Utbildningsnämndens protokoll 020221, § 14-24

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 2002-02-21 1 (21)

Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 15.30-16.40

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 12.30-15.30 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 15.30-16.40 Nämndsammanträde

Övriga deltagande
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (§ 14-16)
Margaretha Dalby, nämndsekrUtses att justera Peter Dahlberg-Wilandh

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2002-03-06, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 14-24
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Peter Dahlberg-Wilandh
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2002-02-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-03-07 anslags nedtagande 2002-03-28

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

REGISTER
§ Sid

Val av justeringsman och tid för justering 4

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2001 5-7

Budget 2002/elevpeng 8-11

Lokal styrelse med elevmajoritet i Hallstavik 12-13

18 Samverkansavtal mellan kommunen och NÖSO 
(Nordöstra sjukvårdsområdet) 14

Anmälan av delgivningsärenden 15

Anmälan av delegationsärenden 16

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 17

Rapport från arbetsgrupper 18

Rapport från förvaltningen 19

24 Revidering av sammanträdestider för år 2002 20-21

________

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 15.30-16.40

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 

 x

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 

 x

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 x

 

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

T o m § 16 kl. 16.00

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 

 x

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

 x

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 x

 

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

Tjänstgörande ersättare fr o m kl 16

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 UN § 14

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Peter Dahlberg-Wilandh att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
samt

att justeringen skall äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2002-03-06, kl. 08.00.

________
UN § 15 Dnr UN 00-34 041

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2001

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att godkänna det av förvaltningen upprättade bokslutet för år 2001 samt

att med godkännande överlämna förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2001 till kommunstyrelsen med följande kommentarer och förtydliganden:

- att %-talen betr. elever i andra kommuner justeras i enlighet med redovisningen i bilaga 2

- att de praktikveckor som erbjuds inom SP- och NV-programmen ej skall benämnas APU

- att kvalitén på IV-programmet har höjts genom införande av PRIV och IV-grupper med programanknytning (IV-fordon)

- att tillgängligheten till högskolan, förutom av redovisade åtgärder, också har ökat i och med starten av lokal sjuksköterskeutbildning i Norrtälje

Protokollsanteckning till bokslutet:

Centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet antecknar till protokollet:
”Det uppkomna underskottet på 8 460 mkr fördelas på den egna gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och Kunskapslyftets budgetöverskridande år 2000 och år 2001. En bidragande orsak har varit de kraftiga löneökningar som ägt rum under år 2001. Gymnasiesektorernas budgetuppföljning har till del inte fungerat p g a byten på rektorsposter. Utbildningsnämndens majoritet fortsätter under år 2002 arbetet med att implementera elevpengsmodellen i den egna gymnasieskolan. Gymnasiesärskolans organisation har även den försvårat budgetuppföljningen och kostnadsökningen har inte redovisats till nämnden på ett tillfredsställande sätt. Kostnader för Kunskapslyftet har uppkommit genom att den utlovade utbildningsvolymen inte har kunnat uppnås fullt ut under åren 2000 och 2001, varför de statliga medlen reducerats.” forts. 

UN § 15 forts.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet antecknar till protokollet:

”Utbildningsnämndens oppositionsgrupp (s), och (v) finner anledning till en protokollsanteckning angående nämndens bokslut 2001. Underskottet uppgår till 8,4 mkr, detta trots ett extra anslag på 5,4 mkr från kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har vid varje tillfälle påpekat att nämnden inte kommer att hålla sig inom den budgetram som fullmäktige tilldelat. Vi i (s) och (v) ser med respekt på de beslut om budget som fattas av kommunfullmäktige. Vi ser också med bestörtning på den nonchalans som den tilldelade budgetramen hanteras av den borgerliga majoriteten. Någon förståelse från kommunstyrelsens majoritet kunde inte heller skönjas beträffande någon ambition om rätt ram för tilldelning av medel till utbildningsnämnden. Vi kan nu alla konstatera att den var felbedömd både år 1999 (underskott med 14 mkr) år 2000 (underskott med 7,3 mkr) och för år 2001 (underskott med 8,4 mkr).

Det har nu med facit i hand kunnat konstateras att oppositionens budget var den mest trovärdiga och genomtänkta budgeten år 2001, men även år 1999 och år 2000. År 1998 var utbildningsnämndens budget i balans.”

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt ”Planerings- och uppföljningsprocesserna” avseende bokslut 2001, ramar för 2003 samt tertialrapport 1 och 2.

Ekonomichefen meddelar även i skrivelse 2002-02-01 att verksamhetsberättelser skall upprättas av resp förvaltning och undertecknas av förvaltningschefen. Bokslut och verksamhetsberättelsen skall vara ledningskontoret tillhanda senast 2002-02-14.
Ärendet behandlas på kommunstyrelsen 2002-04-11 och i kommunfullmäktige 2002-04-29.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-02-12.


forts.UN § 15 forts.

Tjänstemannaberedning 
Föreligger av förvaltningen upprättat bokslut för år 2001 daterat 2002-02-12.

Föreligger även av förvaltningen upprättad ”Verksamhetsberättelse 2001 för utbildningsnämnden” i skrivelse 2001-02-14.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet beslutade 2002-02-07, § 11 att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2002-02-21.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Bitr förvaltningschefen redogör för bokslutet samt verksamhetsberättelsen. 
-----_________

UN § 16 Dnr UN 01-98 041

Budget 2002/elevpeng

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

utgående från den av Skolverket fastställda elevpengen (höjning med i medeltal 6 % från 2001) för olika program och förvaltningschefens analys av elevpengsmodellen och budgetläget

att hos kommunstyrelsen anmäla ett beräknat underskott uppgående till
totalt 9,3 mkr varav 
ökade kostnader för elevpeng 5,6 mkr
för gymnasiesärskolan och SärVux 3,7 mkr 

att uppdra till utbildningschefen att tillsammans med Ledningskontoret bereda ärendet.

Utbildningsnämnden hemställer:

att kommunstyrelsen i samband med arbetet med budgetramar för år 2003 tar hänsyn till kostnadsökningar för interkommunal ersättning, friskoleelever samt för gymnasiesärskolan,

att kommunstyrelsen, beaktande förestående högskoleetableringar och gymnasieskolans framtida förändring, initierar en diskussion om plan för nämndens strategiska ekonomihantering.

Utbildningsnämnden beslutar vidare:

att fördela medel till gymnasiesektorerna enligt elevpengsmodellen,

att uppdra till förvaltningschefen:

att i samråd med gymnasiesamordnaren och rektorerna vid ungdomsgymnasiet ta fram rättvisa fördelningsnycklar avseende lokal- och kapitaltjänstkostnader samt administrativa kostnader, forts.


UN § 16 forts

att särskilt beakta samhällsvetenskapliga programmets höga kostnader samt elevpengen för det individuella programmet, 

att till socialförvaltningen redovisa elevkostnader vid IVIK,

att utifrån erfarenheterna från 2001 förbättra den månadsvisa ekonomiska uppföljningen så att nämnden erhåller ett korrekt beslutsunderlag. Här skall gymnasiesärskolans och SärVux´s situation beaktas,

att hantera eventuella kostnader för Kunskapslyftet för år 2002 inom KomVux kostnadsram,

att till nämndens sammanträde i april med utgångspunkt från elevpengen ta fram beslutsunderlag för fordonsprogrammets dimensionering höstterminen 2002 och en eventuell etablering av transportgrenen i Nordronaområdet samt

att till nämndens majsammanträde ta fram förslag till beslut rörande ”Wärnersson-pengarnas” användning.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Miljöpartiet antecknar till protokollet att de stöder socialdemokraternas och vänsterpartiets reservation.

Bakgrund

Arbetsutskottet har uppdragit till utbildningschefen att göra en analys av ”elevpengssystemet” som tillämpats under år 2001.

forts.
UN § 16 forts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av utbildningschefen redovisning av elevpengssystemet.
För budget 2002 är förvaltningens beräkningar baserade på en prishöjning med 4,3 %. Enligt den av regeringen fastställda prislistan för ersättning till fristående gymnasieskolor, kommer priserna att höjas med 6 % för innevarande år 

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet beslutade 2002-02-07, § 12, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2002-02-21.

UN 21/2 Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för centerpartiets, folkpartiets och moderata samlingspartiets förslag till beslut.

Sammanträdet ajourneras i tio minuter.

Yrkanden

Centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet yrkar 
- bifall till eget förslag.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar
- att nämnden omedelbart hos kommunstyrelsen begär ett tilläggsanslag på 9,8 mkr,
- att uppdra till förvaltningen att lämna en konsekvensbeskrivning för vad som händer med verksamheten om extra medel ej tillförs.

Vi vill även påtala att det inte föreligger något förslag till beslut från förvaltningen. forts.


UN § 16 forts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

________


UN § 17 Dnr UN 01-56 612

Lokal styrelse med elevmajoritet i Hallstavik

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att försöket med lokal styrelse med elevmajoritet under tiden 2002-03-01 och 
t o m 2003-06-30 omfattar Häverögymnasiet,

att för försöksverksamheten skall gälla arbetsordning enligt bilaga 1
”Arbetsordning för lokal styrelse vid Häverögymnasiet” 

att den lokala styrelsen i sitt arbete beaktar de erfarenheter och förslag som redovisas i Kerstin Bergs utvärdering samt

att förändringen och förlängningen av försöksverksamheten anmäles till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Sedan vårterminen 2000 pågår försöksverksamhet med lokal styrelse med elevmajoritet vid Häverögymnasiet och KomVux i Hallstavik.

Regeringen har 2001-01-29 beslutat att försöksverksamheten med lokala styrelser skall förlängas i två år till 2003-06-30.

Utbildningsnämnden beslutade 2001-06-07, § 58 att förlänga försöksverksamheten med lokal styrelse med elevmajoritet i Hallstavik tills vidare, dock längst till 2003-06-30 samt att uppföljningen av verksamheten förs in i ”Utbildningsnämndens uppföljnings- och utvärderingsplan” att urvärderas under hösten 2001 och därefter årligen.

En utvärdering av verksamheten har gjorts av Kerstin Berg i skrivelse 
2001-10-24.
forts.


UN§ 17 forts.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen föreslår i skrivelse 2002-02-06 att nämnden beslutar att försöket med lokal styrelse med elevmajoritet under tiden 2002-03-01 och 
t o m 2003-06-30 omfattar Häverögymnasiet, att för försöksverksamheten skall gälla arbetsordning enligt bilaga 1 ”Arbetsordning för lokal styrelse vid Häverögymnasiet” , att den lokala styrelsen i sitt arbete beaktar de erfarenheter och förslag som redovisas i utvärderingen.

Au 7/2 Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2002-02-07, § 9, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 21/2 Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.

________UN § 18 Dnr UN 02-19 770

Samverkansavtal mellan kommunen och NÖSO (Nordöstra sjukvårdsområdet)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt förvaltningens förslag

att föreslå kommunstyrelsen att sluta samverkansavtal med Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) i enlighet med ”Arbetsmaterial 2002-01-17, Samverkansavtal (version 6), Gemensamt grundavtal.

Bakgrund

Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) har i skrivelse 2002-01-08 översänt förslag till samverkansavtal (gemensamt grundavtal) för att diskuteras i berörda nämnder. 

Syftet med att reglera samarbetet/samverkan är att medborgarna ska få ut mer av de insatser kommun och landsting gör var för sig. Genom en helhetssyn på befolkningens hälsa, vård och omsorg, vård av barn och ungdom, socialtjänst samt hälso- och sjukvården kan kommun och landsting identifiera områden där en mer formell samverkan ger både effektivisering och kvalitetshöjning. 

Utbildningsnämndens samarbetsavtal med NÖSO när det gäller Ungdomsmottagningen är ett exempel på ett väl fungerande avtal, som sluts när ett mer långsiktigt samarbete behöver etableras.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-02-12.

Politisk beredning 

Au 7/2 Arbetsutskottet beslutade 2002-02-07, § 10, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2002-02-21.
_________ 

UN §19 Dnr UN 02-15 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2002-02-12.

_______

UN § 20 Dnr UN 02-02 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från utbildningschefen.

________


UN § 21

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Besök på Skolverket
Arbetsutskottet och utbildningschefen har 2002-02-04 besökt Skolverket för att 
diskutera hanteringen av friskoleetableringar i kommunen. Frågeställningar 
som diskuterades var bl a kommunens yttrande över friskoleansökningar, 
tillsynsansvaret och kommunens insyn i verksamheten.

Information till Kf om nämndens verksamhet
Utbildningsnämndens presidium (ordföranden, vice ordföranden och 
utbildningschefen) ska 2002-03-23 informera kommunfullmäktige om sin 
verksamhet. Information kommer bl a att lämnas om det nyetablerade estetiska 
programmet, högskoleutbildningar och eventuella problemområden inom 
förvaltningen.

_________
UN § 22 Dnr UN 02-43 600

Rapporter från arbetsgrupper

Arbetsgruppen ”Program- och yrkesråd” rapporterar:

Elisabeth Lewerentz, sammankallande för arbetsgruppen, lämnar en muntlig 
och skriftlig rapport från gruppens arbete. På gruppens möte 2001-12-17 
på Rodengymnansiet diskuterades bl a elevernas APU (arbetsplatsutbildning).

_________UN § 23 Dnr UN 02-

Rapporter från förvaltningen

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

Frånvarorapport vid Rodengymnasiet
Frånvaron har mätts vid Rodengymnasiets samtliga program under vecka 6.
Frånvaronivån låg i medeltal på 11,3 % under denna vecka. Enligt tidigare
mätningar under vecka 41 år 2000 uppgick frånvaro till 9,5 % och under vecka 
19 år 2001 till 9,4 %.

________

UN § 24 Dnr 01-266 006

Övrigt ärende/Revidering av sammanträdestider för år 2002

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att arbetsutskottets sammanträde den 11/4 tidigareläggs till den 8/4 kl. 11.00,

att arbetsutskottets sammanträde den 16/5 tidigareläggs till den 8/5 kl. 08.15,

att ett extra arbetsutskott förläggs till den 7/10 (budgetärenden),

att arbetsutskottets sammanträden 18/4 och 24/10 är gemensamma med barn- 
och skolnämndens arbetsutskott kl. 09.00-12.00 (ej gemensamma 
nämndsammanträden den 15/4 och 14/10 enligt tidigare beslut).
Nämndens arbetsgrupp för övergångsfrågor adjungeras till arbetsutskottet vid 
de två tillfällena ovan,

att arbetsutskottets sammanträde och temadag den 23/8 tidigareläggs till 
torsdagen den 22/8

att förlägga ytterligare temadagar den 15/4 och 14/10

att nämndens sammanträdes- och planeringsdagar (internat) tidigareläggs till den 16-17/5.

Bakgrund

Utbildningsnämnden har 2001-11-29, § 95, beslutat om nämndens 
sammanträden för år 2002.

Beslutande sammanträde

Ordföranden föreslår en revidering av tidigare beslutade sammanträdestider.
Nedanstående tider gäller för år 2002:

forts.

Plan-au      Besluts-au      Tema-dag     Nämnd Utvdag        
13-17 13-17 8-11.30 12.30-17 8-16
  17/1   24/1  
31/1 7/2 7/2 21/2  
22/3 8/4 Kl.11-00 21/3 21/3  
  18/4 (Prel. intag)+ BSN-au      
12/5 8/5 15/4 16/5 17/5
  20/6 (Frikvotsintag)      
  27/6 (Slutlig intagning      
15/8 2/8 22/8 5/9  
12/9 19/9      
  7/10 14/10 14/10  
21/10 7/11   21/11 22/11
  12/12 12/12    

.