Utbildningsnämnden 2001-03-19

Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 16.00-17.15

Beslutande Se närvarolista

vriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef

Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef

Margaretha Dalby, sekreterare

 

Utses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens

plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2001-03-20, kl. 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 23-25

Margaretha Dalby

 

Ordförande ........................................................................

Kurt Pettersson

 

Justerande ..................................................................................................................

Lars-Erik Jansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2001-03-19

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2001-03-21 anslags nedtagande 2001-04-11

Förvaringsplats

för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Margaretha Dalby

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid 16.00-17.15

Ja

Nej

Nils Matsson

m

x

Elisabeth Lewerentz

m

x

Kurt Pettersson

c

x

Eva Olander

c

x

Stig Saverstam

kd

x

Christina Frisk

fp

x

Lars- Erik Jansson

s

x

Solveig Persson

s

x

Katrine Mattsson

s

x

Per- Olof Lindell

s

x

Catarina Wahlgren

v

x

ERSÄTTARE:

Tomas Engerdahl

m

x

Lotta Lindblad-Söderman

m

x

Marie Karlsson

c

x

Carl Johan Håkansson

c

x

Bennit Jennerstål

kd

x

Bo Liljegren

fp

x

Peter Dahlberg-Wilandh

s

x

Ulla Bratt

s

x

Catharina Famer-Erdtman

s

x

Conny Lindén

s

x

Ingrid Landin

mp

x

Totalt ledamöter:

N

Ja

F

Nej

Avst

 

REGISTER

§ Sid

23 Val av justeringsman och tid för justering 4

24 Bokslut för år 2000/Verksamhetsberättelse 5-7

25 Gemensam gymnasieregion i Stockholms län/Remissvar 8-10

________

 

 

 

 

UN § 23

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson (s), att jämte ordföranden, justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor

2001-03-20, kl. 16.00.

_________

 

 

 

 

UN § 24 Dnr Un 00-119 041

Bokslut för år 2000/Verksamhetsberättelse

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att godkänna av förvaltningen upprättad "Verksamhetsberättelse 2000", daterad 2001-03-08.

Protokollsanteckningar till bokslutet:

Centerpartiet, moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna antecknar till protokollet:

"Det uppkomna underskottet ligger till stor del inom de budgeterade kostnaderna för vår egen gymnasieskola. Detta förklaras till del av en besvärlig budgetprocess med fastställande av en halvårsbudget för första halvåret. Den ekonomiska uppföljningen har även klartgjort behovet av stöd i arbetet med ekonomifrågor. Utbildningsnämndens majoritet tar på sig ett ansvar för att inte ha hittat ett bra arbetssätt för att uppdaga situationen i tid för åtgärder. Inför budgetåret 2001 har dock en budgeteringsteknik införts med hjälp av elevpeng. Detta för att klargöra resursfördelningens beroende av elevernas val. Med detta instrument som grund skall medelsfördelningen 2001 vara rättvis och balanserad mot elevantalet och budgeten borde därmed ha förutsättningar att kunna hållas.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet antecknar till protokollet:

"Underskottet uppgår till ca 7,3 mkr. Detta trots ett extra anslag på ca 5,2 mkr från kommunfullmäktige. Ett påpekande gjordes redan i januari 2000 i protokoll, att nämnden redan då borde gå till kommunstyrelsen och begära utökad ram för år 2000. Vid aprilsammanträdet föreslog vi att ramen bör begäras utökad med 11,6 mkr. Den borgerliga majoriteten beslöt begära ca 5,2 mkr samt att utarbeta ett besparingsprogram på ca 4 mkr.

forts.

 

 

 

 

 

UN § 24 forts.

Kommunfullmäktige beviljade ca 5,2 mkr i syfte att täcka förväntat underskott. Redan i september redovisade förvaltningen ett prognosticerat underskott med minst 4,1 mkr. Nämnden beslöt då efter votering att söka extra anslag med detta belopp. Kommunstyrelsens majoritet avslog begäran.

Några åtgärder för att minska underskottet vidtogs inte av nämnden trots tidigare majoritetsbeslut om besparing på ca 4 mkr. Vi från oppositionen i utbildningsnämnden ser med respekt på de beslut om budget som fattas av kommunfullmäktige. Vi ser också med bestörtning på den nonchalans som den tilldelade budgetramen hanteras av den borgerliga majoriteten. Någon förståelse från kommunstyrelsens majoritet kunde ej heller skönjas beträffande någon ambition om rätt ram för tilldelning av medel. Vi kan nu alla konstatera att den var felbedömd, både 1999 (underskott 14 mkr) och för år 2000 (underskott 7,3 mkr).

Det har nu, med facit i hand, kunnat konstaterats att oppositionens budget var den mest trovärdiga och genomtänka budgeten år 2000, men även 1999. År 1998 var nämndens budget i balans. Majoriteten har uppenbarligen inte haft förmåga eller vilja att följa sin egen antagna budget hitintills under denna mandatperiod."

 

Bakgrund

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-25 översänt "Anvisningar för nämndernas verksamhetsberättelse för år 2000" samt "Tidplan för anvisningar för bokslut 2000". Kommunfullmäktige tar beslut om bokslut för år 2000 på sammanträde 2001-04-23.

Utbildningsnämnden beslutade 2001-03-01, § 12, att godkänna av förvaltningen upprättat bokslut för år 2000 samt att hänskjuta den politiska beredningen av bokslutsärendet samt fastställande av verksamhetsberättelse till extra nämnd 2001-03-19.

.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-02-20.

 

Tjänstemannaberedning

Föreligger "Verksamhetsberättelse 2000" daterad 2001-03-08. forts.

 

 

 

UN § 24 forts.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet beslutade 2001-03-15, § 26, att hänskjuta ärendet till utbildningsnämndens extra sammanträde 2001-03-19 för kommentarer från de politiska partierna.

Beslutande sammanträde

Un 19/3 Bitr förvaltningschefen redogör för "Verksamhetsberättelse 2000".

Nämndens presidium (ordföranden, vice ordförande, utbildningschef) tillsammans med bitr förvaltningschef och ekonomisekreterare har mellan kl. 13.30-15.00 tidigare i dag, lämnat en redovisning av bokslutet för år 2000 för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 16.15 och 16.30.

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN § 25 Dnr Un 01-33 612

Gemensam gymnasieregion i Stockholms län/Remissvar

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna förvaltningens remissvar, daterat 2001-03-07, till kommunfullmäktige med följande ändring på sidan 2, tredje stycket:

"Norrtälje kommun förbehåller sig rätten att ge elever, som p g a geografiska eller andra skäl väljer utbildningar i t ex Uppsala eller Östhammars kommun, möjlighet att göra det under samma villkor".

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och vänsterpartiet antecknar i särskilt yttrande:

"Vi ställer oss bakom det yttrande som socialdemokraterna och vänsterpartiet gjort i KSL:s skolberedning.

Att endast ha betyg som intagningskriterium är något vi inte ställer upp på utan anser att även närhetsprincipen eller andra kriterier skall gälla.

Att ta bort möjligheten till omval vid en gemensam intagning är bra om ansökningsdatum sätts så att eleven har ett bra underlag för sitt val av gymnasieutbildning.

Vi anser att remistiden för knapp för ett seriöst yttrande. Det saknas konsekvensanalyser på längre sikt, samt vad det skulle innebära att stå utanför det regionala samarbetet. Föräldrar och elever har heller inte kunnat yttra sig i den utsträckning vi önskat.

Slutligen bör framhållas det omöjliga i att genomföra förslaget redan till läsåret 2002/2003.

I övrigt stöder vi förvaltningens remissvar".

Ingrid Landin (mp) antecknar till protokollet att hon stöder centerpartiets, moderata samlingspartiets, folkpartiets och kristdemokraternas förslag.

forts.

 

 

 

 

 

 

UN § 25 forts.

 

Bakgrund

På uppdrag av Kommunförbundet i Stockholms Läns (KSL:s) styrelse påbörjades i september 1999 utredning om möjligheterna att inom Stockholms län bilda en gemensam gymnasieregion inom vilken ungdomar fritt kan välja gymnasieskola. I olika arbetsgrupper har tjänstemän från länets kommuner medverkat i utredningsarbetet.

KSL beslutade 2001-01-11 att sända utredningen på remiss till länets kommuner efter det att skolberedningens slutjusterat ärendet. Kommunens yttrande över intresset att ingå i samverkan enligt utredningens förslag skall vara KSL tillhanda senast 2001-03-31.

Föreligger från kommunstyrelsen 2001-02-07 översänd remiss.

Arbetsutskottet beslutade 2001-02-15, § 20, att remittera ärendet till enhetsråden på skolor med elever i åk 7-9 samt Rodengymnasiets elevråd för yttrande senast 2001-03-15. Remissvar har inkommit från Rodengymnasiets elevråd i skrivelse 2001-03-18.

Arbetsutskottet beslutade även föreslå utbildningsnämnden besluta, föreslå kommunstyrelsen besluta, att delegera till utbildningsnämnden att avge kommunens yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2001-02-22, § 59, att avslå utbildningsnämndens begäran om delegation och att följande tidsschema skall gälla:

Kommunstyrelsen 8 mars 2001 (föredragning av utbildningsnämnden)

Arbetsutskott 22 mars 2001

Extra kommunstyrelse och kommunfullmäktige den 26 mars 2001.

 

Utbildningsnämnden beslutade 2001-03-01, § 15, att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde 2001-03-15 lämna förslag på remissvar samt att efter nämndens beslut vid extra sammanträde 2001-03-19, överlämna remissvaret till kommunfullmäktige.

 

forts.

 

 

 

 

 

 

UN § 25 forts.

Ordföranden, vice ordföranden, utbildningschefen och bitr förvaltningschefen har presenterat förvaltningens förslag till remissvar på kommunstyrelsens sammanträde

2001-03-08.

 

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till remissvar i skrivelse 2001-03-07.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet har 2001-03-15, § 28, behandlat ärendet.

Lars-Erik Jansson (s) och Katrine Mattsson (s) anmälde att de ej deltog i beslutet, men återkommer med förslag till yttrande vid nämndens extra sammanträde 2001-03-19.

Un 19/3 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redoför för förslaget till remisvar.

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 16.45-17.00.

Yrkanden:

Kurt Pettersson (c) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Lars-Erik Jansson (s) –avslag till arbetsutskottets förslag med hänvisning till särskilt yttrande i protokollsanteckning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

_________