Utbildningsnämnden 03 02 26
Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl
15.30-16.45

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30-09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.00-09.10 Extra arbetsutskott
Kl. 09.10-10.10 Presentation av nämnden
Kl. 10.10-11.30 Bokslut och verksamhetsberättelse år 2002
Kl. 11.30-13.00 Lunch
Kl. 13.00-13.30 Gymnasiekommitténs 2000 slutbetänkande
Kl. 13.30-15.30 Gruppsammanträden inkl. kaffe
Kl. 15.30-16.45 NämndsammanträdeÖvriga deltagande

Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr. utb.chef
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Per-Olof Lindell (s)

Justeringens
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2003-03-05, kl.11.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 14-24
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Per-Olof Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2003-02-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-03-06 anslags nedtagande 2003-03-27

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

          Kl. 08.30-11.30

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 13.00-13.30

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

 x

 

 

 

 

Göran Pettersson

m

 x

 

 

 

 

Louise Branting

c

 x

 

 

 

 

Carl-Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

    kd

 x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

 x

 

 

 

 

Jane Trepp

c

 

 x

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

 x

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson

fp

 

 x

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

 

 

 

Aldrin Cavaliero

s

 

 x

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid  Kl. 15.30-16.45

 

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

 x

 

 

 

 

Göran Pettersson

m

 x

 

 

 

 

Louise Branting

c

 x

 

 

 

 

Carl-Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

    kd

 x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

 x

 

 

 

 

Peter Jansson

s

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

 x

 

 

 

 

Jane Trepp

c

 

 x

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

 x

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson

fp

 

 x

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 x

 

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

 

 

 

Aldrin Cavaliero

s

 

 x

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 


REGISTER
§ Sid

14 Val av justeringsman och tid för justering 5

15 Bokslut och verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden år 2002 6-7

16 Rev av delegationsförteckning för utbildningsnämnden 8-9

17 Nämndens arbetsgrupper "Vuxnas lärande" och "Gymnasie-
skolans inre utveckling" 10-11

18 Upphandling av SFI fr o m 2003-08-01 12-13

19 Nämndrepresentanter i KHR och KPR 14

20 Lokaler för gymnasiesärskolan i Finsta 15-16

21 Anmälan av delgivningsärenden 17

22 Anmälan av delegationsärenden 18

23 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 19

24 Rapport från förvaltningen 20

_________


UN § 14

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Per-Olof Lindell (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2003-03-05, kl. 11.00.

_________UN § 15 Dnr UN 01-98 041

Bokslut och verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden år 2002

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att med godkännande överlämna förvaltningens upprättade bokslut för år 2002 samt verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning:
Socialdemokraterna och vänsterpartiet antecknar till protokollet:

"Bokslutet och verksamhetsberättelsen speglar vad oppositionen påpekat under föregående mandatperiod. Budgethanteringen har präglats av bristande politisk styrning och felaktig grund för budgeten.
I bifogade verksamhetsberättelse redovisas miljöarbetet slentrianmässigt. Uppföljning av Agenda 21-arbetet inom alla verksamhetsområden saknas. Vi förutsätter att denna uppföljning snarast redovisas för nämnden."

Underlag för beslut

Ledningskontorets anvisningar och tidplan för årsredovisning 2002.
Förvaltningens bokslut för år 2002 samt verksamhetsberättelse i skrivelse 2003-02-12.

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt "Anvisningar och tidplan för årsredovisning 2002" i skrivelse 2002-12-10.
Varje nämnd respektive bolag skriver sin verksamhetsberättelse och lednings- och servicekontoret skriver den kommun- och koncernövergripande verksamhetsberättelse inkl personalbokslut, d v s Norrtälje kommuns förvaltningsberättelse. Nämndens årsredovisning ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2003-02-14. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen
2003-04-10 och i kommunfullmäktige 2003-04-28.

forts.


Un § 15 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-02-20.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens årsredovisning samt verksamhetsberättelse för år 2002 i skrivelse 2002-02-12.
Utbildningsnämndens verksamhet lämnar ett underskott totalt med -5 123 tkr. Överföring från driftbudgeten år 2002 har gjorts med 3 089 tkr.

Politisk beredning

Au 12/2 Arbetsutskottet beslutade 2003-02-12, § 5, att utan eget ställningstagande överlämna bokslut för år 2002 och verksamhetsberättelse till nämnden, att behandlas på sammanträde 2002-02-26.

Un 26/2 Beslutande sammanträde

Förvaltningen har mellan klockan 10.10-11.20 lämnat en utförlig redovisning av bokslutet för år 2002 och verksamhetsberättelsen.

________

UN § 16 Dnr UN 03-33 002

Revidering av delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att fastställa delegationsförteckningen i enlighet med förvaltningsförslaget daterat 2003-02-04.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till revidering av delegationsförteckning i skrivelse 2003-02-04.

Bakgrund

I kommunallagens 6 kap. §§ 33 och 37 regleras nämndernas beslutsfattande. Där sägs att nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och frågor som de enligt lag eller annan förordning skall handha, liksom de som kommunfullmäktige har delegerat till nämnden.

Nämnden kan uppdra till annan att fatta beslut å nämndens vägnar d v s delegation. Tanken med delegation är att föra besluten i detaljfrågor ut i verksamheten, för att nämnden skall ha bättre möjlighet att ägna sig åt övergripande frågor som rör mål, kvalitet och strategisk planering.
Enligt kommunallagens § 35, skall beslut som fattas på delegation, anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.

I föreliggande förslag har förteckningen uppdaterats och anpassats till ny "Förordning om kommunal vuxenutbildning", vilken trädde i kraft
2003-01-01.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-02-20.

Tjänstemannaberedning

Utbildningschefen föreslår i skrivelse att nämnden beslutar att fastställa delegationsförteckningen i enlighet med förvaltningens förslag av 030204.
forts.
UN § 16 forts.

Politisk beredning

Au 12/2 Arbetsutskottet har 2003-02-12, § 6, behandlat ärendet.

________


UN § 17 Dnr UN 03-30 600

Nämndens arbetsgrupper "Vuxnas lärande" och "Gymnasieskolans
inre utveckling"

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till nämndens arbetsgrupp "Vuxnas lärande" utse följande politiker

Nils Matsson (m) (sammankallande)
Solveig Persson (s)/Catharina Famer Erdtman (s)
Louise Branting (c)

att till nämndens arbetsgrupp "Gymnasieskolans inre utveckling" utse
följande politiker

Nils Matsson (m) (sammankallande)
Per-Olof Lindell (s)
Catharina Famer Erdtman (s)
Bengt Ringberg (fp)
Göte Waara (kd)

Underlag för beslut

Utbildningschefens förslag till tillsättning av arbetsgruppen "Vuxnas lärande" i skrivelse 2003-02-04.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till tillsättning av arbetsgrupp inom Komvux i skrivelse 2003-02-04.
Utbildningschefen föreslår bl a att arbetsgruppens uppdrag skall vara att
gestalta stödet för vuxnas lärande i Norrtälje kommun utifrån aktuella
styrdokument, propositioner och förslag till ny skollag, gymnasiekommitténs
betänkande och erfarenheter från Kunskapslyftet och satsningen på
vuxenutbildningens infrastruktur. I arbetet skall samverkan ske med
myndigheter, arbetsmarknadens parter, folkrörelser och vuxenutbildare i
kommunen. forts.

UN § 17 forts.

Arbetsgruppen skall även se över och lämna förslag på var den av
kommunen utförda vuxenutbildningen skall lokaliseras utifrån kraven på
framtidens vuxenutbildning.
Arbetsgruppen ska till nämndens sammanträde 2003-04-30
ge en delrapport som underlag och information vid tillsättande av rektor vid
vuxenutbildningen i kommunen. En slutrapport lämnas vid nämndens
sammanträde 2003-08-27.
Ev övriga arbetsgruppers sammansättning inom nämnden behandlas på
nämndens sammanträde 2003-03-26.
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-02-04 att utbildningsnämnden beslutar
att tillsätta en arbetsgrupp med tre representanter från utbildningsnämnden och
tre tjänstemän från utbildningsförvaltningen med uppdrag enligt
förvaltningschefens tjänsteskrivelse.

Politisk beredning

Plan-Au 29/1 Utbildningschefen fick i uppdrag att lämna förslag på inriktning och
sammansättning av en vuxenutbildningsgrupp.

Au 12/2 Arbetsutskottet har 2003-02-12, § 7, beslutat föreslå utbildningsnämnden
besluta att till nämndens arbetsgrupp "Vuxnas lärande" utse följande politiker: Nils Matsson (m), sammankallande, Solveig Persson (s)/Catharina Famer
Erdtman (s) och Bengt Ringberg (fp) och att till nämndens arbetsgrupp
"Gymnasieskolans inre utveckling" utse följande politiker: Nils Matsson (m),
sammankallande, Per-Olof Lindell (s), Catarina Famer Erdtman (s), Bengt
Ringberg (fp) och Göte Waara (kd).

Beslutande sammanträde

UN 26/2 Gruppernas sammansättning har diskuteras på dagens gruppsammanträde.
Ordföranden föreslår att Bengt Ringberg (fp) ingår arbetsgruppen
"Gymnasieskolans inre utveckling" och att Louise Branting (c) ingår i
arbetsgruppen "Vuxnas lärande".

_________

UN § 18 Dnr UN 03-38 616

Upphandling av Svenska för invandrare (SFI) fr o m
2003-08-01

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att godkänna reviderat upphandlingsunderlag för SFI-undervisning daterat
2003-02-26 samt

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut vad avse antagande av
entreprenör.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Underlag för beslut

Servicekontorets upprättade förfrågningsunderlag i skrivelse 2003-01-28.
Reviderat förfrågningsunderlag daterat 2003-02-26.

Bakgrund

Utbildningsnämnden slöt 1999 avtal med Utbildning Nordost AB (ABF och
Medborgarskolan i Norrtälje) när det gäller undervisning i svenska för
invandrare (SFI). Avtalstiden gällde 1999-07-31 - - 2002-07-31 med möjlighet
till ett års förlängning om parterna var överens. Utbildningsnämnden beslutade
2002-04-15, § 33, att förlänga avtalet ett år att gälla 2002-08-01 - -2003-07-31.

Kommunen som är huvudman för SFI-undervisningen har ansvaret för att
upphandlad utbildning genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen
och övriga statliga och kommunala styrdokument. Utbildningen skall erbjudas
individer med behov av svenska för invandrare, däribland nyanlända
flyktingar. Målsättningen är att utforma en utbildning anpassad efter
individernas önskemål, behov, förutsättningar samt efter arbetsmarknadens
behov. Analfabeter och deltagare med mycket kort tidigare utbildning får
utbildning i grundläggande läs- och skrivfärdigheter inom kommunens
grundläggande vuxenutbildning. Riktvärdet för undervisningens omfattning i
tid per studieplats är i genomsnitt 525 timmar.
Inka Wilhelmsson, Komvux i Hallstavik, är tillförordnad rektor för SFI. forts.

UN § 18 forts.

Mikael Hedenborg vid Servicekontorets upphandlingsenhet har redogjort för
upphandlingsunderlagen på arbetsutskottets sammanträde 2003-02-12.
Iréne Humble, utbildningsansvarig, SFI-lärarna Marie Lalér och Ola Pettersson
från Utbildning Nordost AB informerade dessutom om pågående
SFI-undervisning.
Tjänstemannaberedning

Föreligger förslag till förfrågningsunderlaget "Norrtälje kommuns
upphandlingsenhet inbjuder till anbudsgivning på SFI" från Servicekontorets
upphandlingsenhet i skrivelse 2003-01-28. Underlaget är utarbetat i samarbete
med utbildningschefen.
Föreligger från upphandlingsenheten reviderat förslag till
förfrågningsunderlag daterat 2003-02-26.

Politisk beredning

Au 12/2 Arbetsutskottet beslutade 2003-02-12, § 8, föreslå utbildningsnämnden besluta
att godkänna servicekontorets upphandlingsenhets upphandlingsunderlag för
SFI-undervisning i skrivelse 2003-01-28 samt att delegera till arbetsutskottet
att fatta beslut vad avser antagande av entreprenör.
Au 26/2 Arbetsutskottet har 2003-02-26, § 13, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 26/2 Utbildningschefen redogör för ärendet.
Beslut om antagande av leverantör tas, efter förslag från Servicekontorets upphandlingsenhet, på arbetsutskottets sammanträde 2003-04-14. .
________


UN § 19 Dnr UN 03-35 747

Nämndrepresentanter i Handikapprådet (KHR) och Pensionärsrådet
(KPR)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att som representant för kommunala handikapprådet utse
Louise Branting (c) och Kristina Almén (s) som ersättare

att som representant för kommunala pensionärsrådet utse
Per-Olof Lindell (s) och Kristina Almén (s) som ersättare.

Underlag för beslut

Skrivelse från ordföranden i omsorgsnämnden.

Bakgrund

Ordföranden i omsorgsnämnden, tillika ordförande i KHR och KPR, ber i
skrivelse att utbildningsnämnden utser en representant i de båda
råden. Avsikten med representation från nämnden är att råden ska kunna
ventilera sin mening i lokala kommunala frågor och att nämnds-
representanterna i sin tur ska informera sin nämnd och vad som diskuteras och
tvärtom. Representanten lämnar en kort skriftlig rapport på nämndens närmaste
sammanträde. Antal sammanträden är 4-5/år, mellan klockan 10-12.00.

Politisk beredning

Plan-Au 29/1 Politikergrupperna fick på arbetsutskottets plan-au 2003-01-29 i uppdrag att
lämna förslag på representanter till dagens sammanträde.

Au 12/2 Arbetsutskottet har 2003-02-12, § 9, behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

UN 26/2 Ordföranden redogör för förslaget till representanter i de båda råden.
________

UN § 20 Dnr UN 02-185 617

Lokaler för gymnasiesärskolan i Finsta

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att uppdra till utbildningsförvaltningen att senast till arbetsutskottets
sammanträde 2003-04-14 ta fram ett underlag för beslut om var
gymnasiesärskolans naturbruksprogram ska förläggas fr o m läsåret 2003/04.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2003-02-04.

Bakgrund

I enlighet med Skollagen 6 kap., § 1, erbjuder Norrtälje kommun utvecklingsstörda ungdomar utbildning inom det nationella naturbruksprogrammet i gymnasiesärskolan. Utbildningen är 4-årig och anpassad till varje elevs förutsättningar. Sedan 12 år tillbaka har kommunen bedrivit gymnasiesärskoleutbildning i egen regi förlagd till Finsta Naturbruksgymnasium.

Finsta Naturbruksgymnasium drivs av Landstinget i Stockholms län fram t o m april 2003. I slutet av april avslutar de sista gymnasieeleverna sin utbildning. Då är skoljordbruket med tillhörande djur helt avvecklat. Eftersom vissa utbildningsmoment inte längre kan genomföras på Finsta måste alternativ snarast tas fram för den fortsatta verksamheten.

Under 2001 har samtal och förhandlingar pågått med Ekebyholmsskolan, en friskola med både grund- och gymnasieskola samt ett fungerande internat. Ett annan alternativ är att utbildningen finns kvar på Finsta och att kommunen hyr av nuvarande ägaren Kragsta Drift AB. Gällande avtal med Kragsta Drift AB gäller t o m 2003-03-31.
forts.


UNau § 10 forts.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-02-04 att utbildningsnämnden beslutar
att snarast ta fram ett underlag för beslut om var gymnasiesärskolans naturbruksprogram ska förläggas fr o m läsåret 2003/04.
Utbildningschefen konstaterar sammanfattningsvis att båda alternativen har både för- och nackdelar och måste utredas skyndsamt. Alternativen måste utvärderas ytterligare när det gäller möjligheter att driva bra och flexibel naturbruksutbildning och dessutom måste kostnaderna för att ha naturbruksutbildningen på Finsta resp Ekebyholmsskolan utredas och presenteras i en genomarbetad kalkyl.

Politisk beredning

Au 12/2 Arbetsutskottet har 2003-02-12, § 10, behandlat ärendet.
Önskemål framförs av Louise Branting (c) att nämnden förlägger något av sina sammanträden vid Finsta naturbruksgymnasium och Ekebyholmsskolan.

Beslutande sammanträde

UN 26/2 Utbildningschefen redogör för ärendet.

_______


UN § 21 Dnr UN 03-04 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2003-02-12

_________UN § 11 Dnr UN 03-20 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Föreligger förteckning över delegationsärenden i skrivelse 2003-02-17.

_________


UN § 23

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:

Möte med mjuka nämnder (socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden presidier) 2003-01-24.
Räddningschefen informerade om projektet "Stockholmsprojektet" som genomförs av en grupp brandmän från Stockholm kring förebyggande arbete för ungdomar. Socialchefen redogjorde för Migrationsverkets planer på att ev inrätta en flyktingförläggning i Hallstavik. Vidare diskuterades syftet med presidieträffarna och en agenda för träffarna fastlades. Barn- och skolnämndens sekreterare utsågs till "ständig sekreterare" vid träffarna.

Utbildningsnämndens presidium samt ekonom kommer att deltaga i Bokslutskonferens samt mål och inriktning för 2004-2006 på Aronsborg i Bålsta 3-4 mars. Budgetprocessen för budget 2004 har tidigarelagts, kommunstyrelsen tar beslut 2003-08-07 och kommunfullmäktige
2003-08-28.

Vice ordföranden rapporterar:

Utbildningsnämndens presidium (ordföranden, vice ordföranden och utbildningschefen) har träffat kommunens revisorer (Komrev)
2003-02-07. "Konsultrapporten" (Analys av nämndens verksamhet och ekonomi) diskuterades och hur arbetet skall fortskrida. Förvaltningen skall till arbetsutskottets sammanträde 2003-03-12 framlägga ett förslag på åtgärdsprogram till förbättringar.
Revisorerna uttalade sig mycket positivt över utbildningsnämndens hemsida
(un.norrtalje.se) som de ansåg vara ett föredöme för andra nämnder. Redaktör för hemsidan är bitr förvaltningschefen.
________
UN § 24

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Förhandlingar med lärarnas fackförbund (Lärarförbundet och Lärarnas rikförbund) ang löner för år 2003 har slutförts. Beloppet som fördelas enligt kriterier är 700:- per person. Avtalet gäller fr o m 2004-04-01.

En "Måltidsutredning" pågår i kommunen med syfte att effektivisera måltidsproduktionen.

Bitr förvaltningschefen rapporterar:

Den preliminära intagningen till gymnasieskolan" är klar. Ansökningstiden gick ut 2003-02-01. En omvalsperiod pågår t o m 2003-05-07.

__________