Utbildningsnämndens protokoll 020919, § 67-68

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 2002-09-19 1 (7)

Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 16.00-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 15.00-16.00 Gruppsammanträden
Kl. 16.00-17.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr
Margaretha Dalby, nämndsekrUtses att justera Lars-Erik Jansson

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2002-09-25, kl. 15.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 67-68
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2002-09-19

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-09-26 anslags nedtagande 2002-10-17

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

Närvaro Votering 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 16.00-17.00 Ja Nej 
Nils Matsson m x x 
Elisabeth Lewerentz m x x 
Kurt Pettersson c x x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x x 
Lars- Erik Jansson s x x 
Solveig Persson s x x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x Tjänstgörande ersättare x 
Bennit Jennerstål kd x -”- x 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Conny Lindén s x -”- x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 6 
F Nej 4 
Avst 

REGISTER
§ Sid

Val av justeringsman och tid för justering 4

Delårsbokslut/tertial 2 för utbildningsnämnden 5-7

________

Un § 67

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämndens beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2002-09-25, kl. 15.30

_______
UN § 68 Dnr UN 02-67 042

Delårsbokslut/tertial 2 för utbildningsnämnden 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att hos kommunstyrelsen anmäla ett prognostiserat underskott med 6 480 tkr.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Underlag för beslut

Förvaltningsskrivelse delårsbokslut 2002 för utbildningsnämnden i skrivelse 
2002-09-16.

Bakgrund

I enlighet med dokumentet ”Planering och uppföljning under 2002” skall 
delårsbokslut/tertial 2 med årsprognos genomföras per 2002-08-31. Förvaltningsskrivelse skall förutom kommentarer och analys av utfall per sista augusti, även innehålla prognoser och bedömningar av vilka resultat som kommer att ha uppnåtts vid årets slut samt vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att nå målen.

Enligt skrivelse från Ledningskontoret daterad 2002-06-12 skall 
förvaltningsskrivelsen tillsammans med bilagor samt beslut från nämnd 
vara Ledningskontoret tillhanda för utskick till kommunstyrelsen senast 
2002-09-30. Ärendet behandlats därefter på kommunstyrelsen 
2002-10-10 och på kommunfullmäktige 2002-10-28.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad ”Förvaltningsskrivelse delårsbokslut 
2002” i skrivelse 2002-09-16 med redovisad nyckeltal/resultatbilaga för 
tertialbokslut augusti 2002
forts.


UN § 68 forts.

Politisk beredning

Au 21/8 Arbetsutskottet beslutade 2002-08-21, § 38, föreslå utbildningsnämnden besluta, att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om delårsbokslut/tertial 2 vid sammanträde 2002-09-19.
UN 5/9 Utbildningsnämnden beslutade 2002-09-05, § 58, att hänskjuta ärendet till 
extra nämnd 2002-09-19.
Au 19/9 Arbetsutskottet har 2002-09-19, § 44, behandlat ärendet 
UN 19/9 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen och ekonomisekreteraren redogör för delårsbokslutet/tertial 
2. Prognosen för 2002 visar på ett underskott med 6 480 tkr.

Yrkande:

Kurt Pettersson (c), Nils Matsson (m) och Christina Frisk (fp)