UN 01 11 29


Plats och tid Häverögymnasiet, Kokarevägen 6, Hallstavik, kl. 09.00-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-12.00 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.15 Häverögymnasiets framtid (rektor B-O Gunnarsson)
Kl. 13.15-15.00 Gruppdiskussioner med personal och elever på
skolan (focusfrågor)
Kl. 15.00-15.30 Kaffe
Kl. 15.30-17.00 Nämndsammanträde
Övriga deltagande Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr
Margaretha Dalby, sekr
Utses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2001-12-04, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 91-100
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2001-11-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-12-05 anslags nedtagande 2001-12-27Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 19, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Leif Thurhammar
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 13.00-15.30

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 x

 

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 x

 

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 15.30-17.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 x

 

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

T o m kl. 16.30

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 x

 

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

T o m kl. 16.30

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

T o m kl. 16.30

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 REGISTER
§ Sid


91 Val av justeringsman och tid för justering 5

92 Månatlig budgetrapport oktober 2001 6-8

93 Budget år 2002 för utbildningsnämnden 9-12

94 Remiss/Översiktsplan för Norrtälje kommun 13-14

95 Utbildningsnämndens sammanträdestider år 2002 15-16 
96 Anmälan av delgivningsärenden 17

97 Anmälan av delegationsärenden 18

98 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 19-20

99 Rapport från förvaltningen 21 
100 Tack för det gångna året och God Jul och Gott Nytt År 22

__________


UN § 91

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2001-12- 04, kl. 08.00. 

__________


UN § 92 Dnr UN 00-34 041

Månatlig budgetrapport oktober 2001

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att med alla medel minimera det prognosticerade underskottet.

Reservation

Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Budgetutfallet efter 10 månader är 85,7 %, riktvärdet är 83,3 %. Prognosen visar på ett underskott med - 4 228 tkr. Löneökningar för lärare utöver 4 % med - 1 200 tkr ingår i underskottet. Kompensation med + 715 tkr har erhållits för kapitaltjänst.

I utbildningsnämndens delårsbokslut i augusti redovisades ett prognosticerat underskott på 1, 2 mkr för samtliga verksamheter. I oktober månads uppföljning har underskottet ökat till 4,2 mkr. Sektor Y (bygg- och fordonsprogrammet) visar på ett kraftigt överskridande av budgeten. Totalt beräknas gymnasieskolan överskrida budgeten med 3 mkr.

Uppföljningen av investeringar, löpande, förbrukat 66 %, riktvärde 83, 3 %.
Projekt ombyggnation, förbrukat 101 %. Medel för underskottet reserveras från de löpande investeringarna.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-11-20.
forts.

UN § 92 forts. 

Tjänstemannaberedning

Föreligger utbildningschefens beslut om inköpsstopp i skrivelse 2001-11-15.
För att minimera det totala underskottet i budgeten har utbildningschefen beslutat om ett inköpsstopp fr o m 2001-11-15. 
Inköpsstoppet gäller alla varor och tjänster, d v s även resor och kompetensutveckling. Förbrukningsmateriel, varor och läromedel som är absolut nödvändiga för att kunna genomföra planerad verksamhet omfattas ej av inköpsstoppet. Deltagande i kurser och konferenser begränsas och kan endast ske i de fall där anmälningsavgiften är betald och anmälan är bindande eller då deltagandet finansieras av externa intäkter från t ex Skolverket.

Föreligger budgetutfallsprognos oktober 2001 i skrivelse 2001-11-20.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet beslutade 2001-11-15, § 86, att p g a osäkerhet i redovisningen av Rodengymnasiets Y-sektor (bygg- och fordonsprogrammet) hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 2001-11-22, kl 16.00.

Au 22/11 Arbetsutskottet beslutade 2001-11-22, § 89, att uppdra till förvaltningen att med alla medel minimera det prognosticerade underskottet.
Lars-Erik Jansson (s) och Katrine Mattsson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
- socialdemokraterna hänvisar till utbildningsnämnden protokoll 2001-08-30, § 69 (justering av nettoramen till 193 281 tkr) och kan konstatera att socialdemokraternas prognos var mer trovärdig än majoritetens bedömning. Socialdemokraterna beklagar att utbildningschefen nu tvingas införa inköpsstopp, vilket kan försvåra/försämra utbildningsverksamheten. En av majoriteten tilldelad ekonomisk ram och felaktig ekonomisk bedömning av den politiska majoriteten bidrar till dessa negativa verkningar för gymnasiet. Att nu begära ytterligare medel från kommunstyrelsen är uteslutet p g a tidsaspekten.

UN 29/11 Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redovisar budgetrapporten för oktober månad.UN § 92 forts.

Yrkanden

Kurt Pettersson (c)
- bifall till arbetsutskottets förslag 

Lars-Erik Jansson (s) och Ingrid Landin (mp)
- avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till yrkandet vid arbetsutskottets sammanträde 2001-11-22.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, att uppdra till förvaltningen att med alla medel minimera det prognosticerade underskottet.

_________UN § 93 Dnr UN 01-98 041

Budget 2002 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa detaljbudget för år 2002 enligt Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Moderats samlingspartiet och Kristdemokraternas förslag (bilaga).

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget budgetförslag enligt med socialdemokraternas och vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna antecknar till protokollet:

Vår gymnasieskola och den kommunala vuxenutbildningen har i stort sett bra lokaler, vi har kvalificerad personal och enligt undersökningar entusiastiska , intresserade elever som tar sin uppgift på allvar och trivs med sina studier. Vi har byggt upp en bra pedagogisk modell i Norrtälje kommun med arbetslag och mentorer. Vi anser det viktigt att se till att den kommunala gymnasieskolan och KomVux kan utvecklas i den allt större konkurrensen inom utbildningen som vi möter idag. För att även i fortsättningsvis stå sig väl i konkurrensen måste utbildningsnämnden få rätt ekonomisk ram att arbeta med så att skolans personal inte ständigt måste ägna sig åt att lösa omöjliga ekonomiska problem i stället för att lägga sin kraft på pedagogisk utveckling. Vi får inte underminera förtroendet för den kommunala utbildningsverksamheten. Att som i år införa ett generellt inköpsstopp och stopp för kurser och konferenser för all personal är förkastligt.

Miljöpartiet stöder socialdemokraternas reservation.

forts.UN § 93 forts.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25, § 151, att tilldela utbildningsnämnden en ram på 189 835 tkr. Lars-Erik Jansson (s) yrkade bifall till oppositionens förslag, att utbildningsnämnden tilldelas en ram på 193.235 tkr. 
Utbildningsnämnden beslutade 2001-08-30, § 69, att fastställa den av kommunfullmäktige beslutade ramtilldelningen 189 835. Efter tekniska justeringar från Ledningskontoret är den totala ramen 191 266 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-11-20.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-11-26 att bevilja utbildningsnämnden 
191 266 tkr i driftbudget samt att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättat ramförslag för år 2002.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet beslutade 2001-11-15, § 87, att hänskjuta ärendet till extra arbetsutskott 2001-11-22.

Au 22/11 Arbetsutskottet beslutade 2001-11-22, § 90, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2001-11-29. 

UN 29/11 Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för den borgerliga gruppens förslag till budget år 2002.

Elevpengsmodellen innebär att resurserna följer elevströmmarna och garanterar en rimlig medelstilldelning till vår egen gymnasieskola såväl som friskolorna i kommunen.
forts.UN § 93 forts.

Kostnaderna för gymnasiesärskolan och särvux ökar p g a av att Rodengymnasiet måste ta hand om allt fler ungdomar med svåra handikapp. I vår budget finns täckning för dessa till kommande kostnader, 2 700 tkr.

Vi avser att genom omfördelning inom ram föra extra satsningar i enlighet med det som framhållits i förvaltningsskrivelsen.

Elevdemokratin och elevinflytandet behöver stärkas. Nämnden avsätter resurser till ett projekt för att ta fram arbetssätt och strukturer så att elevernas kunskap och initiativkraft tas tillvara och elevinflytandet stärks. Elevrådet får en egen budget på 100 tkr till sitt förfogande.

Elevstödet till svaga elever ges extra resurser med 1 000 tkr med hänsyn till att elevpengsmodellen ej täcker den kommunala skolans extra ansvar i detta avseende.

Friskvården för personal och elever måste förbättras och nämnden avsätter 400 tkr för att initiera och driva nya friskvårdsaktiviteter.

Programråden måste aktiveras inom alla program och samarbetet mellan skola och arbetsliv stärkas. Resurser avsätts för att utveckla detta.

Internationaliseringen är viktig för våra elever och 150 tkr fördelas till att stödja elevers deltagande i internationaliseringsprojekt inom den egna gymnasieskolan.

KomVux får extra medel för att kompensera neddragningen av det statliga Kunskapslyftet.

Vi satsar på eftergymnasiala utbildningar på Nordronaområdet. Dessa utbildningar integreras med uppdragsutbildning och viss gymnasial utbildning så att kommunens resurser tas tillvara på bästa sätt. En ny sjuksköterskeutbildning startar i januari 2002.

Det är vår avsikt att introducera ett traineealternativ för så många nationella program som möjligt samt IV under höstterminen 2002.
forts.

UN § 93 forts.

Yrkanden

Kurt Pettersson (c)
- bifall till Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas, Moderata samlingspartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 2002

Lars-Erik Jansson (s)
- att nämnden verkar för att det tillskjuts ytterligare 2,7 mkr utöver tilldelad budgetram i enlighet med vårt tidigare äskande i nämnden och kommunfullmäktige. Tillskottet bör i första hand gå till gymnasiet och KomVux-verksamhet, utbildning av personal, utveckling av demokratifrågor samt riktat stöd. Dessa 2,7 mkr föreslås finansieras ur kommunens budgeterade överskott för år 2002.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt Kurt Petterssons förslag.

_________UN § 94 Dnr UN 01-131 212 

Översiktsplan för Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förlsag

att överlämna förvaltningens remissvar som sitt eget.

Bakgrund

Den gällande översiktsplanen för Norrtälje kommun antogs av kommunfullmäktige 1990-09-24. Sedan dess har mycket hänt samtidigt som kunskaperna om kommunen och dess förutsättningar har ökat. Planen är inaktuell inom många områden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit uppdrag att planen ska revideras avseende vatten- och skärgårdsfrågor. Ett speciellt framtaget underlag för bedömning av vattenfrågor samt utredningen "Skärgården - hållbar framtid" har tagits fram som underlag för revideringen av den kommunomfattande planen.

Kommunstyrelsen arbetsutskott har godkänt att utan eget ställningstagande sända ut underlaget på bred remiss. Remissunderlaget innehåller två delar:

Övergripande strategi som innehåller övergripande strategier och är ett försök till sammanvägning av olika intressen, en översiktlig beskrivning av förväntade konsekvenser samt en förteckning med exempel på aktiviteter som anger hur de 15 nationella miljömålen berörs av planen. Denna del finns även på kommunens hemsida , (www.norrtalje.se).

Allmänna intressen som innehåller beskrivningar av olika allmänna intressen med för varje sektor angivna mål, strategier och åtgärder för framtiden.
Remisstiden pågår fram till den 15 september.

Utbildningschefen har varit i kontakt med kommunens ledningskontor, som meddelat förlängd remisstid. 
forts.


UN § 94 forts.

Komplettering av samrådsförslaget har i skrivelse inkommit 2001-09-12. Kompletteringen består av kapitel 6-Ekologiskt särskilt känsliga områden och kapitel 9 - Energi. Båda kapitlen ingår i del II. Samtidigt meddelas förlängd remisstid till 2001-10-31.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-11-20.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till remissvar i skrivelse 2001-11-07.

Politisk beredning

Au 13/9 Arbetsutskottet beslutade 2001-09-13, § 79, att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2001-11-15.

Au 15/11 Arbetsutskottet har 2001-11-5, § 88, behandlat ärendet.

_________


UN § 95 Dnr 

Sammanträdestider år 2002 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa utbildningsnämndens sammanträdestider för år 2002 enligt nedan

Plan-Au Besluts-Au Nämnd
(kl. 13-17) (kl. 13-17) (kl. 13-17)

24/1
31/1 7/2 + temadag 21/2
22/3 11/4 15/4 (+BSN)
2/5 16/5 23/5
20/6 
15/8 23/8 + temadag 5/9
12/9 19/9 10/10(+BSN)
24/10 7/11 21/11
12/12 + temadag

att nämndens utvärderingsdagar förläggs till fredagen den 21/3 (kvalitetsredovisning) och till fredagen den 22/11 (heldagar)

att nämndens temadagar förläggs i samband med arbetsutskottets beslutssammanträde (halvdag mellan kl. 08.00-12.00)

att nämndens sammanträden i april och oktober är gemensamma med Barn- och skolnämndens (halvdag mellan kl. 08.00-12.00) samt

att den 23-24/5 blir ett internat då bl a temat internationalisering behandlas.

Bakgrund

Nämndens sammanträdesdagar har diskuterats på utbildningsdagen på Nordrona 2001-11-23.
forts.


UN § 95 forts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger bitr förvaltningschefens förslag till sammanträdestider för år 2002.

Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för förslaget.

__________


UN § 96 Dnr UN 01-17 712.70

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga delgivningsärendena tillhandlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2001-11-20.

_________


UN § 97 Dnr UN 01-06 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från rektor vid KomVux i Hallstavik och SYV-chefen vid Rodengymnasiet.

________


UN § 98 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Träff med arbetsutskottet och rektorerna på KomVux där neddragningen av KomVux verksamhet diskuterades samt Kunskapslyftets kraftigt reducerade statsbidrag. Skolverket har preliminärt tilldelat kommunen 7 753 mkr för år 2002, vilket är en halvering av förra årets bidrag. Arbetsutskottet har även träffat gymnasieskolans rektorer för att diskuteras deras verksamhet.

Robert Ekstrand har anställts som rektor vid Rodengymnasiets HS-
sektor fr o m 2001-12-01.

Ordföranden, vice ordföranden har tillsammans med Bengt Ericsson träffat företagsledare i kommunen för att diskutera framtida behov av utbildning.

Träff med "mjuka nämnderna" d v s Barn- och skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden där en ny modell för resursöverföring till SFI och IVIK diskuterades.

Styrgruppsmöte för gymnasietrainee i Riksdagshuset 2001-11-23 där de deltagande kommunerna i pilotprojektet lämnade en lägesrapport om handledarutbildningen, utformningen av projektet och informationsstrategin. Ordföranden, bitr förvaltningschefen och platschefen vid Häverögymnasiet deltog.

Ordföranden har besvarat en interpellation och en enkel fråga, nämligen:
Interpellation från Bengt Larsson (s) om pappersinsamling på Rodengymnasiet mm och enkel fråga från Bengt Larsson (s) ang lokaler till restaurangutbildningen vid Utbildningscentrum.

Träff med styrelsen för Norrtälje Autismförening 2001-11-15 där ordföranden, Nils Matsson (m) och Ulla Bratt (s) deltog. 
forts.

UN § 98

Arbetsutskottet, utbildningschefen, rektor Marianne Agrell, NT-sektorn Rodengymnasiet har 2001-11-28 träffat musikskolans rektor Walter Brolund och världsmusikanten Ale Möller för att diskutera ev samarbete. Det kan handla om allt från workshops till konsertprojekt med både musikskolan, musikklasserna och gymnasieskolans estetiska program.

Kommunfullmäktiges årliga avtackning av de kommunanställda 25-årsjubilarerna ägde rum 2001-11-23 på Hotell Roslagen. Följande personer tackades för att ha utfört en förtjänstfullt arbete inom kommunen:
Bernt-Ove Gunnarsson, Häverögymnasiet
Gerhard Sommarström, Rodengymnasiet
Lillemor Öst, Rodengymnasiet
Eric Modén, Rodengymnasiet
Moa Dahlberg, KomVux
Eva Johansson, KomVux.
Utbildningsnämnden vill samtidigt framföra sitt tack till jubilarerna för förnämliga arbetsinsatser inom kommunen under 25 års tid.

_________UN § 99

Rapport från förvaltningen

Bitr förvaltningschefen rapporterar

Förhandlingar pågår med lärarfacken ang löner för år 2002. Förhandlingarna skall vara avslutade 2001-12-08. Den nya lönen avses utbetalas i december då även den retroaktiva lönen utbetalas.

Diskussioner pågår mellan KSL (Kommunförbundet i Stockholms län) och Stockholms kommun ang gemensam databas för intagning till gymnasieskolor i Stockholms län. Kommunen ställer sig positiv till ett gemensamt intagningssystem där eleverna kan lämna sin ansökan via internet. Beslut om medverkan måste fattas senast 2001-12-04.

__________


UN § 100

Tack för det gångna året och God Jul och Gott År

Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka nämnden för ett gott samarbete under det gångna året och tillönskar nämnd och förvaltning en God Jul och ett Gott Nytt År.

Även vice ordföranden tackar för gott samarbete och instämmer i ordförandens tillönskan om en god jul och ett gott nytt år.

_________