UN 020618
Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 15.30-16.15

Beslutande Se närvarolista

Program
Kl. 15.00-15.30 Extra arbetsutskott
Kl. 15.30-16.15 Extra nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Margaretha Dalby, sekr

Utses att justera Per-Olof Lindell

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2002-06-19, kl. 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 52-53
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2002-06-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-06-20 anslags nedtagande 2002-07-10

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 15.30-16.15

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x 

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 

 x

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Tomas Engerdahl

m

 

 x

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 

 x

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

 x

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 

 x

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 

 x

 

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 

 x

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 


REGISTER
§ Sid

52 Val av justeringsman och tid för justering 4

53 Flyttning av utbildningsverksamhet från fastigheten Jungfrun 3 5-6
(Utbildningscentrum) till Nordrona


________


UN § 52

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2002-06-19, kl. 08.00.

__________ 

UN § 53 Dnr UN 02-118 282

Flyttning av utbildningsverksamhet från fastigheten Jungfrun 3 
(Utbildningscentrum) till Nordrona

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag föreslå kommunstyrelsen besluta:

att utbildningsnämnden medges flytta sin STYR-utbildning från Jungfrun 3 till lokaler i byggnad 97, f d LVSS-huset, på Nordrona fr o m 2002-08-15,

att utbildningsnämnden medges flytta övriga utbildningar, exklusive restaurangutbildningen, från Jungfrun 3 till lokaler i f d Skolhuset på Nordrona fr o m 2003-01-01.

Dessa att-satser förutsätter att utbildningsnämnden medges ett investeringsanslag om 2,0 mkr samt ett utökat driftsanslag för år 2002 om 150 tkr för täckande av ökade hyres- och kapitaltjänstkostnader för de nya lokalerna och en ramjustering för år 2003 och fortsättningsvis med 745 tkr samt

att tekniska nämnden tecknar erforderliga hyreskontrakt.

Underlag för beslut

PM från Tekniska kontoret 2002-06-07
Förvaltningens förslag till beslut 2002-06-07
Utbildningscentrum uppsägning av lokaler 2002-06-07

Bakgrund

Tekniska nämnden hyr sedan 1998 för utbildningsnämndens räkning lokaler av NIHAB inom fastigheten Jungfrun 3, i norra industriområdet i Norrtälje. Förhyrningen, vilken är reglerad genom flera s k projektavtal omfattar totalt ca 2 300 m2. Projektavtalen anger att dess skall överföras till hyreskontrakt med en hyresperiod om 10 år. forts.

UN § 53 forts.

Lokalerna inrymmer kommunens samlade eftergymnasiala utbildning, det s k Utbildningscentrum, som i nuläget omfattar ca 130 elever. Utbildningscentrum innefattar f n bl a STYR-utbildning, tekniskt basår, IT-användarstöd, sjuksköterskeutbildning och restaurangutbildning.
I och med kommunens förvärv av den s k Nordronafastigheten , f d LV3, har inriktningen varit att omvandla delar av Nordrona till ett område för högre utbildning, det s k Campus Roslagen.

De befintliga lokalerna i Jungfrun 3 räcker inte till för att tillgodose utbildningsnämndens framtida behov. Stor osäkerhet råder dessutom om de tillfälliga bygglov som givits under 1990-talet för att bygga om Jungfrun 3 till utbildningsverksamhet kan förlängas eller permanentas mot bakgrund av att gällande detaljplanebestämmelser anger industriändamål. Bygglovet gäller 
t o m år 2004.

Tjänstemannaberedning

Utvecklingschefen vid Utbildningscentrum säger i skrivelse 2002-06-07 upp lokalerna i Jungfrun 3. Fr o m 2002-08-15 flyttar STYRutbildningen samt telebildstudio, övrig verksamhet flyttar 2002-12-09.
Förvaltningen förslår i skrivelse 2002-06-07 att utbildningsnämnden medges flytta sin STYR-utbildning från Jungfrun 3 till lokaler i byggnad 97, f d LVSS-huset, på Nordrona fr o m 2002-08-15, att utbildningsnämnden medges flytta övriga utbildningar, exklusive restaurangutbildningen, från Jungfrun 3 till lokaler i f d Skolhuset på Nordrona fr o m 2003-01-01, att medge utbildningsnämnden et investeringsanslag om 2,0 mkr samt ett utökat driftsanslag för år 2002 om 150 tkr för täckande av ökade hyres- och kapitaltjänstkostnader för de nya lokalerna samt att tekniska nämnden tecknar erforderliga hyreskontrakt.

Politisk beredning

Au 18/6 Arbetsutskottet har 2002-06-18, § 29, behandlat ärendet.

UN 18/6 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för förslaget till flyttningen av lokalerna till Nordrona samt de ekonomiska konsekvenserna.

__________