Utbildningsnämndens protokoll 030527, § 47-61

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Utbildningsnämnden 2003-05-27 1 (27)


Plats och tid Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl 15.30-17.00

Beslutande Se närvarolista

Program:
Kl. 08.30- 09.30 Förvaltningsinformation (Tertialrapporten, budget
2004 och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor)
Kl. 09.30-10.00 Kaffe och smörgås
Kl. 10.00-11.00 Kvinnofridsprojektet visning av filmen Män som slår”
(Eva Seilitz)
Kl. 11.00-12.00 Elevhälsan/Vilka hinder för lärande och utveckling ser
elevhälsan och hur arbetar de för att överbygga hindren?
(Repr från kuratorer(skolsköterskor)
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-15.00 Gruppsammanträden
Kl. 15.00-15.30 Kaffe
Kl. 15.30-17.00 Nämndsammanträde


Övriga deltagande Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, bitr förvaltningschef
Raija Engberg, ekonomisekr (§ 47-51)
Margaretha Dalby, sekrUtses att justera Solveig Persson (s)

Justeringens
plats och tid Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2003-06-06, kl. 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 47-61
Margaretha Dalby

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Solveig Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslagOrgan Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2003-05-27 (§ 47, 49-61)

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-06-10 anslags nedtagande 2003-07-01

Förvaringsplats
för protokollet Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................
Margaretha Dalby
Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


Närvaro Kl. 08.30-12.00 Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.00-15.30 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x
Göran Pettersson m x
Louise Branting c x
Carl-Johan Håkansson c x
Birgitta Sämskar kd x
Stig Saverstam kd x
Elisabeth Björk, v ordf s x
Solveig Persson s x
Per-Olof Lindell s x
Catharina Famer Erdtman s x
Peter Jansson s x

ERSÄTTARE:
Gun Candal m x
Anders Selholm m x
Jane Trepp c x
Bengt Ringberg fp x
Dan-Åke Elisson fp x
Göte Waara kd x
Ulla Bratt s x
Conny Lindén s x
Kristina Almén s x
Aldrin Cavaliero s x
Catarina Wahlgren v x

Totalt ledamöter: N Ja
F Nej
Avst


NÄRVAROLISTA


Närvaro Votering
LEDAMÖTER Ja Nej Tid Kl. 15.30-17.00 Ja Nej
Nils Matsson, ordf m x
Göran Pettersson m x
Louise Branting c x
Carl-Johan Håkansson c x
Birgitta Sämskar fp x
Stig Saverstam kd x
Elisabeth Björk, v ordf s x
Solveig Persson s x
Per-Olof Lindell s x
Catharina Famer Erdtman s x
Peter Jansson s x

ERSÄTTARE:
Gun Candal m x
Anders Selholm m x
Jane Trepp c x
Bengt Ringberg fp x Tjänstgörande ersättare
Dan-Åke Elissson fp x
Göte Waara kd x
Ulla Bratt s x
Conny Lindén s x
Kristina Almén s x
Aldrin Cavaliero s x
Catarina Wahlgren v x

Totalt ledamöter: N Ja
F Nej
AvstREGISTER
§ Sid

Val av justeringsman och tid för justering 5Tertialrapport 1 för utbildningsnämnden 6-7Budget och inriktning 2004-2006 8-9Remiss/Förstudie ”Effektivare måltidsverksamhet” 10-11Remiss/Motion om upplysningskampanj om kommunismens

illdåd 12-13Remiss/”Åtta vägar till kunskap” (SOU 2002:120) 14-15Upphandling av ett gemensamt intagningssystem 16-17Bidragsbelopp till fristående gymnasieskola 18-19Konsultrapporten ”Analys av utbildningsnämndens verk-

samhet och ekonomi” (Förslag på åtgärder till förbättringar) 20-21Anmälan av delgivningsärenden 22Anmälan av delegationsärenden 23Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden 24Rapport från arbetsgrupper 25Rapport från förvaltningen 26Tack och trevlig sommar! 27


________

UN § 47


Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Solveig Persson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2003-06-06, kl. 13.00.

________


UN § 48 Dnr UN 03-56 042

Tertialrapport, första tertialet 2003, för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att tacka för rapporten

att uppdra till utbildningschefen att även fortsättningsvis ha ekonomin i fokus samt

att till kommunstyrelsen överlämna tertialrapport, första tertialet 2003.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Underlag för beslut

Ledningskontoret anvisningar till tertialuppföljning 2003
Förvaltningens tertialrapport daterad 2003-05-22

Bakgrund

Ledningskontoret har översänt tidplan och anvisningar för första tertialet 2003. Vid tertialuppföljning behöver kommunfullmäktige information om vilka avvikelser gentemot den planerade verksamheten enligt budget och andra planeringar som är troliga för år 2003. Förutom verksamhets-konsekvenser skall också de ekonomiska konsekvenserna beskrivas. Tertialrapporten skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2003-05-22.
Kommunstyrelsen informeras om tertialrapporten på sammanträde
2003-06-05. Beslut i ärendet fattas på kommunstyrelse 2003-08-07 och på kommunfullmäktige 2003-08-25.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-05-20.


forts.

UN § 48 forts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av förvaltningen upprättad tertialrapport daterad 2003-05-22.
Budgetutfallet efter fyra månader är 32,4 %, riktvärdet ligger på 33,3 %. Prognosen visar på en budget i balans.

Investeringsbudget inkl ombudgeringar uppgår till 4 761 tkr, förbrukat är
2 036 tkr d v s 42,8 %. Prioriterade investeringar under året är estetiska programmet som under höstterminen 03 byggs ut med den tredje årskursen och för gymnasiesärskolan som flyttar från Finsta till Ekebyholm.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet beslutade 2003-05-14, § 31, att tacka utbildningschefen för redovisningen samt att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde
2003-05-27 då fullständigt beslutsunderlag föreligger.

UN 27/5 Beslutande sammanträde

Förvaltningen har under förmiddagen redovisat ärendet för nämnden.
________

UN § 49 Dnr UN 03-80 041

Budget och inriktning 2004-2006 för utbildningsnämnden/Remiss från
kommunstyrelsen

Beslut

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Utbildningsnämnden beslutar:

att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens remissvar
daterade 2003-05-13 och 2003-05-21, som sitt eget.

Protokollsanteckning


Socialdemokraterna kan konstatera att de presenterade förslagen sammantaget medför synnerligen kraftiga försämringar i gymnasiet och vuxenutbildningens kvalitet.


Underlag för beslut

Kommunstyrelsens budgetremiss 2004-2006 daterad 2003-05-05
Förvaltningens remissvar daterat 2003-05-13
Förvaltningens kompletterande synpunkter och kortfattade
konsekvensbeskrivningar daterat 2003-05-21

Bakgrund

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-05-05 att utbildningsnämnden

tilldelas en ram på 218 832 tkr för år 2004. Nämndernas totala budgetram för 2004 är 1 845 197 tkr.

Utbildningsnämnden föreslås tilldelas en investeringsbudget på 3 mkr.
Kommunens totala investeringsutgifterna för perioden är 80 mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2003-05-09, § 150,

beslutat att av Ledningskontoret föreslagna ramar och upprättad resultaträkning översänds till nämnderna för yttrande. Svaren ska vara inlämnade till kommunstyrelsen 2003-06-10. forts.UN § 49 forts.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-05-20.


Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i remissvar 2003-05-13 att utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna utbildningschefens förslag till remissvar
daterat 2003-05-13, som sitt eget.


Utbildningschefen redogör i remissvaret, daterat 2003-05-13, för de av kommunfullmäktige och utbildningsnämnden fastställda mål som behöver ändras till följd av den förslagna ramen. För att nå en budget i balans krävs besparingar motsvarande 9 813 tkr för år 2004.
Utbildningschefen lämnar ytterligare ett PM, daterat 2003-05-21, kompletterande synpunkter och kortfattade konsekvensbeskrivningar.
Förutsättningarna inför 2004 års budget är ramjustringar, d v s besparingar och neddragning av verksamhet på ca 43 mkr som har fördelats på samtliga nämnder utom omsorgsnämnden.

Politisk beredning


Au 14/5 Arbetsutskottet beslutade 2003-05-14, § 32, att ärendet behandlas direkt på
nämndens sammanträde 2003-05-27 samt att uppdra till utbildningschefen att
till nämndens sammanträde på ett kortfattat sätt belysa effekterna av de
föreslagna besparingarna.


UN 27/5 Beslutande sammanträde

Utbildningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet .
Elisabeth Björk (s) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i dagens beslut utan återkommer direkt till kommunstyrelsens sammanträde.


________


UN § 50 Dnr UN 03-73 622

Förstudie ”Effektivare måltidsverksamhet”/Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens remissvar,
daterat 2003-05-14, som sitt eget.

Underlag för beslut

Slutrapport förstudie ”Effektivare måltidsverksamhet” daterad 2003-03-14
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-27, § 111
Förvaltningens förslag till remissvar daterat 2003-05-14

Bakgrund

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, beslutat att ge Servicekontoret i uppdrag att ta fram en förstudie vad gäller effektivare måltidsverksamhet i kommunen och i förstudien även ta hänsyn till Agenda 21. Kommunstyrelsen beslutade vidare vid sammanträde 2002-08-08, att avsätta 100 tkr för framtagande av förstudien. Uppdraget gick till Sensia Försörjnings AB som presenterat en slutrapport daterad 2003-03-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2003-03-27 att remittera rapporten
till berörda nämnder d v s barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och
omsorgsnämnden för yttrande senast 2003-05-31.

Kostchefen vid Rodengymnasiet, Lena Nordström, som ingått i arbetsgruppen
som tagit fram faktaunderlaget till förstudien, redogjorde vid arbetsutskottets
planeringssammanträde 2003-05-07 för arbetet.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-05-20.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att till kommunstyrelsen
översända förvaltningens yttrande 2003-05-14, som sitt eget.
forts.

UN § 50 forts.

Förvaltningen ställer bl a följande frågor med anledning av slutrapporten:


Kan de aktuella köksenheterna utnyttjas bättre för att uppnå högre grad av

effektivitet i matförsörjningen och vilka är de eventuella och möjliga
samordningsvinsterna?

Hur kan en framtida organisation av matförsörjningen se ut?
Vilka undersökningar och utredningsinsatser erfordras för att kommunen ska kunna gå vidare i arbetet med en effektivisering av verksamheten?


Följande kritik framförs över förstudiens utförande:


Vid flertalet tillfällen har deltagare i arbetsgruppen efterlyst bakgrundsmaterial till den statistik som Norrtälje kommun blivit jämförd med i rapporten, men något referensmaterial har inte presenterats
Arbetsgruppen var dessutom överens om att det i slutrapporten skulle belysas fler alternativa tekniker till produktivitetshöjning och översiktligt för- och nackdelar , vilket inte har presenterats
Det saknas en överskådlig och tydlig sammanställning av all data vad gäller köken i de olika förvaltningarna
I rapporten presenteras inga alternativ till den föreslagna organisationen


Kritiken som framförs av förstudie och slutrapport bör tas i beaktande vid en
eventuellt fortsatt studie av effektivare måltidsproduktion i kommunen.

Politisk beredning


Au 14/5 Arbetsutskottet beslutade 2003-905-14, § 33, att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2003-05-27.


UN 27/5 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen redogör för remissvaret..________

UN § 51 Dnr UN 03-74 105

Motion om upplysningskampanj om kommunismens illdåd/
Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att avslå motionen och som motivering ange att numera behandlar ”Centrum
för levande historia” både nazismens och kommunismens brott.

Underlag för beslut

Kommunstyrelsens remiss daterad 2003-03-31 ”Motion om
upplysningskampanj om kommunismens illdåd”
Förvaltningens remissvar daterat 2003-05-26

Bakgrund

Motion från Karl-Axel Öst (fp) har till kommunfullmäktige överlämnat
motionen ”Upplysningskampanj om kommunismens illdåd”. I motionen
föreslår folkpartiet att en informationskampanj genomförs i kommunens skolor
i syfte att upplysa om de illdåd och övergrepp mot mänskliga rättigheter som
begåtts i kommunismens namn under 1900-talet. Barn- och skolnämnden har
2002-11-18 beslutat att avslå motionen då uppdraget redan finns i
grundskolans kursplaner och att motionen därmed anses besvarad.
Yttrandet skall vara inlämnat senast 2003-06-13.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i remissvar daterat 2003-05-26 att utbildningsnämnden
beslutar att avslå motionen och som motivering hänvisa till skrivelsen.
Beaktande vad som redovisats i remissvaret kan den slutsatsen dras, att en

initierad informationskampanj från kommunledningen te x om kommunismen kan stödja det pedagogiska arbete i gymnasieskolan och bli ett incitament för ett djupare studium av de missförhållanden och kränkningar som skett mot människan och hennes rättigeter och värde. Det finns också förutsättningar för

forts.

UN § 51 forts.

att en grupp elever inom ramen för projektarbetet kan komma att ta ansvar för och utforma en utställning i ämnet. Det är dock lärarna och eleverna som slutligen har att ta ställning till ett sådant engagemang.


Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet beslutade 2003-05-14, § 34, att hänskjuta ärendet till nämndens
sammanträde 2003-05-27.

UN 27/5 Beslutande sammanträde

Förvaltningen har efter samråd med berörda rektorer lämnat förslag på
remissvar. Bitr förvaltningschefen redogör för remissvaret.

_________
UN § 52 Dnr UN 03-44 612

Gymnasiekommitténs betänkande ”Åtta vägar till kunskap” En ny
struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120)/Remiss från
Utbildningsdepartementet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att till Utbildningsdepartementet översända utbildningsnämndens remissvar
daterat 2003-05-27, som sitt eget samt

att nämndens remissvar även delges kommunstyrelsen.

Underlag för beslut

Utbildningsdepartementets remiss daterad 2003-02-05
Arbetsgruppens förslag till remissvar daterat 2003-05-27

Bakgrund

Utbildningsdepartementet har översänt gymnasiekommitténs betänkande ”Åtta
vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120).
Gymnasiekommitténs förslag till struktur för den framtida gymnasieskolan är
en vidareutveckling av dagens gymnasieskola, som beslutades 1991. De
nuvarande 18 programmen ersätts med 8 sektorer som var och en representerar
ett brett fält av arbetsmarknaden. Dessa sektorer är Servicesektorn, Individ-
och samhällssektorn, Kultur- och kommunikationssektorn, Ekonomi- och
samhällssektorn, Bygg- och fastighetssektorn, Natur- och samhällssektorn,
Teknik- och produktionssektorn samt Teknik- och designsektorn.

Såsom idag kommer utbildningen att omfatta 2 500 gymnasiepoäng. Det blir
breda ingångar med en successiv specialisering. Varje elevs studier innefattar
nio kärnämnen, gymnasiekommittén föreslår utöver dagens kärnämnen också
historia, vilket innebär att kärnämnena kommer att utökas till sammanlagt 800
gymnasiepoäng.

Norrtälje kommun är ej remissinstans men kommunstyrelsen anser att
kommunen ändå bör yttra sig. Remissen ska vara Utbildningsdepartementet
tillhanda senast 2003-06-12. forts.

UN § 52 forts.

Utbildningsnämnden har 2003-04-30 beslutat om tidsplan för besvarandet av
remissen och att uppdra till utbildningschefen att i nära samarbete med
chefsgruppen på Rodengymnasiet och arbetsgruppen ”Skollags- och
gymnasiekommittén” avge remissyttrandet.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet beslutade 2003-05-14, § 35, att nämndens arbetsgrupp
presenterar förslag på remissvar på nämndens sammanträde 2003-05-27.

UN 27/5 Beslutande sammanträde


Utbildningschefen redogör för förslaget till remissvar som arbetats fram dels av en grupp inom förvaltningen och dels en politikergrupp. Efter ett antal mindre justeringar beslutar nämnden att översända remissvaret som sitt eget.________UN § 53 Dnr 03-76 612

Upphandling av gemensamt intagningssystem

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att delegera till arbetsutskottet att på sammanträde 2003-06-18 fatta beslut i
ärendet samt att

att uppdra till bitr förvaltningschefen att underteckna rekommendationen.

Underlag för beslut

Skrivelser från KSL (Kommunförbundet i Stockholms län)
daterade 2003-04-04 och 2003-05-02

Bakgrund

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) upphandlar, enligt intentionerna i
Överenskommelsen om att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms
län daterad 2001-12-14, ett gemensamt intagningssystem för
gymnasieutbildningarna. Samtliga kommuner i länet har anslutit sig till
överenskommelsen. Upphandlingen avser ett webbaserat gemensamt

intagningssystem som länets kommuner kan ansluta sig till. Detta innebär att intagningskanslierna kommer att arbeta i samma system, till skillnad från idag då två olika system används. KSL är systemägare och förvaltare. Kommunen ansvarar som idag för intagningen och de regler som gäller för denna.

KSL:s målsättning är att kanslierna skall kunna ansluta sig till systemet under hösten 2003 för att använda det i arbetet med intagningen till gymnasieskolan hösten 2004. En tidsplan är upprättad och rekommendationen beräknas att skickas ut till kommunerna under perioden 030611- - 030612. Kommunens beslut/rekommendationen skall vara KSL tillhanda senast 2003-06-19.


forts.

UN § 53 forts.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet beslutade 2003-04-15, § 36, att bitr förvaltningschefen
informerar om ärendet på nämndens sammanträde 2003-05-27.
Arbetsutskottet föreslog vidare att utbildningsnämnden beslutar att delegera till
arbetsutskottet att avge kommunens svar till KSL på sammanträde
2003-06-18.

UN 27/5 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen, som är kontaktperson i upphandlingsärendet, redogör
för ärendet och meddelar att den upprättade tidsplanen kommer att kunna
hållas. Kostnaden för att ansluta sig till intagningssystemet ingår i
kommunens medlemsavgift till KSL och innebär ingen fördyrning för
kommunen.
________

UN § 54 Dnr UN 02-172 612

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

att med hänvisning till Skolverkets bestämmelser om beräkning av
kommunernas ersättning till fristående gymnasieskolor och beaktande vad som
redovisats i skrivelse daterad 030513, skall Norrtälje kommun ersätta de
fristående gymnasieskolorna enligt skrivelsens bilaga 2,

att bidragsbeloppet gäller budgetåret 2003 samt

att prognosticerat underskott i budget för ersättning till fristående
gymnasieskolor (360 tkr) belastar konto 650250074.

Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2003-05-13.

Bakgrund

Fr o m 2003-01-01 gäller ett nytt bidragssystem för ersättning till fristående

gymnasieskolor. Det nya bidragssystemet innebär att elevens hemkommun ska lämna bidrag för varje elev som genomgår utbildning i en fristående gymnasieskola. Bidraget ska i första hand motsvara de kostnad som elevens hemkommun har för det nationella program som utbildningen har hänförts till av Skolverket

Om ett sådant program inte finns i elevens hemkommun, men den kommun där den fristående skolan är belägen anordnar programmet, skall bidraget motsvara kostnaden för det programmet i den kommunen. Bidraget skall i båda fallen bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieutbildningen. Hänsyn skall dock tas till skolans åtagande och elevens behov samt hemkommunens ansvar för att bereda gymnasieutbildning åt samtliga ungdomar i kommunen som har rätt till sådan. forts.


UN § 54 forts.

Om programmet varken finns i hemkommunen eller i lägeskommunen, skall det belopp utbetalas som fastställts av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, skall kommunen som regel betala ett extra anslag för det.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-05-20.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-05-23,att utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till Skolverkets bestämmelser om beräkning av kommunernas ersättning till fristående gymnasieskolor och beaktande vad som i denna skrivelse redovisats, skall Norrtälje kommun ersätta de fristående gymnasieskolorna enligt beloppsbilaga (bilaga 2) till denna skrivelse, att bidragsbeloppen gäller under år 2003 samt att prognosticerat underskott i budget för ersättningar till fristående gymnasieskolor, 360 000 kr, belastar konto 650250074.

I redovisningen framgår, att kostnaden år 2003 förväntas uppgå till 24 471 800 kr. I budget har avsatts 24 111 000 kr.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har 2003-05-14, § 37, behandlat ärendet.

UN 27/5 Beslutande sammanträde

Bitr förvaltningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet.
Carl-Johan Håkansson (c), Göran Pettersson (m), Per-Olof Lindell (s), Elisabeth Björk (s), Birgitta Sämskar (fp), Kristina Almén (s), Peter Jansson (s) och Nils Matsson (m) yttrar sig.
Efter en längre diskussion enas nämnden om att beslutet gäller under innevarande läsår och att bidragsbeloppen till fristående skolorna vidare skall diskuteras och utvärderas.

________

UN § 55 Dnr 02-80 041

Konsultrapporten ”Analys av utbildningsnämndens verksamhet och
ekonomi” (Förslag på åtgärder till förbättringar)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att uppdra till förvaltningen att vidtaga åtgärder i enlighet med
föreliggande PM daterat 2003-04-22 samt bilaga till PM daterat
2003-04-23

att till kommunstyrelsen överlämna ovannämnda PM som
nämndens redovisning av åtgärder med anledning av konsultrapporten.

Underlag för beslut

Konsultrapporten från Solving Bohlin & Strömberg daterad oktober 2002.
Förvaltningens PM daterat 2003-04-22
Bilaga till PM daterat 2003-04-23
Förvaltningens förslag till beslut i skrivelse 2003-04-08

Bakgrund

Kommunstyrelsen uppdrog till konsultfirman Solving Bohlin & Strömberg
att kartlägga och analysera processen för utbildningsnämndens
ekonomistyrning med anledning av att nämnden under en längre tid
redovisat underskott i boksluten trots tilläggsanslag. I uppdraget ingick att
lämna förslag på åtgärder till förbättring inom bl a ledning och styrning
samt kommunikation om de ekonomiska målen för kommunstyrelse och
utbildningsnämnd.

Ärendet har behandlats i PAMK 2003-04-15 och 2003-04-28.

Tjänstemannaberedning

Föreligger förvaltningens PM med förslag på åtgärder daterat 2003-04-22
samt bilaga till PM daterad 2003-04-23. forts.

UN § 55 forts.

Med genomförda och föreslagna åtgärder vill nämnden och förvaltningen
stärka och utveckla följande områden:

ledning och styrning
förbättrad kommunikation om de ekonomiska målen
ett tydligare ansvar
förbättrad ekonomisk uppföljning
förstärkt ekonomifunktion på förvaltningen
integrering av kvalitetsfrågorna i budget och uppföljningsprocessen.

Nämnden ser fram emot kommunstyrelsens uppföljning under hösten.
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-04-08 att utbildningsnämnden
beslutar att godkänna i yttrandet redovisade, genomförda och planerade
åtgärder samt att till kommunstyrelsen överlämna yttrandet som nämndens
redovisning av åtgärder med anledning av konsultrapporten.

Politisk beredning

Au 12/3 Arbetsutskottet beslutade 2003-03-12, § 20, att tacka utbildningschefen för
redogörelsen av åtgärdsprogrammet, att under april månad förbereda ett
förslag på åtgärder till nämndens sammanträde 2003-04-30.
Plan-Au 2/4 Ärendet har diskuterats på Plan-Au 2003-04-02.
Au 14/4 Arbetsutskottet beslutade 2003-04-14, § 24 att ärendet utgår ur
dagordningen och skall behandlas vid ett extra arbetsutskott 2003-04-23.
Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2003-04-23, § 28, föreslå utbildningsnämnden
besluta att uppdra till förvaltningen att vidtaga åtgärder i enlighet med
föreliggande bilaga daterad 2003-04-23 att till kommunstyrelsen
överlämna ovannämnda bilaga samt förvaltningens PM daterat
2003-04-22 som nämndens redovisning av åtgärder med anledning av
konsultrapporten.
Elisabeth Björk (s) och Solveig Persson (s) deltog ej i beslutet.
UN 30/4 Utbildningsnämnden beslutade 2003-04-30, § 38, att ärendet bordläggs till
nämndens sammanträde 2003-05-27.

UN 27/5 Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) yrkar bifall till beslutet.

_________


UN § 56 Dnr UN 03-04 600

Anmälan av delgivningsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Underlag för beslut

Förteckning över delgivningsärenden i skrivelse 2003-05-21

_______

UN § 57 Dnr 03-20 992

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar:

att lägga delegationsärendet till handlingarna.

Underlag för beslut

Bitr förvaltningschefens beslut, om medgivande om interkommunal ersättning
för skolgång i annan kommun.

________
UN § 58

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden rapporterar:


Ledningskontorets halvdagskonferens ”Hur kan kvalitetsarbetet integreras i Norrtälje kommuns system för styrning, ledning och uppföljning?”
2003-05-19 i Kommunhuset. Medverkande bl a Lars Strid, Svenska kommunförbundet och samordnare för verksamhets- och kvalitetsuppföljning Kjell-Åke Eriksson och Mari Lustig.

Kommunfullmäktiges informations- och temakväll ”Nordrona i går, i dag och i morgon” 2003-05-19. Efter inledningen följde grupparbeten med temat ”Hur skall Nordronas framtid se ut?” Slutligen hölls en paneldebatt med Annika Hagström som modertor. Förutom ordföranden deltog även vice ordföranden och utbildningschefen i debatten. I anslutning till kvällens tema fanns även en liten utställning om Nordronaområdet förr och från LV3-perioden.

LOU-information/upphandlingsinformation (Lagen om offentlig upphandling) i Folkets Hus i Norrtälje 2003-05-20. Föreläsare var Ulf Palm, förbundsjurist från Kommunförbundet. Vice ordföranden och utbildningschefen deltog även denna dag.

Presidiemöte med de ”mjuka nämnderna” på Socialförvaltningen 2003-05-21.
Ärenden som diskuterades var bl a förvaltningarnas arbete kring hälsa, motion, knark, alkohol och tobak och vad som därutöver kan göras även då det gäller utsatthet och hälsofrågor.

Vice ordföranden rapporterar:

En Ledarskapsutbildning pågår för politiker. En halvdag deltog även förvaltningscheferna i kommunen. Utbildningen fortsätter under hösten.

Konferensen ”Kvalitetsprogram för skolan – regional upptaktskonferens i Stockholm 2003-03-21”. Utbildningsminister Thomas Östros inledde konferensen med att berätta om hur man har genomfört liknande konferenser runt om i landet i syfte att sätta fokus på kvalitetsarbetet i skolan. Nytillträdde generaldirektören för Skolverket Per Thullberg gjorde en kort presentation av sig själv och sina tidigare erfarenheter från skolan och utbildning.
_________
UN § 59 Dnr UN 03-89 600

Rapport från arbetsgrupper


Nämndernas arbetsgrupper återkommer med rapporter om mål och syfte med deras arbete på sammanträde 2003-08-27.

________
UN § 60

Rapport från förvaltningen

Utbildningschefen rapporterar:

Tjänsten som rektor för gymnasieskolans Bygg-, Fordons- och Elprogrammet,
har annonserats ut. Ansökningstiden går ut 2003-06-10.

Lokalerna i Jungfrun 2 kommer att sägas upp då uppdragsutbildningens
rastaurangutbildning ej har fått förnyat uppdrag.

________


UN § 61

Tack och trevlig sommar!

Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka nämnd och förvaltning för gott samarbete och önskar alla en trevlig sommar.

Vice ordföranden instämmer i ordförandens tillönskan och önskar också ordföranden en trevlig sommar!

______