Utbildningsnämnden 2002-11-21 1 (34)


Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl. 
12.30-17.30

Beslutande:

 Se närvarolista

Program:
Kl. 12.30-15.30 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 15.30-17.30 Nämndsammanträde

Övriga deltagande:

 Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (§ 79-81)
Margaretha Dalby, nämndsekrUtses att justera Lars-Erik Jansson (s)

Justeringens 
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2002-11-27, kl. 10.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 78-93
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Lars-Erik Jansson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2002-11-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-11-28 anslags nedtagande 2002-12-18

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
UtdragsbestyrkandeNÄRVAROLISTA

Närvaro Votering 
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.30-17.30 Ja Nej 
Nils Matsson m x 
Elisabeth Lewerentz m x 
Kurt Pettersson c x 
Eva Olander c x 
Stig Saverstam kd x 
Christina Frisk fp x 
Lars- Erik Jansson s x 
Solveig Persson s x 
Katrine Mattsson s x 
Per- Olof Lindell s x 
Catarina Wahlgren v x 

ERSÄTTARE: 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Marie Karlsson c x 
Carl Johan Håkansson c x Tjänstgörande ersättare 
Bennit Jennerstål kd x 
Bo Liljegren fp x 
Peter Dahlberg-Wilandh s x 
Ulla Bratt s x 
Catharina Famer-Erdtman s x 
Conny Lindén s x 
Ingrid Landin mp x 

Totalt ledamöter: N Ja 
F Nej 
Avst 

REGISTER
§ Sid

Val av justeringsman och tid för justering

Budget år 2003 för utbildningsnämnden

Investeringsbudget år 2003 för utbildningsnämnden

Månatlig budgetuppföljning för oktober 2002

Remiss/Motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v),
Elenor Rosenquist (v) och Catarina Wahlgren (v) ang 
särskilda insatser för att antalet rökande ungdomar ska minska

Remiss/Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism
(Gerdaprojektet)

Remiss/Reviderat handikapprogram för Norrtälje kommun
2003-06

Remiss/Detaljplan för kv Flygfyren och delar av kv Flyg-
spanaren och fastigheten Tälje 4:60 mm i Norrtälje stad
församling

Program till detaljplan för fastigheten Vattumannen 1 och 
del av Tälje 2:108 m fl i Norrtälje stad

Riktlinjer för ansökan om rekryteringsbidrag vid vuxen-
studier

Policy för extern andrahandsuthyrning av lokaler

Policy för inackorderingsbidrag till gymnasieelever

Anmälan av delgivningsärenden

Anmälan av delegationsärenden forts.

Rapport från förvaltningen

93 Tack

________

UN § 78

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor 
2002-11-27, kl. 10.00.

_________

UN § 79 Dnr UN 02-80 041

Budget år 2003 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att hos kommunfullmäktige äska 6,1 mkr utöver tilldelad ram, (210,1 mkr) exkl tekniska justeringar, 

att till kommunfullmäktige överlämna ”Budgetskrivelse; Budget år 2003”, 
daterad 2002-09-13,

att uppdra till förvaltningen att vid anpassningen av Komvux utbildningsvolym 
beakta de regionala behoven och då särskilt Häveröområdets,

att uppdra till förvaltningen att anpassa utbudet inom det individuella valet efter elevernas önskemål och de ekonomiska förutsättningarna. Musik- och idrottsalternativen utvärderas och anpassas till de ekonomiska förutsättningarna,

att tilldela KY-utbildningen, STYR, 300 tkr för täckande av extra hyreskostnad år 2003. Denna kostnad skall inkluderas vid nästa ansökningstillfälle till KY-kommittén,

att endast medge studier vid gymnasieskola i annan kommun på program och inriktningar som vi inte erbjuder själva,

att inte medge gymnasiala vuxenstudier i annan kommun,

att uppdra till förvaltningschefen att teckna avtal med Landstinget rörande Ungdomsmottagningen fr o m 2003-01-01samt

att ej ta beslut rörande upphandling av SFI vid dagens sammanträde.

forts.
UN § 79 forts.

Reservation:

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot tredje att-satsen till 
förmån för eget yrkande. De reserverar sig dessutom mot beslutet att ej ta beslut i frågan om SFI-upphandling vid dagens sammanträde.

Protokollsanteckning:

Miljöpartiet stöder moderats samlingspartiets, centerpartiets, folkpartiets och 
kristdemokraternas tredje att-sats ang Komvuxverksamheten.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-08-20
”Budgetskrivelse; Budget 2003” i skrivelse 2002-09-13
Budgetförslag för år 2003 från centerpartiet, moderata samlingspartiet och 
folkpartiet i skrivelse 2002-10-07.
Skrivelse från personalen på Ungdomsmottagningen
Skrivelse 2002-10-29 från utvecklingschefen ang besparingskrav 
Solving International/Bohlin & Strömbergs ”Analys av utbildningsnämndens 
verksamhet och ekonomi”, daterad oktober 2002
Komvux budgetram för 2003 i skrivelse 2002-11-04. Protestskrivelser från elever avseende neddragningar inom Komvux Förvaltningens PM i skrivelse 2002-11-19
Förhandlingsprotokoll Norrtälje kommun och Lärarförbundet 2002-11-19 
Bakgrund

I januari 2002 antog kommunstyrelsen planeringsdokumentet ”Planering och 
uppföljning under 2002”. I mars ägde enligt tidsplanen en bokslutskonferens rum, där också behoven för år 2003 gicks igenom förvaltningsvis.

Ramar och inriktningar ska ligga till grund för förvaltningars och nämnders arbete med förslaget till budget 2003-2005. I likhet med tidigare år kommer utöver fokus på den finansiella situationen också fokusering ske på andra perspektiv såsom verksamhet/processer, kunder/medborgare, personal och miljö. forts.


UN § 79 forts.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-05-27, § 116, att godkänna förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005. Utbildningsnämnden tilldelades en ram på 204 mkr. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetar vid sammanträde 2002-12-16.
Kommunfullmäktige beslutade även 2002-05-27, § 124, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en utredning syftande till en genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi. 
Kommunfullmäktige har 2002-10-28, § 240 , beslutat om följande tidsplan för budget 2003:
Ksau 2002-11-21, Ks 2002-12-05 och Kf 2002-12-16.

Konsultfirman Solving International/Bohlin & Strömberg har genomfört en analys av nämndens verksamhet och ekonomi. En redogörelse har lämnats 2002-10-31 för kommunstyrelsens arbetsutskott, utbildningsnämndens arbetsutskott och berörda tjänstemän. Utbildningsnämnden, rektorer, fackliga företrädare kommer att informeras på nämndens utvärderingsdag 2002-11-22, då även diskussion sker i mindre grupper.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-11-12 och 2002-11-19

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-08-20 att utbildningsnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige begära 15 787 tkr utöver kommunfullmäktiges beslut i maj 2002 i enlighet med redovisad driftbudget 2002, 
att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska kontoret och ledningskontoret i uppdrag att i samband med att lokalkostnaderna inom kommunen utreds, föra över hyreskostnader för lokaler som hyrs ut till föreningar, klubbar och andra organisationer till kultur- och fritidsnämnden. 
Föreligger av förvaltningen upprättat reviderat budgetförslag i enlighet med arbetsutskottets beslut 2002-11-05 samt utbildningschefen PM daterat 
2002-11-19.

forts.
UN § 79 forts. 

Politisk beredning

Au 19/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-19, § 45, att beslut om budget 2003 behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2002-10-07 och på nämndens sammanträde 2002-10-14. 
Au 7/10 Arbetsutskottet föreslog 2002-10-07, § 47, utbildningsnämnden besluta
att minska den grundläggande vuxenutbildningen med 700 tkr och den 
gymnasiala vuxenutbildningen med 1,1 mkr jämfört med förvaltningens 
förslag till budget 2003 samt att p g a ändrad tidsplan för budgetarbetet och i 
avvaktan på kommunstyrelsens utredning om utbildningsnämndens ekonomi i 
övrigt hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2002-11-05 och 
nämndens sammanträde 2002-11-21. 
Lars-Erik Jansson (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutet.
UN 14/10 Utbildningsnämnden beslutade 2002-10-14, § 70, 
att p g a ändrad tidsplan för budgetarbetet och i avvaktan på kommunstyrelsens 
utredning om utbildningsnämndens ekonomi, hänskjuta ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde 2002-11-05 och nämndens sammanträde 
2002-11-21.
Au 5/11 Arbetsutskottet beslutade 2002-11-05, § 51, att uppdra till förvaltningen att till 
nämndens sammanträde 2002-11-21 revidera ”Budgetförslag år 2003, daterat 
021007” i enlighet med förvaltningschefens muntliga förslag samt att 
komplettera förslaget med en beskrivning av kvalitetseffekterna av 
besparingarna. Arbetsutskottet beslutade även föreslå utbildningsnämnden 
besluta att hos kommunfullmäktige äska 6,1 mkr utöver tilldelad ram, inkl 
tekniska justeringar, (totalt 212,7 mkr) samt att till kommunfullmäktige 
överlämna ”Budgetskrivelse; Budget år 2003, daterad 2002-09-13. Nils 
Matson (m) reserverade sig mot beslutet till för mån för eget yrkande att budget en skall ligga på ramen 204 mkr , men att kraven för att få 
”Wärnerssonpengarna” och statliga bidrag för vuxenutbildning 
uppfylls. Det senare dock med lägre prioritet. 

Beslutande sammanträde

UN 21/11 Bitr förvaltningschefen redogör för förhandlingarna som påkallats av 
Lärarförbundet enl MBL § 10 avseende budget för år 2003.

Ordföranden redogör för moderata samlingspartiets, centerpartiet, folkpartiets 
och kristdemokraternas förslag till beslut. forts.

UN § 79 forts.

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter.

Yrkanden:

Lars-Erik Jansson (s) yrkar betr tredje att-satsen
vid anpassningen av Komvux utbildningsvolym beakta de regionala behovet, d v s bl a att vuxenutbildningen i Hallstavik och Rimbo inte upphör. Vuxenutbildningen på dessa orter bör i stället stimuleras genom uppsökande verksamhet mm.

Kurt Pettersson (c) m fl
att uppdra till förvaltningen att vid anpassningen av Komvux utbildningsvolym, beakta de regionala behoven och då särskilt Häveröområdet.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt Kurt Petterssons m fl förslag.

Yrkanden:

Lars-Erik Jansson (s)
att nämnden tar beslut vid dagens sammanträde att upphandlingen av SFI fullföljs

Kurt Pettersson (c)
att ej ta beslut rörande upphandling av SFI vid dagens sammanträde.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt Kurt Petterssons förslag.

_________
UN § 80 Dnr UN 02-80 041

Investeringsbudget år 2003 för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret, till 
2003-01-15 ta fram ett underlag för investeringsbeslut när det gäller 
ombyggnad och anpassning av lokaler för ett fullt utbyggt estetiskt program på 
Rodengymnasiet, 

att för investering i utrustning och för arbetsmiljöåtgärder avsätta 4 000 tkr för år 2003, 

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt ovanstående redovisning om tillhopa 500 tkr för önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar,

att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå. 

Utbildningsnämnden beslutar vidare:

att uppdra till förvaltningen att pröva varje investeringsärende i särskild ordning.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-08-28.
Protokoll från TN 2002-10-17, § 227, investeringar i fasta anläggningar
forts.

UN § 80 forts.

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 1999-09-03 om investeringsbudget för åren 
2000-2004 enligt följande: att för förändringsarbeten avsätts 500 tkr under perioden och för investeringar i utrustning avsätta 4 000 tkr årligen under perioden.

Tekniska nämnden beslutade 2002-10-17, § 227 , att ställa sig bakom framställan till kommunstyrelsen från omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden vad gäller begäran om anslag för 2003 inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar om tillhopa 5 900 kkr enligt bil 5, sid 2, (Tekniska kontorets skrivelse 2002-09-16) för behov föranledda av önskemål om mindre verksamhetsförändringar, vilka Tekniska kontoret får belasta med kostnader för resp område upp till beviljad nivå.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-11-12.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningen förslag till beslut i skrivelse 2002-08-28.

Politisk beredning

.Au 19/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-19, § 45, att beslut om budget 2003 behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2002-10-07 och på nämndens sammanträde 2002-10-14.
Au 7/10 Arbetsutskottet har 2002-10-07, § 48, behandlat ärendet.
UN 14/10 Utbildningsnämnden beslutade 2002-10-14, § 71, att p g a ändrad tidsplan för 
budgetarbetet och i avvaktan på kommunstyrelsens utredning om utbildningsnämndens ekonomi, hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2002-11-05 och nämndens sammanträde 2002-11-21.
Au 5/11 Arbetsutskottet har 200-11-05, § 52, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde 

Utbildningschefen föreslår att varje investeringsärende prövas i särskild ordning. 
________

UN § 81 Dnr UN 02-67 042

Månatlig budgetuppföljning oktober 2002

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att tacka för rapporten.

Underlag för beslut

Budgetutfallsprognos i skrivelse 2002-11-18.

Bakgrund

Budgetutfallet efter 10 månader är 85,6 %.Riktpunkt 83,3. Prognosen för året 
visar på ett underskott med 6 556 mkr.
Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad budgetutfallsprognos för oktober månad 
i skrivelse 2002-11-18.

Politisk beredning

Au 5/11 Arbetsutskottet har 2002-11-05, § 81, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 21/11 Ekonomisekreteraren redogör för budgetutfallsprognosen.

-----_______

UN § 82 Dnr UN 02-114 773

Remiss/Motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v), Eleonor 
Rosenquist (v) och Catarina Wahlgren (v) ang särskilda insatser på 
skolorna för att antalet rökande ungdomar ska minska

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

att bifalla motionen och därvid hänvisa till pågående arbete i motionens anda.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-11-04.

Bakgrund

Motionen från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v), Eleonor Rosenquist (v) 
och Catarina Wahlgren (v) inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2002-03-25, § 67. I motionen föreslås att särskilda insatser görs på våra skolor 
för att antalet rökande ungdomar ska minska.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2002-04-25, § 119, beslutat att överlämna 
motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande 
senast 2002-09-26. Utbildningsnämnden har medgivits förlängd remisstid till 
2002-11-29.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-11-12.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen anger i förvaltningsskrivelsen aktuella inriktningar av 
insatser för att minska antalet rökare i den egna gymnasieskolan. Väsentligen 
arbetar Rodengymnasiet med beaktande av de rön som redovisats i bl a 
BROMS-projektet (Barns Rökning och Miljö i Stockholms län).


forts.UN § 82 forts.

Undervisning om tobakens skadeverkningar på kort och lång sikt är viktiga inslag i skolarbetet, inte minst inom ämnet idrott och hälsa
Skolsköterskan är en samlande resurs i det förebyggande arbetet och en stödperson för de elever som söker hjälp med att sluta röka
Ungdomsmottagningen informerar alla i samband med preventivmedelsrådgivningen om de särskilda risker som föreligger i kombinationen p-piller/tobaksrökning
All personal vid skolan har uppdraget att rutinmässigt intervenera när elever röker i skolans närområde.

Den viktigaste insatsen är dock det arbete som nu inriktas på att implementera 
en aktiv och positiv livsstil där ansvar och engagemang skall skapa trivsel och 
arbetsglädje. Det handlar om ett hälsoarbete i ett vidare perspektiv och sker 
inom ramen för ett projekt som kallas FMS fysik, mental och social 
kompetens.
Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att bifalla motionen och 
därvid hänvisa till pågående arbete i motionens anda.

Politisk beredning

Au 5/11 Arbetsutskottet har 2002-11-05, § 83, behandlat ärendet.

_______


UN § 83 Dnr UN 02-132 134

Remiss/Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism (Gerdaprojektet)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla Gerdaprojektgruppens förslag i enlighet med sammanställningen i 
servicechefens Agneta Hildén Möllenborgs tjänsteskrivelse 2002-09-17, 

att föreslå kommunfullmäktige att årligen avsätta de medel i budgeten som 
täcker kostnaden för projektgruppens förslag samt

att uppdra till förvaltningen att ansvara för att elever och anställda får 
information om kommunens förhållningssätt i fråga om rasism och 
främlingsfientlighet.

Underlag för beslut

Kommunstyrelsens remiss i skrivelse 2002-10-17
Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-11-04.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2000-05-03, § 94, som 
svar på en motion från Jan Emanuel Johansson (s) att uppdra till 
kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder, myndigheter och 
föreningar, årligen pröva behovet av kommunala åtgärder mot 
främlingsfientlighet och rasism.

Som ett led i detta tillsattes en projektgrupp som kom att kalla sig Gerda. 
Resultatet av Gerdaprojektet redovisas i skrivelse 2002-06-10 av 
projektledaren Paki Holvander, kommunens mångfaldskonsult. 
Servicekontoret har i skrivelse 2002-09-17 gjort en sammanfattning av 
rapporten.
forts.


UN § 82 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2002-09-25, § 272, beslutat att remittera 
rapporten om Gerdaprojektet till utbildningsnämnden, barn- och skonämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för yttrande senast 
2002-11-08.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-11-12.

Tjänstemannaberedning

Utbildningskontoret har meddelat Ledningskontoret att utbildningsnämnden 
sammanträder 2002-11-21, varför det ojusterade protokollet kan inkomma 
tidigast 2002-11-25. 
Med hänvisning till utbildningsnämndens budgetramar krävs en extra 
tilldelning av medel i budgetramen för att täcka tillkommande kostnader för 
genomförande av de uppdrag i Gerdarapporten som inte finansieras av andra 
nämnder.

Politisk beredning

Au 5/11 Arbetsutskottet har 2002-11-05, § 57, behandlat ärendet.

________ 


UN § 84 Dnr UN 02-161 730

Remiss/Reviderat handikapprogram för Norrtälje kommun 2002-06

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att delegera till arbetsutskottet att besvara remissen om reviderat 
handikapprogram för Norrtälje kommun 2003-2006 på sammanträdet
2002-12-12.

Underlag för beslut

Remiss från Omsorgsförvaltningen i skrivelse 2002-10-07.

Bakgrund

Ett nytt reviderat förslag till handikapprogram har tagits fram i samarbete 
mellan Omsorgsförvaltningen och handikapporganisationerna som är 
verksamma i Norrtälje kommun. Dessutom har varje förvaltning deltagit med 
representanter i förarbetet.

Direktiven till arbetsgruppen var at det nya reviderade programmet skulle 
innehålla konkreta åtgärder, vara uppföljningsbart och med angivande av 
ansvarig för respektive åtgärd. De ekonomiska bedömningarna bör räknas ut 
av respektive nämnd innan kommunfullmäktige tagit ställning till programmet.

Omsorgsnämnden beslutade 2002-09-23 att det nya förslaget skall skickas ut 
på remiss till alla nämnder samt till handikapporganisationer verksamma i 
Norrtälje kommun. Remissvaret skall inlämnas skriftligen till omsorgs-förvaltningen senast 2002-12-15.
forts.


UN § 84 forts.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2002-11-05, § 58, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 21/11 Eftersom utbildningsnämnden inte har något sammanträdet inplanerat i 
december föreslår förvaltningen att ärendet delegeras till arbetsutskottet 
att besvara remissen. Arbetsutskottet har sitt sista sammanträde för året 
2002-12-12.
_______

UN § 85 Dnr UN 01-89 214

Remiss/Detaljplan för kv Flygfyren och delar av kv Flygspanaren
och fastigheten Tälje 4:60 mm i Norrtälje stad församling

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att anta förvaltningens remissvar, daterat 2002-11-04, som sitt eget.

Underlag för beslut

Stadsarkitektkontorets detaljplan i skrivelse 2002-10-11
Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-11-04

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har för yttrande översänt ”Detaljplan för kv Flygfyren av 
kv Flygspanaren och fastigheten Tälje 4:60 i Norrtälje stads församling.” 
Detaljplanen ska möjliggöra för byggnation av ett byggvaruhus på de västliga 
delarna av den tidigare flygfältsplatån, kv s den s k ”cirkusplatsen”.

Förslaget innebär även att en angöringsgatan genom det växande 
handelsområdet byggs, varigenom förbindelser med Stockholmsvägen och
Gustaf Adolfs väg tillskapas. Vidare föreslås ombyggnadsåtgärder i 
Stockholmsvägens gatumiljö, syftande till säkrare trafik och större 
trafikkapacitet. Stegelbäcksgatan, delen Götgatan - Stockholmsvägen återgår 
till att vara gata från att ha varit parkväg.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen kan med tillfredsställelse konstatera att gång- och cykelvägar 
finns inplanerade i den föreslagna detaljplanen. Vidare påtalas att det är av 
största vikt att detaljplanen skapar bra förutsättningar för studenter på Campus 
Roslagen att smidigt och säkert komma till sin arbetsplats. Det fordras både 
bra anslutningsvägar och säkra gång- och cykelvägar till Nordronaområdet.
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-11-04 att utbildningsnämnden beslutar 
att förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens yttrande. forts.

UN § 85 forts.

Politisk beredning

Au 5/11 Arbetsutskottet har 2002-11-05, § 59, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 21/11 Utbildningschefen redogör för ärendet och remissvaret.

________
UN § 86 Dnr UN 02-190 214

Program till detaljplan för fastigheten Vattumannen 1 och del av Tälje 
2:108 m fl i Norrtälje stad

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att anta förvaltningens remissvar, daterat 2002-11-04, som sitt eget.

Underlag för beslut

Stadsarkitektkontorets detaljplan i skrivelse 2002-10-29
Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-11-04

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har för yttrande översänt ”Program till detaljplan för 
fastigheten Vattumannen och del av Tälje 2:108 m fl i Norrtälje stad”. Ett 
program ska ange förutsättningarna för planarbetet och uttrycka kommunens 
vilja och avsikter med en viss planeringsuppgift. Syftet med ett 
detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska 
breddas med berörda myndigheters och intressenters synpunkter. De berörda 
ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstagande är låsta.

Det aktuella programmet till detaljplan har framtagits med anledning av 
intresseanmälningar av affärsetableringar. Ett preliminärt markanvisningsavtal 
har tecknats för ett delområde 1 om 35 000 kvm och ett delområde 2 om ca 5 
000 kvm. Nya butiker inom flera olika kategorier kommer att etableras och 
eventuellt omlokaliseras Norrtälje Trä och Bygg.

forts.

UN § 86 forts.

Tjänstemannaberedning

Knutby Torg och det planerade handelsområdet angränsar till 
Rodengymnasiet, Utbildningscentrum och Roslagens Högskola AB, vilket 
innebär att det är drygt 2000 elever som under skolåret rör sig i området som 
gångare, cyklister, busspassagerare eller bilister

Med hänsyn till detta är det mycket viktigt att gång- och cykeltrafiken planeras 
så att den så långt som det är möjligt separeras från övrig trafik. Det vore 
dessutom en fördel om fordonstrafiken till handelsområdet skiljs från trafiken 
till de olika skolorna. Det betyder att en direktanslutning från Vätövägen till 
Knutby Torg och Vattumannen i enlighet med Visionsskiss 1:2000 förordas 
och att väganslutningarna till skolorna ses över ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-11-04 utbildningsnämnden besluta att
anta förvaltningens remissvar, daterat 2002-11-04, som sitt eget.

Politisk beredning

Au 5/11 Arbetsutskottet har 2002-11-05, § 60, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 21/11 Utbildningschefen redogör för ärendet och remissvaret.

_______ 

UN § 87 Dnr UN 02-12 614

Riktlinjer för ansökan om rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för rekryteringsbidrag vid 
vuxenstudier, daterat 2002-11-04.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till riktlinjer för rekryteringsbidrag i skrivelse 
2002-11-04.
Kompletterande skrivelse ang prioriteringsordning 2002-11-18

Bakgrund

I juni 2002 fattade Riksdagen beslut om ett rekryteringsbidrag vid 
vuxenstudier att införas 2003-01-01.Bidraget regleras enligt en särskild lag om 
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande (2002:624) och riktar sig till 
studerande mellan 25 och 50 år som har kort tidigare utbildning och är 
arbetslös eller riskerar arbetslöshet, eller p g a funktionshinder behöver extra 
tid för att uppnå studiemålen. Bidraget omfattar högst 50 veckors studier och 
kan avse såväl orienteringskurser som reguljär vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå. Bidraget betalas ut veckovis, studierna 
måste dock omfatta perioder på minst tre veckor.

Kommunen skall utifrån detta anta riktliner för bidraget och också verka för att 
riktlinjerna utformas i samråd med lokala företrädare för berörda myndigheter, 
arbetstagarorganisationer och organisationer som företräder funktionshindrade.
Kommunens andel av bidraget (för riket 2 mdkr) beslutas och administreras av 
CSN. Den som ansöker om bidrag skall inge ansökan till sin hemkommun som 
prövar om sökanden uppfyller kraven. Kommunen överlämnar därefter 
ansökan med sitt ställningstagande till CSN som betalar ut bidraget så länge 
som medel finns tillgängliga för kommunen. Kommunen har erhållit ett bidrag med 8 648 938 kr.

forts.


UN § 87 forts.

Tjänstemannaberedning

En samrådsgrupp bestående av utbildningschefen och projektledaren vid 
förvaltningen, representant från socialförvaltningen, LO-sektionen, 
Arbetsförmedlingen, Handikapporganisationerna, LRF och Kommunal, studie- 
och yrkesvägledare samt rektor vid Komvux, har arbetat fram ett förslag till 
riktlinjer.

Följande riktlinjer för erhållande av rekryteringsbidrag föreslås gälla under år 
2003:
Rekryteringsstödet får, enligt lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, lämnas fr o m det kalenderår då den studerande som fyller 25 år och t o m det kalenderår de den studerande fyller 50 år samt
är arbetslös (e v s inskriven som arbetsstökande på Arbetsförmedlingen) eller riskera att bli arbetslös vilket den gör som har någon form av tillfällig anställning (projekt-, tim-, visstidsanställning m m) eller som har varslats om uppsägning oavsett anställningsform.
OBS! Den som endast uppbär 20 % av rekryteringsstödet behöver ej vara arbetslös eller riskera arbetslöshet och övriga inkomster prövas ej
eller p g a funktionshinder behöver extra tid för att uppnå studiemålen. Vad som bedöms som extra tid måste avgöra från fall till fall.

Samrådsgruppen anser att kommunen måste ha möjlighet att under året ändra 
riktlinjerna om dessa vid en uppföljning visar sig innebära att den 
studerandegrupp bidraget avser inte nås.

Politisk beredning 

Au 5/11 Arbetsutskottet beslutade 2002-11-05, § 63, att uppdra till förvaltningen att till 
nämndens sammanträde 2002-11-21 komplettera förslaget med en 
prioriteringsordning. Arbetsutskottet föreslog dessutom nämnden besluta att 
anta förvaltningens förslag daterat 2002-11-04 till riktlinjer för 
rekryteringsbidrag vid vuxenstudier.
forts.

UN § 87 forts.

Beslutande sammanträde

UN 21/11 Arbetsutskottet uppdrog till förvaltningen att till nämndens sammanträde 
komplettera förslaget med en prioriteringsordning. Utbildningschefen som 
ingår i arbetsgruppen redogör för gruppens svar på nämndens förfrågan.
Tillkomsten av lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, som innebär 
att kommunen både upprättar riktlinjer och administrerar ansökan om bidrag, 
har bl a sin bakgrund i att den sökande så snabbt som möjligt ska kunna få 
besked om bidraget vid besöket hos studie- och yrkesvägledaren. Detta blir 
inte möjligt om kriterierna är prioriteringsordnade. Då måste ansökningarna 
bedömas samfällt innan de sökand kan få besked om bidraget. Samrådsgruppen har därför inte ansett att en prioritering mellan de föreslagna kriterierna skulle gynna den grupp bidraget riktar sig till.

________UN § 88 Dnr UN 02-180 282

Policy för extern andrahandsuthyrning av lokaler

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag.

att fastställa policy för extern andrahandsuthyrning av lokaler, daterad 
2002-10-30, samt 

att hemställa hos kommunstyrelsen att en kommunövergripande policy för 
extern uthyrning tas fram.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till policy i skrivelse 2002-10-30.

Bakgrund

I Norrtälje kommun hyrs lokaler ut till utbildningsverksamhet av respektive förvaltning via Tekniska kontoret. Lokalerna disponeras därefter av respektive skola. Rektor/chef har ansvar för lokalerna.

Intern uthyrning har skett under åren och är förhållandevis okomplicerad. På senare år har det blivit vanligare med extern uthyrning, inte minst p g a av att friskolor har etablerats i kommunen. Många av de friskolor som etableras saknar lokaler för idrott och hälsa, laborationssalar för naturvetenskapliga ämnen och specialsalar för karaktärsämnen inom yrkesförberedande program. Det gör att angeläget att lokalansvariga rektorer har en av utbildningsnämnden antagen policy att följa vid uthyrning av skollokaler. 

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-10-22.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i policyn att lokaler kan hyras ut externt till annan huvudman under förutsättning att: forts.

UN § 88 forts.

Det är möjligt med hänsyn till den egna verksamhetens elever och studerande
Det inte medför hinder att arbeta enligt ”Skola 2000-modellen” och arbetslagens pedagogiska grundsyn
Det kan göras utan att ge den egna personalen utökade och ej överenskomna arbetsuppgifter
Den som hyr väl känner till Arbetsmiljölagens krav och förbinder sig att det alltid är behöriga lärare som genomför undervisningen i enlighet med AML 3.3: Arbetsgivaren skall förvissa sig m att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet
Lokalansvarig rektor/chef bedömer att det är möjligt att ta på sig utökat skyddsansvar enligt Arbetsmiljölagen
Det finns skrivet avtal där avtalstid, uppsägningstid, hyresvillkor och regler i de hyrda lokaler framgår
Ersättning för alla kostnader tas ut, d v s lokalhyra, städning, materiel, institutionsansvar, administration och övriga tillkommande kostnader
Hyresparten, om det är en skola med annan huvudman än kommunen, är beredd att samarbete/samverkan inom områden den uthyrande skolan önskar
Tekniska kontoret informeras och medger att lokalerna hyrs ut.
Förvaltningen föreslår skrivelse 2002-10-30 att utbildningsnämnden beslutar att fastställa policy för lokaluthyrning enligt utbildningschefens förslag samt att hemställa hos kommunstyrelsen att en kommunövergripande policy för extern uthyrning tas fram.

Politisk beredning

Au 5/11 Arbetsutskottet har 2002-11-05, § 64, behandlat ärendet.

________UN §89 Dnr UN 02-191 623

Tillämpning av regler för inackorderingsbidrag för gymnasieelever

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att ej ändra nuvarande policy om medgivande av inackorderingsbidrag, 
innebärande att bidraget inte medges gymnasieelever utanför det offentliga 
skolväsendet samt

att uppdra till förvaltningen att informera om gällande bestämmelser för 
medgivande av inackorderingstillägg för studier vid friskolor.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-11-04.

Bakgrund

Förutsättningar för erhållande av inackorderingsbidrag vid gymnasiestudier 
regleras i Skollagen. Enligt Skollagen 5 kap. 33 § skall hemkommunen till 
elever som behöver inackordering till följd av skolgången lämna ekonomiskt 
stöd. Skyldigheten gäller t o m det första kalenderhalvåret då ungdomarna 
fyller 20 år och gäller för elever inom det offentliga skolväsendet.

Stödet skall avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
Om stödet ges kontant skall det utgå med lägst 1/30 av basbesloppet/månad 
och för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor inackorderad. Stödet 
utbetalas normalt för 4 månader under höstterminen och för 5 månader under 
vårterminen.

Under hösten har erfarits, att CSN i flera fall tillämpas sina bestämmelser om 
s k inackorderingstillägg mera restriktivt än tidigare. Detta har aktualiserat 
frågan om det finns anledning att förändra nuvarande policy betr medgivande 
om kommunalt inackorderingsbidrag till gymnasieelever. 
Ärendet har behandlats i PAMK 2002-11-12. forts.

UN § 89 forts.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-11-04 att ej ändra nuvarande policy om 
medgivande av inackorderingsbidrag, innebärande att bidraget inte medges 
gymnasieelever utanför det offentliga skolväsendet samt att uppdra till 
förvaltningen att informera om gällande bestämmelser för medgivande av 
inackorderingstillägg för studier vid friskolor.

Politisk beredning

Au 5/11 Arbetsutskottet har 2002-11-05, § 55, behandlat ärendet.

_______
UN § 90 Dnr UN 02-15 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2002-11-07.

_______

UN § 91 Dnr 02-02 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger delegationsbeslut från utbildningschefen, bitr förvaltningschefen 
och rektor vid särskolan.

_______

UN § 92

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Nya lokaler för särskoleverksamheten vid Finsta naturbruksgymnasium
Särskoleverksamheten vid Finsta kommer förmodligen att vara kvar i 
nuvarande lokaler under hela vårterminen 2003. Diskussioner pågår f n med 
Ekebyholmsskolan att ev förlägga särskoleverksamheten där. Ett annat 
alternativ är att verksamheten blir kvar på Finsta i nuvarande lokaler om en 
överenskommelse kan träffas med den nye ägaren Jonas Sandgren. 


Bitr förvaltningschefen rapporterar:

Gymnasieskolans organisation och inriktningar år 2003/04
Arbetsutskottet tar beslut på sammanräde 2002-12-12 om gymnasieskolans 
organisation och inriktningar efter samråd med rektorerna.

Elevenkät för årskurs 2 i gymnasieskolan
Enkäten vänder sig till samtliga elever i gymnasieskolans årskurs 2 samt 
gymnasiefriskolorna i kommunen. Huvudsyftet med enkäten är att ta reda på 
hur eleverna upplever sin studiesituation. Enkäten innehåller 38 frågor som 
besvaras anonymt. Resultatet presenteras vid nämndens temadag på Nordrona 
den 12/12.

________

UN § 93

Tack

Lars-Erik Jansson (s) framför socialdemokraternas och vänsterpartiets tack till ordföranden och nämnden för ett gott samarbete under den gångna mandatperioden. Han tackade också förvaltningen för dess arbete och tillönskade till sist utbildningsnämndens nye ordförande Nils Matson (m) lycka till med det framtida arbetet med den nya nämnden.

Ordföranden tackade och meddelade att han återkommer med sitt tack när nämnden har sin temadag och gemensamma jullunch på Nordrona den 12 december.

______