Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl. 12.30-13.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.00-11.30 Temadag (besök i verksamheten)
Kl. 08.30-08.45 Extra arbetsutskott
Kl. 11.30-12.30 Lunch
Kl. 12.30-13.00 Nämndsammanträde
Kl. 13.00-13.30 Information Budget 2002 (Utbildningschefen och bitr förvaltnchefen)
Kl. 13.30-14.30 Information Budget 2002 (Mats Törnquist, Gunilla Edvinsson och 
Arne Appel, Ledningskontoret)
Kl. 14.30-16.45 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 16.45-17.00 Nämndsammanträde forts.

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr 
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Lars-Erik Jansson 

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2002-03-22, kl.13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 25-29
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2002-03-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-02-25 anslags nedtagande 2002-04-15

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 08.00-11.30

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 x

 

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

x

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 

x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 

 

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

         Kl. 12.30-13.00:

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid    Kl. 06.45-17.00

 

 

 

 

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 

 x

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 x

 

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 13.00-14.30

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 

 x

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 x

 

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 x

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 x

 

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

 


Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 08.00-11.30 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Lotta Lindblad-Söderman m x 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
NÄRVAROLISTA

Närvaro Kl. 12.30-13.00: Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 06.45-17.00 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Lotta Lindblad-Söderman m x 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x Tjänstgörande ersättare 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x Tjänstgörande ersättare 
Catharina Famer-Erdtman s x Tjänstgörande ersättare 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 
NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 13.00-14.30 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 
Tomas Engerdahl m x 
Lotta Lindblad-Söderman m x 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER 
§ Sid

25 Val av justeringsman och tid för justering 6

26 Ansökan om investeringsanslag för ombyggnad av 
gymnasieskolan lokaler på Rodengymnasiet 7-8

27 Budget 2002/Besparingar-Konsekvensbeskrivning 9-11

28 Rapport från arbetsgrupper
· Gymnasieskolans inre utveckling 12

29 Rapport från förvaltningen 13

_________


UN § 25

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen ska äga rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2002-03-22, kl. 13.00.
________


UN § 26 Dnr UN 02-24 287

Ansökan om investeringsanslag för ombyggnad av gymnasiesärskolans 
lokaler på Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att hos kommunstyrelsen ansöka om investeringsanslag på 1 030 tkr för 
ombyggnad av gymnasiesärskolans lokaler på Rodengymnasiet, Kv Nordkap 2, Norrtälje.

Bakgrund

Rektor vid HS-sektorn anhåller i skrivelse 2001-12-19 om medel för viss ombyggnad av gymnasiesärskolans lokaler.

Särskoleungdomar i åldern 16 år och uppåt har funnits i nuvarande lokaler sedan mitten av 1970-talet. Lokalerna har förändrats något under åren genom att nya väggar satts upp eller flyttats för att göra lokalerna mer ändamålsenliga. Köket byggdes helt om år 1996.

I dag är verksamheten uppdelad i tre delar: IVSär (på låg intellektuell utvecklingsnivå) i främre delen av G-flygeln i helt ombyggda lokaler, SärVux i främre delen av H-särskoledelen i helt ombyggda lokaler och GySär (på hög intellektuell utvecklingsnivå) i bakre delen av H-särskoledelen i lokaler från 1970-talet.

Tjänstemannaberedning

Föreligger från Tekniska kontoret "Programbeskrivning". 
i skrivelse 2002-02-25. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 1 030 tkr.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-03-11 att utbildningsnämnden beslutar 
att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag på 1 030 tkr för 
ombyggnad av gymnasiesärskolans lokaler på Rodengymnasiet, Kv Nordkap 
2, Norrtälje forts.

UN § 26 forts.

Politisk beredning

Au 21/3 Arbetsutskottet har 2002-03-21, § 13, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 21/3 Utbildningschefen redogör för ärendet.

________
UN § 27 Dnr UN 01-98 041

Budget 2002/Besparingar-Konsekvensbeskrivning

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att vilandeförklara ärendet till nämndens sammanträde 2002-04-15 för 
ytterligare beredning samt

att föreslå kommunstyrelsen att Ledningskontoret och Utbildningsförvaltningen gemensamt ser över det av Ledningskontoret framtagna resursfördelningssystemet och utbildningsnämndens beslutade elevpengssystem, så att de utformas efter Norrtälje kommuns förutsättningar, och vision och mål i "Skolplan för de frivilliga skolformerna" antagen av kommunfullmäktige 2001-06-25.

Bakgrund

Utbildningschefen redogjorde vid utbildningsnämndens arbetsutskott 
2002-02-07 för en analys av nämndens elevpengsmodell, budgetläget, 
resurstilldelningen till kommunens gymnasieskola och kostnaderna för 
Norrtälje kommuns gymnasieskola i jämförelse med riket och den 
jämförelsegrupp kommunen tillhör i skolverkets analys.

Utbildningsnämnden beslutade 2002-02-21, § 16, bl a att hos 
kommunstyrelsen anmäla ett beräknat underskott uppgående till totalt 9,3 mk
varav ökade kostnader för elevpeng med 5,6 mkr och för gymnasiesärskolan 
och SärVux med 3,7 mkr samt att uppdra till utbildningschefen att tillsammans 
med Ledningskontoret bereda ärendet.

Ärendet diskuterades vid möte 2002-02-27 mellan utbildningschefen, 
kommundirektören och kommunens ekonomichef. 


forts.UN § 27 forts.

Kommunstyrelsen beslutade 2002-03-07, § 54 att uppdra till 
utbildningsnämnden att med anledning av beräknat underskott ta 
fram förslag till åtgärder motsvarande 10 mkr med helårseffekt för att få 
budgeten i balans, att utbildningsnämnden gör en bedömning av vilka 
effekterna kan bli avseende 2002, att utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen rapporterar förslagen till åtgärder snarast.
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiet deltog ej i beslutet p g a att 
ärendet var för dåligt berett.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår i skrivelse 2002-03-19 att utbildningsnämnden 
beslutar att till kommunstyrelsen lämna förslag på åtgärder motsvarande 10 
mkr med helårseffekt och konsekvensbeskrivning enligt bilaga 1, 
"Utbildningsnämndens budget 2002 - åtgärder för att få budgeten i balans", 
att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag om 7 553 tkr, att till 
kommunstyrelsen anmäla att en budgetram som bygger på nuvarande 
resursfördelningssystem inte ger förutsättningar att fortsätta driva Norrtälje 
kommuns gymnasieskola i enlighet med skola 2000, att till kommunstyrelsen 
meddela att en ytterligare reducering av elevpengen vid fördelning till 
kommunens gymnasieskola, i enlighet med Ledningskontorets tjänsteskrivelse 
"Utbildningsnämndens beräknade underskott 2002" till kommunstyrelsen 
2002-03-06, skulle innebära att Norrtälje kommun kan få svårt att fullgöra sina 
skyldigheter i enlighet med skollag, skolformsförordningar och läroplan,
att föreslå kommunstyrelsen att Ledningskontoret och 
Utbildningsförvaltningen gemensamt ser över det av Ledningskontoret 
framtagna resursfördelningssystemet och utbildningsnämndens beslutade 
elevpengssystem, så att de utformas efter Norrtälje kommuns förutsättningar, 
och vision och mål i Skolplan för de frivilliga skolformerna antagen av 
kommunfullmäktige 2001-06-25.

Beslutande sammanträde

UN 21/3 Bitr förvaltningschefen lämnade tidigare under dagen en redovisning från 
utbildningsnämndens redovisning vid kommunstyrelsens boksluts- och 
ramkonferens den 19-20 mars på Hotell Roslagen i Grisslehamn.
Utbildningschefen redogjorde för förvaltningens förslag till besparingar på 10 
mkr för år 2002 och dess konsekvenser. forts.

UN § 27 forts.

Kommundirektören, ekonomichefen och budgetchefen redogjorde för 
resursfördelningssystemet vid beräkning av elevpeng. Därefter följde en kort
frågestund.

________UN § 28 Dnr UN 02-43 600

Rapport från arbetsgrupper

Sammankallande för arbetsgruppen "Gymnasieskolans inre utveckling"
Nils Matsson lämnar en muntlig och skriftlig rapport från gruppens möte 
2002-03-07 på Rodengymnasiet. Vid mötet deltog även elever från MP- och 
SP-programmen. Frågor som diskuterades var bl a elevdemokrati och ev 
bildande av en lokal styrelse med elevmajoritet vid skolan.

_________


UN § 29

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

UN:s delegationsförteckning-vidaredelegering
Nämnden beslutade på februarisammanträdet om en revidering av 
delegationsförteckningen. Informeras muntligt och skriftligt av 
utbildningschefens vidaredelegering till andra delegater inom förvaltningen.

Högskoleutbildning, avtal KI (Karolinska Institutet)
KI:s högskoleutbildning för sjuksköterskor har startat i januari i 
Utbildningscentrums lokaler. Diskussioner pågår betr ett hyresavtal inför 
utbildningens flytt till Nordrona (f d LV3).

Fordonsprogrammet- transportgrenen vid Utbildningscentrum
Förhandlingar pågår mellan förvaltningen och NIHAB inför transportgrenens 
flytt till Nordrona.

Lärarlöner för år 2002
Överläggningar med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ang 
"Läraröversyn 2002" är slutförda. Översynen gäller fr o m 2002-04-01 med ett 
garanterat utfall om lägst 4 %.

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

Ändrad policy vid intagning till gymnasieskolan-utfallet
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i januari om ändrad policy betr 
en utökning av interkommunal ersättning för elever som söker till andra 
kommuner. Beslutet gäller att omfatta utbildning inte erbjuds i vår egen 
gymnasieskola och som förutsätter extraordinära färdigheter och förkunskaper 
och där antagningen inte enbart grundas på skolbetyg. Hittills har 20 elever 
utifrån dessa förutsättningar medgivits interkommunal ersättning inför läsåret 
2002-2003.

_______