Utbildningsnämnden  2001-03-01


Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 
Kl. 15.15-17.15
Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 09.00-09.15 Kaffe
Kl. 09.15-10.00 Information "Gemensam gymnasieregion"
(Nils-Gunnar Bergander)
Kl. 10.00-12.00 Gruppsammanträden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.00 Gruppsammanträden forts.
Kl. 14.00-14.45 SYV:s information till åk 9 elever inför valet
till gymnasieskolan (Ingrid Letsjö)
Kl. 14.45-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-15.15 Extra arbetsutskott
Kl. 15.15-17.15 Nämndsammanträde
Övriga deltagande 
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekreterare (§ 12)
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera Lars-Erik Jansson 

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2001-03-08, kl. 12.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 11-22
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2001-03-01

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-03-09 anslags nedtagande 2001-03-30

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 09.00-10.00: 14.00-15.15 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Vakant m 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 15.15-17.15 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Vakant m 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x Tjänstgörande ersättare 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER
§ Sid

11 Val av justeringsman och tid för justering 5 
12 Bokslut för år 2000 6-7

13 Skolplan för de frivilliga skolformerna 8-9

14 Utbildningsnämndens uppföljnings- och utvärderingsplan 10-11

15 Gemensam gymnasieregion i Stockholms län 12-13

16 Ändring i delegationsförteckningen 14-15

17 Anmälan av delgivningsärenden 16

18 Anmälan av delegationsärenden 17

19 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 18

20 Rapport från förvaltningen 19

21 Kurser och konferenser 20

22 Remiss från JO (Justitieombudsmannen ) ang diarieföring m m 21

_________


Un § 11

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2001-03-08, kl. 12.00.

__________

Un § 12 Dnr Un 99-119 041

Bokslut för år 2000

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att godkänna av förvaltningen upprättat bokslut för år 2000 samt

att hänskjuta den politiska beredningen av bokslutsärendet samt fastställande av förvaltningsskrivelse till extra nämnd 2001-03-19.

Bakgrund

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-25 översänt "Anvisningar för nämndernas verksamhetsberättelse för år 2000" samt "Tidplan och anvisningar för bokslut 2000". 

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad "Ekonomi i sammandrag". Enligt det ekonomiska sammandraget uppgår underskottet i driftbudgeten till 7 317 mkr. Investeringsbudgeten visar på ett överskott på 1 003 mkr.

Föreligger verksamhetsberättelser från Häverögymnasiet och Rodengymnasiet "Åtgärder och utveckling år 2000".

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-02-20.

Politisk beredning

Un 1/ 2 Utbildningsnämnden beslutade 2001-02-01, § 2, att följa följande tidsplan för bokslut 2000: 15/2 Arbetsutskott
1/3 Utbildningsnämnd
8/3 Förvaltningsskrivelse till Servicekontoret 15/3 Arbetsutskott - politisk beredning
22/3 Kommunstyrelsens arbetsutskott
5/4 Kommunstyrelsen
23/4 Kommunfullmäktige forts.

Un § 12 forts.

Au 15/2 Arbetsutskottet beslutade 2001-02-15, § 14, att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2001-03-15 enligt tidigare fastställt tidsschema.

Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för ärendet.
___________

Un § 13 Dnr Un 00-200 600

Skolplan för de frivilliga skolformerna

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa "Skolplan för de frivilliga skolformerna", daterad 2001-02-15.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog nu gällande "Utbildningsplan för de frivilliga skolformerna" vid sammanträde 1996-12-03. Ett förslag till ny skolplan har utarbetas av förvaltningen och nämndens politiker. Efter en omfattande remissomgång, där både personal och elever har deltagit, föreligger förslag till ny skolplan.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens reviderade förslag till "Skolplan för de frivilliga skolformerna" daterad 2001-02-15.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-02-20.

Politisk beredning

Au 18/1 Arbetsutskottet beslutade 2001-01-18, § 10, att uppdra till förvaltningen att revidera föreliggande förslag till skolplan samt "Utbildningsnämndens uppföljnings- och utvärderingsplan" i enlighet med dagens diskussioner,
att de reviderade förslagen utgör underlag för nämndens fortsatta arbete under utbildningsdagarna den 1 och 2 februari, att beslut om skolplanen tas vid nämndens sammanträde 2001-03-01.

forts.


Un § 13 forts.

Au 15/2 Arbetsutskottet beslutade 2001-02-15, § 18, föreslå utbildningsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa "Skolplan för de frivilliga skolformerna".
_________

Un § 14 Un 01-21 600

Utbildningsnämndens uppföljnings- och utvärderingsplan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att godkänna av förvaltningen upprättad uppföljnings- och utvärderingsplan daterad 2001-02-13 samt

att uppdra till förvaltningen att redovisa uppföljningsresultaten könsrelaterade där så är möjligt. Betr uppföljning av KY-utbildningar skall de centrala (statliga) uppföljningarna redovisas till nämnden.

Bakgrund

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden arbetat fram ett förslag på uppföljnings- och utvärderingsplan för utbildningsnämnden. 

Uppföljnings- och utvärderingsplanen har diskuterats på nämndens utbildningsdagar på Åkerögården 2001-02-01- - 02.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till nämndens uppföljnings- och utvärderingsplan daterad 2001-02-13.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-02-20.

Politisk beredning

Au 18/1 Arbetsutskottet beslutade 2001-01-18, § 10, att uppdra till förvaltningen att revidera föreliggande förslag till utbildnings- och utvärderingsplan i enlighet med dagens diskussioner och att det reviderade förslaget utgör underlag för nämndens fortsatta arbete under utbildningsdagarna den 1 och 2 februari och att beslut tas vid nämndens sammanträde 2001-03-01.

Au 15/2 Arbetsutskottet beslutade 2001-02-15, § 19 föreslå utbildningsnämnden besluta att fastställa av förvaltningen upprättad uppföljnings- och utvärderingsplan daterad 2001-02-13.


Un § 14 forts.

Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.
_______________


Un § 15 Dnr Un 01-33 612

Gemensam gymnasieregion i Stockholms län

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde 2001-03-15 lämna förslag på remissvar samt

att efter nämndens beslut vid extra sammanträde 2001-03-19, överlämna remissvaret till kommunfullmäktige. 

Bakgrund

På uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Läns styrelse påbörjades i september 1999 utredning om möjligheterna att inom Stockholms län bilda en gemensam gymnasieregion inom vilken ungdomar fritt kan välja gymnasieskola. I olika arbetsgrupper har tjänstemän från länets kommuner medverkat i utredningsarbetet. 

Kommunförbundet beslutade 2001-01-11 att sända utredningen på remiss till länets kommuner efter det att skolberedningens slutjusterat ärendet. Kommunens yttrande över intresset att ingå i samverkan enligt utredningens förslag skall vara Kommunförbundet tillhanda senast 2001-03-31.

Med anledning av rubricerad remiss inbjuder Kommunförbundet länets kommuner till remisskonferens vid tre tillfällen nämligen: 14/2, 21/2 och 28/2.
Nämndens ledamöter och ersättare har erbjudits att deltaga i konferensen.

Föreligger från kommunstyrelsen 2001-02-07 översänd remiss. 
Kommunstyrelsen avser att informerar om ärendet 2001-03-08 och efter extra sammanträde 2001-03-26 lämna förslag på remissvar att behandlas på kommunfullmäktige samma dag.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-02-20.

forts.


Un § 15 forts.

Politisk beredning

Au 15/2 Arbetsutskottet beslutade 2001-02-15, § 20 att remittera ärendet till enhetsråden på skolor med elever i åk 7-9 samt Rodengymnasiets elevråd för yttrande senast 2001-03-15.
Arbetsutskottet beslutade även föreslå utbildningsnämnden besluta att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde 2001-03-15 lämna förslag på remisvar samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att delegera till utbildningsnämnden att avge kommunens yttrande.


Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för träff med kommunstyrelsens arbetsutskott 
2001-02-22 där ärendet redovisades av ordföranden, utbildningschefen, bitr förvaltningschefen och Per-Olof Lindell (s).

Under dagen har de båda politikergrupperna tagit fram synpunkter på remissen vilka överlämnas till utbildningschefen som underlag för remissvaret.

Utbildningschefen ombeds att ta kontakt med Norrtelje Tidning för den vägen även nå ut med information till föräldrar och elever i grundskolan.
_______


Un § 16 Dnr Un 01-41 002

Ändring i delegationsförteckningen

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att godkänna av förvaltningen föreslagna ändringar i delegationsförteckningen enligt följande:


Ärende Lag/avtal Delegat idag Ny delegat
1 Intagn. av elev till kurs inom Kunskaps-lyftet. Kompletterande beslut Proj.led KUL Rektor
2 Anställning av personal vid förvaltnings-kontoret AB §2 Bitr. fc FC
3 Anställning av personal inom KUL AB § 2 Proj.led KUL Rektor
4 Resa i tjänsten utom Norden UNAu FC

att uppdra till förvaltningen att i samråd med Ledningskontoret komplettera delegationsförteckningen med "Offerering/Upphandling".

Bakgrund

I Kommunallagen §§ 33-38 regleras nämndernas beslutsfattande. Där sägs att nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och frågor som de enligt lag eller annan förordning skall handha, liksom de som kommunfullmäktige har delegerat till nämnden

Nämnden kan uppdra till annan att fatta beslut å nämndens vägnar d v s delegation. Tanken med delegation är att föra besluten i detaljfrågor ut i verksamheten, för att nämnden skall ha bättre möjligheter att ägna sig åt övergripande frågor som rör mål, kvalitet och strategisk planering.
De beslut som nämnden valt att delegera finns samlade i "Utbildningsnämndens delegationsförteckning" fastställd av nämnden 
1999-01-21.

forts.

Unau § 21 forts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till revidering av delegationsförteckningen enligt skrivelse 2001-02-07.
Ändring enligt punkt 1 föreslås mot bakgrund av att förvaltningen inte längre har projektledare för Kunskapslyftet (KUL). Organisatoriskt ligger projektledarskapet under KomVux.
Ändring i punkt 2 föreslås mot bakgrund av att utbildningschefen och bitr förvaltningschefen idag har en annan arbetsfördelning än tidigare.
Ändring i punkt 3 (Se motivering under punkt 1)
Ändring i punkt 4 föreslås med motiveringen att den anses vara en detaljfråga som inte har med verksamhetens mål, kvalitet eller strategisk planering att göra.

Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen meddelar att Ledningskontoret f n arbetar med en översyn av reglerna för upphandlingsarbetet.
_________

Un § 17 Dnr Un 01-07 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 2001-02-19.

_________

Un § 18 Dnr Un 01-06 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från utbildningschefen.

_________Un § 19

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

· Ordföranden och utbildningschefen kommer under temat "Norrtälje kommuns regionala roll inom gymnasial och eftergymnasial utbildning" att lämna en redovisning om utbildningsnämndens verksamhet på kommunfullmäktigs sammanträde 2001-03-26 i Edsbro bygdegård. Åke Enström, gymnasiesärskolan och Agneta Hedberg, Utbildningscentrum kommer även att informera om sina verksamhetsområden.

___________
Un § 20

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

· Detaljbudget för år 2001 är färdigställd är överlämnad till Servicekontorets ekonomienhet. Uppföljning görs månadsvis.

· Revidering av nämndens arbetsgrupper har genomförts. Till arbetsgruppen "Gymnasieskolans inre utveckling" tillkommer Katrine Mattsson (s) och Lotta Lindblad-Söderman (m) inplaceras eftersamråd med henne.

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

· En undersökning om arbetsmiljön "Arbetsmiljöenkäten" har genomförts på förvaltningen. Årets enkät besvarades av 119 personer att jämföras med år 1999 då antalet svar var 149. Exakt samma frågor som år 1999 ställdes och svaren avlämnades på internet.

· Antal personer som är långtidssjukskrivna under åren 1997-2001 är 21 st. Hälften av dessa sjukskrivningar är icke arbetsrelaterade. Andelen långtidssjukskrivna har ökat markant i förhållande till övrig sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron var 35% år 1999 av den totala frånvaron, men har ökat till 52% under år 2000. Förhållandet har uppmärksammats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) och kommer att ägnas särskilda insatser under våren 2001.

__________Un § 21

Kurser och konferenser

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att erbjuda två politiker, en från vardera partigrupp, som ingår i nämndens arbetsgrupp "Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre utveckling", att deltaga i "Rikskonferenser om utveckling av vuxenutbildningen" i Stockholm 2001-05-11.

Bakgrund

Skolverket inbjuder till "Rikskonferenser om utveckling av vuxenutbildningen" i bl a Stockholm 2001-05-11. Syftet är att stödja kommunernas arbete med utveckling genom att skapa mötesplatser och ge information. Skolverket kommer under året att bidra till utveckling även genom informationsmaterial, nyhetsbrev och seminarieverksamhet.

Målgruppen är politiker, skolledare, projektledare, utbildningsanordnare, vägledare och lärare inom vuxenutbildningen. Varje kommun kan anmäla ca 4 personer. Konferensavgiften är 250 kronor. Sista anmälningsdag 2001-04-20.

Tjänstemannaberedning

Konferensinbjudan har även tillsänts rektorer och utbildningsledaren för Kunskapslyftet vid KomVux.

Politisk beredning

Au 15/2 Arbetsutskottet beslutade 2001-02-15, § 23, föreslå utbildningsnämnden besluta, att erbjuda två politiker, en från vardera partigrupp, som ingår i nämndens arbetsgrupp "Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre utveckling", att deltaga i "Rikskonferenser om utveckling av vuxenutbildningen" i Stockholm 2001-05-11.

________


Un § 22 Dnr Un 99-225 026

Remiss från Jo (Justitieombudsmannen) ang diarieföring m m

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anta förvaltningens remissyttrande som sitt eget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

JO anmodar utbildningsnämnden i remisser 2000-12-19 och 2001-01-08 att inkomma med yttrande dels beträffande frågan om diarieföring och dels frågan om utredning av omständigheterna kring en anställds tjänstledighet eller eget entledigande.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förslag till remissyttrande i skrivelse 2001-02-19 från utbildningschefen och förvaltningens jurist.
Bitr förvaltningschefen föreslår i skrivelse 2000-02-22 att utbildningsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till remissyttrande som sitt eget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2001-03-01, § 24 beslutat föreslå utbildningsnämnden att anta förvaltningens remissyttrande som sitt eget.

Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redovisar ärendet.

__________