Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 15.30-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 12.30-15.30 Information och gruppsammanträden 
Kl. 15.30-17.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (§ 54-58)
Margaretha Dalby, nämndsekrUtses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2002-09-12, kl. 12.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 54-66
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2002-09-05

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-09-16 anslags nedtagande 2002-10-07

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.30-17.00 Ja Nej
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s X 
Solveig Persson s X 
Katrine Mattsson s X 
Per- Olof Lindell s X 
Catarina Wahlgren v X 

ERSÄTTARE: 

Lotta Lindblad-Söderman m X 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x 
Bennit Jennerstål kd x Tjänstgörande ersättare 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 


REGISTER
§ Sid

54 Val av justeringsman och tid för justering 4 
55 Budget år 2003 för utbildningsnämnden 5-7

56 Investeringsbudget år 2003 för utbildningsnämnden 8-9

57 Månatlig budgetuppföljning för juni-juli 2002 10

58 Delårsbokslut/tertial 2 för utbildningsnämnden 11-12

59 Policy för användning av IKT inom Norrtälje kommuns skolväsende 13-14

60 Remiss/Ansökan från Adventistsamfundet, Ekebyholmsskolan AB, 
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Norrtälje kommun 15-16

61 Remiss/Ansökan från Ununge Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun 17-18

62 Anmälan av delgivningsärenden 19

63 Anmälan av delegationsärenden 20

64 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 21

65 Rapport från arbetsgrupper 22

66 Rapport från förvaltningen 23

_______


UN § 54 

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2002-09-12, kl. 12.30.

________

UN § 55 Dnr UN 02-80 041

Budget år 2003 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att vilandeförklara ärendet för behandling vid ett senare tillfälle.

Protokollsanteckning från centerpartiet, moderata samlingspartiet, folkpartiet 
och kristdemokraterna:

Utbildningsnämnden hemställde vid sitt sammanträde 2002-04-15 att budgetramarna för år 2003 skulle justeras med hänsyn till kostnadsökningarna för interkommunal ersättning, friskoleelever samt gymnasiesärskolan. Nämnden hemställde även att den individbaserade resursmodellen skulle granskas. Kommunfullmäktige beslutade 2002-05-27, med hänvisning till utbildningsnämndens begäran, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en utredning av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen avser att rapportera utfallet av utredningen till utbildningsnämnden. Då utredningen ännu inte genomförts, sakar utbildningsnämnden i dagsläget underlag för beslut rörande rambudgeten år 2003 och ärendet utgår.

Protokollsanteckning från socialdemokraterna och vänsterpartiet:

Vi beklagar att den borgerliga majoriteten i utbildningsnämnden hamnat i den situationen att ej kunna fatta beslut om förslag till budgeten för år 2003. Situationen som uppstått är dock till stor del självförvållad genom passivt agerande under perioden 1999-2002 i budgetfrågorna. Den borgerliga majoriteten med Christer Candal (m) i spetsen har satt utbildningsnämnden under "förmyndarskap" genom att i kommunfullmäktige driva igenom en utredning om utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi, resursfördelningsmodell m m. Då utredningen ännu ej ens kommit igång och väntas inte bli klar förrän i slutet av oktober bidrar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till att skapa stor oro inom gymnasiet och komvux. Kommer en besparing på upp till 16 mkr att genomföras eller ej om det blir ännu en period med borgerlig majoritet? Beslut om förslag till budget 2003 kan ej fattas i utbildningsnämnden förrän i början av november 2002. 
forts.

UN § 55 forts.

Bakgrund

I januari 2002 antog kommunstyrelsen planeringsdokumentet "Planering och 
uppföljning under 2002". I mars ägde enligt tidsplanen en bokslutskonferens rum, där också behoven för år 2003 gicks igenom förvaltningsvis.

Ramar och inriktningar ska ligga till grund för förvaltningars och nämnders arbete med förslaget till budget 2003-2005. I likhet med tidigare år kommer utöver fokus på den finansiella situationen också fokusering ske på andra perspektiv såsom verksamhet/processer, kunder/medborgare, personal och miljö.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-05-27, § 116, att godkänna förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005. Utbildningsnämnden tilldelades en ram på 204 mkr. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetar vid sammanträde 2002-11-25.
Kommunfullmäktige beslutade även 2002-05-27, § 124, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en utredning syftande till en genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi.

Ärendet har behandlats i PAMK (Personal- och arbetsmiljökommittén)
2002-08-27.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-08-20 att utbildningsnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige begära 15 787 tkr utöver kommunfullmäktiges beslut i maj 2002 i enlighet med redovisad driftbudget 2002, att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska kontoret och ledningskontoret i uppdrag att i samband med att lokalkostnaderna inom kommunen utreds, föra över hyreskostnader för lokaler som hyrs ut till föreningar, klubbar och andra organisationer till kultur- och fritidsnämnden. 

Politisk beredning

Au 21/8 Arbetsutskottet beslutade 2002-08-21, § 35, att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2002-09-05. forts.


UN § 55 forts.

UN 5/9 Beslutande sammanträde

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen utredning om utbildningsnämndens ekonomi ännu ej kommit igång, men beräknas vara genomförd vecka 43. Kommunstyrelsen kommer därefter att lämna en redovisning till utbildningsnämnden. Tidsplan för beslutsprocessen i rambudgetärendet kommer att diskuteras på plan-au 2002-09-12. Utbildningsnämnden sakar i dagsläget underlag för beslut rörande rambudgeten 2003.

Yrkande:

Lars-Erik Jansson (s) och Catarina Wahlgren (v)
- bifall till ordförandens förslag.

________

UN § 56 Dnr UN 02-80 041

Investeringsbudget år 2003 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att vilandeförklara ärendet för behandling vid ett senare tillfälle.

Protokollsanteckning från centerpartiet, folkpartiet, moderata samlingspartiet 
och kristdemokraterna:

Utbildningsnämnden hemställde vid sitt sammanträde 2002-04-15 att budgetramarna för år 2003 skulle justeras med hänsyn till kostnadsökningarna för interkommunal ersättning, friskoleelever samt gymnasiesärskolan. Nämnden hemställde även att den individbaserade resursmodellen skulle granskas. Kommunfullmäktige beslutade 2002-05-27, med hänvisning till utbildningsnämndens begäran, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en utredning av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen avser att rapportera utfallet av utredningen till utbildningsnämnden. Då utredningen ännu inte genomförts, sakar utbildningsnämnden i dagläget underlag för beslut rörande rambudgeten år 2003 och ärendet utgår.

Protokollsanteckning från socialdemokraterna och vänsterpartiet:

Vi beklagar att den borgerliga majoriteten i utbildningsnämnden hamnat i den situationen att ej kunna fatta beslut om förslag till budgeten för år 2003. Situationen som uppstått är dock till stor del självförvållad genom passivt agerande under perioden 1999-2002 i budgetfrågorna. Den borgerliga majoriteten med Christer Candal (m) i spetsen har satt utbildningsnämnden under "förmyndarskap" genom att i kommunfullmäktige driva igenom en utredning om utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi, resursfördelningsmodell m m. Då utredningen ännu ej ens kommit igång och väntas inte bli klar förrän i slutet av oktober bidrar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till att skapa stor oro inom gymnasiet och komvux. Kommer en besparing på upp till 16 mkr att genomföras eller ej om det blir ännu en period med borgerlig majoritet? Beslut om förslag till budget 2003 kan ej fattas i utbildningsnämnden förrän i början av november 2002. forts.

UN § 56 forts.

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 1999-09-03 om investeringsbudget för åren 
2000-2004 enligt följande: att för förändringsarbeten avsätts 500 tkr under perioden och för investeringar i utrustning avsätta 4 000 tkr årligen under perioden.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-08-27.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens föreslår i skrivelse 2002-08-28 att nämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret, till 
2003-01-15 ta fram ett underlag för investeringsbeslut när det gäller 
ombyggnad och anpassning av lokaler för ett fullt utbyggt estetiskt program på 
Rodengymnasiet, att för investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder avsätta 4 000 tkr för år 2002, att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt ovanstående redovisning om tillhopa 500 tkr för önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar samt att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Au 21/8 Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2002-08-21, § 36, att hänskjuta ärendet till 
nämndens sammanträde 2002-09-05. 

UN 5/9 Beslutande sammanträde

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen utredning om utbildningsnämndens ekonomi ännu ej kommit igång, men beräknas vara genomförd vecka 43. Kommunstyrelsen kommer därefter att lämna en redovisning till utbildningsnämnden. Tidsplan för beslutsprocessen i rambudgetärendet kommer att diskuteras på Plan-au 2002-09-12. Utbildningsnämnden sakar i dagsläget underlag för beslut rörande rambudgeten 2003.
Yrkande:

Lars-Erik Jansson (s) och Catarina Wahlgren (v)
- bifall till ordförandens förslag.
_________

UN § 57 Dnr UN 02-67 042

Månatlig budgetuppföljning för juni-juli 2002

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Budgetutfallet efter 7 månader är 57, 1%, riktvärde 58,3%. Prognosen för året, underskott med 5973 tkr inkl tilläggsanslag.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-08-27.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad budgetutfallsprognos för månaderna juni och juli.

Politisk beredning

Au 21/8 Arbetsutskottet beslutade 2002-08-21, § 37 att hänskjuta ärendet till nämndens 
sammanträde 2002-09-05.

UN 5/9 Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för ärendet.
_____
UN § 58 Dnr UN 02-67 042

Delårsbokslut/tertial 2 för utbildningsnämnden 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att hänskjuta ärendet till extra nämnd 2002-09-19.

Bakgrund

I enlighet med dokumentet "Planering och uppföljning under 2002" skall 
delårsbokslut/tertial 2 med årsprognos genomföras per 2002-08-31. Förvaltningsskrivelse skall förutom kommentarer och analys av utfall per sista augusti, även innehålla prognoser och bedömningar av vilka resultat som kommer att ha uppnåtts vid årets slut samt vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att nå målen.

Enligt skrivelse från Ledningskontoret daterad 2002-06-12 skall 
förvaltningsskrivelsen tillsammans med bilagor samt beslut från nämnd 
vara Ledningskontoret tillhanda för utskick till kommunstyrelsen senast 
2002-09-30. Ärendet behandlats därefter på kommunstyrelsen 
2002-10-10 och på kommunfullmäktige 2002-10-28.

Politisk beredning

Au 21/8 Arbetsutskottet beslutade 2002-08-21, § 38, föreslå utbildningsnämnden besluta, att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om delårsbokslut/tertial 2 vid sammanträde 2002-09-19.
Ekonomiassistenten meddelade vid arbetsutskottets sammanträde, att siffrorna 
till delårsbokslutet ej hinner färdigställas till nämndens sammanträde 
2002-09-05.

UN 5/9 Beslutande sammanträde

Yrkande:

Per-Olof Lindell (s) 
- att ärendet behandlas på extra nämndsammanträde. forts.


UN § 58 forts.

Nils Matsson (m) yrkar bifall till Per-Olof Lindells förslag.

Efter diskussion enas nämnden om att p g a ärendets stora betydelse 
som underlag för nämndens kommande beslut om budget 2003.
hänskjuta ärendet till extra nämnd 2002-09-19. Arbetsutskottet sammanträder 
mellan kl. 13.00-15.00, grupperna sammanträder mellan kl. 15.00-16.00, och 
ett extra nämndsammanträde förläggs mellan kl. 16.00-17.00 

________UN § 59 UN Dnr 02-47 005

Policy för användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknologi)
inom Norrtälje kommuns skolväsende

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag

att för utbildningsnämndens ansvarsområde anta "Policy för användning av 
ITK inom Norrtälje kommuns skolväsende" daterad 2002-05-27.

Bakgrund

IKT-verksamheten inom Norrtälje kommuns skolväsende har sin strukturella 
bas i ett fast bredbandsnät som förbinder i princip alla arbetsplatser inom 
Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen med varandra. Inom 
nätet finns tjänster för datalagring, programvaru- och fildistribution samt 
kommunikation. Nätet har i sin grundstruktur ca 14 000 användare, varav 
12000 är studerande från förskoleklass upp till högskola. Nätet är på sedvanligt 
sätt anslutet till Internet och skyddat via brandväggar och proxyservrar.

Syftet med IKT-verksamheten inom skolområdet är
" att möjliggöra för elever och personal att effektivt använda IKT för att på 
ett kvalitativt och kreativt sätt fullgöra arbete och studier
" att stödja den pedagogiska verksamheten
" att stödja utvecklandet av individualiserad undervisning
" att möjliggöra flexibelt lärande och distansundervisning

Utkast till policy, i skrivelse 2002-04-17, har diskuterats på gemensamt 
arbetsutskott med barn- och skolnämnden och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2002-04-18. Förslaget har varit utsänt på remiss till de båda 
förvaltningarnas rektorer. Beslutades att ärendet återremitterades till IT-
samordnaren för ytterligare justeringar för därefter behandlas i resp nämnd för 
att slutligen behandlas i kommunstyrelsen.


forts.UNau § 59 forts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av IT-samordnaren för Barn- och skolförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen reviderad IKT-policy i skrivelse 2002-05-27.

Politisk beredning

UN 16/5 Utbildningsnämnden beslutade 2002-05-16, § 40, att återremittera ärendet till 
förvaltningen för ytterligare beredning.
Au 20/6 Arbetsutskottet beslutade 2002-06-20, § 32, att ärendet utgår från 
dagordningen för att därefter behandlas på arbetsutskottets sammanträde 
2002-08-21 och på nämndens sammanträde 2002-09-05.
Au 21/8 Arbetsutskottet har 2002-08-21, § 39, behandlat ärendet.

________
UN § 60 Dnr UN 02-99 612.20

Remiss/Ansökan från Adventistsamfundet, Ekebyholmsskolan AB, om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att en förklaring om offentligt stöd för Estetiska programmet, inriktning musik, 
förlagd till Ekebyholmsskolan i Rimbo enligt redovisade förutsättningar, inte 
innebär påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i Norrtälje 
kommun.

Bakgrund

Adventistsamfundet, Ekebyholmsskolan AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun. Skolverket bereder i skrivelse 2002-05-07 även kommunerna Sigtuna, Tierp, Täby, Uppsala, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och
Östhammar att yttra sig över ansökan. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast 2002-09-15.

Huvudmannen för Adventistsamfundet, Ekebyholmsskolan AB, redovisar i sin ansöka avsikt att fr o m läsåret 2003/04 starta utbildning motsvarande gymnasieskolans nationella program Estetiska programmet, inriktning musik.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-08-27.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till remissvar i skrivelse 2002-08-02.

Politisk beredning

Au 21/8 Arbetsutskottet har 2002-08-21, § 40, behandlat ärendet. 
forts.

UN § 60 forts.

Beslutande sammanträde

UN 5/9 Yrkanden:

Lars-Erik Jansson (s), Katrine Mattsson (s) och Nils Matsson (m) 
- bifall till arbetsutskottets förslag.

_______


UN § 61 Dnr UN 02-123 612.20

Remiss/Ansökan från Ununge Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att en förklaring om offentligt stöd för Teknikprogrammet, inriktning 
miljö/energi förlagt till Rimbo Tekniska Gymnasium i Rimbo enligt i ansökan 
redovisade förutsättningar, inte innebär påtagliga negativa följder för det 
offentliga skolväsendet i Norrtälje 

Bakgrund

Ununge Utbildning AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun. Skolverket 
bereder i skrivelse 2002-05-07 även kommunerna Sigtuna, Uppsala, Vallentuna, Österåker och Östhammar tillfälle att yttra sig över ansökan.

Huvudmannen för Ununge Utbildning AB, redovisar i sin ansökan avsikt att 
fr o m läsåret 2003/04 starta utbildning motsvarande gymnasieskolans 
nationella program Teknikprogrammet, inriktning miljö/energi.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-08-27.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till remissvar i skrivelse 2002-08-02. 

Politisk beredning

Au 21/8 Arbetsutskottet har 2002-08-21, § 40, behandlat ärendet. forts.

UN § 61 forts.

Beslutande sammanträde

UN 5/9 Yrkanden:

Lars-Erik Jansson (s), Katrine Mattsson (s) och Nils Matsson (m) 
- bifall till arbetsutskottets förslag.
________

UN § 62 Dnr UN 02-15 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2002-08-12.

______


UN § 63 Dnr UN 02-02 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från utbildningschefen, bitr förvaltningschefen, SYV-chefen, rektorer vid Komvux enligt förteckningar.

_______

UN § 64

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

" Presidiebesök i Mariehamn
Utbildningsnämndens presidium (ordförande, vice ordförande och utbildningschef) har besökt landskapsstyrelsen i Mariehamn. Under två dagar,22-23/8 informerades presidiet om Ålands skolväsende.

" Nämndens policydokument
Arbetsutskottet beslutade 2002-08-21 att hänskjuta ärendet om revidering av policydokumentet till den nytillträdda nämnden.

" Mjuka nämnder (Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och
skolnämnden och utbildningsförvaltningen)
Mötet som ägde rum på Socialförvaltningen den 27/8 diskuterade bl a
samverkansfrågor och "hur blev sommaren?" sett ur ungdomsperspektiv.

_______UN § 65 Dnr UN 02-43 600 

Rapport från nämndens arbetsgrupper

Gymnasieskolan inre utveckling "Rodengruppen"
Per-Olof Lindell (s) rapporterar från gruppens möte på Rodengymnasiet 
den 23/5. Mötet inleddes med en rundfråga hur de närvarande upplevt de träffar som varit sedan arbetsutskottet mötte elevrådsföreträdare i början av året. Från samtliga deklarerades en vilja att fortsätta att arbeta för ett aktivt elevinflytande.

Arbetsgruppen samt elever från gymnasiet kommer under oktober deltaga i ett projekt "Nordisk demokrati i fokus" i Stockholm. Den 12-13 november kommer en politiker från vardera blocket , en rektor och 2-4 elever deltaga i en konferens i Hudiksvall. 
_________
UN § 66

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

" Rektorstillsättning
Erik Sagrén, Norrtälje, har anställts om rektor på Y-sektorn (Bygg- Fordons- och Individuella programmet) fr o m 2002-08-01.

" Lokalsituationen
Fordonsprogrammets transporttekniska gren flyttade vid terminens början till nya lokaler på Nordrona. 

Utbildningskontoret och Barn- och kolkontoret kommer att flytta från sina 
lokaler på Gustafslund, Stockholmsvägen 18, till nya lokaler i 
kommunhuset Ankaret på Estunavägen. Flyttningen av förvaltningarna 
kommer förmodligen att ske i början av nästa år.

" Konstnärlig utsmyckning vid Rodengymnasiet
På möte med investeringsgruppen den 30/8 diskuterades den konstnärliga utsmyckningen av Rodengymnasiet. Ett konstverk av konstnären Anders Jansson kommer att sättas upp vid huvudentrén. Skulpturen föreställer ett kärlekspar med inspiration från forntiden. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ansvara för uppsättandet.

" Finsta särskola
Diskussioner pågår för en eventuell flyttning av särskoleverksamheten i Finsta till Ekebyholmsskolan i Rånäs.


Bitr förvaltningschefen rapporterar:

" Sjukfrånvaron inom förvaltningen 
Sjukfrånvaron, kortare än 90 dagar, har inom utbildningsförvaltningen sjunkit med 25,9 %, däremot har långtidssjukskrivningarna ökat med 26,4%. Totalt har sjukfrånvaron ökat med 1,3 % jämfört med motsvarande tid år 2001. Motsvarande ökning för hela kommunen är 8,4 %.

_________