdag 1 febr)
Kl. 09.00-09.30 Kaffe
Kl. 09.30-12.00 Årsplanering för nämnden och nämndens arbetsgrupper, uppföljning och utvärdering
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-16.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 16.00-17.15 Skolplanen
Kl. 17.15-18.00 Nämndsammanträde
Kl. 18.30-20.00 Middag

Program (fredag 2/2)
Kl. 07.30-08.30 Frukost
Kl. 08.30-10.00 Redovisning av genomförda uppföljningar och
utvärderingar
Kl. 10.00-10.30 Kaffe
Kl. 10.30-12.00 Verksamhetsplan 2002
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Övriga deltagande Kl. 13.00-15.00 Verksamhetsplan 2002 forts. 
Kl. 15.00-15.30 Kaffe och avslutning

Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekreterare (endast ½)

Utses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2001-02-13, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-10
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2001-02-01 

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-02-14 anslags nedtagande 2001-03-07 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Tid (1/2) Votering 
LEDAMÖTER                         Ja                 Nej                 
Nils Matsson m                         x 
Elisabeth Lewerentz m            x 
Kurt Pettersson c                     x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd                   x Kl. 16.00-17.15 
Christina Frisk fp                     x Kl. 09.00-12.00 
Lars- Erik Jansson s                x 
Solveig Persson s                     x 
Katrine Mattsson s                     x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v                 x Kl. 16.00-17.15 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m                 x 
Vakant m 
Marie Karlsson c                                             x 
Carl Johan Håkansson c         x 
Bennit Jennerstål kd                                       x 
Bo Liljegren fp                             x 
Peter Dahlberg-Wilandh s         x Kl. 09.45-17.15 
Ulla Bratt s                                 x 
Catharina Famer-Erdtman s   x 
Conny Lindén s                         x 
Ingrid Landin mp                                             x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


NÄRVAROLISTA

Närvaro Tid (1/2) Votering 
LEDAMÖTER                                         Ja                Nej 
Nils Matsson m                                         x 
Elisabeth Lewerentz m                            x 
Kurt Pettersson c                                     x 
Eva Olander c                                           x 
Stig Saverstam kd                                   x 
Christina Frisk fp                                                          x 
Lars- Erik Jansson s                                x 
Solveig Persson s                                    x 
Katrine Mattsson s                                   x 
Per- Olof Lindell s                                     x Kl. 17.15-17.45 
Catarina Wahlgren v                                x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m                                 x 
Vakant m 
Marie Karlsson c                                                         x 
Carl Johan Håkansson c                         x 
Bennit Jennerstål kd                                                     x 
Bo Liljegren fp                                         x Tjänstgörande ersättare 
Peter Dahlberg-Wilandh s                     x -”- kl. 17.45-18.00 
Ulla Bratt s                                                 x 
Catharina Famer-Erdtman s                 x 
Conny Lindén s                                     x 
Ingrid Landin mp                                                         x 

REGISTER
§ Sid

1 Val av justeringsman och tid för justering 6

Månatlig budgetrapport 00/12 7

Investeringar i fasta anläggningar år 2001-01-24 8-9

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget 10

Motorgymnasium (inriktning speedway) i Hallstavik 11-12

Anmälan av delgivningsärenden 13

Anmälan av delegationsärende 14

8 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 15

9 Rapport från förvaltningen 16 
Kurser och konferenser 17

__________

Un § 1

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2001-02-13, kl. 08.00.

__________

Un § 2 Dnr Un 99-119 041

Månatlig budgetrapport 00/12

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att invänta bokslutsrapporten och därefter följa nedan beskriven tidsplan

15/2 Arbetsutskott
1/3 Nämnd
8/3 Förvaltningsskrivelse till Servicekontoret
15/3 Arbetsutskott med politisk beredning
22/3 Kommunstyrelsens arbetsutskott
5/4 Kommunstyrelsen
23/4 Kommunfullmäktige

Bakgrund

Vid dagens sammanträde föreligger ingen budgetrapport för december månad. Nästa budgetrapport lämnas i form av bokslutsrapport.

Föreligger från Servicekontoret upprättad ”Tidplan för anvisningar bokslut 2000”.

Politisk beredning

Au 18/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-01-18, § 7.
__________

Un § 3 Dnr Un 00-34 041

Investeringar i fasta anläggningar år 2001

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag 

föreslå kommunstyrelsen besluta

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för fasta anläggningar bevilja anslag för ombyggnader/förändringar om 500 tkr för önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar

att Tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1998-12-21 att ny rutin för investeringar skall gälla fr om 1999-01-01.

För investeringar i fasta anläggningar föranledda av verksamhetsförändring inom utbildningsnämndens område prioriteras och fattas beslut av kommunstyrelse, under 5 mkr per projekt och max 30 mkr för en 12-månadersprriod, eller annars av kommunfullmäktige beroende på investeringsönskemålets omfattning. Detta kan ske fortlöpande under året.

I tekniska kontorets verksamhet med utförande av investeringar i fasta anläggningar ingår ett antal verksamhetsområden där investeringsanslag beviljats med nivå för respektive område. Rutinen för investeringar
medger kommunstyrelsen att bevilja anslag på detta sätt och detta sker nu inför vart nytt verksamhetsår.

forts.Un § 3 forts.

Tjänstemannaberedning 

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2001-01-04.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 
2001-01-23.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-01-18, § 8. 
_________Un § 4 Dnr Un 00-261 002

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna av förvaltningen upprättad förteckning över beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget.

Bakgrund

Enligt gällande attest- och utanordningsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 1995-12-18, § 268, anmodar servicekontoret i skrivelse 2000-12-22 nämnder/förvaltningschefer, att överlämna förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom nämndens/förvaltningens ansvarsområde. Uppgifterna lämnas på särskilt framtagna blanketter och ska vara servicekontoret tillhanda senast 2000-12-31. Skulle erforderliga nämndbeslut inte föreligga vid denna tidpunkt, kan komplettering med dessa ske i efterhand.

Kommunförbundets skrift ”Attest och utanordning” nämner som vägledande princip, att man när det gäller fördelning av attestuppgifterna skall tillse att varje kontrollåtgärd utförs av den som har de bästa förutsättningarna att göra den. I konsekvens härmed bör, som ett led i den interna kontrollen, minst två personer ingå i attestordningen.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättat konteringsregister över attestanter och dess ersättare med inhämtade namnteckningsprov.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-01-18, § 9.

__________

Un § 5

Motorgymnasium (inriktning speedway) i Hallstavik

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tillstyrka rektor vid Häverögymnasiets begäran att fr o m höstterminen 2001 få starta ett regionalt motorgymnasium under förutsättning att det kan drivas inom ramen för finansieringssystemet ”elevpeng”

att godkänna av förvaltningen inlämnad ansökan till Riksidrottsförbundet om start av riksidrottsgymnasium med inriktning speedway i Hallstavik fr o m höstterminen 2002.

Bakgrund

Planering för att starta ett motorgymnasium med inriktning speedway pågår. Erik Stenlund, Orion, har som projektledare under hösten arbetar med marknadsföring och framtagande av ansökan att få starta riksidrotts-gymnasium. Ansökan skall vara inlämnad till Riksidrottsförbundet senast 2001-01-31. Målsättningen är att ta in 4-5 elever. 

För att få ansökan godkänd bör man under ett år visat sin förmåga att utifrån ett antal kriterier driva verksamheten med tanke på en förlängning som riksidrottsgymnasium. För att uppfylla detta krav bör start av ett regionalt motorgymnasium ske redan till hösten 2001 En förutsättning för detta är dock att de ekonomiska och tekniska förutsättningar är lösta.

Tjänstemannaberedning

Föreligger skrivelse från rektor vid Häverögymnasiet daterad 2001-01-17. 
Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2001-01-18. 
Föreligger insänd ansökan till Riksidrottsförbundet i skrivelse 2001-01-25.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-01-23.

forts.Un § 5 forts.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2001-01-18, § 11, föreslå utbildningsnämnden besluta att tillstyrka rektor vid Häverögymnasiets begäran att fr o m höstterminen 2001 få starta ett regionalt motorgymnasium under förutsättning att det kan drivas inom ramen för finansieringssystemet ”elevpeng” samt att senast 2001-01-31 inlämna ansökan till Riksidrottsförbundet om start av riksidrottsgymnasium med inriktning speedway i Hallstavik.

Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för ärendet och meddelar att ansökan sänts in till Riksidrottsförbundet inom föreskriven tid. I ansökan uttalar chefen för Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunalrådet Bengt Ericsson sitt stöd för projektet. Projektet stöds även aktivt av ortens näringsliv och Motorklubben Orion-Rospiggarna. Före ansökningstidens utgång 2001-01-01 har sex ansökningar från licensierade ungdomar inkommit till det regionala gymnasiet med planerad start höstterminen 2001.
-
__________

Un § 6 Dnr Un 01-17 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 2001-01-18.

---_________

Un § 7 Dnr Un 01-06 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från KomVux, sektor N, KomVux, sektor S och utbildningschefen.

________

Un § 8

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar

Träff med elever som sökt till regionalt hockeygymnasium i Sigtuna kommun genomfördes av arbetsutskottet 2001-01-22. 5 elever med föräldrar fick möjlighet att redovisa bakgrunden till varför man söker till gymnasiet med lokal gren ishockey. 
Det framgick, att samtliga ända sedan 6-årsåldern varit aktiva och att de ser hockeygymnasiet som nästa naturliga utvecklingssteg mot en elitsatsning och samtidig utbildning till hockeytränare.
Arbetsutskottet och bitr. förvaltningschefen informerade om nuvarande policy betr. interkommunal ersättning. 
Mötet genomfördes i en ömsesidig anda av förståelse och avslutades med
att ordföranden gav löfte om att slutligt besked i frågan skulle ges senast den 5 februari.

________


Un § 9

Rapporter från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar

Träff med KI (Karolinska Institutet) 2001-01-29 ang den planerade högskoleutbildningen för sjuksköterskor (område vård/omsorg) i Norrtälje.
Utbildningen är tre-årig, med ett intag på 30 elever/läsår. Ett avtal 
kommer att upprättas när man är överens om de ekonomiska villkoren, 
lokaler etc.

Som vikarierande rektor för KomVux , sektor S, har anställts Lars 
Nordstrand, Utbildningscentrum. Vikariatet gäller för vårterminen 2001.

Redogörelse av det nya läraravtalet som undertecknades i december.

________


Un § 10

Kurser och konferenser

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till konferensen ”Samverkan Skola-Arbetsliv” i Stockholm 2001-02-28, anmäla Conny Lindén (s) och Elisabeth Lewerentz (m)

att till ”Kommunal Skolriksdag 2001 i Älvsjö 2001-03- 29- -30, anmäla gruppledarna för respektive politiskt parti

att till utbildningen ”Mångfald” erbjuda samtliga ledamöter och ersättare att deltaga. 

Bakgrund

Skolverket inbjuder förvaltningschefer, skolpolitiker och arbetslivsföreträdare till en konferens om ”Samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet” i Stockholm 2001-02-28. Syftet med konferensen är att sprida information om insatser som görs för att stimulera samarbetet mellan skolan och arbetslivet.
Sista anmälningsdag 2001-02-07 och deltagarantalet per kommun är maximerat till 3 deltagare. Utbildningsdepartementet och Skolverket står för konferenskostnaderna och deltagarna för rese- och traktamentskostnader.

”Kommunal Skolriksdag 2001” – mötesplatsen för förtroendevalda och tjänstemän, äger rum i Älvsjö under tiden 2001-03-29- -30. Under torsdagen hålls ett antal seminarier. Konferensavgiften för båda dagarna är 2.800 kr.Sista anmälningsdag 2001-02-28.

Kommundirektören inbjuder samtliga förtroendevalda i kommunen till en utbildningsdag om mångfald. Norrtälje kommun utsågs 2000-11-28 till ”Årets mångfaldskommun” av en enig jury. Utbildningen äger rum vid fyra tillfällen: 5/3, 12/3, 19/3 och 26/3. 

_________