UN 03 01 15

Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl
16.00-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-12.00 Förvaltningsinformation (Förvaltningens organisation,
skolformerna, budget, kommunens hemsida m m)
Verksamhetsinformation (Rodengymnasiets rektorer)
Kl. 12.00-13.00 Gemensam lunch
Kl. 13.00-14.30 Verksamhetsinformation (Rektor/chef vid
Komvux,Utbildningscentrum, Ungdomsmottagningen,Syv)
Kl. 14.30-16.00 Gruppsammanträden inkl kaffe
Kl. 16.00-17.00 Nämndsammanträde

Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (§ 5-7)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2003-01-20, kl. 14.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 5-13
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2003-01-15

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-01-21 anslags nedtagande 2003-02-11

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
UtdragsbestyrkandeNÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

       Kl. 08.30-12.00

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 13.00-16.00

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

 x

 

 

 

 

Göran Pettersson

m

 x

 

Fr o m kl. 13.50

 

 

Louise Branting

c

 x

 

 

 

 

Carl-Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

   kd

 x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 x

 

Fr o m kl. 10.15

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 x

 

 

 

 

Anders Selholm

   m

 x

 

 

 

 

Jane Trepp

m

 x

 

T o m kl. 14.00

 

 

Bengt Ringberg

   fp

 x

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson

fp

 

x

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

 

 

 

Aldrin Cavaliero

s

 

 x

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 16.00-17.00

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

 x

 

 

 

 

Göran Pettersson

m

 x

 

 

 

 

Louise Branting

c

 x

 

 

 

 

Carl-Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

   kd

 x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

 x

 

 

 

 

Jane Trepp

c

 

 x

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

 x

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson

fp

 

 x

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

 

 

 

Aldrin Cavaliero

s

 

 x

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 


REGISTER
§ Sid
5 Val av justeringsman och tid för justering 5

6 Månatlig budgetuppföljning för november/december 02 6

7 Internkontrollområden för utbildningsnämnden år 03 7-8

8 Specialutformat hantverksprogram vid Häverögymnasiet 9-10

9 Inrättande av lokal inriktning (Restaurang och Turistservice)
vid Hotell- och Restaurangprogrammet, Rodengymnasiet 11

10 Anmälan av delgivningsärenden 12

11 Anmälan av delegationsärenden 13

12 Rapport från förvaltningen 14

13 Kurser och konferenser 15

________
UN § 5

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2003-01-20, kl. 14.30.

_______UN § 6 Dnr UN 02-67 042

Månatlig budgetuppföljning för november/december 2002

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga rapporten för november månad till handlingarna och återkomma med
kommentarer av december månads utfall i samband med bokslutsrapporten.

Underlag för beslut

Budgetutfallsprognos för november månad i skrivelse 2002-12-10.
Budgetutfallsprognos för december månad i skrivelse 2003-01-07.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-10-28, § 239, att samtliga nämnder
under resten av år 2002 skall delge kommunstyrelsen sina ekonomiska
månadsuppföljningar.

Tjänstemannaberedning

Budgetutfallet efter 11 månader är 94, 5 %. Riktvärde 91,6 %.
Budgetutfallet efter 12 månader är 102,4%. Riktvärde 100%.
Prognosen för året visar på ett underskott med - 6579 tkr inkl tilläggsanslag.

Politisk beredning

Au 021212 Arbetsutskottet beslutade 2002-12-12, § 71 föreslå utbildningsnämnden besluta
att tacka för rapporten.

UN 030115 Beslutande sammanträde

Eftersom december månads budgetutfallsprognos inte behandlats i
arbetsutskottet återkommer nämnden med kommentarer i samband med
bokslutsrapporten.
_______UN § 7 Dnr 02-210 026

Internkontrollområden för utbildningsnämnden år 2003

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa internkontrollplan för utbildningsnämnden avseende år 2003.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2002-12-03.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-20 att fastställa Ledningskontorets
förslag till "Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet".
Reglementet som började gälla 2002-03-01 slår fast att ansvaret för den interna
kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bl a att
varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen
inom nämndens verksamhetsområde. Internkontroll delas in i redovisnings-
och administrativa kontroller. Utbildningschefen har utsett bitr
förvaltningschefen att vara interkontrollombud för det administrativa området
och ekonomisekreteraren för det ekonomiska området.

Ledningskontoret har i samråd med övriga internkontrollombud beslutat
föreslå att för år 2003 utföra internkontroll inom minst fyra områden, varav två
är gemensamma för alla nämnder. De gemensamma områdena har föreslagit
vara inköp av AV-material och möbler (köptrohet i relation till
upphandlingsavtal) samt attest (efterlevnad av attestreglementet).

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-12-09. forts.


UN § 7 forts.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår utöver ledningskontorets förslag till
internkontrollområden att områdena delegation (att beslutad delegation
efterlevs) och diarieföring (att lagar och föreskrifter om diarieföring efterlevs)
granskas under år 2003. Rapporter lämnas till nämnden i juni och december
månad.
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-12-03 att utbildningsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan för utbildningsnämnden avseende år 2003
enligt förvaltningens förslag.

Politisk beredning

Au 021212 Arbetsutskottet har 2002-12-12, § 75, behandlat ärendet.

_________
UN § 8 Dnr UN 02-211 612

Specialutformat hantverksprogram vid Häverögymnasiet i Hallstavik

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att fr o m höstterminen 2003 inrätta ett specialutformat hantverksprogram med placering på Häverögymnasiet

att antalet intagningsplatser för det första året på det specialutformade hantverksprogrammet begränsas till 7 elever.

Underlag för beslut

Begäran om inrättande av hantverksprogram från rektor vid Häverögymnasiet i skrivelse daterad 2002-11-20
Kompletterande skrivelse daterad 2003-01-13

Bakgrund

Tillgången på sökbara alternativ för ungdomar som vill skaffa sig hantverks/yrkesutbildning utan att söka de sedvanliga programmen är begränsad i nuvarande verksamhet. Initiativ att skapa en utbildning grundad på praktik knuten till ett företag under hela utbildningstiden (3 år) har diskuterats tillsammans med elever, föräldrar och fackliga representanter.
Utbildningsnämnden beslutade 2002-01-24, § 7 att förbereda en etablering av
hantverksprogrammet vid Häverögymnasiet snarast, dock senast läsåret
2003/04.

Målet för utbildningen är att samma mål och kurser utöver kärnämnen och
gemensamma karaktärsämneskurser, skall gälla som för det nationella
Hantverksprogrammet (HV) enligt Skolverkets presentation. Ytterligare mål
för utbildningen är att eleverna i sin utbildning skall tillgodogöra sig
arbetsrutiner och mångfalden av parallella arbetsuppgifter som uppstår i det
praktiska arbetet på en arbetsplats. Utöver dessa mål för utbildningen skiljer
sig det speciallutformade programmet sig från det nationella så att
karaktärsämneskurser ges på elevens praktikplats och betygsättes genom
validering. forts.

UN § 8 forts.

Tjänstemannaberedning

Rektor vid Häverögymnasiet föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
fr o m höstterminen 2003 inrätta ett specialutformat hantverksprogram med placering på Häverögymnasiet och att antalet intagningsplatser för det första året på det specialutformade hantverksprogrammet begränsas till 7 st.

Politisk beredning

Au 15/1 Arbetsutskottet har 2003-01-15, § 1, behandlat ärendet.

UN 15/1 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för ärendet.

________

UN § 9 Dnr 03-12 612

Inrättande av lokal inriktning (Restaurang och Turistservice) vid Hotell- och Restaurangprogrammet, Rodengymnasiet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

enligt arbetsutskottets förslag

att inrätta en lokal inriktning "Restaurang och Turistservice" vid Rodengymnasiets Hotell- och Restaurangprogram.

Underlag för beslut

Skrivelse från rektor vid Rodengymnasiets OS-sektor daterad 2002-11-04.

Bakgrund

År 1993 beslutade dåvarande barn- och utbildningsnämnd att Rodengymnasiet höstterminen 1994 skulle starta Hotell- och Restauranggprogrammet (HR) med en lokal gren "Restaurang och Turistservice".

P g a att lokala grenar inte längre finns i gymnasieutbudet har Skolverket begärt ett nytt nämndbeslut på att Rodengymnasiet bedriver HR med lokal inriktning "Restaurang och Turistservice" för att ge utbildningen en studievägskod.

Rektor vid OS-sektorn anhåller i skrivelse att nämnden beslutar enligt Gymnasieförordningen 2 kap. 11 § att inrätta den lokala inriktningen Restaurang och Turistservice.

Politisk beredning

Au 15/1 Arbetsutskottet har 2003-01-15, § 2, behandlat ärendet.

UN 15/1 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.
_________

UN § 10 Dnr UN 03-04 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ungerlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2003-01-07.

_________


UN § 11 Dnr UN 03-14 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendet till handlingarna.

Underlag för beslut

Föreligger delegationsbeslut enligt förteckning från utbildningschefen.

________


UN § 12

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Rektorer vid Komvux
Rektorerna Lars Nordstrand och Bibie Höglund har slutat sina anställningar vid Komvux i Norrtälje. Fr o m 2003-01-07 t o m 2003-06-30 har Mats-Åke Svarfvar, IT-samordnare vid barn och skolförvaltningen och Linn Franzdotter, lärare vid Komvux, anställts som rektor respektive bitr rektor. En översyn av Komvux organisation kommer att genomföras under våren.

Gymnasiesärskolans lokaler i Finsta
Hyreskontrakt har tecknats mellan Tekniska kontoret och Kragsta Drifts AB, Jonas Sandgren, för hyra av lokaler för särskoleverksamheten vid Finsta. Avtalets giltighetstid är fr o m 2003-01-01 t o m 2003-06-30. Förhandlingar pågår även med Ekebyholmsskolan om att eventuellt förlägga verksamheten dit fr o m hösten 2003.

__________


UN § 13

Kurser och konferenser

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att anmäla Gun Candal (m) och Catarina Wahlgren (v) att närvara vid mötet med Framtidsrådet 2003-01-17.

Bakgrund

En inbjudan har inkommit till utbildningsnämnden från Framtidsrådet - om samverkan kring eftergymnasiala utbildningar. Mötet äger rum på Utbildningscentrums lokaler på Nordrona 2003-01-17, mellan kl. 13.15 - 16.00. Sammankallande är Ulla Peterson, utbildningskontoret.

Frågor som kommer att diskuteras är bl a vidgad rekrytering till högskolestudier, preparandkurser inför högskolestudier och eftergymnasiala utbildningar i Norrtälje.

________