Plats och tid Campus Roslagen, Evert Taubes gata 1, (byggnad 97), kl. 16.00-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 09.00-12.00 Information om satsningen på Campus Roslagen (utvchef Tommy Persson)
" Nulägesbeskrivning, Campus Roslagen och rundvandring i lokalerna
" Digital TV- och videoproduktion (nu KY-utbildning)
" Förhandlingar med lärarhögskolan, lärarhögskolefilial
" Nulägesbeskrivning, Uppdragsutbildningen
" Presentation av Nordens Detaljhandelshögskola (NDH) (Birgitta Olsson) 
" Studiebesök på transportteknisk utbildning
Nämnden får under fm möjlighet att träffa studenter och personal i focusgrupper
Kl. 12.00-13.00 Gemensam lunch på restaurang Amorinen
Kl. 13.00-16.00 Gruppsammanträden
Kl. 16.00-17.00 NämndsammanträdeÖvriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Enberg, ekonomisekr
Margaretha Dalby, nämndsekrUtses att justera Per-Olof Lindell (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2002-10-21, kl. 08.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 69-77
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2002-10-14

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-10-22 anslags nedtagande 2002-11-12


Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 09.00-12.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

Fr o m kl. 10.40

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 x

 

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 

 x

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

 x

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 

 x

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 16.00-17.00

Ja

Nej

Nils Matsson

m

 x

 

 

 

 

Elisabeth Lewerentz

m

 x

 

 

 

 

Kurt Pettersson

c

 x

 

 

 

 

Eva Olander

c

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

kd

 x

 

 

 

 

Christina Frisk

fp

 x

 

 

 

 

Lars- Erik Jansson

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 

 x

 

 

 

Katrine Mattsson

s

 

 x

 

 

 

Per- Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

 x

 

 

 

 

Marie Karlsson

c

 

 x

 

 

 

Carl Johan Håkansson

c

 

 x

 

 

 

Bennit Jennerstål

kd

 

 x

 

 

 

Bo Liljegren

fp

 

 x

 

 

 

Peter Dahlberg-Wilandh

s

 

 x

 

 

 

Ulla Bratt

s

 

 x

 

 

 

Catharina Famer-Erdtman

s

 

 x

 

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

-”-

 

 

Ingrid Landin

mp

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 


REGISTER
§ Sid

69 Val av justeringsman och tid för justering 5

70 Budget 2003 för utbildningsnämnden 6-8

71 Investeringsbudget 2003 för utbildningsnämnden 9-10

72 Månatlig budgetuppföljning för september 2002-10-10 11-12

73 Ansökan om inackorderingsbidrag i samband med studier vid
fristående gymnasieskola/Policy för inackorderingsbidrag 13

74 Anmälan av delgivningsärenden 14

75 Anmälan av delegationsärenden 15

76 Rapport från utbildningsnämndens arbetsgrupper 16

77 Rapport från förvaltningen 17

______


UN § 69

Val av justringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2002-10-21, kl. 08.30.

_________UN § 70 Dnr UN 02-80 041

Budget år 2003 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att p g a ändrad tidsplan för budgetarbetet och i avvaktan på kommunstyrelsens 
utredning om utbildningsnämndens ekonomi, hänskjuta ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde 2002-11-07 och nämndens sammanträde 
2002-11-21.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-08-20
"Budgetskrivelse; Budget 2003" i skrivelse 2002-09-13
Budgetförslag för år 2003 från centerpartiet, moderata samlingspartiet och 
folkpartiet i skrivelse 2002-10-03.
Skrivelse 2002-10-09 från utvecklingschefen ang besparingskrav 

Bakgrund

I januari 2002 antog kommunstyrelsen planeringsdokumentet "Planering och 
uppföljning under 2002". I mars ägde enligt tidsplanen en bokslutskonferens rum, där också behoven för år 2003 gicks igenom förvaltningsvis.

Ramar och inriktningar ska ligga till grund för förvaltningars och nämnders arbete med förslaget till budget 2003-2005. I likhet med tidigare år kommer utöver fokus på den finansiella situationen också fokusering ske på andra perspektiv såsom verksamhet/processer, kunder/medborgare, personal och miljö.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-05-27, § 116, att godkänna förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005. Utbildningsnämnden tilldelades en ram på 204 mkr. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetar vid sammanträde 2002-12-16.
Kommunfullmäktige beslutade även 2002-05-27, § 124, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en utredning syftande till en genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi. forts.

UN § 70 forts.

Utredningen som genomförs av Solving International/Bohlin & Strömberg har påbörjats och beräknas vara slutförd under vecka 43. Rektorer, förvaltningsledning och nämndpresidiet har intervjuats. Kommunstyrelsens arbetsutskott, utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande kommer därefter att informeras om resultatet av utredningen på KSau 2002-10-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2002-10-03, § 285 , beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta om följande tidsplan för budget 2003:
Ksau 2002-11-14, KS 2002-11-28 och Kf 2002-12-16.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-08-20 att utbildningsnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige begära 15 787 tkr utöver kommunfullmäktiges beslut i maj 2002 i enlighet med redovisad driftbudget 2002, att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska kontoret och ledningskontoret i uppdrag att i samband med att lokalkostnaderna inom kommunen utreds, föra över hyreskostnader för lokaler som hyrs ut till föreningar, klubbar och andra organisationer till kultur- och fritidsnämnden. 

Föreligger "Budgetskrivelse; Budget 2003" i skrivelse 2002-09-13.
Politisk beredning

Au 19/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-19, § 45, att beslut om budget 2003 behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2002-10-07 och på nämndens sammanträde 2002-10-14. 
Au 7/10 Arbetsutskottet föreslog 2002-10-07, § 47, utbildningsnämnden besluta
att minska den grundläggande vuxenutbildningen med 700 tkr och den 
gymnasiala vuxenutbildningen med 1,1 mkr jämfört med förvaltningens 
förslag till budget 2003 samt att p g a ändrad tidsplan för budgetarbetet och i 
avvaktan på kommunstyrelsens utredning om utbildningsnämndens ekonomi i 
övrigt hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2002-11-07 och 
nämndens sammanträde 2002-11-21. 

forts.UN § 70 forts.

Lars-Erik Jansson (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

UN 14/10 Arbetsutskottets förslag till nämnden att minska Komvux verksamhet inom den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen diskuterades i partigrupperna under dagen. Därefter enades man om att behandla hela ärendet samtidigt på nämndens sammanträde 21/11.

_________
UN § 71 Dnr UN 02-80 041

Investeringsbudget år 2003 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att p g a ändrad tidsplan för budgetarbetet och i avvaktan på kommunstyrelsens 
utredning om utbildningsnämndens ekonomi, hänskjuta ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde 2002-11-07 och nämndens sammanträde 
2002-11-21.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-08-28.

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 1999-09-03 om investeringsbudget för åren 
2000-2004 enligt följande: att för förändringsarbeten avsätts 500 tkr under perioden och för investeringar i utrustning avsätta 4 000 tkr årligen under perioden.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens föreslår i skrivelse 2002-08-28 att utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret, till 
2003-01-15 ta fram ett underlag för investeringsbeslut när det gäller 
ombyggnad och anpassning av lokaler för ett fullt utbyggt estetiskt program på 
Rodengymnasiet, att för investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder avsätta 4 000 tkr för år 2002, att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt ovanstående redovisning om tillhopa 500 tkr för önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar samt att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå. forts. 


UN § 71 § forts.

Politisk beredning

.Au 19/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-19, § 45, att beslut ombudget 2003 behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2002-10-07 och på nämndens sammanträde 2002-10-14.
Au 7/10 Arbetsutskottet har 2002-10-07, § 48, behandlat ärendet.
_________UN § 72 Dnr UN 02-67 042

Månatlig budgetuppföljning september 2002

Beslut

Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltar ej i beslutets första att-sats p g a 
att ärendet ej hunnit beredas.

Utbildningsnämnden beslutar:

att med hänvisning till kommunstyrelsens uppmaning till stor restriktivitet, 
begränsa förvaltningens utgifter till de för verksamheten oundgängliga samt

att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2002-10-10, § 204, uppdra 
till förvaltningen att redovisa förslag och konsekvenser av kostnadsbesparande 
åtgärder till nämndens sammanträde 2002-11-21.

Protokollsanteckning:

Miljöpartiet stöder centerpartiets, moderata samlingspartiets, folkpartiets och 
kristdemokraternas förslag.

Underlag för beslut

Budgetutfallsprognos för september 2002 i skrivelse 2002-10-10.
Skrivelse från Ledningskontoret budgetchef 2002-10-11 ang 
delårsbokslut/tertial 2.

Bakgrund

Budgetutfallet efter 9 månader är 71.9 %, riktvärdet 75 %. Prognosen för året 
visar på ett underskott med -5 996 tkr inkl. tilläggsanslag. 

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad budgetutfallsprognos för september 
månad i skrivelse 2002-10-10. forts.


UN § 72 forts.

Politisk beredning

Au 7/10 Arbetsutskottet beslutade 2002-10-07, § 49, att hänskjuta ärendet till nämndens 
sammanträde 2002-10-14. 

Beslutande sammanträde

UN 14/10 Ordföranden meddelar att budgetchefen 2002-10-11 översänt 
kommunstyrelsens beslut från 2002-10-10 med anledning av 
delårsbokslutet/tertial 2.Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt de nämnder
som prognosticerat underskott, redovisa förslag för att eliminera eller minska 
sina underskott, att de nämnder som förväntar ett överskott bör uppmanas att 
bibehålla och helst öka detta samt att samtliga nämnder under resten av 2002 
skall delge kommunstyrelsen sina ekonomiska uppföljningar. 

Med anledning av den sista att-satsen uppmanas förvaltningarna att till 
Ledningskontoret översända de ekonomiska uppföljningarna vid följande 
tidpunkter: 28/10, 25/11och 20/12.

Diskuteras åtgärder för att minimera det beräknade underskottet.

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter.

__________
UN § 73 Dnr UN 02-156 623

Ansökan om inackorderingsbidrag i samband med studier vid fristående 
gymnasieskola/Policy för inackorderingsbidrag

Ärendet utgår från dagens dagordning för att därefter behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2002-11-07 och på nämndens sammanträde 
2002-11-21.

________
UN § 74 Dnr UN 02-15 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2002-10-01.

________


UN § 75 Dnr UN 02-02 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärenden till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från särskolan i förteckning.

________


UN § 77

Rapport från nämndens arbetsgrupper

Christina Frisk (fp), sammankallande för nämndens arbetsgrupp "Övergång 
grund- och gymnasieskola" meddelar att gruppen kommer att närvara vid
barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens arbetsutskotts gemensamma 
sammanträde 2002-10-21. 

__________
UN § 78

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Anmälan till HO
Utbildningsförvaltningen har anmälts till HO (Handikappombudsmannen).
Anmälaren anför att eleverna i särskolan i Finsta Naturbruksgymnasium inte 
får äta lunch tillsammans med övriga gymnasieelever och att de därigenom
utsätts för orättvis och sårande särbehandling. Yttrande över anmälan skall 
vara HO tillhanda senast 2002-10-27.

Naturbruksgymnasiernas framtid
KSL har översänt en enkät ang naturbruksgymnasiernas framtid. 
Frågeställningen är huruvida landstinget fortsättningsvis ska fortsätta driften av 
naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm på entreprenad eller om 
verksamheterna skall avvecklas. Enkäten skall besvaras senast 2002-10-25.

Roslagens Högskolas (RHS) nyttjande av NV-programmets lokaler på 
Rodengymnasiet
Skrivelse från lärarna på NV-programmet ang huruvida RHS fr om 
höstterminen skall nyttja lokalerna på Rodengymnasiet. Skrivelsen kommer att 
besvaras av förvaltningschefen. Förvaltningen kommer att ta fram en policy 
om lokaluthyrning. Ärendet behandlas på nämndens sammanträde 
2002-11-21.


________