Utbildningsnämnden 03 03 26
Plats och tid Gustafslund, stora sammanträdesrummet, Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl
15.00-16.45

Beslutande Se närvarolista

Program:

Kl. 12.30-13.30 Gruppsammanträden
Kl. 13.30-14.00 Ksau informerar om ekonomi etc
Kl. 14.00-15.00 Gruppsammanträden forts inkl kaffe
Kl. 15.00-16.45 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef och sekr
Raija Engberg, ekonomisekr (§ 25)
Utses att justera Ulla Bratt (s)

Justeringens
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2003-03-31, kl. 14.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 25-35
Leif Thurhammar

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Bratt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2003-03-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-04-01 anslags nedtagande 2003-04-22

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 13.30-14.00

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

 x

 

 

 

 

Göran Pettersson

m

 x

 

 

 

 

Louise Branting

c

 x

 

 

 

 

Carl-Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

    kd

 x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

 

 x

 

 

 

Peter Jansson

s

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 

 

 

 

Gun Candal

m

 

 x

 

 

 

Anders Selholm

m

 x

 

 

 

 

Jane Trepp

c

 x

 

 

 

 

Bengt Ringberg

fp

 x

 

 

 

 

Vakant

fp

 

 

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

 

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

 

 

 

Aldrin Cavaliero

s

 

 x

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 

NÄRVAROLISTA

 

 

Närvaro

 

Votering

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tid Kl. 15.00-16.45

Ja

Nej

Nils Matsson, ordf

m

 x

 

 

 

 

Göran Pettersson

m

 x

 

 

 

 

Louise Branting

c

 x

 

 

 

 

Carl-Johan Håkansson

c

 x

 

 

 

 

Birgitta Sämskar

fp

 x

 

 

 

 

Stig Saverstam

    kd

 x

 

 

 

 

Elisabeth Björk, v ordf

s

 x

 

 

 

 

Solveig Persson

s

 x

 

 

 

 

Per-Olof Lindell

s

 x

 

 

 

 

Catharina Famer Erdtman

s

 

 x

 

 

 

Peter Jansson

s

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE:

 

 

 x

 

 

 

Gun Candal

m

 x

 

 

 

 

Anders Selholm

m

 x

 

 

 

 

Jane Trepp

c

 x

 

Kl. 15.00-15.30

 

 

Bengt Ringberg

fp

 x

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson

fp

 

 x

 

 

 

Göte Waara

kd

 x

 

 

 

 

Ulla Bratt

s

 x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Conny Lindén

s

 

 x

 

 

 

Kristina Almén

s

 x

 

Tjänstgörande ersättare

 

 

Aldrin Cavaliero

s

 

 x

 

 

 

Catarina Wahlgren

v

 x

 

 

 

 

 

Totalt ledamöter:

N

 

 

 

Ja

 

 

F

 

 

 

Nej

 

 

 

 

 

 

Avst

 

 REGISTER
§ Sid

25 Val av justeringsman och tid för justering 5

26 Månatlig budgetuppföljning för januari och februari
månad 2003 6-7

27 Remiss/Förslag till organisation av kommunens
rehabiliteringsverksamhet 8-9

28 Remiss/Personalpolitiskt program för Norrtälje kommun 10-11

29 Revidering av utbildningsnämndens reglemente 12

30 Revidering av utbildningsnämndens uppföljnings och
utvärderingsplan 13

31 Arbetsgrupper/projektgrupper inom utbildningsnämnden 14-15

32 Anmälan av delgivningsärenden 16

33 Anmälan av delegationsärenden 17

34 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 18

35 Rapport från förvaltningen 19-20

_________


UN § 25

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Ulla Bratt (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2003-03-31, kl. 14.30.

________


UN § 26 Dnr UN 03-56 042

Månatlig budgetuppföljning för januari och februari 2003

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att uppdra till förvaltningschefen att vid nämndens aprilsammanträde
redovisa effekterna av de besparings- och andra åtgärder som budgetuppföljningen föranleder.

Underlag för beslut

Budgetutfallsprognos för januari och februari månader i
skrivelse 2003-03-12.

Bakgrund

Ledningskontoret meddelar i skrivelse, med anledning av att det under budgetåret 2003 inte finns utrymme för tilläggsanslag, att samtliga nämnder ska skickar in sina budgetprognoser enligt upprättad tidsplan.
Budgetprognosen för februari ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2003-03-21. Prognosmetoderna bör dessutom förbättras med redovisning på åtgärder som skall vidtagas för att hålla ramarna.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ekonomisekreteraren upprättad budgetutfallsprognos i skrivelse 2003-03-12
.
Politisk beredning

Plan-Au 5/3 Ärendet har diskuterats på Plan-Au 2003-03-05 då även ekonomisekreteraren lämnade en preliminär budgetprognos.

Au 12/3 Arbetsutskottet har 2003-03-12, § 14, behandlat ärendet.

forts.

UN § 26 forts.

UN 26/3 Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för den ekonomiska uppföljningen för januari och februari 2003.
Prognosen visar på ett underskott med -896 tkr, fördelat på gymnasieskolan - 100 tkr (IV- och IVIKprogrammen för låg elevpeng), gymnasiesärskolan -523 tkr (extra kostnader i samband med flyttning) och KY-utbildningarna (omställningskostnader) med -273 tkr.

________
UN § 27 Dnr 03-26 001

Remiss/Förslag till organisation av kommunens rehabiliterings-verksamhet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att ansvaret för förvaltningens rehabiliteringsärenden bör ligga kvar i linjeorganisationen

att om kommunen väljer att ge föreslagen service i egenregi, resursenheten bör vara placerad inom servicekontoret samt

att i övrigt hänvisa till de synpunkter som framförs i förvaltningens skrivelse
daterad 2003-03-10.

Underlag för beslut
Remiss ang förslag till organisation av kommunens rehabiliteringsverksamhet daterad 2003-01-24.
Förvaltningens förslag till remissvar i skrivelse 2003-03-10.

Bakgrund

Norrtälje kommun genomförde en uppföljning av kommunens långtidssjukskrivna personal under sommaren 2000. Projektledare var rehabkonsulent Eva Wiik. Samverkan har skett med företagshälsovården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvården och andra intressenter som arbetar med insatser för de långtidssjukskrivna. Projektledarens uppdrag har därutöver varit att utarbeta ett program för hur personalvårdsarbetet ska organiseras, bedöma rehabiliteringsinsatsernas effekt, samt föreslå förebyggande metoder med syfte att motverka långtidssjukskrivningar i framtiden.

forts.

UN § 27 forts.

Projektledarens förslag innebär att en permanent resursenhet inrättas under Ledningskontorets arbetsgivarenhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2003-01-16 beslutat att höra samtliga nämnder och styrelsen innan beslut tas om en permanentning av kommunens rehabiliteringsverksamhet enligt projektledarens förslag. Remisstiden har förlängts till 2003-03-30.

Tjänstemannaberedning

Bitr förvaltningschefen föreslår i remissvar 2003-03-10 att utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att en resursenhet inom Ledningskontorets arbetsgivarenhet inrättas, att resursenheten stöder förvaltningens chefer med spetskompetens i rehabiliteringsfrågor och därvid i nära samverkan med berörda chefer planerar, organiserar och genomför för den enskilde medarbetaren adekvata åtgärder för att återfå sin kompetens och återgå i arbete, att varje chef har en kontaktperson inom resursenheten samt att resursenheten i övrigt ges de uppgifter som projektledaren föreslår.

Den föreslagna resursenheten skulle med fördel kunna bli den samordnande enhet som
" medväl utvecklade rutiner,
" god kännedom om kompetenserna hos varje samverkanspartner
" nära kontakter med förvaltningarnas chefer och
" egen spetskompetens på rehabområdet
effektiviserar och kvalitetssäkrar kommunens rehabiliterings- och omplaceringsverksamhet.

Politisk beredning

Au 12/2 Arbetsutskottet beslutade 2003-02-12, § 11, att p g a den förlängda
remisstiden, hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2003-03-26.
Plan-Au 5/3 Ärendet diskuterades på Plan-Au 2003-03-05. Förvaltningen lämnar förslag på
remissvar till arbetsutskottet 2003-03-12.
Au 12/3 Arbetsutskottet har 2003-03-12, § 15, behandlat ärendet.

UN 26/3 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet.
________

UN § 28 Dnr UN 03-27 020

Remiss/Personalpolitiskt program i Norrtälje kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens remissyttrande daterat 2003-03-10 som sitt eget.

Underlag för beslut

Reviderat politiskt program daterat 2003-01-07
Förvaltningens remissvar daterat 2003-01-10

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2003-01-16, § 17, att remittera det från 1991 reviderade personalpolitiska programmet till samtliga nämnder, politiska partier och fackliga organisationer för yttrande. Synpunkter skall vara inlämnade senast 2003-04-01.

Det reviderade programmet innehåller ett sammandrag av kommunens olika personalpolitiska områden som hålls ihop med ett inledande sammandrag som en sammanfattning till dokumentet enligt följande:
" Rekrytering och lön
" Jämställdhet, diskriminering, droger och missbruk
" Arbetsmiljö, rehabilitering omplacering

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i sitt remissvar daterat 2003-03-10 att förslaget till
personalpolitiskt program behöver förändras och/eller kompletteras inom
följande områden:
- Innehållet i personalpolitiska programmet bör presenteras på ett tydligt, lättläst och lättförståeligt sätt. Förvaltningen anser att
programmet bör ha bättre struktur och tydliga rubriker för olika
ämnesområden och samordning mellan rubriker/text i de olika delarna

UN § 28 forts.

- Programmet bör vara tidsbestämt (ex omfatta en tioårsperiod) och innehålla tydliga mål som kan följas upp och utvärderas
- Handlingsplaner som omfattar två- eller treårsperioder, skall innehålla tydliga uppnåendemål och ange vem som är ansvarig för genomförandet
- Policyprogrammet bör utgå ur programmet. Det är ett dokument som ständigt ska kunna revideras t ex i samband med ny lagstiftning eller nya forskningsrön. Det bör dock anges i programmet vilka policydokument som antagits och var de kan sökas.

Politisk beredning

Plan-Au 5/3 Ärendet har diskuterats på Plan-Au 2003-03-05.
Au 12/3 Arbetsutskottet har 2003-03-12, § 16, behandlat ärendet.

UN 26/3 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för remissvaret.

_________


UN § 29 Dnr UN 03-55 600

Revidering av utbildningsnämndens reglemente

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att till kommunstyrelsen överlämna förslag till revidering av
utbildningsnämndens reglemente daterat 2003-03-12.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till reviderat reglemente daterat 2003-03-12.

Bakgrund

Reglementet för nämnden antogs av kommunfullmäktige 1994-12-05 och
har därefter reviderats vid två tillfällen 1996-08-26 och 2000-09-25,
vad avser §§ 1-3.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förslag till revidering av utbildningsnämndens
reglemente daterat 2003-03-12.

Politisk beredning

Plan-Au 5/3 Ärendet har diskuterats på Plan-Au 2003-03-05.
Au 12/3 Arbetsutskottet har 2003-03-12, § 17, behandlat ärendet.

UN 26/3 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet. I första paragrafen har
Kunskapslyftet tagits bort och Ungdomsmottagningen har lagt till under
nämndens verksamhetsområden. I paragraf 28 har ordet tjänsteman
ändrats till tjänstemän där det anges vilka som får närvara vid
sammanträdena.
________

UN § 30 Dnr 03-54 600

Revidering av utbildningsnämndens uppföljnings- och
utvärderingsplan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att fastställa förvaltningens förslag till revidering av uppföljnings- och
utvärderingsplanen daterad 2003-03-12.

Underlag för beslut

Förvaltningens förlag till revidering daterad 2003-03-12.

Bakgrund

Nuvarande uppföljnings- och utvärderingsplan antogs av
utbildningsnämnden 2001-03-01.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens förlag till reviderad uppföljnings- och
utvärderingsplan daterad 2003-03-12.

Politisk beredning

Plan-Au 5/3 Ärendet har diskuterats på Plan-Au 2003-03-05.
Au 12/3 Arbetsutskottet har 2003-03-12, § 18, behandlat ärendet.

UN 26/3 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för ärendet. Antalet utvärderingsområden
har minskat i det reviderade förslaget eftersom bl a Skolverket genomför
ett antal utvärderingar inom vissa områden bl a jämförelsetal. Diskuteras
hur utvärderingen av elevernas alkohol- och drogvanor ska genomföras.
Politikerna betonade vikten av arbetet med att förebygga drogmissbruk
ständigt pågår.
________

UN § 31 UN 03-30 600

Arbetsgrupper/projektgrupper inom utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tillsätta följande arbetsgrupper/projektgrupper inom
utbildningsnämnden

"Skollags- och gymnasiekommitteerna"
Nils Matsson (m) (sammankallande)
Louise Branting (c)
Bengt Ringberg (fp)
Elisabeth Björk (s)
Per-Olof Lindell (s)
Ulla Bratt (s)

"Droger/hälsa"
Ulla Bratt (s) (sammankallande)
Solveig Persson
Anders Selholm (m)
Kristina Almén (s)

"Eftergymnasial utbildning"
Carl-Johan Håkansson (c) (sammankallande)
Gun Candal (m)
Catarina Wahlgren (v)

"Övergång grundskola/gymnasium"
Elisabeth Björk (s) (sammankallande)
Peter Jansson (s)
Birgitta Sämskar (fp)


forts.
UN § 31 forts.

Bakgrund

Under den förra mandatperioden fanns följande sex arbetsgrupper:
Program och yrkesråd, Eftergymnasial utbildning, Gymnasieskolans inre
utveckling, Vuxenutbildningens och Kunskapslyftets inre utveckling,
Övergång grund- och gymnasieskola och Alkohol, tobak och hälsa.
.
Utbildningsnämnden beslutade 2003-02-26, § 17, att tillsätta två
arbetsgrupper, nämligen Vuxnas lärande och Gymnasieskolans inre
utveckling med följande sammansättning:

"Vuxnas lärande"
Nils Matsson (m) (sammankallande)
Solveig Persson (s)/Catharina Famer Erdtman (s)
Louise Branting (c)
"Gymnasieskolans inre utveckling"
Nils Matsson (m) (sammankallande)
Per-Olof Lindell (s)
Catharina Famer Erdtman (s)
Bengt Ringberg (fp)
Göte Waara (kd)

Politisk beredning

Plan-Au 5/3 Ärendet diskuterades på Plan-Au 2003-05-03, varvid förvaltningen fick i
uppdrag att sammanställa den dokumentation som producerats av
arbetsgrupperna under den förra mandatperioden att därefter delges de nya
representanterna i resp arbetsgrupp.
Au 12/3 Arbetsutskottet beslutade 2003-03-12, § 19, att hänskjuta ärendet till
nämndens sammanträde 2003-03-26 då ett komplett förslag föreligger.

UN 26/3 Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för förslag till arbetsgrupper. Följande personer
kommer att inplaceras i grupperna vid ett senare tillfälle: Göran Pettersson
(m), Stig Saverstam (kd), Jane Trepp (c), Conny Lindén (s) och Aldrin
Cavaliero (s).
__________
UN § 32 Dnr UN 03-04 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 030317.

________


UN § 33 Dnr UN 03-20 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning av delegationsärenden i skrivelse 030317.

________


UN § 34

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar att han deltagit i
- vuxenutbildningskonferens i Linköping
- kvalitetsdag anordnad av Skolverket
- bokslutskonferens
- företagardagar
- förtroendemannautbildning

________UN § 35

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen redovisar kort om servicekontorets pågående skolmåltidsutredning i vilken bl a vår skolmåltidschef Lena Nordström är engagerad. Utredningen är en förstudie syftande till att utreda möjligheterna till en effektivisering av kommunens skolmåltidsorganisation.

Utbildningschefen redovisar nuläget i frågan om gymnasiesärskolans i Finsta ev. flyttning till Ekebyholm.

På fråga av Bengt Ringberg (fp) redovisas ansökningsläget till gymnasieskolan enl följande:

1:a handssökande till gymnasieskolan. Ansökningsläget 03 03 25 

Program

Antal platser

1:a handssökande 25/3

Varav ännu ej behöriga

Kv

Män

Barn och Fritidsprogrammet

32

36

11

33

3

Bygg-programmet

40

57

30

4

53

El-programmet

28

42

7

2

40

Estetiska programmet

40

30

7

21

9

Fordons-  programmet

34

52

22

3

49

Handels- och administrations- programmet

50

32

14

21

11

Hotell och restaurang- programmet

48

46

16

31

15

Individuella programmet

 

11

 

5

6

Media- programmet

30

69

14

41

28

Naturvetenskaps- programmet

32

32

1

16

16

Program

Antal platser

Sökande

Varav ännu ej behöriga

Kv

Män

Omvårdnads- programmet

30

14

3

12

2

Spec. utformat industriprogram (Hallstavik)

22

8

6

1

7

Samhällsveten- skaps- programmet

90

96

7

66

30

Tekniska programmet

48

67

4

9

58

Sökt skola i annan kommun

 

102

 

 

 

RHS

 

18

 

 

 

Ekebyholm

 

8

 

 

 

Annan friskola

 

53