Utbildningsnämnden 01 08 30

Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje
kl. 08.30-16.45
Beslutande 
Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe
Kl. 09.00-10.00 Föredragning av förvaltningsskrivelse för budget
år 2002
Kl. 10.00-12.00 Gruppsammanträden
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.00 Gruppsammanträden 
Kl. 14.00-14.30 Redovisning från vänortsbesök 
(Nils Matsson och B-O Gunnarsson)
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-16.45 Nämndsammanträde
Övriga deltagande 
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2001-09-06, kl. 12.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 67-78
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2001-08-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-09-07 anslags nedtagande 2001-09-28

Förvaringsplats
för protokollet 


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA

Närvaro Kl. 09.00-10.00 Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 14.00-15.00 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x Kl. 09.00-10.00;13.30-15.00 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x Fr o m kl. 10.00 
Lotta Lindblad-Söderman m x 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-16.45 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Lotta Lindblad-Söderman m x 
Marie Karlsson c x Tjänstgörande ersättare 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Tjänstgörande erästtare 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER
§ Sid

67 Val av justeringsman och tid för justering 5

68 Månatlig budgetrapport juni-juli 2001 6-7

69 Budget år 2002 för utbildningsnämnden 8-10

70 Investeringsbudget år 2002 för utbildningsnämnden 11-12

71 Remiss/Ansökan från Finsta ekonomiska förening om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i 
Norrtälje kommun 13-14

72 Remiss/Ansökan från Långboda Gård AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Norrtälje
kommun 15-16

73 Remiss/ Ansökan från Roslagens Högskola AB om statlig 
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i
Norrtälje kommun 17-19

74 Anmälan av delgivningsärenden 20

75 Anmälan av delegationsärenden 21

76 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 22

77 Rapport från förvaltningen 23

78 Kurser och konferenser 24

_________

UN § 67 

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2001-09-06, kl. 12.30.

__________

UNau § 68 Dnr 00-34 041

Månatlig budgetrapport juni-juli 2001

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att lägga rapporten till handlingar. I samband med delårsbokslutet i september lämnas en mer detaljerad prognos för det ekonomiska utfallet 2001, kopplat till effekterna av de i juni beslutade åtgärderna.

Protokollsanteckning:

Socialdemokraterna vill framhålla till protokollet:

"Vi bedömer dessvärre att det prognosticerade underskottet är för lågt och enligt vår bedömning fortfarande är större än 4 mkr."

Bakgrund

Budgetutfall t o m juli månad är 58,4 %, riktvärde 58,3 %.Prognosen visar på ett överskridande med 3.850 tkr. Ökning av lärarlöner -1200 tkr, elevresor gymnasiesärskolan - 400 tkr, nämndarvoden -126 tkr, övriga gemensamma kostnader -524 tkr, Kunskapslyftets återbetalning till staten - 1600 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén) 
2001-08-21.

Tjänstemannaberedning

Föreligger budgetutfallsprognos för perioden januari-juli 2001 i skrivelse 2001-08-14.

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet har 2001-08-16, § 68, behandlat ärendet.
forts.

UN § 68 forts.

UN 30/8 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen och bitr förvaltningschefen redogör för rapporten.
_______

UN § 69 Dnr UN 01-98 041

Budget 2002 för utbildningsnämnden

Beslut

Socialdemokraterna meddelar att de ej deltar i beslutet vad avser godkännande av "Förvaltningsskrivelse avseende budget 2002", daterad 2001-08-30.

Utbildningsnämnden beslutar:

att fastställa den av kommunfullmäktige beslutade ramtilldelningen 
189 835 tkr. Nämndens åtgärder för att klara verksamheten inom tilldelad ram redovisas på blankett 1, punkt 3. (bilaga) samt

att till kommunfullmäktige, med godkännande, överlämna "Förvaltningsskrivelse avseende budget 2002", daterad 2001-08-30.

Reservation:
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning:
Miljöpartiet stöder socialdemokraternas yrkande betr budget samt stöder arbetsutskottets förslag att godkänna förvaltningsskrivelsen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25, § 151, att tilldela utbildningsnämnden en ram på 189 835 tkr. Lars-Erik Jansson (s) yrkade bifall till oppositionens förslag, att utbildningsnämnden tilldelas en ram på 193.235 tkr. Budgetkonferens äger rum ombord på Silja Europa 
2001-09-26. Kommunfullmäktige tar beslut om den slutgiltiga budgeten på sammanträde 2001-11-26. forts.


UN § 69 forts.

Enligt förvaltningens beräkningar, som beträffande kostnaderna för gymnasieskolan väsentligen bygger på skolpengsmodellen, och för att med bibehållen kvalitet genomföra verksamheten inom nämndens ansvarsområde, beräknas kostnaderna uppgå till netto193 281 tkr. Förvaltningen saknar således 3 446 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-08-21.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2001-08-23 att nämnden beslutar att av kommunfullmäktige begära 3 446 tkr utöver kommunfullmäktiges rambeslut i juni 2001, i enlighet med redovisad driftbudget för år 2002, 
totalt 193.281 tkr.

Föreligger "Förvaltningsskrivelse avseende budget 2002" i skrivelse daterad 2001-08-30.

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet beslutade 2001-08-16, § 69, att hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 2001-08-23.

Au 23/8 Arbetsutskottet beslutade 2001-08-23, 74, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2001-08-30.

UN 30/8 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen och bitr förvaltningschefen har under förmiddagen redogjort för förvaltningsskrivelsen samt förvaltningens förslag till budget för år 2002.

Yrkanden:

Kurt Pettersson (c) - att fastställa den av kommunfullmäktige beslutade ramtilldelningen 189 835 tkr. Nämndens åtgärder för att hålla sig inom tilldelad ram redovisas på blankett 1, punkt 3. (bilaga) samt att med godkännande överlämna förvaltningsskrivelsen avseende budget år 2002.
forts.


UN § 69 forts.

Per-Olof Lindell (s) med instämmande av Lars-Erik Jansson (s)
- avslag på Kurt Petterssons yrkande med hänvisning till socialdemokraternas tidigare yrkande på en ram med 193 235 tkr.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Kurt Petterssons (c) förslag.
___________ UN § 70 Dnr UN 01-98 041

Investeringsbudget år 2002 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med Tekniska kontoret, till 
2002-01-15 ta fram ett underlag för investeringsbeslut när det gäller ombyggnad av Rodengymnasiets aula,

att för investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder, avsätta 4 000 tkr för år 2002,

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag om tillhopa 500 tkr för önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar,

att Tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 1999-09-03 om investeringsbudget för åren 2000-2003 enligt följande:
att ombyggnad av F- och G-korridoren genomförs under år 2000 inom anslagsramen 12 000 tkr
att för löpande förändringsarbeten avsätts 500 tkr årligen under perioden
att för investeringar i utrustning avsätta 4 000 tkr årligen under perioden.

För år 2002/2003 behövs investeringar i ombyggnad av dels delar av gymnasiesärskolans lokaler i H3 och aulan på Rodengymnasiet i enlighet med nämndens beslut 2000-08-18. Kommunens investeringsgrupp har efter utredning kommit fram till att prioritera en ombyggnad av Rodengymnasiets aula.

forts.


UN § 70 forts.

För investeringar i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder fordras 4 000 tkr utöver datorinvesteringar med hänsyn till att Teknikprogrammet och Estetiska programmet är under uppbyggnad, samt att nya kurser är beslutade och att ännu fler kommer att fastställas under 2001/2002.

För investeringar i fasta anläggningar, föranledda av verksamhetsförändringar inom nämndens område prioriteras och fattas beslut av kommunstyrelsen, under 5 000 tkr per projekt och max 30 000 tkr för 12-månadersperiod, eller annars av kommunfullmäktige, beroende på investeringsönskemålets omfattning. Detta kan ske fortlöpande under året.

I Tekniska kontorets verksamhet med utförande av investeringar i fasta anläggningar ingår ett antal verksamhetsområden där investeringslanslag beviljats med nivå för respektive område. Rutinen för investeringar medger kommunstyrelsen att bevilja anslag på detta sätt sker nu inför vart nytt verksamhetsår.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-08-21.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2001-08-23.

Politisk beredning

Au 23/8 Arbetsutskottet har 2001-08-23, § 75, behandlat ärendet.

UN 30/8 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för föreliggande förslag till investeringsbudget.

_________

UN § 71 Dnr 01-141 612.20

Remiss/Ansökan från Finsta Friskola ekonomiska förening om statlig 
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje 
kommun (Dnr 2001.1367)

Beslut

-Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att en förklaring om rätt till offentligt stöd för Naturbruksprogrammet inriktning ekologisk jordbruksproduktion, hästhållning och naturvetenskap samt Specialutformat program om islandshästar, i ansökan från Finsta Friskola ekonomiska förening, inte innebär påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Bakgrund

Finsta Friskola ekonomiska förening har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun. Skolverket bereder i skrivelse 2001-05-31 Norrtälje kommun, jämte kommunerna Sigtuna , Uppsala, Vallentuna, Österåker och Östhammar, tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor.Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2001-09-15.

Huvudmannen för Finsta Friskola ekonomiska förening redovisar i sin ansökan avsikt att i augusti 2002 i Finsta, starta utbildningar motsvarande gymnasieskolans nationella program Naturbruksprogrammet, inriktning 
ekologisk jordbruksproduktion, hästhållning och naturvetenskap samt Specialutformat program om islandshästar.

Ärendet har behandlats PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén)
2001-08-21. forts.


UN § 71 forts.

Tjänstemannaberedning 

Förvaltningens remissvar föreligger i skrivelse 2001-07-13.

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet har 2001-08-16, § 70, behandlat ärendet.

UN 30/8 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet. 
__________


UN § 72 Dnr 01-142 612.20

Remiss/Ansökan från Långboda Gård AB om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun (Dnr 
2001.892)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att en förklaring om rätt till offentligt stöd för Estetiskt program, inriktning teater och Specialutformat program som har sin grund i Estetiskt program, i ansökan från Långboda Gård AB, inte innebär negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Bakgrund

Långboda Gård AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag före n fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun. Skolverket bereder i skrivelse 2001-05-31 Norrtälje kommun, jämte kommunerna Sigtuna , Uppsala, Vallentuna, Österåker och Östhammar, tillfälle att yttra sig över ansökan, i enlighet med 2 kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 
2001-09-15.

Huvudmannen för Långboda Gård AB redovisar i sin ansökan avsikt att i augusti 2002 i Edsbro, starta utbildningar motsvarande gymnasieskolans nationella program Estetiskt program, inriktning teater och Specialutformat program som har sin grund i Estetiskt program

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén)
2001-08-21.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens remissvar föreligger i skrivelse 2001-07-13.
forts.


UN § 72 forts.

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet har 2001-08-16, § 70, behandlat ärendet.

UN 30/8 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.
_________UN § 73 Dnr 01-142 612.20

Remiss/Ansökan från Roslagens Högskola om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun (Dnr 2001.1512)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att en förklaring om offentligt stöd för Teknikprogrammet, inriktning 
datadrift och stadsnätsteknik och för Handels- och administrations-
programmet, inriktning turism och resor, i ansökan från 
Roslagens Högskola AB, inte innebär påtagliga negativa följder för det 
offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Reservation:

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

Protokollsanteckning:

Ingrid Landin (mp) anmäler att hon stöder arbetsutskottets förslag.

Bakgrund

Roslagens Högskola AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag före n fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun. Skolverket bereder i skrivelse 2001-05-31 Norrtälje kommun, jämte kommunerna Sigtuna , Uppsala, Vallentuna, Österåker och Östhammar, tillfälle att yttra sig över ansökan, i enlighet med 2 kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2001-09-15. 

forts.UN § 73 forts.

Huvudmannen för Roslagens Högskola AB redovisar i sin ansökan avsikt 
att i augusti 2002 i Norrtälje, starta utbildningar motsvarande 
gymnasieskolans nationella program Teknikprogrammet, inriktning 
datadrift och stadsnätsteknik och för Handels- och administrations-
programmet, inriktning turism och resor.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén)
2001-08-21. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i remissyttrande i skrivelse 2001-07-13
att en förklaring om offentligt stöd för Teknikprogrammet, inriktning 
datadrift och stadsnätsteknik och för Handels- och administrations-
programmet, inriktning turism och resor, i ansökan från 
Roslagens Högskola AB, inte innebär påtagliga negativa följder för det 
offentliga skolväsendet i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 16/8 Arbetsutskottet har 2001-08-16, § 72, behandlat ärendet. 

UN 30/9 Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kurt Pettersson (c) - bifall till arbetsutskottets förslag

Per-Olof Lindell (s) med instämmande av Lars-Erik Jansson (s)
- avslag till arbetsutskottets förslag till förmån att i yttrandet till Skolverket skall följande tydligt framgå:
forts. 


UN § 73 forts.

"Att ytterligare medge platser inom Teknikprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet, kommer påtagligt negativt påverka det offentliga skolväsendet i kommunen. Detta sker genom att nuvarande organisation ej kan utvecklas inom det krympande elevtalet. Det minskar möjligheterna att driva nu beslutade inriktningar och även elevernas möjligheter till mångsidiga andra val. I framtiden förhindras av ekonomiska skäl, möjligheter att skapa nya alternativa inriktningar, genom att mindra grupper inte kan finansieras. 
I övrigt hänvisas till den faktiska innebörden i förvaltningens yttrande."

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

_________

UN § 74 Dnr UN 01-17 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannabredning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 2001-08-15.

_________

UN § 75 Dnr UN 01-06 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från utbildningschefen och rektorerna på KomVux.

_________

UN § 76

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar:

· Upptaktsmöte på Rodengymnasiet, där nämndens skolplan och 
policydokument presenterades för personalen.

· Träff rörande nysvenskar på socialförvaltningen. Diskuterades även en revidering av kommunens flyktingplan. Gällande plan fastställdes av kommunfullmäktige 1998-08-31.

· Ev start av nordisk Detaljhandelshögskola (20 platser) på LV3-området med start hösten 2002 anordnad av Stockholms Universitet. Riktlinjer för utvecklande av LV3-området behandlas på kommunstyrelsen 
2001-09-06.

· Möte på Gustafslund 2001-08-20, med utbildningsnämndens och barn- och skolnämndens arbetsutskott, där resurstilldelningen till verksamheterna diskuterades. Ordförandena för de båda nämnderna, har i ett gemensamt brev till kommunstyrelsen begärt en beskrivning, dokumentation, av det resurstilldelningssystem som nu tillämpas. 

· Träff på Gustafslund 2001-09-03 med de "mjuka nämnderna" (socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden). Temat för dagen är användandet av alkohol och andra droger. Ulla Bratt (arbetsgruppen "Alkohol, tobak och folkhälsa") och rektor vid Vigelsjöskolan har även inbjudits.

_______


UN § 77

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

· Förlängd ansökningstid till tjänst som rektor vid HS-sektorn vid Rodengymnasiet till 2001-09-14 p g a för få ansökningar. Utbildningsnämnden tar beslut 2001-11-29.
Ett vikariat har utlysts för tiden 2001-09-27 - till dess att ny ordinarie rektor rekryterats, dock längst till 2002-01-01. Sistan ansökningsdag 2001-08-30.

· Skolchefsträff på KSL, Stockholm 2001-08-22 där utformningen av 
ett samverkansavtal inför en gemensam gymnasieregion i länet 
diskuterades. Avtalsförslaget behandlas i KSL:s s styrelse 2001-09-11

________.
UN § 78

Kurser och konferenser

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till den internationella informationsdagen om EU-programmen 2001-09-05 anmäla Kurt Pettersson (c), Ulla Bratt (s) och Catharina Famer-Erdtman.

Bakgrund

Näringslivskontoret inbjuder bl a ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter i nämnden till en internationell informationsdag om EU-programmen 2001-09-05. 

Syftet med dagen är att väcka intresse och visa möjligheterna som EU erbjuder. Sista anmälningsdag 2001-08-31.

_________