Utbildningsnämnden 010607

Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 15.00-17.30

Beslutande Se närvarolista


Program:
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl.12.00-13.15 Lunch
Kl.13.15-14.30 Förvaltningsinformation:
Utbildningsförvaltningens ledningsorganisation
Estetiskt program
Utvecklingsavtalet 
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-17.30 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekreterare (§ 47-49)
Kjell Johansson, konsult, Ledningskontoret (§ 47-49)
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2001-06-19, kl. 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 47-66
Margaretha Dalby 

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson 

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2001-06-07

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-06-20 anslags nedtagande 2001-07-11

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 13.15-15.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

x

Elisabeth Lewerentz

m

x

Kurt Pettersson

c

x

Eva Olander

c

x

Stig Saverstam

kd

x

Christina Frisk

fp

x

Lars- Erik Jansson

s

x

Solveig Persson

s

x

Katrine Mattsson

s

x

Per- Olof Lindell

s

x

Catarina Wahlgren

v

x

ERSÄTTARE:

Tomas Engerdahl

m

x

Lotta Lindblad-Söderman

m

x

Marie Karlsson

c

x

Carl Johan Håkansson

c

x

Bennit Jennerstål

kd

x

Bo Liljegren

fp

x

Peter Dahlberg-Wilandh

s

x

Ulla Bratt

s

x

Catharina Famer-Erdtman

s

x

Conny Lindén

s

x

Ingrid Landin

mp

x

Totalt ledamöter:

N

Ja

F

Nej

Avst

NÄRVAROLISTA

Närvaro

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 15.00-17.30

Ja

Nej

Nils Matsson

m

x

Elisabeth Lewerentz

m

x

Kurt Pettersson

c

x

Eva Olander

c

x

Stig Saverstam

kd

x

Christina Frisk

fp

x

Lars- Erik Jansson

s

x

Solveig Persson

s

x

Katrine Mattsson

s

x

Tom kl. 16.45 (§ 61)

Per- Olof Lindell

s

x

Catarina Wahlgren

v

x

ERSÄTTARE:

Tomas Engerdahl

m

x

Tjänstgörande ers tom 17.00

Lotta Lindblad-Söderman

m

x

Tjänstgörande ers fr om 17.00

Marie Karlsson

c

x

Carl Johan Håkansson

c

x

Bennit Jennerstål

kd

x

Tjänstgörande ersättare

Bo Liljegren

fp

x

Peter Dahlberg-Wilandh

s

x

Tjänstgörande ersättare

Ulla Bratt

s

x

Tjänstgörande ersättare

Catharina Famer-Erdtman

s

x

Tjänstgörande ers from 16.45

Conny Lindén

s

x

Ingrid Landin

mp

x

Totalt ledamöter:

N

Ja

F

Nej

Avst
REGISTER
§ Sid

47 Val av justeringsman och tid för justering 6

48 Tertialrapport, första tertialen 2001 7-9

49 Ramar för Budget 2002 10-11

50 Motion ang införande av en schemalagd friskvårdstimme i veckan för 
eleverna i kommunens grundskolor och gymnasium 12-13

51 Jämställdhetsplan för Utbildningsförvaltningen (Revidering av 1997 års plan) 14-15

52 Utbildningsförvaltningens ledningsorganisation 16-17

53 Tillsättning av utvecklingschef vid Utbildningscentrum 18

54 Tillsättning av två rektorstjänster vid KomVux 19

55 Remiss/Detaljplan för Gördelmakaren 2 i Norrtälje stad 20

56 Remiss/Planprogram för kv Flygfyren och Flygspanaren med angränsande 
gator och mark (del av Tälje 4:60 mm) 21-22

57 Remiss/Motion ang behovet av dietist i Norrtälje kommun 23

58 Lokal styrelse med elevmajoritet i Hallstavik (förlängning av försöksperioden) 24-25

59 Fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och barnomsorg 26-27

60 Översyn av policydokumentet 28

61 Beslutsuppföljning/Avrapportering av uppföljnings- och utvärderingsplan 29
- fokusgrupper
- avhopp från studier
- elevtalförändringar Rodengymnasiet lå 00/01
- frånvarorapportering Rodengymnasiet
62 Anmälan av delgivningsärenden 30

63 Anmälan av delegationsärenden 31

64 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 32

65 Rapport från förvaltningen 33

66 Tack och Trevlig sommar 34

_________

UN § 47

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2001-06-19, kl. 16.00

__________UN § 48 Dnr UN 00-34 041

Tertialrapport, första tertialen 2001

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott för år 2001 med totalt 800 tkr. Om lägre belopp än 1 680 tkr skall återbetalas till staten (Kunskapslyftet), minskas det beräknade underskottet.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Kommunstyrelsen antog på sammanträde 2001-02-01, § 21, av Ledningskontoret upprättad "Planering och uppföljning under 2001 på väg mot år 2002-2004", daterad 2001-1-23. Enligt tidsplanen skall tertialuppföljning 1, inlämnas till Ledningskontoret senast 2001-05-16, tertialrapport 2 skall inlämnas 2001-10-01. Kommunfullmäktige behandlar tertialuppföljning 1 på sammanträde 2001-08-27.

Utbildningsnämnden beslutade 2001-04-05, § 27, att uppdra till förvaltningen, att senast till arbetsutskottets sammanträde 2001-05-17, i samband med tertialuppföljningen, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att hålla budgeten inom ram.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-05-22.

Tjänstemannabredning

Föreligger av förvaltningen upprättad "Driftbudgetuppföljning och investeringsuppföljning, första tertialen 2001". Rapporten visar på en avvikelse på -3,4 mkr på driftbudgeten. Utfall 37,0%, riktpunkt 33,3 %. 

forts.
UN § 48 forts.

Specifikation på större avvikelser
Löneökningar, lärarpersonal - 1 200 tkr
Elevresor för gymnasiesärelever - 400 tkr
Kunskapslyftets återbetalning till staten - 1 600 tkr
Övriga gemensamma verksamheter - 200 tkr.

Förvaltningen har till kommunledningskontoret lämnat rapport om nämndens nettoutfall med årsprognos per 2001-04-30.

Förvaltningens föreslår i skrivelse 2001-06-04 att nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott för år 2001 med totalt 800 tkr. Om lägre belopp än 1 680 tkr skall återbetalas till staten (Kunskapslyftet), minskas det beräknade underskottet.

att uppdra till Utbildningsförvaltningen att:
· genomföra nödvändiga rationaliseringar och en översyn av organisationen 
inför höstterminen 2001
· planera ökad samåkning för att sänka kostnaderna för elevresor inom 
gymnasiesärskolan
· se över personalkostnaderna inom Utbildningsförvaltningen i samband med Utbildningskontorets omorganisation
· att inleda överläggningar med Socialnämnden för att få ökad ekonomisk
täckning för SFI-undervisningen år 2001
· med hänvisning till antalet elever i kursgrupperna, se över kursutbudet inom KomVux i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik inför höstterminen 2001.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet beslutade 2001-05-17, § 46, att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 2001-06-07, ta fram detaljerat förslag på åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.
Per-Olof Lindell (s) och Solveig Persson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att till kommunstyrelsen anmäla befarat överskidande med minst 4 mkr, samt begäran om tilläggsanslag.

forts.


UN § 48 forts.

UN 7/6 Beslutande sammanträde

Konsult Kjell Johansson och ekonomisekreteraren redogör för tertialrapporten.

Sammanträdet ajourneras i fem minuter.

Yrkanden:

Kurt Pettersson (c) - bifall till förvaltningens första att-sats
att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott för år 2001 med totalt 800 tkr. Om lägre belopp än 1 680 tkr skall återbetalas, minskas det beräknade underskottet

Lars-Erik Jansson (s) med instämmande av Per-Olof Lindell (s)
- att till kommunstyrelsen anmäla befarat överskridande med minst 4 mkr, samt med begäran om tilläggsanslag,
- att undervisningen vid KomVux skall förbli lokaliserad även till Rimbo 
och Hallstavik

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag (första att-satsen).

________

UN § 49 Dnr UN 01-98 041

Ramar för Budget 2002

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för rapporten.

Reservation:

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt förslag till ramar för Budget 2002. Utbildningsnämnden tilldelas en ram på 189 281 tkr. Sista dag för förvaltningar att lämna synpunkter på ramarna till Ledningskontoret var 
2001-05-09. Kommunfullmäktige tar beslut om ramar 2001-06-25.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-05-22.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande 2001-05-09 att utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över ramförslag för år 2002 innebärande att kommunstyrelsen föreslås justera nämndens nettoram till 
193 281 tkr. Yttrandet har 2001-05-09 översänt till Ledningskontoret.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet beslutade 2001-05-17, § 47, föreslå utbildningsnämnden besluta att tacka för rapporten.
Per-Olof Lindell (s) och Solveig Persson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över ramförslag för år 2002 innebärande att kommunstyrelsen föreslås justera nämndens nettoram till 193 281 tkr.

forts.


UN § 49 forts.

UN 7/6 Beslutande sammanträde

Konsult Kjell Johansson och ekonomisekreteraren redovisar ärendet.

Yrkanden:

Kurt Pettersson (c)
- enligt arbetsutskottets förslag, - att tacka för rapporten

Lars-Erik Jansson (s) och Per-Olof Lindell (s) 
- att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över ramförslag för år 
2002 innebärande att kommunstyrelsen föreslås justera nämndens nettoram 
till 193 281 tkr.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________

UN § 50 Dnr UN 01-49 773

Motion ang införande av en schemalagd friskvårdstimme i veckan för eleverna i kommunens grundskolor och gymnasium

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla motionen samt

att överlämna Barn- och skolförvaltningens och Utbildningsförvaltningens gemensamma yttrande över motionen som sitt eget.

Bakgrund

Kommunkansliets kansli har i remiss 2001-02-28 översänt "Motion ang införande av en schemalagd friskvårdstimme i veckan för elever i kommunernas grundskolor och gymnasium" från Per Lodenius (c) och Tommy Lundqvist (c). Remissen är även översänd till Barn- och skolnämnden.
Yttrandet skall vara kansliet tillhanda senast 2001-04-09.

Arbetsutskottet beslutade 2001-03-15, § 30, att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2001-04-19 och att beslut tas i nämnden 
2001-05-04, att hos kommunstyrelsens kansli begära förlängd remisstid till 2001-05-11 och att remissvaret lämnas i samråd med Barn- och skolnämnden

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-19, § 38, att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2001-05-17 för att därefter ta beslut på nämndens sammanträde 2001-06-07, att hos kommunkansliet begära förlängd remisstid.

Kommunkansliet har i skrivelse 2001-05-04 beviljat utbildningsnämnden förlängd remistid till 2001-06-29.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-05-22.
forts.


UN § 50 forts.

Tjänstemannaberedning 

Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen föreslår i gemensamt yttrande 2001-05-15 
att bifalla motionen samt att som svar på rubricerad motion avge yttrandet i enlighet med skrivelsen.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har 2001-05-17, § 48, behandlat ärendet.

__________

UN § 51 Dnr UN 01-22 026

Jämställdhetsplan för Utbildningsförvaltningen (Revidering av 1997 års plan)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att anta jämställdhetsplan för Utbildningsförvaltningen samt

att uppdra till förvaltningen att komplettera "Utbildningsnämndens uppföljnings- och utvärderingsplan" med tidpunkt för årlig översyn av förvaltningens jämställdhetsplan.

Bakgrund

Utbildningsnämnden antog "Arbetsmiljöplan för Utbildningsförvaltningen" 1997-09-25, § 92, där även jämställdhetsplanen ingick. Enligt "Utbildningsnämndens uppföljning- och utvärderingsplan" skall uppföljning av de sektorsvisa arbetsmiljö- resp jämställdhetsplanerna avrapporteras till nämnden 010315.

Arbetsutskottet beslutade 2001-03-15, § 32, att uppdra till förvaltningen, att till arbetsutskottets sammanträde 2001-04-19, lämna förslag på ny jämställdhetsplan för Utbildningsförvaltningen.

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-19, § 39, att tacka för informationen samt att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2001-05-17.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 
2001-04-23.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättat förslag till ny jämställdhetsplan daterad 2001-04-19. forts.

UN § 51 forts.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har 2001-05-17, § 49, behandlat ärendet.

UN 7/6 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet. Jämställdhetsplanen kommer fortsättningsvis att revideras årligen.

Ingrid Landin (mp), Katrine Mattsson (s), Christina Frisk (fp) och Nils Matsson (m) yttrar sig över planen.

_________

UN § 52 Dnr UN 01-94 001

Utbildningsförvaltningens ledningsorganisation

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att fr o m 2001-07-01 införa en ny ledningsorganisation inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan vilket innebär att

· KomVux leds av tre rektorer, varav en är komvuxsamordnare
· Rodengymnasiet leds av tre rektorer och en administrativ chef/rektor, varav en är gymnasiesamordnare
· Utbildningscentrum leds av en rektor på minst 50% för gymnasieutbildningarna bygg- och fordonsprogrammet samt en utvecklingschef med ansvar för uppdragsutbildningen samt högskole- och eftergymnasiala utbildningar
· Häverögymnasiet leds av en rektor på 25% av heltid

att uppdra till utbildningschefen att vidta åtgärder för att genomföra den föreslagna organisationsförändringen.

Bakgrund

I samband med utbildningsnämndens beslut om budget 2000-06-15 var en av förutsättningarna att en prefekt skulle tillsättas på Rodengymnasiet. Arbetsutskottet förtydligade sedan detta genom att muntligt ge utbildningschefen i uppdrag att se över ledningsorganisationen inom Utbildningsförvaltningen. Uppdraget var att ge KomVux, Rodengymnasiet, Häverögymnasiet och Utbildningscentrum förutsättningar att hantera ett nytt sätt att fördela resurser, skapa ökad samverkan mellan sektorer, skolor och skolformer samt att ge bättre möjligheter för skolorna att profilera och marknadsföra sig i den ökande konkurrensen från bl a friskolor, utbildningsföretag, studieförbund och folkhögskolor. forts.
UN § 52 forts.

Arbetsutskottet beslutade 2001-04-19, § 41, att återremittera ärendet till utbildningschefen för kompletteringar och att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2001-05-17. 

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-05-22.

Föreligger yttrande från Sveriges Skolledarförbund i skivelse 2001-05-15 där lokalavdelningen i Norrtälje anför att de principiellt inte har något att invända mot utformningen av organisationsförslaget. 

Förbundet vill dock framhålla, att målet "skapa utrymme för rektor att vara chef och leda det pedagogiska arbetet" enligt förbundets uppfattning inte möjliggörs genom det framlagda förslaget, speciellt vad avser Rodengymnasiet. Något resurstillskott eller påtaglig reduktion av arbetsuppgifter vid oförändrad bemanning föreligger inte - snarare riskerar situationen att bli den motsatta. Det är enligt förbundets uppfattning synnerligen olyckligt i ett läge då rektorernas arbetsbelastning ändå är bekymmersamt hög.

Tjänstemannaberedning

Föreligger utbildningschefens förslag till beslut i skrivelse daterad 
2001-04-23.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har 2001-05-17, § 51, behandlat ärendet. 

UN 7/6 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för förslag till ny ledningsorganisation.
_________


UN § 53 Dnr UN 01-97 023

Tillsättning av tjänst som utvecklingschef vid Utbildningscentrum

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att delegera till arbetsutskottet, att vid sammanträde 2001-06-19, fatta beslut om tillsättning av tjänst som utvecklingschef vid Utbildningscentrum.

Bakgrund

Norrtälje kommun har som mål att arbeta för att fler högskole- och eftergymnasiala utbildningar lokaliseras till kommunen för att bidra till både höjd kompetensnivå, ökad konkurrenskraft och fler arbetstillfällen. Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-06-07 föreslagit kommunfullmäktige bevilja utbildningsnämnden 1,4 mkr för utveckling av högskolelutbildningar i kommunen. Tilldelade medel kommer bl a att finansiera en ny tjänst som utvecklingschef för högskoleutbildningar förlagda till LV3.

Inom ansökningstidens utgång 2001-05-18 har 14 ansökningar inkommit. Efter ansökningstidens utgång, två ansökningar.

Intervjuer har genomförts på Utbildningscentrum 2001-05-28 - - 29 med fyra sökanden. Intervjugrupperna har bestått av tjänstemän/politiker, fackliga representanter och en elevgrupp. Avstämning mellan intervjugrupperna har skett 2001-05-31.

Ärendet har behandlat i PAMK 2001-05-22.

Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för ärendet.

_________

UN § 54 Dnr UN 01-97 023

Tillsättning av två rektorstjänster vid KomVux 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att delegera till arbetsutskottet, att vid sammanträde 2001-06-19, fatta beslut om tillsättning två tjänster som rektor vid KomVux.

Bakgrund

KomVux i Norrtälje omfattar grundläggande och gymnasial utbildning i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Kunskapslyftet kommer fr o m 2001-07-01 vara integrerat i KomVux, som därmed får ansvar för samverkan med externa utbildare, vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen i kommunen.

Ledningen vid KomVux kommer att bestå av tre rektorer, varav två av dessa tjänster har utannonserats. Inom ansökningstiden utgång 2001-05-18 har 10 ansökningar inkommit. Efter ansökningstiden utgång, en ansökan.

Intervjuer har genomförts på Utbildningscentrum 2001-05-28- - 29 med fem sökanden. Intervjugrupperna har bestått av tjänstemän/politiker, fackliga representanter och en elevgrupp. Avstämning mellan intervjugrupperna har skett 2001-05-31. Ytterligare två personer har intervjuats 2001-06-06.

Ärendet har behandlat i PAMK 2001-05-22.

Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för ärendet.

________

UN § 55 Dnr UN 01-84 214

Remiss/Detaljplan för Gördelmakaren 2 i Norrtälje stad 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar: 

att anta förvaltningens remissvar, daterat 2001-05-16, som sitt eget.

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har översänt förslag till detaljplan för Gördelmakaren 2 (Sporronghuset) i Norrtälje stad i skrivelse 2001-04-18. Detaljplanen handläggs med s k enkelt planförfarande, varför detta är enda gången nämnden bereds tillfälle att yttra sig. Yttrandet skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast 2001-06-01.

Planförslaget syftar primärt till att i detaljplan befästa sådana redan pågående handels- och kontorsverksamheter inom fastigheten , vilket tidigare, i avvaktan på ny detaljplan endast kunnat beviljats som bygglov för tillfälliga åtgärder. 

Utbildningsnämndens verksamhet berörs endast marginellt. Två aspekter kan beröra nämnden, dels etablering av friskola (Roslagens Högskola AB) i kontorsdelen av byggnaden och dels om verksamheten inom planområdet skulle påverka Rodengymnasiets utfart.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens anför i sitt förslag till remissvar i skrivelse 2001-05-16 att betr etableringen av friskola bör utemiljön beaktas samt att betr verksamheten inom planområdet bör man försäkra sig om att den ökade trafiken inte försvårar en lösning av utfartsfrågan vid Rodengymnasiet antingen i befintligt läge eller i ett nytt , sydligare läge.

Au 17/5 Arbetsutskottet har 2001-05-17, § 53, behandlat ärendet.

_________

UN § 56 Dnr UN 01-89 214

Remiss/Planprogram för kv Flygfyren och Flygspanaren med angränsande gator och mark (del av Tälje 4:60 mm)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att anta förvaltningens remissvar, daterat 2001-05-16, som sitt eget.

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har översänt planprogram för kv Flygfyren med angränsande gator och mark (del av Tälje 4:60 mm) i skrivelse 2001-04-25. Yttrandet skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast 2001-06-01.

Norrtälje kommun och Norrtälje Byggmarknad AB har i maj 2000 tecknat ett markanvisningsavtal rörande planering och byggande av ett byggvaruhus på 
10 000 kvm stort område, beläget närmast öster om fastigheterna 8 och 9 i kv Flygspanaren.

Berörda sakägare och andra intresserade skall kunna bidra med synpunkter i ett så tidigt skede, att kommunen i den efterföljande detaljplaneringen skall kunna beakta dessa innan avgörande ställningstagande förberetts.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anför i föreliggande yttrande i skrivelse 2001-05-15 att planprogrammet ej berör utbildningsnämndens verksamhet och har således inget att erinra mot programmet. Nämnden finner det dock positivt att ett förslag till gång- och cykelväg redovisas separat från den skrymmande trafiken till byggmarknaden eftersom den torde vara skolväg för elever boende inom Flygfältets västra del.

forts.UN § 56 forts.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har 2001-05-17, § 53, behandlat ärendet.

__________

UN § 57 Dnr UN 01-82 773

Remiss/Motion ang behovet av dietist i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla motionen samt att

att anta kostchefens yttrande över motionen, daterad 2001-04-26, som sitt eget.

Bakgrund

Kommunkansliet har översänt rubricerad remiss, daterad 2001-04-11, för yttrande senast 2001-08-01.

I motionen föreslår Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) att kommunen anställer en dietist. Behov anses föreligga eftersom det nu finns klara belägg för att diabetes ökar bland barn, ungdomar och äldre och att detta har att göra med våra kostvanor. T ex har viktökning bland barn och ungdomar ökat över genomsnittet.

Landstinget har en dietist anställd som kommunen tidigare kunnat konsultera, men hennes tid räcker inte längre till att serva både landsting och kommun.

Tjänstemannaberedning

Föreligger från kostchef Lena Nordström, Rodengymnasiet, yttrande över remissen i skrivelse 2001-04-26. Kostchefen ställer sig helt bakom motionen, att ett stort behov föreligger att en dietist anställes i kommunen.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-04-27 att nämnden beslutar att anta kostchefens yttrande över motionen som sitt eget samt att yrka bifall till motionen.

Au 17/5 Arbetsutskottet har 2001-05-17, § 55, behandlat ärendet.
__________

UN § 58 Dnr UN 01-56 612

Lokal styrelse med elevmajoritet i Hallstavik (förlängning av försöksperioden)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att förlänga försöksverksamheten med lokal styrelse med elevmajoritet i Hallstavik tills vidare, dock längst till 2003-06-30 samt

att uppföljningen av verksamheten förs in i "Utbildningsnämndens uppföljnings- och utvärderingsplan" att utvärderas under hösten 2001 och därefter årligen.

Bakgrund

Regeringen har 2001-03-29 beslutat att försöksverksamheten med lokala styrelser skall förlängas i två år. Försöksverksamheten skulle egentligen ha avslutats 2001-06-30, men regeringen vill ha ett mer omfattande underlag, innan man kan ta ställning till verksamhetens framtid. Sedan 1997 pågår försöksverksamhet med elevmajoritet i 40 gymnasieskolor och i kommunal vuxenutbildning. Sedan vårterminen 2000 pågår försöksverksamheten vid Häverögymnasiet och KomVux i Hallstavik.

Ärendet har behandlat i PAMK 2001-05-22.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-05-16 att nämnden beslutar att utvärdering av försöket med lokal styrelse med elevmajoritet vid Häveröenheten skall genomföras under hösten 2001.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har 2001-05-17, § 56, behandlat ärendet.

forts.UN § 58 forts.

UN 7/6 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet. Efter utvärderingen av verksamheten under hösten 2001 kommer eventuellt lokal styrelse med elevmajoritet införas på Rodengymnasiet, under förutsättning att intresse finns från eleverna. Eleverna bör då få tillgodoräkna sig kurspoäng för sitt deltagande i styrelsearbetet samt i övriga aktiviteter med koppling till elevinflytande.

__________


UN § 59 Dnr UN 01-107 047

Fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och barnomsorg

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att rubricerade statsbidrag för läsåret 2001/2002 uppgående till högst 6 302 tkr, i sin helhet fördelas inom Barn- och skolförvaltningen.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att införa ett särskilt statsbidrag riktat till skolsektorn för att öka personaltätheten. Bidraget är avsett att förbättra skolans resultat i förhållande till mål uttryckta i läroplaner och kursplaner, genom att mer personal tillförs skolor och fritidshem.

För Norrtäljes del är följande bidragsbelopp framräknade:

2001/2002 6 302 tkr
2002/2003 12 615 tkr
2003/2004 18 929 tkr
2004/2005 25 242 tkr
2005/2006 31 556 tkr
Ht 2006 15 773 tkr

Bidraget är riktat till elever i åldrarna 6-18 år och skall, såvitt inte annat överenskommits inom kommunen, fördelas mellan nämnderna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2001-05-16.

forts.UN § 59 forts.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har 2001-05-17, § 57, behandlat ärendet.

__________

UN § 60 Dnr UN 01-55 600

Översyn av policydokumentet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anta reviderat policydokument för Utbildningsförvaltningen daterat 
2001-05-27.

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 1999-05-27, § 65, att fastställa "Utbildningsnämndens policy 2000". Revidering av dokumentet har gjorts vid två tillfällen dels 1999-09-30 och dels 2000-01-27.

Ärendet har behandlat i PAMK 2001-03-20.

Utbildningsnämnden beslutade 2001-04-05, § 29, att uppdra till förvaltningen, att i samråd med ordföranden, presentera förlag till revidering av policydokumentet, för att godkännas vid nämndens sammanträde 2001-05-04.
Utbildningsnämnden beslutade 2001-05-04, § 40, att återremittera ärendet till förvaltningen för revidering av dokumentet för att därefter godkännas på nämndens sammanträde 2001-06-07. 

UN 7/6 Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för den nya formuleringen under rubriken "1. Förnyelse 1.3 (3) samt "7. Miljö (7:1).

__________

UN § 61 Dnr 01-21 600

Beslutsuppföljning/Avrapportering enligt uppföljnings- och utvärderingsplanen

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för rapporterna.

Bakgrund

Utbildningsnämnden antog av förvaltningen upprättad "Uppföljnings- och utvärderingsplan" vid sammanträde 2001-03-01, § 14. Förvaltningen fick även i uppdrag att enligt planen lämna avrapporteringar till nämnden och att uppföljningsresultaten skall vara könsrelaterade där så är möjligt.

Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redovisar följande punkter enligt uppföljnings- och utvärderingsplanen:
· focusgrupper (Utbildningscentrum)
· avhopp från studier
· elevtalsförändringar vid Rodengymnasiet lå 00/01
· frånvarorapportering vid Rodengymnasiet

_________

UN § 62 Dnr UN 01-17 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 2001-05-28.

_________

UN § 63 Dnr UN 01-06 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från rektor vid KomVux i Hallstavik.

________

UN § 64

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Två interpellationer har inkommit till ordföranden att besvara på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-25:
· Interpellation från Bridget Wedberg (mp) ang utvecklingen av estetiska 
programmets samarbete med bl a Väddö folkhögskola
· Interpellation från Elisabeth Björk (s) ang förändringar av den yttre 
miljön vid Rodengymnasiet

Träff med Norrtälje Tennisklubbs nye tränare och Erik Sagrén, Rodengymnasiet ang ev start av tennisgymnasium.

Styrelsen för NITUS har till Näringsdepartementet, statsrådet Ulrica Messing, ingivit en skrivelse 2001-05-21 om statliga medel för att täcka uppkomna lokala kostnader för högskoleutbildningar. Skrivelsen har för Norrtälje kommuns räkning undertecknats av kommunalrådet Bengt Ericsson och utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson.

Presidieträff med de "mjuka nämnderna" 2001-06-05 på Barn- och skolförvaltningen. Utbildningsnämnden är värd för nästa träff i september då kommer bl a "Alkohol. tobak och folkhälsa" att diskuteras. Ulla Bratt, sammankallande för nämndens arbetsgrupp för dessa frågor och representanter från Närpolisen i Norrtälje kommer även att närvara.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet. Huvuduppgiften är att bl a att belysa frågor om den offentliga sektorns effektivitet och produktivitet. Enligt ESO-rapporten, där kommittén har satt betyg på gymnasieskolorna i länet, kom Rodengymnasiet på en hedrande11:e plats av länets 66 gymnasieskolor.
__________

UN § 65

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Möte med investeringsgruppen 2001-05-23 där bl a diskuterades
· Ombyggnad av Rodengymnasiets aula inför starten av estetiskt program 
hösten 2002

· Lokalanvändningen vid Jungfrun 3/Utbildningscentrum. Lokalerna sägs 
upp och verksamheten flyttas ut från lokalerna till LV3 under januari 
2002. Ingen vidare inflyttning av utbildningsverksamhet får ske i avvaktan 
på beslut rörandeLättmetallverkens utbyggnad.

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

* Förstahandssökande till gymnasieskolan läsåret 2001/2002. Antalet sökande till Rodengymnasiet (inkl Häveröprogrammet) uppgick per 31/1 
till 474 elever, efter omvalsperioden har en ökning skett till totalt 542 
elever, d v s en ökning med 68 elever.

* Traineeprojektet kommer igång till hösten med 10 elever, fördelade på 8 
elever från Häverögymnasiet och 2 elever från Norrtälje. Projektet är ett samarbete mellan arbetsliv och skola. Eleverna kommer under tredje läsåret att vara en dag ute på ett företag som de själva väljer. Eleverna garanteras därefter arbete på företaget under ett års tid. 

* Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har sökt om 
medel ur Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra en 
verksamhets- och kompetensanalys för alla enheter och medarbetare. 
Projektet avser att i första hand genomföras under två år fr o m augusti 
2001. Tjänsten som projektledare har utannonserats med sista 
ansökningsdag 2001-06-20.

_________

UN § 66

Tack och Trevlig sommar

Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka alla i nämnden för ett gott samarbete under första halvåret och tillönskar samtliga en riktig skön sommarledighet. Han tackar därefter sekreteraren, som dessutom får en vacker sommarbukett samt hela förvaltningen som utför sitt arbete på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Vice ordförande