Utbildningsnämndens protokoll 030430, § 36-46

NORRTÄLJE
KOMMUN        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida
        
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden      2003-04-30     1 (22
)
        
Plats och tid   Ekebyholmsskolan, Biblioteket, Rånäs, kl. 11.30-12.30

Beslutande      Se närvarolista

        Program:
        Kl. 08.00-09.00               Gruppsammanträden inkl. kaffe
        Kl. 09.00-09.45               Träff med elever och personal vid skolan
        Kl. 09.45-10.30               Rundvandring
        Kl. 10.30-11.30               Lunch
        Kl. 11.30-12.30               Nämndsammanträde


Övriga deltagande       Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
        Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef (§ 37)
        Raija Engberg, ekonomisekr (§ 37)
        Margaretha Dalby, sekrUtses att justera       Catharina Famer Erdtman (s)

Justeringens
plats och tid
   Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2003-05-07, kl. 11.00

Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer 36-46
                               Margaretha Dalby
        
        Ordförande  ........................................................................
                               Nils Matsson
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                               Catharina Famer Erdtman

               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ   Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum       2003-04-30

Datum för                     Datum för
anslags uppsättande     
2003-05-08            anslags nedtagande    2003-05-30

Förvaringsplats
för protokollet
 Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift     .................................................................
Margaretha Dalby
        Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA

        Närvaro               Votering       
LEDAMÖTER
       Ja     Nej    Tid 08.00-11.30        Ja     Nej    
Nils Matsson, ordf      m       x                                 
Göran Pettersson        m       x                                 
Louise Branting c             x                           
Carl-Johan Håkansson    c       x                                 
Birgitta Sämskar        fp      x                                 
Stig Saverstam      kd          x                                 
Elisabeth Björk, v ordf s              x                          
Solveig Persson s       x                                 
Per-Olof Lindell        s       x                                 
Catharina Famer Erdtman s       x                                 
Peter Jansson   
s       x                                 
                                                  
ERSÄTTARE:                                                
Gun Candal      
m       x                                 
Anders Selholm  
m       x                                 
Jane Trepp      
c              x                          
Bengt Ringberg  
fp      x                                 
Vakant  
fp                                        
Göte Waara      
kd      x                                 
Ulla Bratt      
s       x                                 
Conny Lindén    
s       x                                 
Kristina Almén  
s       x                                 
Aldrin Cavaliero        
s              x                          
Catarina Wahlgren       
v              x                          
        
Totalt ledamöter:       N                           Ja            
        F                           Nej           
                                    Avst          

NÄRVAROLISTA

        Närvaro               Votering       
LEDAMÖTER
       Ja     Nej    Tid Kl. 11.30-12.30    Ja     Nej    
Nils Matsson, ordf      m       x                                 
Göran Pettersson        m       x                                 
Louise Branting c             x                           
Carl-Johan Håkansson    c       x                                 
Birgitta Sämskar        fp      x                                 
Stig Saverstam      kd          x                                 
Elisabeth Björk, v ordf s              x                          
Solveig Persson s       x                                 
Per-Olof Lindell        s       x                                 
Catharina Famer Erdtman s       x                                 
Peter Jansson   
s       x                                 
                                                  
ERSÄTTARE:                                                
Gun Candal      
m       x                                 
Anders Selholm  
m       x                                 
Jane Trepp      
c              x                          
Bengt Ringberg  
fp     x             Tjänstgörande ersättare                      
Vakant  
fp                                        
Göte Waara      
kd      x                                 
Ulla Bratt      
s       x            Tjänstgörande ersättare                      
Conny Lindén    
s       x                                 
Kristina Almén  
s       x                                 
Aldrin Cavaliero        
s              x                          
Catarina Wahlgren       
v       x                                 
        
Totalt ledamöter:       N                           Ja            
        F                           Nej           
                                    Avst          


                REGISTER
        §             Sid    
        
        
36   Val av justeringsman och tid för justering        5

Månatlig budgetuppföljning för mars månad       6-7

Konsultrapporten (Analys av utbildningsnämndens verk-
samhet och ekonomi) Förslag på åtgärder till  förbättringar     8-9

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och skolbarn-
omsorg läsåret 2003/04         10-12

Lokaler för gymnasiesärskolan i Finsta  13-14

Tidsplan för besvarande av remisserna ”Åtta vägar till
kunskap”   och ”Skollag för kvalitet och likvärdighet” samt
departementsskrivelsen ”Stöd till vuxnas lärande”       15-16

Anmälan av delgivningsärenden   17

Anmälan av delegationsärenden   18

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 19-20

Rapport från förvaltningen      21

Rapport från arbetsgrupper      22

        ________

        UN § 36

        Val av justringsman och tid för justering
        
        Beslut

        
Utbildningsnämnden beslutar:

        att utse Catharina Famer Erdtman (s) att jämte ordföranden justera dagens
        protokoll samt

        att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
        2003-05-07, kl. 11.00.

        _________
        UN § 37        Dnr UN 03-56   042

        Månatlig budgetuppföljning för mars månad 2003

        Beslut

        
Utbildningsnämnden beslutar:

att  tacka för rapporten och uppdra till förvaltningen att noggrant följa den fortsatta ekonomiska utvecklingen inom ansvarsområdet samt

att
uppdra till utbildningschefen att till kommande nämndsammanträde redovisa tydliga hyreskostnader för lokalerna i Jungfrun (Sommargatan 11) och Nordrona.

        Underlag för beslut

        
Förvaltningens budgetutfallsprognos för mars månad i skrivelse 2003-04-22.

        Bakgrund

        
Med anledning av att det under budgetåret 2003 inte finns utrymme för
        tilläggsanlag uppmanas samtliga förvaltningar att till Ledningskontoret skicka
        budgetprognoser enligt upprättad tidsplan. Prognosen för mars ska vara insänt
        2003-04-17. Behandlas i Ksau 2003-05-09.  

        Ärendet har behandlats i PAMK 2003-04-15.

        Tjänstemannarapport
        
        
Föreligger budgetutfallsprognos i skrivelse 2003-04-22. Budgetutfallet efter tre
        månader ligger på 21,4 %, riktpunkt 25%. Prognostiserat underskott för
        året – 70 tkr.

        Politisk beredning
Au 14/4 Arbetsutskottet beslutade 2003-04-14, § 23, föreslå utbildningsnämnden
        besluta att  tacka för rapporten och uppdra till förvaltningen att noggrant följa
         den fortsatta ekonomiska utvecklingen inom ansvarsområdet .

                      forts.
        

        
UN § 36 forts.

UN 30/4 Beslutande sammanträde

        
Utbildningschefen och ekonomisekreteraren redogör för budgetutfallsprognos
        för mars månad 2003.

        Yrkande:

        Per-Olof Lindell (s) yrkar
        
att uppdra till utbildningschefen att till kommande nämndsammanträde redovisa tydliga hyreskostnader för lokalerna i Jungfrun (Sommargatan 11) och Nordrona.

        __________

        UN § 38               Dnr 02-80   041

        Konsultrapporten ”Analys av utbildningsnämndens verksamhet och
        ekonomi” (
Förslag på åtgärder till förbättringar)

        Beslut
        
        
Utbildningsnämnden beslutar:

        att ärendet bordläggs till nämndens sammanträde 2003-05-27.

        Underlag för beslut

        
Konsultrapporten från Solving Bohlin & Strömberg daterad oktober 2002.
        Förvaltningens PM (yttrande, åtgärder och förslag) daterat 2003-03-06
        Förvaltningens reviderade PM daterat 2003-03-22
        Bilaga till PM daterat 2003-04-23.
        Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2003-04-08

        Bakgrund

        
Kommunstyrelsen uppdrog till konsultfirman Solving Bohlin & Strömberg
        att kartlägga och analysera processen för utbildningsnämndens
        ekonomistyrning med anledning av att nämnden under en längre tid   
        redovisat underskott i boksluten trots tilläggsanslag. I uppdraget ingick att
        lämna förslag på åtgärder till förbättring inom bl a ledning och styrning
        samt kommunikation om de ekonomiska målen för kommunstyrelse och
        utbildningsnämnd.

        Ärendet har behandlats i PAMK  2003-04-15 och 2003-04-28.
        
        Tjänstemannaberedning

        
Föreligger förvaltningens PM med förslag på åtgärder daterat 2003-03-22
        samt bilaga till PM daterad 2003-03-23.
        Med genomförda och föreslagna åtgärder vill nämnden och förvaltningen
        stärka och utveckla följande områden:
ledning och styrning
förbättrad kommunikation och de ekonomiska målen
ett tydligare ansvar           forts.

        UN § 38 forts.

förbättrad ekonomisk uppföljning
förstärkt ekonomifunktion på förvaltningen
integrering av kvalitetsfrågorna i budget och uppföljningsprocessen.
        Nämnden ser fram emot kommunstyrelsens uppföljning under hösten.
        Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-04-08 att utbildningsnämnden
        beslutar att godkänna i yttrandet redovisade, genomförda och planerade
        åtgärder samt att till kommunstyrelsen överlämna yttrandet som nämndens
        redovisning av åtgärder med anledning av konsultrapporten.
               
        Politisk beredning

Au 12/3 Arbetsutskottet beslutade 2003-03-12, § 20, att tacka utbildningschefen för
        redogörelsen av åtgärdsprogrammet, att under april månad förbereda ett
        förslag på åtgärder till nämndens sammanträde 2003-04-30.
Plan-Au 2/4     Ärendet har diskuterats på Plan-Au 2003-04-02.        
Au 14/4 Arbetsutskottet beslutade 2003-04-14, § 24 att ärendet utgår ur
        dagordningen och skall behandlas vid ett extra arbetsutskott 2003-04-23.
Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2003-04-23, § 28, föreslå utbildningsnämnden
        besluta att uppdra till förvaltningen att vidtaga åtgärder i enlighet med
        föreliggande bilaga daterad 2003-04-23 att till kommunstyrelsen
        överlämna ovannämnda bilaga samt förvaltningens PM daterat
        2003-03-22 som nämndens redovisning av åtgärder med anledning av
        konsultrapporten.
        Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutet.

UN 30/4 Beslutande sammanträde

        
Yrkande:

        Per-Olof Lindell (s):
        att ärendet bordläggs till nämndens sammanträde 2003-05-27.
        
        _________


        
        
        

               
        UN § 39        Dnr UN 03-77     047

        Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och
        skolbarnomsorg läsåret 2003/04 (Wärnerssonpengarna)

        Beslut

        
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att ansökan/rekvisition av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem skall upprättas gemensamt med Barn- och skolförvaltningen

att Utbildningsnämnden för läsåret 2003/2004 gör anspråk på resurser motsvarande 6 heltidstjänster, 2 600 tkr, av den totala ramen för Norrtälje på 18 929 tkr

att de resurser som ställs till Utbildningsnämndens förfogande skall användas till personalförstärkningar som i första hand stöder elever i behov av särskilt stöd för att de skall nå målen för sina studier.

att uppdra till förvaltningen att fördela resurserna inom gymnasieskolan och påbörja rekryteringen av personal inom områdena specialpedagogik, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning

att föreslå att ordförande i Barn- och skolnämnden undertecknar den gemensamma ansökan/rekvisitionen   


        Underlag för beslut

        
Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse daterad 2003-04-08.
        
        Bakgrund

Riksdagen beslutade år 2001 att införa ett särskilt statsbidrag för att öka personaltätheten i skolor och fritidshem. Bidraget är avsett att förbättra förutsättningarna för att höja skolans resultat i förhållande till mål uttryckta i läroplaner och kursplaner genom att mer personal tillförs skolan och fritidshemmen. Det särskilda bidraget betalas ut 5 år med början 2001.
                                           forts.

UN § 39 forts.

Efter fem år kommer statsbidraget infogas i det generella statsbidraget till kommunerna och blir då nivåhöjande.
        
För varje kommun fastställer skolverket en bidragsram som beräknas utifrån antalet barn- och ungdomar i åldern 6-18 år i kommunen kalenderåret för aktuellt bidragsår. För 2001/02 var bidragsbeloppet 6 302 tkr för 2002/03 är det 12 602 tkr och beräknas sedan öka med ca 6 300 tkr/år och vara ca 31 500 tkr 2005/06
Villkoret för att Norrtälje kommun skall tilldelas statsbidrag för bidragsåret 2003/2004 är att personaltätheten ökar i förhållande till läsåret 2002/2003. Statbidraget rekvireras på en särskild rekvisitionsblankett som skall vara Skolverket tillhanda senast den 3 juni 2003.
        
För 2003/2004 avses gymnasieskolan förstärkas med motsvarande 1,0 specialpedagog, elevhälsan  med 1,0 tjänst. samt SYV-organisationen med 1 tjänst.
               
        Ärendet har behandlats i PAMK 2003-04-15.

        Tjänstemannaberedning
        
        
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-04-08 att utbildningsnämnden beslutar
att ansökan/rekvisition av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem skall upprättas gemensamt med Barn- och skolförvaltningen,
att Utbildningsnämnden för läsåret 2003/2004 gör anspråk på resurser motsvarande 6 heltidstjänster, 2 600 tkr, av den totala ramen för Norrtälje på 18 929 tkr, att de resurser som ställs till Utbildningsnämndens förfogande skall användas till personalförstärkningar som i första hand stöder elever i behov av särskilt stöd för att de skall nå målen för sina studier, att uppdra till förvaltningen att fördela resurserna inom gymnasieskolan och påbörja rekryteringen av personal inom områdena specialpedagogik, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning, att föreslå att ordförande i Barn- och skolnämnden undertecknar den gemensamma ansökan/rekvisitionen   
Ärendet har beretts i samråd mellan förvaltningscheferna för Utbildnings-förvaltningen resp. Barn- och skolförvaltningen.
                      forts.UN § 39 forts.

Politisk beredning

Au 14/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-14, § 25.
        
        __________        UN § 40        Dnr UN 02-185   617

        Lokaler för gymnasiesärskolan i Finsta

        Beslut

        
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att  utbildningen inom det nationella Naturbruksprogrammet inom gymnasiesärskolan i Norrtälje kommun fr o m 2003-09-01 flyttas till Ekebyholmsskolan, Rimbo

att uppdra till Tekniska kontoret att snarast inleda förhandlingar och teckna kontrakt med Ekebyholmsskolan AB och Ekebyholms Fastighets AB

att kostnaderna skall ligga inom ramen för budgeterade medel

att uppdra till arbetsutskottet att fatta kompletterande beslut i ärendet

        Underlag för beslut

        
Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse daterad 2003-04-11

        Bakgrund

        I enlighet med Skollagen 6 kap., § 1, erbjuder Norrtälje kommun utvecklingsstörda ungdomar utbildning inom det nationella naturbruksprogrammet i gymnasiesärskolan. Utbildningen är 4-årig och anpassad till varje elevs förutsättningar. Sedan 12 år tillbaka har kommunen bedrivit gymnasiesärskoleutbildning i egen regi förlagd till Finsta Naturbruksgymnasium.

        Finsta Naturbruksgymnasium drivs av Landstinget i Stockholms län fram t o m april 2003. I slutet av april avslutar de sista gymnasieeleverna sin utbildning. Då är skoljordbruket med tillhörande djur helt avvecklat. Eftersom vissa utbildningsmoment inte längre kan genomföras på Finsta måste alternativ snarast tas fram för den fortsatta verksamheten.
Under 2003 har samtal och förhandlingar pågått med Ekebyholmsskolan, en friskola med både grund- och gymnasieskola samt ett fungerande internat.

                      forts.


UN § 40 forts.

Ett  annat alternativ är att utbildningen finns kvar på Finsta och att kommunen hyr av nuvarande ägaren Kragsta Drift AB. Gällande avtal med Kragsta Drift AB gäller t o m 2003-03-31.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-04-15.

Tjänstemannabredning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-04-11 att utbildningsnämnden beslutar
att  utbildningen inom det nationella Naturbruksprogrammet inom gymnasiesärskolan i Norrtälje kommun fr o m 2003-09-01 flyttas till Ekebyholmsskolan, Rimbo, att uppdra till Tekniska kontoret att snarast inleda förhandlingar och skriva kontrakt med Ekebyholmsskolan AB och Ekebyholms Fastighets AB.
        
        Politisk beredning

Au 14/4 Arbetsutskottet har 2003-04-14, § 26, behandlat ärendet.

UN 30/4 Beslutande sammanträde
        
        Dagens sammanträde har förlagts till Ekebyholmsskolan med anledning av att
        beslut ska fattas huruvida utbildningen för gymnasiesärskolan fr om hösten ska
        förläggas till Ekebyholm. Under förmiddagen har nämnden träffat elever och
        personal vid skolan och ätit en vegetarisk lunch. Mario Rizzo, kamrer vid
        skolan, har även guidat nämnden runt i området och visat lokaliteter och
        platsen där gymnasiesärskolans paviljonger ska stå.

        Göran Pettersson (m) yttrar sig  positivt över lokaler och verksamhet
        vid skolan och ser med tillförsikt på gymnasiesärskolans flyttning till
        Ekebyholmsskolan.

        ______
        UN § 41        Dnr UN 03-44, 62   612

        Tidsplan för besvarande av remisserna ”Åtta vägar till kunskap” (SOU
        2002:120) och ”Skollag för kvalitet och likvärdighet” (SOU 2002:121)
        samt departementsskrivelsen ”Stöd till vuxnas lärande” (Ds 2002:66)”

        Beslut

        
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att  fastställa tidplan för besvarande av remisserna ”Åtta vägar till kunskap” och ”Skollag för kvalitet och likvärdighet” i enlighet med förvaltningens förslag

att uppdra till utbildningschefen att i nära samarbetet med chefsgruppen på Rodengymnasiet och arbetsgruppen ”Skollags och gymnasiekommittèn” avge remissyttranden.

        Underlag för beslut

        
Förvaltningens förslag till tidsplan daterad 2003-04-14.

        Bakgrund

        
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, har till kommunen översänt två
        remisser ”Åtta vägar till Kunskap (en ny struktur för gymnasieskolan SOU
        2002:120) och ”Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) och
        departementsskrivelsen ”Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66).
        Ett antal kommuner har valts ut som remissinstanser. Norrtälje kommun finns
        ej med bland dessa kommuner, men kommunstyrelsen anser att kommunen
        ändå bör yttra sig. Remisstiden går ut 2003-06-12 för ”Åtta vägar till
        kunskap” och 2003-09-15 för ”Skollag för kvalitet och likvärdighet”
        (remisstiden har förlängts).

        Tjänstemannaberedning

        
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-04-14 att utbildningsnämnden beslutar
att  fastställa tidplan för besvarande av remisserna ”Åtta vägar till kunskap” och ”Skollag för kvalitet och likvärdighet” i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag.           forts.

UN § 41 forts.

att
uppdra till förvaltningschefen att i nära samarbetet med chefsgruppen på Rodengymnasiet och arbetsgruppen ”Skollags och gymnasiekommittèn” avge remissyttranden.

Politisk beredning

Au 14/4 Arbetsutskottet har 2003-04-14, § 27, behandlat ärendet.

UN 30/4 Beslutande sammanträde

        
Utbildningschefen redogör för förslaget till tidsplan.
        ”Åtta vägar till kunskap”
        
Förvaltningen lämnar förslag till remissvar till arbetsutskottets sammanträde
        030514 och beslut tas i nämnden 030527.
        ”Skollag för kvalitet och likvärdighet och ”Stöd till vuxnas lärande”
        
Förvaltningen lämnar förslag till remissvar till arbetsutskottets sammanträde
        030813 och beslut tas i nämnden 030827.

        __________
        

                                     
        UN § 42        Dnr UN 03-04   600

        Anmälan av delgivningsärenden

        Beslut

        
Utbildningsnämnden beslutar:

        att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

        Underlag för beslut

        
Förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2003-04-22.

        ________

        UN § 43        Dnr UN 03-20   002

        Anmälan av delegationsärenden

        Beslut

        
Utbildningsnämnden beslutar:

        att lägga delegationsärendena till handlingarna.

        Underlag för beslut

        
Förteckning över delegationsärenden i skrivelse 2003-04-23.

        _________

        UN § 44        

        Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

        Ordföranden rapporterar:


        Möte med ”mjuka nämnderna” (barn- och skolnämnden, socialnämnden,
        kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden) 2003-04-03.
        Stockholms brandförsvar informerade om projektet ”Stiftelsen på rätt väg”
        
som arbetar med elever som har särskilda behov och som befinner sig i
        riskgruppen för kriminalitet. Nästa möte på Socialförvaltningen 030521.

        Rekrytering av rektor vid Komvux. Vid ansökningstidens utgång 030404 hade
        fem ansökningar inkommit. Tre personer har kallats till intervju som
        genomförts av tre olika grupper (politiker/förvaltningsledning, fackliga
        organisationer och elever). Vid möte med intervjugrupperna 030428 enades
        man om att ej anställa någon av de sökandena.  
        Utbildningschefen har på delegation beslutat anställa  Mats-Åke Svarfvar som
        t f rektor vid Komvux fr o m 030701 t o m 031231. Tjänsten kommer att
        annonseras ut på nytt. Nämndens arbetsgrupp ”Vuxnas lärande” kommer att
        lämna förslag på utformning av framtidens vuxenlärande.

        Budgetkonferens på Ekerö.  Utbildningsnämndens presidium (ordföranden,
        vice ordföranden och utbildningschefen) samt ekonomisekreteraren  har
        030408- - 09 deltagit i kommunens årliga budgetkonferens. Dagarna ägnades
        åt att skapa underlag för den politiska budgetprocessen inför beslut i
        kommunfullmäktige 030825.

        Preliminär intagning till gymnasieskolan. Arbetsutskottet har 030414 beslutat
        om den preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret 2003/04.
        Förvaltningen fick i uppdrag att, under tiden fram till den slutliga intagningen
        030626, söka möjlighet att utöka antalet studieplatser på de program där
        antalet behöriga 1:a-handssökande klart överstiger antalet inrättade platser.
        Omvalsperioden pågår fram till 030507.

        Projektarbete Rodengymnasiet-Note. Rodengymnasiets teknikprogram har
        redovisat sitt projektarbet 030429. Projektet bedrivs i samarbete med företaget
        Note och framfördes på ett mycket professionellt sätt.  En myndighetsperson
        från Skolutvecklingsverket var även närvarande.
                      forts.
        
        UN § 44 forts.

        Framtidsrådet har haft möte 2003-04-29. Frågor som diskuterades var  bl a det
        nya rekryteringsbidraget för vuxenstudier,  vuxnas lärande och ekonomiska
        ramar.

        __________
        

        

                


        UN § 45        

        Rapport från förvaltningen

        Utbildningschefen rapporterar:

        
Kommunal lägger fr o m 030512 nya stora strejkvarsel som kommer att beröra
        samtliga Kommunals anställda i kommunen. Undantag görs för personal som
        arbetar med vård och omsorg och sådana uppgifter som är nödvändiga för att
        upprätthålla normal standard inom de särskilda omsorgerna.  För
        utbildningsförvaltningen innebär detta att ingen mat kommer att serveras vid
        Rodengymnasiet och att ingen städning kommer att utföras vid
        Utbildningscentrum på Nordrona.

        ________

        

        
UN § 46        Dnr UN 03-89   600

        Rapport från arbetsgrupper

        Arbetsgruppen ”Skollags- och gymnasiekommittéerna”
har deltagit i
        konferensen ”Kommunal samverkan kring gymnasieskolan” i Stockholm
        2003-04-11. Bengt Ringberg (fp) lämnar en skriftlig och muntlig rapport från
        konferensen. På programmet fanns bla  Åtta vägar tillkunskap, inriktningen på
        en gymnasieskola för 2000-talets förstadecennier, Framgångsfaktorer och
        hinder i samverkansarbete kring gymnasieskolan och Strategier för framtida
        samverkan.

        _________