Utbildningsnämnden 2001-05-04 

Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl. 15.30-16.45

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-09.30 Information: Ramar för Budget 2002
(Leif Thurhammar)
Kl. 09.30-12.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.30 Information om mediaprogrammet, rundvandring i lokalerna (lärare och elever) 
Information om distansundervisning vid HS-sektorn samt frågestund (lärare och elever)
Kl. 15.30-16.30 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekreterare (§ 37-40)
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera Per-Olof Lindell

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2001-05-17, kl. 08.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 37-46
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2001-05-04

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-05-18 anslags nedtagande 2001-06-08 

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA 

Närvaro Votering 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 13.00-15.30 Ja Nej 
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x Fr o m kl. 13.30 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Lotta Lindblad-Söderman m x 
Fr o m kl. 14.00 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x 
Catharina Famer-Erdtman s x 

Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
NÄRVAROLISTA 

Närvaro Votering 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid 15.30-16.45 Ja Nej 
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x Tjänstgörande ers 
Lotta Lindblad-Söderman m x 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Tjänstgörande ers 
Ulla Bratt s x 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER
§ Sid

37 Val av justeringsman och tid för justering 5

38 Månatlig budgetrapport 01/03 6-7

39 Uppdragsutbildning vid KomVux 8-9

40 Översyn av policydokumentet 10

Policyuppföljning 11

Anmälan av delgivningsärenden 12

Anmälan av delegationsärenden 13

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 14

Rapport från arbetsgrupper 15

Rapport från förvaltningen 16

_________UN § 37

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2001-05-17, kl. 08.30.

__________

UN § 38 Dnr UN 00-34 041

Månatlig budgetrapport mars 2001

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga budgetrapport för mars månad 2001 till handlingarna.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet antecknar till protokollet:

”Vi vill framföra tveksamhet till redovisad prognos. Förväntat underskott enligt vår mening kommer att uppgå till minst 4 mkr. Detta bör redan nu anmälas till kommunstyrelsen.”

Bakgrund

Budgetutfallet efter tre månader är 26,6 %, riktvärdet är 25.0 %.Prognosen visar ett totalt överskridande med 3,2 mkr, beroende på ökning av lärarlöner (1200 tkr), elevresor för gymnasiesärskolan (400 tkr) Kunskapslyftets återbetalning till staten (1600 tkr). För den ökade kapitaltjänstkostnaden får förvaltningen kompensation med 1556 tkr.
.
Ärendet har behandlats i PAMK 2001-04-23.

Tjänstemannaberednin g

Föreligger budgetutfallsprognos för mars månad 2001 i skrivelse 2001-05-04 med kompletterande kommentarer från rektorerna. Ekonomisekreteraren har under veckorna 16-17 haft träffar med samtliga rektorer.

Politisk beredning

Au 19/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-19, § 36, att tacka för rapporten samt att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2001-05-04 komplettera prognosen med kommentarer från rektorerna.


UN § 38 forts.

UN 4/5 Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för prognosen. 
__________

UN § 39 Dnr UN 99-231 612.70

Uppdragsutbildning vid KomVux

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till KomVux och gymnasieskolan i Norrtälje kommun att i enlighet med Förordningen om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet (SFS 1992:395) utveckla och genomföra uppdragsutbildningar i samarbete med Utbildningscentrum

att rektor för Utbildningscentrum har det övergripande ansvaret för uppdragsutbildning i Norrtälje kommun, vilket dels innebär att förfrågningsunderlag som lämnas direkt till KomVux eller gymnasieskolan skall samordnas med Utbildningscentrum och dels att anbud endast kan lämnas i samråd med uppdragsutbildningen vid Utbildningscentrum

att uppdra till Utbildningsförvaltningen att tillsammans med rektorerna inom förvaltningen ta fram väl fungerande rutiner för samarbetet mellan uppdragsutbildningen vid Utbildningscentrum, KomVux och gymnasieskolan.

Bakgrund

I utbildningsnämndens policy slogs det redan år 1999 fast att ge KomVux möjlighet att bedriva uppdragsutbildning inom ramen för uppdragsutbildningen vid Utbildningscentrum. Med anledning av detta lämnade projektledaren för Kunskapslyftet förslag på organisation och arbetsrutiner.

Arbetsutskottet beslutade 1999-10-14, § 151, att tacka för rapporten samt att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 1999-11-04.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens föreslår i skrivelse 2001-04-18 forts

.
UN § 39 forts.

att uppdra till KomVux och gymnasieskolan i Norrtälje kommun att i enlighet med Förordningen om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet (SFS 1992:395) utveckla och genomföra uppdragsutbildningar i samarbete med Utbildningscentrum

att rektor för Utbildningscentrum har det övergripande ansvaret för uppdragsutbildning i Norrtälje kommun, vilket dels innebär att förfrågningsunderlag som lämnas direkt till KomVux eller gymnasieskolan skall samordnas med Utbildningscentrum och dels att anbud endast kan lämnas efter kontakt med uppdragsutbildningen vid Utbildningscentrum

att uppdra till Utbildningsförvaltningen att tillsammans med rektorerna inom förvaltningen ta fram väl fungerande rutiner för samarbetet mellan uppdragsutbildningen vid Utbildningscentrum, KomVux och gymnasieskolan.

Politisk beredning

Au 19/4 Arbetsutskottet har 2001-04-19, § 37, behandlat ärendet.

UN 4/5 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för ärendet.

_______

UN § 40 Dnr UN 01-55 600

Översyn av policydokumentet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att återremittera ärendet till förvaltningen för revidering av dokumentet för att därefter godkännas på nämndens sammanträde 2001-06-07.

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 1999-05-27, § 65, att fastställa ”Utbildningsnämndens policy 2000”. Revidering av dokumentet har gjorts vid två tillfällen dels 1999-09-30 och dels 2000-01-27.

Ärendet har behandlat i PAMK 2001-03-20.

Politisk beredning

UN 5/4 Utbildningsnämnden beslutade 2001-04-05, § 29, att uppdra till förvaltningen, att i samråd med ordföranden, presentera förlag till revidering av policydokumentet, för att godkännas vid nämndens sammanträde 2001-05-04.
.
UN 4/5 Beslutande sammanträde

Ordföranden redovisar förslag till revidering av policydokumentet.

_________


UN § 41

Policyuppföljning

Enligt ”Utbildningsnämndens policy 2000” skall ökad valfrihet för elever erhållas genom bl a gymnasial distansutbildning.

Lärarna Charlie Ländin, Hans Berlin, Per Stjärnegård och Mona Nyberg (arbetsgruppen för planering av distansundervisning vid Rodengymnasiets HS-sektor) informerar nämnden om arbetet med undervisning på distans som på allvar påbörjas till höstterminen. Eleverna har redan fått prova på hur det är att jobba på distans i bl a ekonomiämnet. Tanken är att samtliga elever som går de humanistiska-samhällsvetenskapliga och ekonomiska programmen ska vara igång under kommande termin. En dag i veckan ska eleverna kunna arbeta hemifrån.

_________

UN § 42 Dnr UN 01-17 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 2001-04-19.

_________

UN § 43 Dnr UN 01-06 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna:

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från utbildningschefen och bitr förvaltningschefen.

________

UN § 44

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Kurt Petterssons (c) och Per-Olof Lindells (s) träff med representanter från Lärarnas Riksförbund (LR) vid Rodengymnasiets HS-sektor 2001-04-25 där bl a diskuterades marknadsföringsfrågor, rekrytering av elever inför höstterminen, rektors ansvar och sponsring.

Budgetkonferens ”Dialog 2002-2004”på Bergby gård 2001-04-03- -02.

Temat för dag 1 var ”Barn- och ungdomar”, där bl a Barbro Simonsdotter-Goldinger var föreläsare. Förvaltningscheferna Yvonne Nilzon, Gösta Högberg, Mats Tengdelius och Nils-Gunnar Bergander redogjorde för elevernas situation under rubriken ”Barn och ungdomar i Norrtälje kommun”.

Temat för dag 2 var ”Den goda arbetsgivaren” där bl a extern föreläsare från Kommunförbundet deltog.

Under rubriken ”Verksamhet och ramar 2002 – viktiga förutsättningar och ramar” fick varje förvaltning uttala sina åsikter över förslag till ramar för år 2002.
__________

UN § 45

Rapport från arbetsgrupper

Christina Frisk (fp) sammankallande till arbetsgruppen ”Övergång grund- 
och gymnasieskola” rapporterar från möte 2001-04-26. Gruppen har 
utökats med två politiker från Barn- och skolnämnden och distriktscheferna 
Per Jangen och Iréne Hjalmarsson-Rosén. Nästa träff med gruppen blir i 
september då en uppföljning görs av de frågor som diskuterats.

Lars-Erik Jansson (s) sammankallande till arbetsgruppen 
”Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre utveckling” meddelar att 
gruppen träffats 2001-03-09. Nästa träff blir på KomVux 2001-06-01. 


_________ 

UN § 46

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Förhandlingar har pågått under förmiddagen med bl a ombudmannen betr lärarnas skolutvecklingsavtal där bla kompetensutvecklingsfrågor diskuterades.

Skolverket kommer att bistå Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen med utvecklingsinsatser under våren.

Förslag till ny ledningsorganisation vid Utbildningsförvaltningen behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2001-05-17. Tre tjänster har utannonserats, dels två rektorer till KomVux och en ny tjänst som utvecklingschef för högskole- och eftergymnasial utbildning. Sista ansökningsdag är 2001-05-18.

Riksidrottsförbundet har översänt remiss ang dimensioneringen av riksidrottsgymnasieverksamheten 2002-2005. Norrtälje och Hagfors kommuner har ansökt att få starta speedwaygymnasium. SF (Specialidrottsförbundet) ställer sig ej bakom en etablering, med anledning av för få utövare. 

_________