Utbildningsnämnden 01 09 27

Plats och tid Utbildningscentrum, Sommargatan 11, Norrtälje, kl. 09.00-16.45

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-11.30 Gruppsammanträden
Kl. 11.30-12.30 Lunch
Kl. 12.30-13.00 Gruppsammanträden forts. 
Kl. 13.00-14.30 Gruppdiskussioner med personal och elever på
skolan med utgångspunkt från focusfrågor
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-16.45 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekreterare
Margaretha Dalby, sekreterareUtses att justera Per-Olof Lindell och Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 79-90
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell (§ 79,81-90) Lars-Erik Jansson (§ 80)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2001-09-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-10-05 anslags nedtagande 2001-10-26

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 13.00-15.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 

 x

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 

 x

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 x

 

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 x

 

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 

 x

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 15.00-16.45

Ja

Nej

Nils Matsson

m

  x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

  x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

  x

 

 

 

 

Eva Olander

c

  x

 

Tom kl. 16.15

 

 

Stig Saverstam

kd

 

  x

 

 

 

Christina Frisk

fp

  x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

  x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

  x

 

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 

  x

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

  x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

  x

 

Tom kl. 16.15

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

  x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

  x

 

Tjg ers fr  o m kl 16.15

 

 

Carl Johan Håkansson

c

  x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

  x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Bo Liljegren

fp

 

  x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

  x

 

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Ulla Bratt

s

 

  x

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

  x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 

  x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

  x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

 

REGISTER
§ Sid


79 Val av justeringsman och tid för justering 5

80 Tertialrapport, andra tertialen 2001 för utbildningsnämnden 6-7

81 Remiss/Motion ang översyn av städmetoderna så att det gynnar astmatiker
och andra allergiker mm 8-9

82 Remiss/Förslag till uppföljning av Agenda 21 10-11

83 Personuppgiftsombud för utbildningsnämnden 12-13

84 Tillsättning av rektor vid HS-sektorn, Rodengymnasiet (delegation till Au) 14-15

85 Anmälan av delgivningsärenden 16 
86 Anmälan av delegationsärenden 17

87 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 18

88 Rapport från arbetsgrupper 19

89 Rapport från förvaltningen 20

90 Kurser och konferenser 21

___________


UN § 79

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Per-Olof Lindell (s) och Lars-Erik Jansson (s) (§ 80) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2001-10-01, kl. 08.00 och 2001-10-04, kl. 14.00

_________

UN § 80 Dnr UN 00-34 041

Tertialrapport, andra tertialen 2001 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott med 
1 166 tkr samt

att överskridandet inom ombudgeterade projektanslag från 2000 med 13,2 tkr täcks genom att medel reserveras i årets investeringsanslag.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Kommunstyrelsen antog på sammanträde 2001-02-01, § 21, av Ledningskontoret upprättat dokument "Planering och uppföljning under 2001 på väg mot år 2002-2004". Enligt tidsplanen skall tertialuppföljning, andra tertialen/delårsbokslut behandlas på kommunfullmäktige 2001-10-29.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal och arbetsmiljökommittén)
2001-09-18.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad tertialuppföljning för andra tertialen, förvaltningsskrivelse samt delårsbokslut daterad 2001-09-11.
Förvaltningen föreslår nämnden i skrivelse 2001-11-10 besluta 
att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott med 
1 166 tkr, att uppdra till förvaltningen att intensifiera arbetet med, och följa upp effekterna av, de åtgärder som förvaltningen i skrivelse 2001-06-04 föreslog utbildningsnämnden, så att årets prognosticerade underskott minimeras forts.

UN § 80 forts.

att överskridandet inom ombudgeterade projektanslag från 2000 med 13,2 tkr täcks genom att medel reserveras i årets investeringsanslag.

Politisk beredning

Au 13/9 Arbetsutskottet beslutade 2001-09-13, § 76, föreslå utbildningsnämnden beslutat att till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott med 
1 166 tkr samt att överskridandet inom ombudgeterade projektanslag från 2000 med 13,2 tkr täcks genom att medel reserveras i årets investeringsanslag.


UN 27/9 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen och ekonomisekreteraren redogör för ärendet. Bitr förvaltningschefen redovisar elevtalen på gymnasieskolan. 

Yrkanden

Kurt Pettersson (s) - bifall till arbetsutskottets förslag

Lars-Erik Jansson (s) med instämmande av Per-Olof Lindell (s)
- till kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott med 
minst 1 166 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________
UN § 81 Dnr UN 01-110 281

Remiss/Motion ang översyn av städmetoderna så att det gynnar astmatiker och andra allergiker mm

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla motionen.

Bakgrund

Motionen från Kerstin Bergström (s) och Marita Jeansson (s) inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-03-26. I motionen föreslås att Norrtälje kommun ska se över städmetoderna så att de gynnar astmatiker och andra typer av allergiker och att samtliga skolor i Norrtälje kommun ska använda Astma- och allergiförbundets checklista när man går skyddsrond för att minska riskerna för allergier.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2001-04-26, § 100, att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. Remissvaret ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2001-09-26.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till remissvar i skrivelse 2001-09-10.

Politisk beredning

Au 13/9 Arbetsutskottet har 2001-09-13, § 77, behandlat ärendet.forts.
UN § 81 forts.

Bitr förvaltningschefen rapporterade, att inom ramen för nu gällande städavtal utförs s k allergistädning vid samtliga enheter. För allergistädningen gäller, enligt avtalen, att Astma- och allergiförbundets normer skall uppfyllas. Det finns dock stor anledning att öka ambitionerna att tillgodose allergikerna då de tenderar att bli fler .

UN 27/9 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.

_______
UN § 82 Dnr UN 01-164 430

Remiss/Förslag till uppföljning av Agenda 21

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt förvaltningens förslag

att föreslå Ledningskontoret att Servicekontoret ges i uppdrag att slutföra den påbörjade utvärderingen av Lokal Agenda 21 för Norrtälje kommun med hänvisning till utbildningsförvaltningens skrivelse daterad 2001-09-24.

Bakgrund

En uppföljning av "Lokal Agenda 21 för Norrtälje kommun" har genomförts. Uppföljningen omfattar de åtgärdsmål som finns i varje kapitel/ämnesområde. Agendan antogs av kommunfullmäktige 1996 och uppföljningen är genomförd för 4-årsperioden 1997-2000. 

Förslaget utsänds på remiss till förvaltningar, nämnder och kommunala bolag på uppdrag av Miljörådet. Synpunkter önskas på metoden för uppföljning, orsaker till varför ett mål anses vara uppföljt eller inte, eller annat av intresse, samt hur arbetet fortsättningsvis skall bedrivas med en Lokal Agenda 21 för Norrtälje kommun. Remissvaret skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2001-10-31.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till remissvar i skrivelse 2001-09-24.

Au 13/9 Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2001-09-13, § 78, att uppdra till förvaltningen, att till nämndens sammanträde 2001-09-27 lämna förslag på remissvar.

forts.


UN § 82 forts.

UN 27/9 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för remissvaret.
_________


UN § 83 Dnr UN 01-167 005

Utseende av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att utse kommunjurist Fredrik Cederblom som personuppgiftsombud för utbildningsnämnden fr o m 2001-10-01.

Bakgrund

Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) trädde i kraft 1998-10-24, då datalagen (1973:289) upphörde att gälla. I fråga om behandling av personuppgifter som påbörjats före ikraftträdandet, eller behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om behandling för ändamålet påbörjats före ikraftträdandet, skall till och med 2001-09-30 den äldrelagen tillämpas i stället för den nya. Sålunda gäller personuppgiftslagen i sin helhet fr o m 2001-10-01.

PUL har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Rent privat användning av personuppgifter är undantagen. Undantag görs även med hänsyn till offentlighetsprincipen och tryck- och yttrandefriheten. 

Med personuppgiftsombud avses den fysiska person som, efter förordnande av 
den personuppgiftsansvarige (nämnden), självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. 

Ombudet skall ha till uppgift att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt påpeka eventuella brister. Har personuppgiftsombudet anledning att misstänka att den personuppgiftsansvarige bryter mot de bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter och vidtas inte rättelse så snart det kan ske efter påpekandet, skall ombudet anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). 
forts
.
UN § 83 forts.

Om personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Behandling av personuppgifter, som är helt eller delvis automatiserad omfattas av anmälningsskyldighet till Datainspektionen. Anmälan behöver inte göras om det finns ett personuppgiftsombud.

Ombudet skall även i övrigt samråda med tillsynsmyndigheten vid tveksamhet om hur de bestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter skall tillämpas. Vidare ska ombudet föra en förteckning över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför och som skulle han omfattats av anmälningsskyldigheten om ombudet inte hade funnits. Ombudet skall även hjälpa de registrerade att få rättelse när det finn anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Kommunstyrelsen beslutade 2001-09-06 att utse kommunjurist Fredrik Cederblom som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen fr o m 2001-10-01 samt att föreslå övriga nämnder att utse kommunjuristen som nämndens personuppgiftsombud.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2001-08-28.

Politisk beredning

Au 13/9 Arbetsutskottet har 2001-09-13, § 81, behandlat ärendet.

_________
UN § 84 Dnr UN 01-163 023

Tillsättning av rektor vid HS-sektorn, Rodengymnasiet
(Delegation till Au)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskott, att på sammanträde 2001-10-11, besluta om tillsättning av rektor vid HS-sektorn vid Rodengymnasiet.

Bakgrund

Rektor Göran Haraldsson vid Rodengymnasiets HS-sektor har fr o m 2001-09-27 begärt entledigande från sin tjänst.

Tjänsten har anmälts till Arbetsförmedlingen och annonserats ut i Dagens Nyheter och tidningen Metro.
Vid ansökningstidens utgång 2001-08-06 hade sju ansökningar inkommit.
För att bredda rekryteringsunderslaget förlängdes ansökningstiden till 
2001-09-14, varefter 12 personer visade intresse, nämligen

Mats-Åke Svarfvar, Norrtälje
Mattias Friman, Skärholmen
Lars Ericson, Stockholm
Jonas Thorsell, Hudiksvall
Göran Strömberg, Stockholm
Kenneth Gustavsson, Norrtälje
Kent Rashem, Ljusterö
Tomas Ronqvist, Norrtälje
Tommy Sandström, Märsta
Anders Strömstedt, Väddö
Göran Hellqvist, Arboga
Robert Ekstrand, Solna

Efter träff 2001-09-18 med arbetsutskottet, tjänstemän, fackliga företrädare och elever har följande sex personer valts ut att intervjuvas:


forts


UN § 84 forts.

Mattias Friman, Jonas Thorsell, Kent Rashem, Tomas Ronqvist, Tommy Sandström och Robert Ekstrand.

Intervjuer kommer att genomföras på Rodengymnasiet 2001-10-05 och 
2001-10-08.

UN 27/9 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för rekryteringsförfarandet.
Tjänsten som vikarierande rektor har varit utannonserad och vid ansökningstidens utgång 2001-08-30 hade 5 ansökningar inkommit.
Utbildningschefen har på delegation anställt Robert Ekstrand (f n lärare på Rodengymnasiet) som vikarierande rektor fr o m 2001-09-27 - till dess att ny ordinarie rektor rekryterats, dock längst till 2002-01-01.
_________


UN § 85 Dnr UN 01-17 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden 2001-09-17.

__________


UN § 86 Dnr UN 01-06 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från rektorerna på KomVux. 

UN 27/9 Beslutande sammanträde

Ordföranden påpekar vikten av att samtliga tjänstemän med delegationsrätt anmäler delegationsbeslut till nämnden enligt Kommunallagen 1991:900, § 35. Anmälan görs vid nämndens nästkommande sammanträde.

___________
UN § 87

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar

Möte med de "mjuka nämnderna" (socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden) på Gustafslund 2001-09-03
Ulla Bratt (s), sammankallande i arbetsgruppen "Alkohol, tobak och folkhälsa", lämnade under rubriken "En hälsofrämjande skola" en intressant rapport hur skolor i övriga landet hanterar alkohol- och drogproblemen. Temat för dagen var alkohol- och drogmissbruk i skolorna.

Vice ordföranden rapporterar

Svenskt Näringsliv och Norrtälje kommuns företagardag 2001-09-11 på Nordrona (tidigare LV3). Till dagen hade inbjudits politiker och tjänstemän, totalt 38 personer.

Syftet med dagen var att kommunens politiker/tjänstemän mera ingående skulle lära känna ett företag och detta företagets villkor, men även få kunskap om hur företagaren uppfattar läget just nu i kommunen. Deltagarna delades upp i grupper som besökte olika företag i kommunen. Företagarna fick då även tillfälle att lära känna politikernas och tjänstemännens arbete och arbetsvillkor.

Vice ordföranden besökte denna dag två företag i Hallstavik, nämligen Distributionscenter och Hallstaviks Mekaniska. Av besöken framkom att behovet av utbildning inom data var stort, särskilt för de anställda på Distributionscenter. 

En uppföljning av dagen äger rum 2001-10-26 då behovet av arbetskraft till industrin kommer att diskuteras på Häverödals Hotell. 
___________


UN § 88

Rapport från arbetsgrupper

Christina Frisk (fp), sammankallande för arbetsgruppen "Övergång grund- och gymnasieskola" redogör från gruppens möte 2001-09-25 på Rodengymnasiet. 
Vårens möte följdes upp och därefter diskuterades gemensamma frågor som berör både Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Öppet Hus anordnas på Rodengymnasiet lördagen den 13/10. En gemensam Idé-mässa planeras till 2002-01-29. Gruppen träffas nästa gång på Socialförvaltningen 2002-02-04.

Lars-Erik Jansson (s), sammankallande för arbetsgruppen "Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre utveckling" meddelar att gruppen kommer att träffas 2001-10-01 på Gustafslund för att tillsammans med arbetsutskottet diskutera vuxenutbildningens framtid.

__________

UN § 89

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar

Karolinska Institutet (KI) börjar sjuksköterskeutbildning på Nordrona-området (f d LV3) 2002-01-14.

Inom Utbildningscentrum pågår planering för att till januari flytta i första hand KY-utbildningen IT-Användarstöd till Nordrona och därefter övriga eftergymnasiala utbildningar i den takt som är lämplig.

________UN § 90

Kurser och konferenser

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att till konferensen om naturbruksgymnasiernas/naturbruksprogrammets framtid på KSL 2001-10-18 anmäla Per-Olof Lindell (s), Elisabeth Lewerentz (m) och Nils Matsson (m).

Bakgrund

KSL (Kommunförbundet Stockholms län) inbjuder skolchefer och förtroendevalda i utbildningsnämnden till konferens om Naturbruksgymnasierna/naturbruksprogrammet i Stockholms Län
på KSL i Stockholm 2001-10-18.

Sedan 1999-01-01 ansvara primärkommunerna för alla nationella gymnasieprogram. I Stockholms Län driver Stockholms Landsting naturbruksgymnasierna Berga, Finsta och Säbyholm på entreprenad. Avtalet löper fr o m 1999-01-01- -2003-12-31. Med anledning av att avtalet upphör kallar KSL till konferens för att diskutera framtida möjliga alternativ.

__________