Utbildningsnämnden 2001-04-05 

Plats och tid KomVux, Billborgsskolan, Lilla Brogatan 10, Norrtälje, kl.15.15-17.30

Beslutande 
Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.15 Gruppdiskussioner med personal och elever på skolan inkl kaffe
Focusfrågor:
Elevinflytande, arbete/utbildning/
studieplatser på skolor, bibliotek, distans-
studiemöjligheter 
Kl. 15.15-17.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande 
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Raija Engberg, ekonomisekreterare (§§ 26-29)
Margaretha Dalby, sekreterare
Utses att justera Per-Olof Lindell

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2001-04-12, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 26-36
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2001-04-05

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-04-17 anslags nedtagande 2001-05-08 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
REGISTER
Sid

Val av justeringsman och tid för justering 5

Månatlig budgetrapport januari-februari 2001 6

Begäran om anslag för finansiering av högskoleutbildning 7-8

Översyn av policydokumentet 9

Ansökan från Roslagens Högskola AB ang flyttning av resurser från 
industriprogrammet i Hallstavik till mediaprogrammet i Norrtälje 10-11

Beslutsuppföljning 12

Anmälan av delgivningsärenden 13

Anmälan av delegationsärenden 14

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 15

Rapport från arbetsgrupper 16

Kurser och konferenser 17

________

UN § 26

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 2001-04-12, kl. 08.00.

_________UN § 27 Dnr UN 00-34 041

Månatlig budgetrapport januari-februari 2001

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga budgetrapport för januari-februari månad år 2001 till handlingarna samt

att uppdra till förvaltningen, att senast till arbetsutskottets sammanträde 
2001-05-17, i samband med redovisning av tertialuppföljningen, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att hålla budgeten inom ram.

Bakgrund

Budgetutfallet efter två månader är 15,3 %, riktvärdet 16,6 %. 
Prognosen visar på ett överskridande för lärarlöner, elevresor för gymnasiesärskolan och kunskapslyftet. Av den tilldelade budgeten d v s
178 161 tkr, återstår 150 136 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-03-20.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad budgetutfallsprognos i skrivelse 
2001-03-15.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet har 2001-03-15, § 25, behandlat ärendet.

UN 5/4 Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redovisar ärendet.

_________UN § 28 Dnr UN 01-30 600

Begäran om anslag för finansiering av högskoleutbildning

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med 1 415 tkr för år 2001 för att driva pågående högskoleutbildningar på distans vidare och för att utveckla högskoleutbildningar i linje med satsningen på LV3-området som centrum för högre utbildning i Roslagen.

Bakgrund

Utbildningsnämnden har fr o m år 2000 uppdraget att initiera, samordna och administrera de högskoleutbildningar och kvalificerade yrkesutbildningarna i kommunen. Kommunfullmäktige antog ”Policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning i Norrtälje kommun på sammanträde 2000-05-08.

I ramarbetet med budget 2001 äskade nämnden medel både för startad, ej finansierad verksamhet, och planerad högskole- och eftergymnasial utbildning. Resultatet av det fortsatta ram- och budgetarbetet blev att nämnden 2000-12-14 beslutade om budget inom ram ”innebärande att kostnader för NITUS och eventuell sjuksköterskeutbildning ej ingår i ramen.” 

Lars-Erik Jansson och Solveig Persson från den socialdemokratiska gruppen föreslår i skrivelse 2001-02-08 att utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige begär extra anslag om 800 tkr för fortsatt verksamhet med högskolekurser på distans samt för utveckling av verksamheten. Kursutbudet bör noga övervägas och utformas efter efterfrågan och behov.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse daterad 2001-03-15.

forts.


UN § 28 forts.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet har 2001-03-15, § 27, behandlat ärendet.

UN 5/4 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redovisar ärendet och informerar om träff med Karolinska Institutet (KI) 2001-03-30 där bl a finansieringen av den planerade sjuksköterskeutbildningen diskuterades.

_________

UN § 29 Dnr UN 01-55 600

Översyn av policydokumentet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att uppdra till förvaltningen, att i samråd med ordföranden, presentera förslag till revidering av policydokumentet, för att godkännas vid nämndens sammanträde 2001-05-04.

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 1999-05-27, § 65, att fastställa ”Utbildningsnämndens policy 2000”. Revidering av dokumentet har gjorts vid två tillfällen dels 1999-09-30 och dels 2000-01-27.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-03-20.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet beslutade 2001-03-15, § 29, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2001-04-05.
.
UN 5/4 Beslutande sammanträde

Ordföranden redovisar förslag till revidering av policydokumentet.

_________
UN § 30 Dnr UN 00-178 612.20

Ansökan från Roslagens Högskola AB angående flyttning av resurser från industriprogrammet i Hallstavik till mediaprogrammet i Norrtälje

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att medge, att Roslagens Högskola AB kan fördela utbildningsplatser mellan programmen och inom den ram Skolverket beslutat med lokalisering i Norrtälje stad d v s 90 platser totalt, att fritt fördelas inom de tre programmen NV, SP och Media.

Bakgrund

Skolverket beslutade 2000-03-27, att Roslagens Högskola AB (RHAB) är berättigad till bidrag och ställd under statlig tillsyn som fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun. Följande utbildningar godkändes för start läsåret 2001/2002: specialutformade program baserade på Naturvetenskapsprogrammet (NV), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Mediaprogrammet (MP) och Industriprogrammet i Hallstavik. I ansökan anges att RHAB planerar att ta in 30 elever vardera på de tre program som planeras starta i Norrtälje. 

Roslagens Högskola AB begär i skrivelse 2001-03-12, att utbildningsnämnden tillstyrker ansökan att få starta ytterligare en klass på mediaprogrammet i Norrtälje. Som skäl anges sökandebilden, där förstahandssökande på Mediaprogrammet inför starten höstterminen 2001, är 78 elever. Skolverket har tidigare beslutat att intaget får vara 30 elever. Beslut har även tagits av Skolverket att få starta ett industriprogram i Hallstavik med ett intag på 24 elever. Roslagens Högskola har ej för avsikt att starta detta program i Hallstavik utan vill göra en omfördelning av resurserna med ett intag på 54 elever på Mediaprogrammet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse 2001-04-03 att avslå Roslagens AB:s begäran att få utöka antalet utbildningsplatser på det planerade mediaprogrammet i Norrtälje.

forts.UN § 30 forts.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet beslutade 2001-03-15, § 33, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2001-04-05.

UN 5/4 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen har under förmiddagen redovisat ärendet vid gruppsammanträdena.

Sammanträdet ajourneras i tio minuter.

__________UN § 31

Beslutsuppföljning

Interpellation från Lennart Allard (s) till utbildningsnämndens ordförande ang utbildning i svenska som andraspråk (Kommunfullmäktige 1999-12-20, § 302)

Utbildningschefen meddelar att undervisning i svenska som andraspråk påbörjats på Rodengymnasiet.


___________

UN § 32 Dnr UN 01-07 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 2001-03-26.

___________

UN § 33 Dnr UN01-06 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från bitr förvaltningschefen för mars månad.

__________

UN § 34

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar

Under temat ”Norrtälje kommuns regionala roll inom gymnasial och eftergymnasial utbildning”, har ordföranden, utbildningschefen, Åke Enström, gymnasiesärskolan och Agneta Hedberg, Utbildningscentrum redovisat inför kommunfullmäktige i Edsbro bygdegård 2001-03-26.

Ordföranden riktar ett tack till de medverkande som på ett förtjänstfullt sätt lämnade sina redovisningar.


Presidieträff med de ”mjuka nämnderna” d v s barn- och skolnämnden, 
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden
2001-04-02. Vid mötet diskuterades bl a skolavslutningen, ”Ungdomens 
hus” och statliga projektmedel att söka för att minska alkoholanvändningen.

Vice ordföranden rapporterar

* Programråd med representanter för Byggmästarföreningen och Byggnadsarbetarförbundet. Där diskuterades bl a frågor rörande praktikplatser och intaget till byggnadsprogrammet.

_________


UN § 35

Rapport från arbetsgrupper

Arbetsgruppen Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre utveckling redogör för möte 2001-03-09 på Billborgsskolan. Träff med ”Framtidsrådet” är inplanerat till 2001-04-11. Gruppens nästa möte 2001-04-29.

_______

UN § 36

Kurser och konferenser/Återrapport från kurser

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att Ulla Bratt (s) ersätter utbildningschefen vid konferensen ”Nationell konferens om värdegrunden – Samtal om förskolors och skolors demokokratiska uppdrag” i Stockholm 2001-04-25 samt

att anmäla Ulla Bratt (s) till konferensen ”Barnkonventionen – ett nytt sätt att tänka” i Stockholm 2001-04-18.

Bakgrund

Skolverket inbjuder till en reprisering av ”Nationell konferens om värdegrunden – Samtal om förskolors och skolors demokratiska uppdrag” i Stockholm 2001-04-25. Utbildningschefen är tidigare anmäld till konferensen, men kan ej deltaga p g a förhinder.

KSL (Kommunförbundet i Stockholms län) inbjuder till konferensen ”Barnkonventionen – ett nytt sätt att tänka” i Stockholm 2001-04-18, kl. 13.00-17.00. Avgift: 250 kronor. Anmälan senast 2001-04-06.

UN 5/4 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen meddelar att han ej kan deltaga i konferensen på Skolverket 2001-04-25.

Återrapportering 
Christina Frisk (fp) lämnar en utförlig rapport från hennes deltagande i ”Kommunal Skolriksdag 2001” i Älvsjö 2001-03-29—30. Övriga deltagande vid skolriksdagen: Nils Matsson (m), Ingrid Landin (mp), Per-Olof Lindell (s), Catharina Wahlgren (v) och Ulla Bratt (s).
_________